Kategorie

Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - Centralna Ewidencja Przewoźników, zarządzanie, regulamin przewozu

B. W.
W kolejnej części cyklu poświęconego rządowemu projektowi ustawy o publicznym transporcie zbiorowym omawiamy instytucję Centralnej Ewidencji Przewoźników, funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego oraz zarządzanie nim.

1.    Centralna Ewidencja Przewoźników

Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przewiduje prowadzenie Centralnej Ewidencji Przewoźników [CEP] (patrz: art. 34 – 37 omawianej ustawy).

Utworzenie CEP pozwoli na gromadzenie danych o przedsiębiorcach, którym cofnięto potwierdzenie zgłoszenia przewozu. Zasadniczym powodem utworzenia ewidencji było przede wszystkim stworzenie organizatorom możliwości uzyskania informacji na temat przedsiębiorcy, wobec którego została wydana ostateczna decyzja o cofnięciu potwierdzenia. Jeżeli przedsiębiorca taki będzie figurował w ewidencji, organizator nie powinien wydać potwierdzenia.

Warto zapamiętać, iż dane zawarte w ww. ewidencji są jawne, chyba że ich jawność jest wyłączona bądź ograniczona na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Gdzie będą mogły być udostępniane dane?  

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw transportu.

W projektowanej ustawie zakłada się, iż dane przedsiębiorcy, względem którego wydana została decyzja o cofnięciu potwierdzenia, będą zamieszczone w CEP przez okres 2 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji, chyba że wcześniej decyzja ta zostanie uchylona lub unieważniona.

Czytaj także: Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – umowa o świadczenie usług>>

2.    Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym

W omawianym projekcie ustawy ustawodawca, w artykule 38 określa kwestie dotyczące tzw. zarządzania publicznym transportem zbiorowym.

Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym - jest to ogół działań organizatora:

- negocjowanie i zatwierdzanie zmian do umowy z operatorem,

- ocena i kontrola realizacji przez operatora i przewoźnika usług,

- kontrola nad przestrzeganiem przez operatora i przewoźnika zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,

- analiza realizacji zaspokajania potrzeb przewozowych wynikających z wykonywania usług przez operatora,

- dokonywanie zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych,

- zatwierdzanie rozkładów jazdy przewoźników oraz dokonywanie ich aktualizacji.

Reklama

Zarządzanie w zakresie linii komunikacyjnych oraz rozkładów jazdy, w przypadku przewozów realizowanych w transporcie kolejowym, ma się odbywać się w kooperacji z zarządcą infrastruktury kolejowej, o którym mowa w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, z uwagi na kompetencje tego zarządcy w zakresie m.in. rozkładów jazdy. Ów Zarządca jest zobligowany do wzięcia pod uwagę, o ile jest to możliwe, potrzeb przewozowych w ramach przewozów przez operatora. Co do aktualizacji rozkładów jazdy powinno to się odbywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, z wyłączeniem transportu morskiego.

W odniesieniu do przewoźników przewidziano także tryb postępowania w sytuacji wystąpienia niezależnych od przewoźnika okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przewozów zgodnie z określonym w potwierdzeniu zgłoszenia przewozu przebiegiem trasy przewozów, głównie awarii sieci, robót drogowych lub blokad drogowych. Na podstawie projektowanego art. 40 przewidziana jest możliwość przeprowadzania kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego przez wskazanie, że do przeprowadzania takiej kontroli upoważnieni są pracownicy właściwego ze względu na miejsce kontroli, organizatora, ale także funkcjonariusze Policji i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Warto zapamiętać!

Szczegółowe kwestie odnoszące się do tej kontroli zostały uregulowane w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 89 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Z tej też przyczyny w omawianym projekcie ustawy, w ust. 2 wprowadzono stosowne odesłanie. Oprócz tego, w zakresie możliwości dokonywania przez organizatora, ze względu na miejsce kontroli, lub osobę przez niego upoważnioną, kontroli biletów, w ust. 3 wprowadzone zostało odesłanie do przepisu art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, który reguluje zasady wykonywania tej kontroli.

Czytaj także: Co nowego w transporcie zbiorowym? (1)>>

3.    Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego

Reklama

Zasady dotyczące funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego wspólne dla wszystkich rodzajów transportu, z uwzględnieniem różnic np. w transporcie drogowym i kolejowym (art. 41 ust. 1 pkt 6, 11 i 12 projektu) znalazły swe miejsce w omawianej ustawie. Zasady te dotyczą głównie środków transportu stosowanych w publicznym transporcie zbiorowym, sposobu podawania do publicznej wiadomości rozkładów jazdy, cenników opłat lub taryf, charakteru międzynarodowych przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym, dostępu do regulaminu przewozu osób.

W celu zapewnienia bezstronności w przypadku wykonywania zadań organizatora przez podmiot, któremu organizator zlecił ich wykonywanie, projektodawca w art. 41 w ust. 2 projektu ustawy wprowadzony jest przepis, który określa podmiot taki nie może być równocześnie operatorem ani podmiotem z nim powiązanym w sposób uniemożliwiający bezstronną realizację zadań.

Co w regulaminie przewozu osób?

W przepisie art. 42 projektu wskazano, jakie elementy w szczególności powinny znaleźć się w regulaminie przewozu osób opracowywanym zarówno przez organizatora, operatora (grupy operatorów), jak i przewoźnika, w tym wskazanie podmiotu właściwego do przyjmowania skarg i reklamacji wynikających z realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Warto w tym miejscy wspomnieć, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 i 2 omawianego projektu ustawy,  w celu dokonania oceny i kontroli realizacji publicznego transportu zbiorowego, w stosunku do operatora i przewoźnika wprowadzony został obowiązek corocznego, do dnia 31 marca, informowania organizatora o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji składanych przez pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz informację o liczbie i wysokości zrealizowanych odszkodowań.

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

Należy pamiętać, iż organizatorzy publicznego transportu zbiorowego będą mieli obowiązek przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego funkcjonującego na ich obszarze, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku właściwemu marszałkowi województwa.

Zadaniem marszałka województwa będzie opracowywanie zbiorczych informacji (na podstawie zebranych informacji), które następnie będą przekazywane ministrowi właściwemu do spraw transportu w terminie do dnia 31 marca każdego roku (zgodnie z art. 44 projektu ustawy). Dzięki tym informacjom  minister właściwy do spraw transportu będzie mógł monitorować rynek przewozu osób w skali całego kraju.

Sprawozdawczość, czyli rola Ministra Infrastruktury

Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, na ministrze właściwym do spraw transportu spoczywa obowiązek sprawozdawczości do Komisji Europejskiej, na potrzeby której mogą być niezbędne dane z zakresu tendencji w świadczeniu usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego na terytorium RP. Oznacza to, iż minister infrastruktury musi cyklicznie przesyłać do Komisji Europejskiej stosowne raporty.

B.W.

samorzad.infor.pl

Dowiedz się też więcej o zarządzaniu drogami. Zamów prenumeratę Poradnika Samorządowca na III kwartał 2010 r. a otrzymasz również omówienia innych zagadnień:

- Sprawy samorządowe w pytaniach i odpowiedziach

- Przekształcenia w samorządowej służbie zdrowia

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Sektor Publiczny
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?