REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Absolutorium z wykonania budżetu w 2010 r.

Tadeusz Subik

REKLAMA

Tegoroczne absolutorium będzie miało wyjątkowy charakter, bowiem będzie udzielane w roku wyborczym. Nadal jednak radni powinni pamiętać, że absolutorium dotyczy wykonania budżetu, a nie całości działalności władz samorządowych.

REKLAMA

Wejście w życie nowych przepisów o finansach publicznych z jednoczesnym odroczeniem obowiązywania części z nich spowodowało w tym roku niepewność m.in. co do terminów udzielania przez radnych absolutorium wójtom, burmistrzom, prezydentom miast (dalej: wójt), zarządom powiatów oraz zarządom województw. Jednak, moim zdaniem, choć przepisy ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (dalej: Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych) nie przewidują opóźnienia wejścia w życie nowych regulacji dotyczących absolutorium, to jednak w 2010 r. absolutorium należy udzielać na zasadach określonych w ustawie z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych).

REKLAMA

Otóż na podstawie art. 121 ust. 6 Przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych do sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) za rok 2009 ma zastosowanie art. 199 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. W związku z tym absolutorium odbywa się według dotychczasowych zasad.

Na nowych, przewidzianych przez ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych) zasadach, absolutorium będzie udzielane po raz pierwszy w 2011 r. Dopiero więc w 2011 r. będzie obowiązywał nowy termin udzielania absolutorium, czyli nie później niż 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Podstawowe znaczenie w procesie absolutorium ma sprawozdanie z wykonania budżetu JST. Z jego zawartością zapoznają się zarówno radni, którzy otrzymują je od zarządu JST, jak i mieszkańcy wspólnoty samorządowej, którzy mogą przeczytać je w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu na 2009 r. zarząd JST ma obowiązek przedstawić radnym i regionalnej izbie rachunkowej (dalej: RIO) do 20 marca 2010 r. Przedstawienie tego dokumentu rozpoczyna procedurę absolutoryjną.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Komisja rewizyjna

REKLAMA

Zanim radni zapoznają się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na sesji absolutoryjnej, pracę prowadzi komisja rewizyjna w zakresie wykonania budżetu JST. W swoim wniosku komisja rewizyjna występuje do rady o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium.

Regulacje dotyczące komisji rewizyjnej podobne są zarówno w gminie, powiecie, jak i w województwie samorządowym. Komisja składa się z radnych, przy czym jej członkiem nie może być przewodniczący ani wiceprzewodniczący rady gminy, powiatu albo sejmiku województwa oraz członkowie zarządu powiatu i województwa.

Skład oraz zakres działania komisji rewizyjnej, który wynika z jej planu pracy, określa i przyjmuje w drodze uchwały organ stanowiący JST. Komisja rewizyjna nie posiada zatem samoistnych uprawnień w zakresie kontroli działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, działalności zarządu powiatu i jego jednostek organizacyjnych ani zarządu województwa czy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Do podstawowych zadań komisji rewizyjnej w procesie absolutorium należy:

1) zaopiniowanie wykonania budżetu JST za rok 2009,

2) wystąpienie do organu stanowiącego JST z wnioskiem w sprawie udzielenia lub w sprawie nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu.

Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej (m.in. harmonogram prac) określają statuty JST.

Zaopiniowanie wykonania budżetu

Opiniując wykonanie budżetu, komisja rewizyjna dokonuje szczegółowej analizy pod kątem legalności, celowości i gospodarności. W przypadku samorządu województwa organ stanowiący, poza sprawozdaniem z wykonania budżetu, rozpatruje także sprawozdania finansowe województwa oraz sprawozdania z wykonania wieloletnich programów województwa.

Przy pracach nad wykonaniem budżetu komisja rewizyjna powinna wykorzystać wszelkie dostępne jej materiały. Mogą to być zarówno materiały własne, jak i materiały z prac innych komisji, z przeprowadzonych kontroli czy sprawozdania budżetowe.

Należy przy tym podkreślić, że komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu, a nie sprawozdanie z jego wykonania. Na niej spoczywa obowiązek ustawowy oceny budżetu JST pod kątem nie tylko wykonania procentowego dochodów i wydatków budżetu, lecz także zgodności budżetu uchwalonego przez organ stanowiący z budżetem wykonanym. Komisja powinna również podać przyczyny i skutki ewentualnych rozbieżności oraz, czy za ewentualne rozbieżności winę ponosi organ wykonawczy gminy, powiatu czy województwa.

Rekomendacja w sprawie absolutorium

Na podstawie zebranych materiałów w zakresie wykonania budżetu, komisja rewizyjna przygotowuje wniosek w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium dla wójta, zarządu powiatu lub zarządu województwa. Wniosek w sprawie absolutorium podlega przekazaniu do RIO i do organu stanowiącego JST. Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez skład orzekający RIO.

Sesja absolutoryjna

Sesja absolutoryjna może być zwołana po otrzymaniu od komisji rewizyjnej opinii i wniosku w sprawie absolutorium, jednak nie później niż 30 kwietnia 2010 r. Podczas sesji radni najpierw rozpatrują sprawozdanie i opinie na temat wykonania budżetu JST, a konsekwencją jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium.

Na sesji absolutoryjnej powinny być rozpatrzone następujące dokumenty:

● sprawozdanie zarządu JST z wykonania budżetu samorządowego za 2009 r.,

● opinia składu orzekającego RIO o tym sprawozdaniu,

● opinia komisji rewizyjnej – jako organu kontrolnego – o wykonaniu budżetu JST,

● wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi w kontekście opinii komisji o wykonaniu budżetu JST,

● opinia składu orzekającego RIO do wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium zarządowi JST.

Dokumenty te – jako niezbędne i konieczne do podjęcia decyzji o absolutorium – powinny być doręczone radnym na zasadach ustalonych w statucie JST, przed terminem sesji absolutoryjnej lub podczas niej odczytane.

Decyzja radnych w sprawie absolutorium podejmowana jest w drodze uchwały.

Uchwała w sprawie absolutorium

Uchwałę w sprawie absolutorium dla wójta, zarządu powiatu lub województwa rada (sejmik) podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

Głosowanie bezwzględną większością głosów ustawowego składu gminy oznacza, że podjęta jest uchwała, która uzyskała liczbę ważnych głosów oddanych za uchwałą, przewyższającą połowę ustawowego składu rady gminy.

Uchwałę radnych w sprawie absolutorium – zarówno w przypadku jego udzielenia, jak i nieudzielenia – zarząd JST ma obowiązek przesłać w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia przez radę (sejmik) do RIO, która bada jej zgodność z prawem. Wraz z uchwałą w sprawie absolutorium należy przekazać RIO uwierzytelniony wyciąg z protokołu z sesji absolutoryjnej w części dotyczącej rozpatrzenia sprawozdania zarządu JST z wykonania budżetu. Ma to na celu odzwierciedlenie przebiegu dyskusji podczas sesji oraz uwierzytelnienie wyników głosowania nad uchwałą w sprawie absolutorium. Regionalna izba obrachunkowa, badając zgodność z prawem podjętej uchwały w sprawie absolutorium, bada przebieg dyskusji nad wykonanym budżetem, prawidłowość sporządzonego wniosku komisji rewizyjnej oraz wyniki głosowania.

Na temat uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium kolegium RIO podejmuje uchwałę, która powinna być przekazana radnym.

Skutki decyzji radnych

Radni mogą podjąć decyzję o udzieleniu bądź nieudzielaniu zarządowi JST absolutorium.

Udzielenie absolutorium oznacza, że władze JST mogą pracować nadal. Natomiast nieudzielenie absolutorium pociąga za sobą ważne konsekwencje, przy czym różnią się one w zależności od rodzaju JST.

Gminy w 2010 r.

Uchwała rady gminy w sprawie nieudzielenia absolutorium wójtowi jest równoznaczna z podjęciem przez nią inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta (art. 28a ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Jednak referendum nie organizuje się, jeżeli nie upłynęło jeszcze 9 miesięcy od dnia wyboru wójta albo do końca kadencji władz JST zostało mniej niż 9 miesięcy. W 2010 r. ma miejsce właśnie taka sytuacja, bowiem kadencja organów gminy kończy się jesienią.

W 2010 r. w przypadku nieudzielenia absolutorium wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi nie ogłasza się referendum, a dotychczasowe władze gmin urzędują do końca kadencji.

W tym roku mamy więc „okres ochronny” dla wójtów.

Powiaty i województwa

Uchwała rady powiatu lub sejmiku województwa w sprawie nieudzielenia absolutorium zarządowi jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o jego odwołanie.

Rozpatrzenie sprawy odwołania zarządu z powodu nieudzielenia mu absolutorium może mieć miejsce na kolejnej sesji rady powiatu lub sejmiku województwa, lecz zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium.

Na sesji zwołanej w celu odwołania zarządu z powodu nieudzielenia mu absolutorium radni mają obowiązek ponownego zapoznania się z:

1) opinią komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu i jej wniosku w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium,

2) opinią składu orzekającego RIO do wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium,

3) uchwałą kolegium RIO w sprawie uchwały rady lub sejmiku o nieudzieleniu zarządowi absolutorium.

Rada powiatu lub sejmik województwa decyduje o odwołaniu zarządu powiatu z powodu nieudzielenia absolutorium większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady lub sejmiku.

Tryb głosowania w sprawie odwołania zarządu powinien być uregulowany w statucie JST. Uchwała radnych w tej sprawie musi być doręczona wojewodzie przez starostę lub marszałka w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia. Wojewoda bada legalność uchwały. Wraz z taką uchwałą powinien być przedstawiony wojewodzie uwierzytelniony wyciąg z protokołu sesji rady powiatu lub sejmiku odnoszący się do tej sprawy i wyniki tajnego głosowania nad taką uchwałą.

Podstawy decyzji o absolutorium

Zarządowi JST udziela się absolutorium wyłącznie z tytułu wykonania przez ten zarząd budżetu. Inne przyczyny, niezwiązane z wykonywaniem budżetu, nie mogą być brane pod uwagę.

Ocena wykonania budżetu JST na sesji absolutoryjnej powinna zostać „wypracowana” poprzez merytoryczną dyskusję radnych.

Orzeczenia sądów administracyjnych oraz organów nadzoru jednoznacznie stoją na stanowisku, że nieudzielenie absolutorium z innych przyczyn niż wykonanie budżetu stanowi naruszenie prawa. Podobna sytuacja może zaistnieć w przypadku braku aktywnego udziału radnych w czasie sesji absolutoryjnej, dotyczącej wykonywania budżetu. Nie wystarczy, aby radni wysunęli wnioski. Muszą one zostać potwierdzone w przeprowadzonej dyskusji nad wykonaniem budżetu. A ewentualne zarzuty dotyczące wykonania budżetu powinny być uzasadniane przez zgłaszających je radnych.

PRZEKROCZENIE TERMINU NA ABSOLUTORIUM

W 2010 r. radni mają czas na podjęcie decyzji o absolutorium do 30 kwietnia. Jest to jednak termin instrukcyjny. Z tytułu jego przekroczenia organ stanowiący JST nie został pozbawiony możliwości udzielenia absolutorium dla organu wykonawczego.

W przypadku podejmowania uchwały w sprawie absolutorium po 30 kwietnia 2010 r. uchwała w sprawie:

● udzielenia absolutorium będzie jedynie obarczona wadą, że została podjęta po terminie określonym w art. 199 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,

● nieudzielenia absolutorium będzie powodowała takie same skutki dla organu wykonawczego JST, jak w przypadku uchwały podjętej w terminie, czyli do 30 kwietnia 2010 r.

Podstawy prawne:

● Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1706)

● Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240)

● Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 161, poz. 1277)

● Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753)

● Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458)

● Ustawa z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241)

● Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Min. rolnictwa Cz. Siekierski: Różne, nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu muszą zostać wycofane

  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski w dniu 27 lutego 2024 r. w czasie posiedzenia unijnej Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), powiedział: – Różne, nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu muszą zostać wycofane. Komisja Europejska musi zrozumieć protestujących rolników. Rolnicy mówią: nic o nas, bez nas. List przewodniczącego Norberta Linsa pokazuje, że Parlament Europejski też oczekuje szybkich działań.

  Doradca Prezydenta RP: kontrolę nad polskim szkolnictwem obejmie bezpośrednio UE

  Profesor Andrzej Waśko, doradca prezydenta RP, przewodniczący Rady ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania, odnosząc się do "Europejskiego obszaru edukacji" podkreślił, że polityka oświatowa, która dotąd była powierzona kompetencji rządów krajowych, stanie się częścią polityki unijnej. Zwrócił uwagę, że kontrole nad polskim szkolnictwem obejmie bezpośrednio UE.

  Min. Siekierski: KE narzuciła nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu; musimy zrozumieć protesty rolników. 27 lutego posiedzenie unijnej rady ministrów w Brukseli. 29 lutego rozmowy z rolnikami w Ministerstwie

  Komisja Europejska narzuciła zbyt duże, nieracjonalne, kosztowne wymogi Zielonego Ładu, które miały służyć środowisku, przeciwdziałać zmianom klimatu, a w rzeczywistości doprowadziły do bankructwa wielu gospodarstw - oświadczył w 26 lutego 2024 r. na konferencji prasowej w Brukseli minister rolnictwa RP Czesław Siekierski. Wcześniej tego samego dnia, jeszcze będąc w Polsce w czasie konferencji prasowej kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, minister Siekierski powiedział: Musimy zrozumieć protesty rolników i o to będę zabiegał na jutrzejszym posiedzeniu unijnej rady ministrów w Brukseli.

  KPO 2024. Polska nie dostanie wszystkich pieniędzy? Ekspert: 43 inwestycje i ich refinansowanie zagrożone. Konieczna rewizja polskiego KPO

  Zdaniem Łukasza Kościjańczuka, eksperta firmy doradczej CRIDO, ok. 43 inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy (z 56 zaplanowanych) może nie zostać zrealizowanych do 31 sierpnia 2026 r, co oznacza, że Polska nie otrzyma refinansowania z UE. Dlatego niezbędna jest rewizja KPO, która - jak oszacował ekspert - może objąć nawet połowę planowanych przedsięwzięć.

  REKLAMA

  D. Tusk odblokował unijne pieniądze na polskie KPO [137 mld euro, 600 mld zł]. W przyszłym tygodniu dwie ważne decyzje. von der Leyen: Razem będziemy bronić praworządności w całej Europie

  Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier Belgii Alexander De Croo w piątek 23 lutego 2023 r. rozmawiali w Warszawie z premierem Tuskiem. Przewodnicząca KE poinformowała po spotkaniu, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje ws. funduszy europejskich dla Polski. Uwolnią one do 137 mld euro z funduszu spójności i Funduszu Odbudowy.

  PFRON: Od 1 marca wnioski o samochody dla osób niepełnosprawnych. Dopłata 80% od 150 000 zł albo 85% od 130 000 zł

  Maksymalna wartość samochodu objęta wsparciem wynosi 300 000 zł (osoba niepełnosprawna jest kierowcą) albo 230 000 zł (opiekun jest kierowcą). Muszą to być samochody dostosowane do potrzeb osób korzystających w poruszaniu się wózkiem inwalidzkim.

  Depresja nie wybiera. Ale na dobrostan psychiczny może wpłynąć dieta albo... pies

  23 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. To dobra okazja do tego, aby przypomnieć sobie, że ta choroba może dotknąć każdego. Gdzie szukać pomocy? Jak poprawić swój dobrostan psychiczny? 

  Uposażenia żołnierzy zawodowych w 2024 roku [Tabela stawek]. Będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową

  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 16 lutego 2024 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych zostały określone te stawki ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenie weszło w życie 21 lutego 2024 r. Od 1 kwietnia 2024 r. będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową żołnierzy zawodowych.

  REKLAMA

  Będzie zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Już 64% młodzieży miało do czynienia z takimi papierosami

  Aż 64 proc. młodych ludzi miało kontakt z jednorazowymi papierosami elektronicznymi. Czy wkrótce to się skończy? Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała w środę, że może rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. 

  Zakaz sprzedaży e-papierosów jednorazowych. I.Leszczyna: Zielone światło od Donalda Tuska dla zmiany przepisów

  W dniu 21 lutego 2024 r. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że może już rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Dodała, że chciałaby jak najszybszej ścieżki, bo aż 64 procent młodych ludzi miało z nimi kontakt.

  REKLAMA