Kategorie

Status żołnierza zawodowego ze względu na jego uposażenie

Andrzej Szczerbowski
Prawnik, ekspert prawa cywilnego, podatkowego i handlowego.
Wynagrodzenie żołnierza zawodowego składa się z uposażenia zasadniczego, dodatków oraz należności pieniężnych. Katalog ten znacznie przekracza typowy zestaw składników wynagrodzenia przysługujących pracownikom sfery budżetowej.

Zgodnie z art. 3 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 1, żołnierzem zawodowym jest żołnierz (w czynnej służbie), który pełni stałą albo kontraktową zawodową służbę wojskową. Natomiast służba wojskowa pełniona jest dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej i wymaga od żołnierzy odpowiedniego zdyscyplinowania, lojalności oraz poświęcenia.

Reklama

W zamian za służbę wojskową państwo zapewnia żołnierzom zawodowym godne warunki życia, umożliwiające oddanie się służbie Narodowi i Ojczyźnie, rekompensując odpowiednio trud, ograniczenia i wyrzeczenia związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej. Na podstawie powyższej regulacji, w najprostszy sposób można określić status prawny żołnierza zawodowego (dalej jako: żołnierz), w odniesieniu do jego obowiązków oraz uprawnień.

Z jednej strony ustawodawca mówi o tym, czego oczekuje od żołnierza tj. służby wojskowej, z drugiej strony natomiast mówi to, co państwo oferuje żołnierzom w zamian za ich służbę wojskową. O ile charakter oraz zakres obowiązków spoczywających na żołnierzach jest w ogólnym zarysie znany. O tyle warto w tym miejscu, dokładniej przedstawić niektóre z finansowych uprawnień, jakie otrzymuje lub może otrzymać żołnierz, w związku ze swoją służbą wojskową, szczególnie mając na uwadze zapewnienie godnych warunków życia, rekompensatę trudu oraz wyrzeczeń związanych ze służbą. Zagadnienia te uregulowane są w szereg aktów prawnych, z których najważniejsze to:

- ustawa o służbie zawodowej żołnierzy (wraz z rozporządzeniami wykonawczymi);

- ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

- ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

- ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Składniki wynagrodzenia

Wynagrodzenie żołnierza zasadniczo składa się z następujących składników:

- uposażenia zasadniczego;

- dodatków do uposażenia;

- należności pieniężnych.

Wysokość uposażenia zasadniczego uzależniona jest od stopnia wojskowego, zakresu wykonywanych zadań służbowych, ponoszonej odpowiedzialności i wymaganych kwalifikacji (grupy uposażenia).

Szczegółowo wysokość uposażenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych zgodnie, z którym wynosi ono min. 2.500 zł brutto. 

Czytaj także: Wojsko zrekompensuje firmie nieobecność pracownika>>

Dodatki

Ponadto żołnierze zawodowi w formie decyzji mogą otrzymywać następujące dodatki do uposażenia zasadniczego:

a)    dodatek specjalny - za szczególne właściwości lub warunki pełnienia zawodowej służby wojskowej, do których zalicza się m.in.:

- wykonywanie określonych lotów oraz obsługę wojskowych statków powietrznych,,

-  pełnienie służby w składzie załóg jednostek pływających Marynarki Wojennej wychodzących na morze,

- wykonywanie pod wodą zadań z użyciem sprzętu nurkowego,

- wykonywanie skoków ze spadochronem,

- pełnienie służby polegającej na bezpośrednim fizycznym zwalczaniu terroryzmu lub szkoleniu w tym zakresie,

- wykonywanie czynności polegających na rozminowywaniu terenu lub jego oczyszczaniu z przedmiotów wybuchowych albo niebezpiecznych,

- pełnienie służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych,

- wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięciem oraz ratowniczych.

Reklama

Dodatek specjalny ustala się w oparciu o mnożnik kwoty bazowej, która wynosi obecnie 1.500 zł. Szczegółowe zasady ustalania mnożnika kwoty bazowej dla każdego rodzaju pełnionych zadań określa rozdział II Rozporządzenia  Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

b)   dodatek służbowy - za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych albo w określonych jednostkach wojskowych;

c)   dodatek za długoletnią służbę wojskową  –  przyznawany już po trzech latach służby wojskowej  w wysokości - 3 % kwoty należnego uposażenia zasadniczego, następnie kwota wzrasta aż do 30% po 30 latach służby;

d)  dodatek motywacyjny - przyznawany żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w korpusach podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych za uzyskanie w opinii służbowej oceny bardzo dobrej oraz posiadanie odpowiedniej klasy kwalifikacyjnej.

Ważne!

Żołnierzowi zawodowemu spełniającemu równocześnie warunki do otrzymywania dodatków specjalnych o charakterze stałym z kilku tytułów, przysługuje jeden dodatek specjalny w wyższej stawce miesięcznej. Co ma odpowiednio zastosowanie również w przypadku zbiegu uprawnień do dodatku służbowego.

Wyżej wskazane dodatki przyznawane są w formie decyzji dowódcy jednostki wojskowej.

Należności pieniężne

Na podstawie art. 73 ustawy o służbie wojskowej, żołnierzy zawodowych może otrzymać następujące należności pieniężne:

  1)   zasiłek na zagospodarowanie - przyznawany jednokrotnie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, żołnierzowi służby stałej - po objęciu stanowiska służbowego oraz żołnierzowi służby kontraktowej - po zawarciu drugiego kontraktu;

  2)   dodatkowe uposażenie roczne - tzw. trzynastka, wypłacana w terminie wypłaty uposażenia w okresie pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje dodatkowe uposażenie roczne;

  3)   nagrody uznaniowe - w szczególności w związku z przejawianiem inicjatywy w służbie albo wykonywaniem zadań służbowych wymagających szczególnie dużego nakładu pracy, w tym poza określonym czasem służby, w skróconych terminach lub warunkach szczególnie utrudnionych;

  4)   zapomogi - w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci członka rodziny oraz z innych przyczyn powodujących istotne pogorszenie warunków materialnych;

  5)   nagrody jubileuszowe - przyznawane w związku z długotrwałą służbą wojskową, gdzie min. staż pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej wynosi 20 lat;

  6)   należności za podróże i przeniesienia służbowe - żołnierzowi na stanowisko służbowe poza miejscowością stanowiącą siedzibę jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału: służbowe przysługują: ryczałt z tytułu przeniesienia,  diety - za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu pełnienia służby, ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu z miejsca stałego zamieszkania do nowego miejsca pełnienia służby, a w przypadku przesiedlenia również  zasiłek osiedleniowy oraz zwrot kosztów przewozu urządzeń domowych;

  7)   gratyfikacje urlopowe - przyznawane żołnierzowi małżonkowi oraz dzieciom w wysokości nie niższej niż 35 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza – na jedną osobę;

  8)   dodatkowe wynagrodzenie - za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych (trwające co najmniej dwa miesiące) i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego;

  9)   należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa - jest to  szeroko rozbudowany katalog należności pieniężnych, które przysługują żołnierzowi w związku z jego wyjazdem zagranicznym;

 10)  należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej – dotyczy to odpraw oraz  dodatkowych składników związanych ze zwolnieniem po 15 latach służby.

Czytaj także: Od 1 lipca kilkaset wniosków o przyjęcie do NSR>>

Kwestie związane z zasadami oraz kryteriami przyznawania należności pieniężnych oraz dodatków do uposażenia szczegółowo określają rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej wydawane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy.

Przedstawione powyżej składniki uposażenia oraz należności pieniężnych żołnierzy w pewnym stopniu są powtórzeniem składników wynagrodzenia, które przysługują pracownikom służby cywilnej np. trzynastka, gratyfikacje urlopowe. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest to jednak katalog znacznie szerszy od tego, jaki oferowany jest innym pracownikom szeroko rozumianej sfery budżetowej (w tym również formacji umundurowanych). Co w głównej mierze uzasadnione jest charakterem pełnionej przez żołnierzy służby.    

Fakt, że państwo stara się zapewnić żołnierzom odpowiednio wysoki poziom wynagrodzenia, wydaje się być koniecznym elementem mającym na celu przyciągnięcie oraz utrzymanie odpowiedniej liczby osób zainteresowanych pełnieniem zawodowej służby wojskowej.

Andrzej Szczerbowski

samorzad.infor.pl

Źródło: Sektor Publiczny
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  CEEB – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

  CEEB – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r. Czym jest deklaracja źródeł ciepła? Kogo dotyczy deklaracja? Jak można złożyć deklarację? Jakie są obowiązki gmin związane z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków?

  Akademie praktyczne – nowa kategoria uczelni zawodowych

  Akademie praktyczne – nowa kategoria uczelni zawodowych. Jak będą funkcjonować?

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Ponad miliard złotych zostanie przeznaczonych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) 2.0 na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce.

  Wnioski paszportowe od 26 czerwca można składać w soboty

  Wnioski paszportowe - w związku ze zwiększonym zainteresowaniem sprawami paszportowymi, MSWiA przekazało wojewodom dyspozycję wydłużenia godzin pracy urzędów wojewódzkich. Wnioski paszportowe będzie można składać także w soboty, natomiast w dni powszednie obsługa będzie się odbywać w wydłużonych godzinach.

  Remont mieszkania spółdzielczego

  Remont mieszkania spółdzielczego. Spółdzielnia pozostaje właścicielem mieszkań użytkowanych na podstawie własnościowego i lokatorskiego prawa spółdzielczego. Warto wyjaśnić, czy remont takich lokali może być problematyczny.

  Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021?

  Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 – kiedy? Gdzie i jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty? Przedstawiamy ważne informacje dla uczniów kończących w tym roku szkołę podstawową.

  Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać na telefon?

  Unijny Certyfikat COVID - tzw. paszport covidowy (szczepionkowy) od dziś jest już dostępny w aplikacji mObywatel i można go pobrać na telefon komórkowy. Jak pobrać paszport covidowy?

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rusza nowy rządowy program, który zapewni pieniądze na inwestycje dla samorządów. Na co i na jakich zasadach będzie można otrzymać dofinansowanie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak poinformować o nich rodziców? Jak prawidłowo wyliczyć przysługującą szkole liczbę zajęć wspomagających? Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowych lekcji po powrocie do szkół.

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?