Kategorie

Absolutorium z wykonania budżetu w 2010 r.

Tadeusz Subik
Tegoroczne absolutorium będzie miało wyjątkowy charakter, bowiem będzie udzielane w roku wyborczym. Nadal jednak radni powinni pamiętać, że absolutorium dotyczy wykonania budżetu, a nie całości działalności władz samorządowych.
Reklama

Wejście w życie nowych przepisów o finansach publicznych z jednoczesnym odroczeniem obowiązywania części z nich spowodowało w tym roku niepewność m.in. co do terminów udzielania przez radnych absolutorium wójtom, burmistrzom, prezydentom miast (dalej: wójt), zarządom powiatów oraz zarządom województw. Jednak, moim zdaniem, choć przepisy ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (dalej: Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych) nie przewidują opóźnienia wejścia w życie nowych regulacji dotyczących absolutorium, to jednak w 2010 r. absolutorium należy udzielać na zasadach określonych w ustawie z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych).

Otóż na podstawie art. 121 ust. 6 Przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych do sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) za rok 2009 ma zastosowanie art. 199 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. W związku z tym absolutorium odbywa się według dotychczasowych zasad.

Na nowych, przewidzianych przez ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych) zasadach, absolutorium będzie udzielane po raz pierwszy w 2011 r. Dopiero więc w 2011 r. będzie obowiązywał nowy termin udzielania absolutorium, czyli nie później niż 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Podstawowe znaczenie w procesie absolutorium ma sprawozdanie z wykonania budżetu JST. Z jego zawartością zapoznają się zarówno radni, którzy otrzymują je od zarządu JST, jak i mieszkańcy wspólnoty samorządowej, którzy mogą przeczytać je w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu na 2009 r. zarząd JST ma obowiązek przedstawić radnym i regionalnej izbie rachunkowej (dalej: RIO) do 20 marca 2010 r. Przedstawienie tego dokumentu rozpoczyna procedurę absolutoryjną.

Komisja rewizyjna

Reklama

Zanim radni zapoznają się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na sesji absolutoryjnej, pracę prowadzi komisja rewizyjna w zakresie wykonania budżetu JST. W swoim wniosku komisja rewizyjna występuje do rady o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium.

Regulacje dotyczące komisji rewizyjnej podobne są zarówno w gminie, powiecie, jak i w województwie samorządowym. Komisja składa się z radnych, przy czym jej członkiem nie może być przewodniczący ani wiceprzewodniczący rady gminy, powiatu albo sejmiku województwa oraz członkowie zarządu powiatu i województwa.

Skład oraz zakres działania komisji rewizyjnej, który wynika z jej planu pracy, określa i przyjmuje w drodze uchwały organ stanowiący JST. Komisja rewizyjna nie posiada zatem samoistnych uprawnień w zakresie kontroli działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, działalności zarządu powiatu i jego jednostek organizacyjnych ani zarządu województwa czy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Do podstawowych zadań komisji rewizyjnej w procesie absolutorium należy:

1) zaopiniowanie wykonania budżetu JST za rok 2009,

2) wystąpienie do organu stanowiącego JST z wnioskiem w sprawie udzielenia lub w sprawie nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu.

Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej (m.in. harmonogram prac) określają statuty JST.

Zaopiniowanie wykonania budżetu

Opiniując wykonanie budżetu, komisja rewizyjna dokonuje szczegółowej analizy pod kątem legalności, celowości i gospodarności. W przypadku samorządu województwa organ stanowiący, poza sprawozdaniem z wykonania budżetu, rozpatruje także sprawozdania finansowe województwa oraz sprawozdania z wykonania wieloletnich programów województwa.

Przy pracach nad wykonaniem budżetu komisja rewizyjna powinna wykorzystać wszelkie dostępne jej materiały. Mogą to być zarówno materiały własne, jak i materiały z prac innych komisji, z przeprowadzonych kontroli czy sprawozdania budżetowe.

Należy przy tym podkreślić, że komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu, a nie sprawozdanie z jego wykonania. Na niej spoczywa obowiązek ustawowy oceny budżetu JST pod kątem nie tylko wykonania procentowego dochodów i wydatków budżetu, lecz także zgodności budżetu uchwalonego przez organ stanowiący z budżetem wykonanym. Komisja powinna również podać przyczyny i skutki ewentualnych rozbieżności oraz, czy za ewentualne rozbieżności winę ponosi organ wykonawczy gminy, powiatu czy województwa.

Rekomendacja w sprawie absolutorium

Na podstawie zebranych materiałów w zakresie wykonania budżetu, komisja rewizyjna przygotowuje wniosek w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium dla wójta, zarządu powiatu lub zarządu województwa. Wniosek w sprawie absolutorium podlega przekazaniu do RIO i do organu stanowiącego JST. Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez skład orzekający RIO.

Sesja absolutoryjna

Sesja absolutoryjna może być zwołana po otrzymaniu od komisji rewizyjnej opinii i wniosku w sprawie absolutorium, jednak nie później niż 30 kwietnia 2010 r. Podczas sesji radni najpierw rozpatrują sprawozdanie i opinie na temat wykonania budżetu JST, a konsekwencją jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium.

Na sesji absolutoryjnej powinny być rozpatrzone następujące dokumenty:

● sprawozdanie zarządu JST z wykonania budżetu samorządowego za 2009 r.,

● opinia składu orzekającego RIO o tym sprawozdaniu,

● opinia komisji rewizyjnej – jako organu kontrolnego – o wykonaniu budżetu JST,

● wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi w kontekście opinii komisji o wykonaniu budżetu JST,

● opinia składu orzekającego RIO do wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium zarządowi JST.

Dokumenty te – jako niezbędne i konieczne do podjęcia decyzji o absolutorium – powinny być doręczone radnym na zasadach ustalonych w statucie JST, przed terminem sesji absolutoryjnej lub podczas niej odczytane.

Decyzja radnych w sprawie absolutorium podejmowana jest w drodze uchwały.

Uchwała w sprawie absolutorium

Uchwałę w sprawie absolutorium dla wójta, zarządu powiatu lub województwa rada (sejmik) podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

Głosowanie bezwzględną większością głosów ustawowego składu gminy oznacza, że podjęta jest uchwała, która uzyskała liczbę ważnych głosów oddanych za uchwałą, przewyższającą połowę ustawowego składu rady gminy.

Uchwałę radnych w sprawie absolutorium – zarówno w przypadku jego udzielenia, jak i nieudzielenia – zarząd JST ma obowiązek przesłać w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia przez radę (sejmik) do RIO, która bada jej zgodność z prawem. Wraz z uchwałą w sprawie absolutorium należy przekazać RIO uwierzytelniony wyciąg z protokołu z sesji absolutoryjnej w części dotyczącej rozpatrzenia sprawozdania zarządu JST z wykonania budżetu. Ma to na celu odzwierciedlenie przebiegu dyskusji podczas sesji oraz uwierzytelnienie wyników głosowania nad uchwałą w sprawie absolutorium. Regionalna izba obrachunkowa, badając zgodność z prawem podjętej uchwały w sprawie absolutorium, bada przebieg dyskusji nad wykonanym budżetem, prawidłowość sporządzonego wniosku komisji rewizyjnej oraz wyniki głosowania.

Na temat uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium kolegium RIO podejmuje uchwałę, która powinna być przekazana radnym.

Skutki decyzji radnych

Radni mogą podjąć decyzję o udzieleniu bądź nieudzielaniu zarządowi JST absolutorium.

Udzielenie absolutorium oznacza, że władze JST mogą pracować nadal. Natomiast nieudzielenie absolutorium pociąga za sobą ważne konsekwencje, przy czym różnią się one w zależności od rodzaju JST.

Gminy w 2010 r.

Uchwała rady gminy w sprawie nieudzielenia absolutorium wójtowi jest równoznaczna z podjęciem przez nią inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta (art. 28a ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Jednak referendum nie organizuje się, jeżeli nie upłynęło jeszcze 9 miesięcy od dnia wyboru wójta albo do końca kadencji władz JST zostało mniej niż 9 miesięcy. W 2010 r. ma miejsce właśnie taka sytuacja, bowiem kadencja organów gminy kończy się jesienią.

W 2010 r. w przypadku nieudzielenia absolutorium wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi nie ogłasza się referendum, a dotychczasowe władze gmin urzędują do końca kadencji.

W tym roku mamy więc „okres ochronny” dla wójtów.

Powiaty i województwa

Uchwała rady powiatu lub sejmiku województwa w sprawie nieudzielenia absolutorium zarządowi jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o jego odwołanie.

Rozpatrzenie sprawy odwołania zarządu z powodu nieudzielenia mu absolutorium może mieć miejsce na kolejnej sesji rady powiatu lub sejmiku województwa, lecz zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium.

Na sesji zwołanej w celu odwołania zarządu z powodu nieudzielenia mu absolutorium radni mają obowiązek ponownego zapoznania się z:

1) opinią komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu i jej wniosku w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium,

2) opinią składu orzekającego RIO do wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium,

3) uchwałą kolegium RIO w sprawie uchwały rady lub sejmiku o nieudzieleniu zarządowi absolutorium.

Rada powiatu lub sejmik województwa decyduje o odwołaniu zarządu powiatu z powodu nieudzielenia absolutorium większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady lub sejmiku.

Tryb głosowania w sprawie odwołania zarządu powinien być uregulowany w statucie JST. Uchwała radnych w tej sprawie musi być doręczona wojewodzie przez starostę lub marszałka w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia. Wojewoda bada legalność uchwały. Wraz z taką uchwałą powinien być przedstawiony wojewodzie uwierzytelniony wyciąg z protokołu sesji rady powiatu lub sejmiku odnoszący się do tej sprawy i wyniki tajnego głosowania nad taką uchwałą.

Podstawy decyzji o absolutorium

Zarządowi JST udziela się absolutorium wyłącznie z tytułu wykonania przez ten zarząd budżetu. Inne przyczyny, niezwiązane z wykonywaniem budżetu, nie mogą być brane pod uwagę.

Ocena wykonania budżetu JST na sesji absolutoryjnej powinna zostać „wypracowana” poprzez merytoryczną dyskusję radnych.

Orzeczenia sądów administracyjnych oraz organów nadzoru jednoznacznie stoją na stanowisku, że nieudzielenie absolutorium z innych przyczyn niż wykonanie budżetu stanowi naruszenie prawa. Podobna sytuacja może zaistnieć w przypadku braku aktywnego udziału radnych w czasie sesji absolutoryjnej, dotyczącej wykonywania budżetu. Nie wystarczy, aby radni wysunęli wnioski. Muszą one zostać potwierdzone w przeprowadzonej dyskusji nad wykonaniem budżetu. A ewentualne zarzuty dotyczące wykonania budżetu powinny być uzasadniane przez zgłaszających je radnych.

PRZEKROCZENIE TERMINU NA ABSOLUTORIUM

W 2010 r. radni mają czas na podjęcie decyzji o absolutorium do 30 kwietnia. Jest to jednak termin instrukcyjny. Z tytułu jego przekroczenia organ stanowiący JST nie został pozbawiony możliwości udzielenia absolutorium dla organu wykonawczego.

W przypadku podejmowania uchwały w sprawie absolutorium po 30 kwietnia 2010 r. uchwała w sprawie:

● udzielenia absolutorium będzie jedynie obarczona wadą, że została podjęta po terminie określonym w art. 199 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,

● nieudzielenia absolutorium będzie powodowała takie same skutki dla organu wykonawczego JST, jak w przypadku uchwały podjętej w terminie, czyli do 30 kwietnia 2010 r.

Podstawy prawne:

● Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1706)

● Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240)

● Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 161, poz. 1277)

● Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753)

● Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458)

● Ustawa z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241)

● Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241)

Poszerzaj swoją wiedzę korzystając z naszego programu >>
INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych
INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych
Tylko teraz
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy? Jest to niezwykle istotna kwestia pod kątem roku szkolnego i bezproblemowego powrotu dzieci do szkół.

  Compliance - od czego zacząć wdrożenie systemu?

  Compliance - od czego należy zacząć wdrożenie systemu w organizacji? Coraz więcej podmiotów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego rozumie, że posiadanie systemów Compliance jest niezbędne, by podmiot mógł bezpiecznie funkcjonować lub się rozwijać.