Kategorie

Azbest - obowiązki właścicieli, zarządców, wykonawców prac i przewoźników

dr Hanna Sztrantowicz
Przepisy nakładają sporo obowiązków na właścicieli i zarządców nieruchomości na których znaleźć można materiały azbestowe oraz na podmioty usuwające i przewożące azbest.

Obowiązujące przepisy zakazują wprowadzania na obszar Polski wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten surowiec ( Dz. U. Nr 101 poz. 628 z 1997 r. z późn. zm.).

Wobec tego zakazu ważnym staje się przypominanie i egzekwowanie obowiązków nałożonych na:

•    właścicieli lub zarządców obiektów zawierających azbest,

•    wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

•    firmy transportujące odpady azbestowe

1. Obowiązki właścicieli lub zarządców:

Reklama

•    przeprowadzenie inwentaryzacji ( spisu z natury) wyrobów zawierających azbest  (istnieje możliwość, że gmina zleca inwentaryzację azbestu na całym swoim terenie), przy inwentaryzacji należy dokonać identyfikacji ich rodzaju i ilości,

•    sporządzenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest„ jeśli wyroby są w dobrym stanie - powtórzenie oceny po 5 latach, jeśli jest do 3% uszkodzonej powierzchni - powtórzenie oceny po roku

•    oznakowanie miejsc gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z azbestem,

•    zaznaczenie na planach obiektu miejsc zawierających azbest,

•    jeśli znajdują się wyroby „miękkie” – azbest krokidolit , należy prowadzić monitoring zanieczyszczeń powietrza,

•    uzyskanie pozwolenia na budowę (remont) na 30 dni przed rozpoczęciem prac usunięcia elementów azbestowych, wniosek powinien być sporządzony zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

•    poinformowanie użytkowników obiektu oraz obiektów w bliskim sąsiedztwie o usuwaniu niebezpiecznych materiałów szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia i ich sposobach zabezpieczania,

•    wybranie wykonawcy  prac rozbiórkowych oraz oczyszczenie budynku i terenu  (posiadającego uprawnienie i zezwolenia),

•     uzyskanie od wykonawcy prac po ich zakończeniu, oświadczenia o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z azbestu,

•    Oświadczenie przechowywać przez co najmniej 5 lat wraz z kopią karty przekazania odpadu ( azbestu) na składowisko.

2. Obowiązki wykonującego demontaż elementów zawierających azbest:

W rozumieniu przepisów ustawy o odpadach „ wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektu, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej”.

I. Prace przygotowawcze:

•    opracowanie przez wytwarzającego programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest ( powyżej 100 kg/rok)  i uzyskanie jego zatwierdzenia przez marszałka właściwego dla siedziby – wytwarzanie dotyczy całego obszaru RP,

•    opracowanie planu prac w ty m.in.

1.    określenie ilości wytworzonych odpadów do usunięcia,

2.    ustalenie odpowiednich sposobów usuwania,

3.    określenie metod pracy z uwzględnieniem stosowanych środków technicznych,

4.    określenie sposobów eliminowania lub ograniczania uwalniania się pyłu azbestu do powietrza,

•    przygotowanie miejsca na magazynowanie wytworzonych odpadów, miejsce musi być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, oraz oznakowanie znakami ostrzegawczymi np.: Uwaga! Zagrożenie azbestem!

Reklama

•    przygotowanie listy pracowników, pracownicy muszą być przeszkoleni i wyposażeni w odzież ochronną , przeszkolenie wszystkich osób pozostających w kontakcie z azbestem: pracowników bezpośrednio zatrudnionych, kierujących i nadzorujących, szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 14 października 2005 r.(Dz.U. Nr 216 poz 1824 ), przez upoważnioną instytucję i potwierdzone odpowiednim dokumentem

•    organizacja zaplecza: urządzenia sanitarno - higieniczne ( z możliwością spłukania całego ciała), szatnie brudne i czyste, pomieszczenia do spożywania posiłków,

•    przygotowanie narzędzi i środków technicznych,

•    opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 120 poz.1126 z 2003 r) w tym m.in.:

1.    informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót,

2.    określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

3.    określenie sposobów przemieszczania i magazynowania wytworzonych odpadów niebezpiecznych,

4.    zasady nadzoru nad pracownikami:

•    zapoznanie pracowników z planem prac i planem bezpieczeństwa,

•    przygotowanie dokumentów : karta ewidencji odpadów, karta przekazania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska ( Dz. U. Nr 152 poz.1736 z 2001 r)

II. Prace polegające na usuwaniu - wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych:

•    zabezpieczenie obiektu: ogrodzenie taśmami biało - czerwonymi i umieszczenie tablic ostrzegawczych, osłonięcie miejsca prac od strony ciągów pieszych , przy pracach elewacyjnych obiekt musi być zasłonięty kurtynami do samej ziemi, teren wokół kurtyn musi być wyłożony grubą folią oczyszczaną po każdej zmianie, obiekty  przylegające do strefy prac muszą mieć uszczelnione okna i drzwi

•    wytwarzanie odpadów niebezpiecznych - wymagania:

1.    utrzymywanie w stanie wilgotnym powierzchni które są usuwane

2.    używanie wyłącznie ręcznych narzędzi lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych wyposażonych w worki odciągające powietrze

•    pakowanie odpadów : po każdej zmianie odpady powinny być szczelnie opakowane folią z polietylenu lub polipropylenu o grubości 0,2 mm , zamykane poprzez zgrzewanie lub taśmą lepiącą, pakowanie powinno być od razu w opakowania do składowania,

•    oznakowanie opakowanych odpadów w sposób określony dla azbestu, etykietki powinny być odporne na uszkodzenia,

•    magazynowanie wytworzonych odpadów azbestowych w miejscach wcześniej wyznaczonych,

•    wystawienie kart ewidencji odpadów,

•    oczyszczanie terenu z pozostałości azbestu, codzienne czyszczenie strefy prac, terenu bezpośrednio przyległego, dróg wewnętrznych, maszyn, niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho i czyszczenie narzędzi sprężonym powietrzem,

•    przekazanie właścicielowi lub zarządcy obiektu oświadczenia stwierdzającego prawidłowość wykonania prac i oczyszczenia terenu z azbestu,

•    przedstawienie właścicielowi obiektu wyników badań powietrza jeśli:

1.    wyroby były mocno uszkodzone

2.    wyroby zawierały azbest krokidolit

3.    wyroby były w zamkniętych  pomieszczeniach

Czytaj także: Azbest – niebezpieczny odpad i palący problem samorządów>>

3. Obowiązki transportującego odpady azbestowe:

•    uzyskanie od starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby, zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – zezwolenie na cały obszar RP

•    odebranie odpadów i karty przekazania od wytwarzającego

•    przygotowanie pojazdu do przewozu azbestu – wyłożenie paki folią, zabezpieczenie ładunku przed przesuwaniem, oznakowanie zgodnie z umową ADR ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 236 poz. 1986 z 2002 r),

•    wystawienie dokumentu przewozowego z opisem towarów ( odpadów) niebezpiecznych,

•    posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 237 poz.2011 z 2002 r),

•    posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 236 poz.1987 z 2002 r),

•    oznakowanie pojazdu zgodnie z umową ADR,

•    przekazanie azbestu następnemu posiadaczowi odpadów – zarządzającemu składowiskiem i potwierdzenie na karcie przekazania odpadów.   

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest>>

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów>>

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia>>

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów>>

dr Hanna Sztrantowicz

samorzad.infor.pl

Źródło: Sektor Publiczny
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?

  Certyfikat COVID na telefonie

  Certyfikat COVID na telefonie - od kiedy? Odpowiadamy na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy paszport covidowy pojawi się w aplikacji mObywatel.

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat od 7 czerwca 2021

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat ruszyły. Jak młodzież może zapisać się na szczepienie? Czy konieczna jest zgoda i obecność rodziców?