Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ustawa "żłobkowa" weszła w życie

Barbara Matysik
Socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia, autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych, wykładowca studiów podyplomowych w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. Doświadczony trener i współautor programów szkoleń i specjalizacji dla kadr pomocy społecznej. Konsultantka wybranych ośrodków pomocy społecznej.
Z dniem 4 kwietnia 2011 roku wchodzi w życie ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - zwana potocznie "ustawą żłobkową"

Ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) określa zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad najmłodszymi, minimalne standardy usług placówek i kwalifikacje osób sprawujących  opiekę oraz reguluje zasady finansowania i działalności nadzorczej w zakresie przestrzegania warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi do lat 3.

Ustawa żłobkowa przewiduje, że opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. Natomiast w ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna.

Założono, że piecza nad dziećmi w formach wskazywanych przez ustawę żłobkową (z wyłączeniem niani) może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub wyjątkowo do ukończenia 4 roku w przypadku braku możliwości lub utrudnieniu objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym. Wyjątkową sytuację powierzenia opiece żłobkowej dziecka powyżej 3 lat potwierdzają rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni w obowiązkowym oświadczeniu dla  podmiotu prowadzącego o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

Z troski o stan zdrowia dzieci korzystających z form opieki przewidzianych ustawą wprowadzono obowiązek podlegania osób sprawujących opiekę -  badaniom sanitarno-epidemiologicznym stosownie do odrębnych przepisów w tym zakresie.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego (obecnie Minister Pracy i Polityki Społecznej ) zobowiązany został do monitorowania procesu realizacji niniejszej ustawy; upowszechniania informacji o formach opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 oraz inspirowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących systemu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3. W kompetencjach właściwego ministra jest również prowadzenie pilotażowych programów dotyczących wczesnej edukacji dziecka, ewaluacji jakości opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat i sytemu nadzoru nad różnymi formami opieki nad  najmłodszymi.

Obecnie w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”  trwa otwarty konkurs ofert Programu "MALUCH" 2011 r. na finansowe wspieranie w 2011 roku gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  . W bieżącym roku na tworzenie przez gminy różnych instytucji opieki nad małymi dziećmi przewidziano w budżecie państwa 40 mln zł., a w kolejnych latach:  w 2012 r. - 60 mln zł  i w 2013 r. - 90 mln zł., co  winno wesprzeć finansowo utworzenie 277 żłobków i klubików dziecięcych; adaptację 1670 żłobków, klubików dziecięcych oraz pomieszczeń dla dziennych opiekunów i wyposażenie 2540 żłobków, klubików dziecięcych oraz pomieszczeń dla dziennych opiekunów.    

Czytaj także: Ubezpieczenie niani i opiekunki dziecięcej>>

Zgodnie z ustawą żłobkową kluby dziecięce i żłobki mogą być tworzone i prowadzone przez:

1) gminy,

2) osoby fizyczne,

3) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Gmina tworzy żłobki i kluby dziecięce w formie gminnych jednostek budżetowych, które może łączyć w zespół jednakże winny one powstać na podstawie odrębnych wpisów do rejestru oraz statutów.

Zadaniami żłobków i klubów dziecięcych niezależnie od podmiotu prowadzącego są w szczególności:

1)    zapewnienie opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

2)    zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

3)    prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku dziecka.       

Zarówno żłobek jak i klub dziecięcy działają na podstawie statutu ustalonego przez podmiot, który je utworzył. Dokument ten zawiera najistotniejsze określenia dla działalności placówek, a  w szczególności:

1)    nazwę i miejsce prowadzenia,

2)    cel i zadania oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,

3)    warunki przyjmowania dzieci,

4)    zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka. 

Organizację wewnętrzną żłobka lub klubu dziecięcego określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora żłobka lub osobę kierującą pracą klubu dziecięcego. W regulaminie zapisuje się godziny pracy placówek uwzględniając opinie rodziców. 

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Jest to działalność regulowana w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r, Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1539). Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Prowadzący żłobek lub klub dziecięcy mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania dotacji celowej określa rada gminy w drodze uchwały. Naturalnie za pobyt w żłobku i klubie dziecięcym płacą też rodzice. Wysokość opłat określa podmiot, który utworzył żłobek lub klub dziecięcy.

W wyniku wejścia w życie ustawy o formach opieki nad dziećmi do lat 3 ma się zwiększyć o ok. 41 tysięcy liczba miejsc w placówkach dla najmłodszych, a obecnie  toczą się zaawansowane prace nad jak najszybszym opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.

Czytaj także: Wymagania lokalowe i sanitarne dotyczące żłobka i klubu dziecięcego>>

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 przewiduje także możliwość powierzenia dziecka pod opiekę dziennego opiekuna lub niani. 

Różnice między wskazanymi formami opieki przedstawiają poniższe tabele.


Czytaj także: Dyrektor żłobka i opiekun – nowi pracownicy samorządowi>>

Czytaj także: Kwalifikacje opiekuna dzieci w żłobku i klubie dziecięcym>>

Nadzór i kontrola nad formami opieki: 

Warunki, zakres i jakość świadczonej opieki przez żłobek, klub dziecięcy oraz dziennego opiekuna nadzoruje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności wymienionych form opieki.

Nadzór sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę gminy w drodze uchwały. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w organizacji lub funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub sprawowane opieki przez dziennego opiekuna, wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi czynności nadzorcze także poza planem nadzoru. 

Czynności nadzorcze wykonywane są przez osoby upoważnione przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Osoby upoważnione mają prawo, w szczególności do: wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana działalność placówki. Są także uprawnione do żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępniania danych mających związek z przedmiotem nadzoru oraz mają zagwarantowany ustawą dostęp do dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w żłobkach lub klubach dziecięcych.  

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niespełniania wymaganych standardów przez podmiot prowadzący opiekę nad dziećmi do lat 3, organ sprawujący nadzór zobowiązuje do ich usunięcia w wyznaczony terminie, zaś podmiot poddawany nadzorowi i kontroli ma prawo do zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń organu kontrolującego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach. W przypadku nie uwzględnienia zastrzeżeń podmiotu prowadzącego formę opieki, organ kontroli i nadzoru sporządza stanowisko na piśmie i przekazuje je kontrolowanej jednostce.

Celem zbadania zrealizowania zakresu zaleceń pokontrolnych mogą zostać przeprowadzone czynności sprawdzające. W sytuacji nie usunięcia w wyznaczonym termie stwierdzonych nieprawidłowości, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wykreśla z rejestru żłobek lub klub dziecięcy albo rozwiązuje umowę z opiekunem dziennym bez zachowania okresu wypowiedzenia.      

Czytaj także: „Maluch” dofinansuje budowę i remont żłobków>>

Finansowanie i zlecanie zadań z zakresu opieki:

Wysokość opłaty podstawowej za pobyt i maksymalnej odpłatności wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę oraz opłaty za dodatkowej za wydłużenie pobytu w placówkach utworzonych prze gminę ustala rada gminy w drodze uchwały.

W podmiotach utworzonych prze osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawne wysokość należności za pobyt i wyżywienie określa podmiot, który utworzył placówkę.  

Koszty z tytułu pobytu dziecka i jego wyżywienia w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym  przez gminę oraz z tytułu korzystania z opieki dziennego opiekuna wnoszą rodzice na rzecz gminy. Natomiast rada gminy w drodze uchwały może określić warunki całkowitego lub częściowego zwolnienia z ponoszenia opłat. Placówki opieki nad dziećmi utworzone przez gminę mogą otrzymać dotację celową z budżetu gminy na każde dziecko objęte zakresem ich działalności, a w kompetencjach rady gminy jest określenie wysokość dotacji i trybu udzielania w drodze podjęcia  stosownej uchwały. 

Uprawnieniem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jest zlecenie organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięco albo przez dziennych opiekunów stosownie do treści zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Gminom na mocy art. 63 ust.1 ustawy o opiece nad  dziećmi do lat 3  przysługuje prawo do  otrzymywania dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości nie wyższej niż 50 % kosztów realizacji zadania.

Natomiast na podstawie art. 63 ust. 2  gminy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa  na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej opieki dziećmi w wieku do lat 3, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 70 % kosztów realizacji zadania. 

Obowiązkiem gminy jest sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych  z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 i przekazania ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej  w formie, terminach i w zakresie ustalonych w przepisach wykonawczych do ustawy.

Obecnie trwają intensywne prace w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej nad przygotowaniem aktów normatywnych umożliwiających realizację zadań z ustawy poprzez prace nad projektami rozporządzeń w sprawie:

-  wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących wymagań lokalowych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych,

- w sprawie zakresu programów szkoleń  dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza. 

Z kolei z wydawnictwa jest przybliżenia zagadnień związanych z nowymi możliwościami zorganizowania opieki nad dziećmi do lat 3 oraz  ułatwienie podjęcia decyzji samorządom gminnym  w zakresie  aplikowania o środki  w ramach ogłoszonego przez MPiPS  otwartego konkursu ofert Programu "MALUCH" 2011 r. 

Barbara Matysik

samorzad.infor.pl

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Awans wewnętrzny w urzędzie pracownika samorządowego
  Pytanie: Czy pracownik samorządowy może zostać przeniesiony (w drodze awansu wewnętrznego) na wolne stanowisko kierownika urzędu stanu cywilnego w myśl art. 8 ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego?
  Niedzielski: rząd ma opracowany plan powrotu do masowych testów na Covid-19
  Ciężar monitorowania przechodzi z dziennej liczby zakażeń koronawirusem na sytuację w szpitalach. Dopóki nie będziemy mieli pewnego progu hospitalizacji związanego z covidem – ok. 5 tys. – to nie będziemy wracali np. do masowego testowania – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.
  Lista przedmiotów w klasie IV szkoły podstawowej w 2022/2023 r.
  Jakich przedmiotów uczą się uczniowie klas IV w roku szkolnym 2022/2023 r.?
  DGP: W 2021 r. NFZ nie wykorzystał 10 mld zł na leczenie Polaków
  Ponad 10 mld zł zostało w budżecie NFZ – tak wynika ze sprawozdania funduszu za 2021 r., do którego dotarł "Dziennik Gazeta Prawna". Płatnik zeszły rok zakończył z rekordowo wysoką kwotą na plusie. Głównym powodem jest nie wykorzystanie dostępnych w budżecie NFZ pieniędzy na leczenie.
  Nowy Program Czyste Powietrze Plus [wnioski od 15 lipca 2022 r.]
  Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa ogłosiła uruchomienie programu Czyste Powietrze Plus. Wskazała na istotną rolę samorządów w programie. Budżet programu "Czyste Powietrze +", to 1,8 mld zł z możliwością zwiększenia tej kwoty przez rząd.
  Wniosek o świadczenie 40 zł za zakwaterowanie bez PESELa uchodźcy [tylko do 15 lipca 2022 r.]
  Tylko do 15 lipca 2022 r. we wnioskach o świadczenie 40 zł za dzień zakwaterowania niepotrzebny jest PESEL uchodźcy. Dotyczy to pomocy udzielanej przed 30 kwietnia 2022 r. Za okres późniejszy PESEL uchodźcy jest niezbędny do prawidłowego rozpoznania wniosku.
  CKE: Maturę zdało 78,2% tegorocznych absolwentów
  Maturę zdało 78,2 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 15,5 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu – podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.
  Od 2024 r. samorządy otrzymają 3 mld zł wpływów budżetu państwa z ryczałtu?
  W 2024 r. jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać wpływy z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
  Podręcznik do historii i teraźniejszości dopuszczony do użytku szkolnego [licea i technika, klasy I]
  W wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego resortu edukacji i nauki opublikowano w piątek podręcznik do przedmiotu historia i teraźniejszość (HiT).
  Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2022 r. [rozporządzenie]
  Od 1 września zaczną obowiązywać nowe minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zgodnie z projektowanym przez MEiN rozporządzeniem wyniosą one od 3329 zł do 4224 zł.
  MKiDN: do 1 sierpnia wnioski o stypendium do 4000 zł brutto miesięcznie
  Do 1 sierpnia do godz. 16 można składać wnioski w Konkursie o przyznanie stypendiów twórczych oraz stypendiów z zakresu upowszechniania kultury na 2023 r. - poinformowało w poniedziałek MKiDN.
  CKE: Jakie były wyniki na egzaminie ósmoklasisty w 2022 r.?
  Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 60 % punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 57 %.
  Czy można przesunąć pracownika z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej
  Burmistrz postanowił, że miejski ośrodek pomocy społecznej będzie zajmował się przyznawaniem świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. Jakie są sposoby przesunięcia pracowników z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej?
  1 lipca 2022 r. Nowa lista leków refundowanych
  Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje nowy wykaz leków refundowanych, do którego dodano 54 produkty bądź nowe wskazania.
  Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Ministerstwo Finansów udzieliło 24 czerwca 2022 r. wyjaśnień odnośnie centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.
  6600 zł brutto, to netto 4829,58 zł, składka ZUS 904,86 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  W 2021 r. dla pensji 6600 zł brutto wynagrodzenie na rękę było 4741,58 zł netto.
  Komunikat MRiPS: przepisy nie nakazują skrócenia pracy w czasie upału. Pracownik ma prawo do napojów pod rygorem grzywny
  Komunikat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Wysokie temperatury mają wpływ nie tylko na wydajność pracy, ale i na bezpieczeństwo pracownika. Skrócenie czasu pracy jest jednak decyzją, która zależy w praktyce od dobrej woli pracodawcy. Prawo nakazuje mu dostarczenia napojów. Nierespektowanie przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 do 30 tys. złotych.
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  Klasa IV i V podstawówki - lista przedmiotów i liczba godzin w roku szkolnym 2022/2023
  Przedmioty w klasie 5 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023. Przedmioty w klasie 4 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023, liczba godzin.
  Czy praca zdalna jest na wniosek pracownika? Czy pracodawca może nakazać pracę zdalną?
  Kodeks pracy wprowadzi możliwość pracy zdalnej i hybrydowej – zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg
  Podwyżka zaliczki na PIT dla umowy zlecenia od 1 lipca 2022 r. Przykłady MF i DGP obliczeń od 3000 zł do 8000 zł
  MF: Od zlecenia 3200 zł brutto miesięcznie zaliczka na PIT wzrośnie o 103 zł do 265 zł. Niekorzystna zmiana od 1 lipca 2022 r. Przed tą datą zaliczka na PIT wynosiła 162 zł.
  300 mln zł dla artystów z opłaty od komputerów, tabletów, smartfonów, dysków i pendrivów
  Projekt ustawy o artystach zawodowych przewiduje zasilenie kwotą 300 mln zł nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Pieniądze będą pochodziły z opłaty reprograficznej płaconej przez importerów i sprzedawców elektroniki (komputery, tablety, smartfony, dyski twarde i pendrivy).
  300 mln zł dla Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Opłata od smartfonów i laptopów w 2023 r.
  300 mln zł. To planowane wpłaty z opłaty reprograficznej na rzecz nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych (FWAZ). Jeżeli nie będzie tych pieniędzy fundusz dla artystów otrzyma z budżetu dotację celową 100 mln zł rocznie. Podstawą dla płatności tych kwot jest ustawa o artystach zawodowych. 27 czerwca 2022 r. rząd przedstawił jej najnowszy projekt w wersji, która ma zostać skierowana do Sejmu i tam uchwalona.
  Świadczenie 40 zł za dzień dłużej niż 120 dni za pomoc Ukrainkom w ciąży, osobom w wieku 60/65 lat i matkom trójki dzieci
  Gminy otrzymały prawo do wydłużenia ponad 120 dni okresu wypłaty świadczenia 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywiania uchodźców z Ukrainy.
  Czy umowy zawierane na realizację zadań w programie rozwiązywania problemów alkoholowych podlegają Prawu zamówień publicznych?
  Pytanie nr 1. Czy umowy zawierane na realizację zadań zapisanych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podlegają Prawu zamówień publicznych? Pytanie nr 2. Czy prawidłowym jest zawieranie umów zlecenia na realizację usług konsultanta bez określania okresu świadczenia usługi?