Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zatrudnianie nauczycieli z początkiem roku szkolnego 2011/2012

Jarosław Żarowski
Co prawda trwają wakacje, lecz w szkołach jest to czas na remonty i przygotowywanie kadry do nowego roku szkolnego 2011/2012. Dotyczy to także zatrudniania nauczycieli. Osoby podejmujące pracę nauczyciela powinny posiadać określone kwalifikacje.

Zatrudnianie nauczycieli w szkołach prowadzonych przez samorządy nie może odbywać się na dowolnych podstawach. Stanowisko nauczyciela w szkole może zajmować osoba, która:

● ma wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje,

● przestrzega podstawowych zasad moralnych,

● spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu (art. 9 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela; dalej: Karta Nauczyciela).

Osoba zatrudniana jako nauczyciel powinna też:

● mieć pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z praw publicznych,

● nie mieć toczącego się przeciwko sobie postępowania karnego lub dyscyplinarnego albo postępowania o ubezwłasnowolnienie,

● nie być karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

● posiadać kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska (art. 10 ust. 8 w zw. z art. 10 ust. 5 pkt 2–5 Karty Nauczyciela).

Czytaj także: Minimalne stawki wynagrodzenia nauczycieli 2011/ 2012 >>

Szczegółowe wymagania

Kwalifikacje, jakie powinni mieć nauczyciele pracujący w szkołach, zostały szczegółowo określone w rozporządzeniach:

● Ministra Kultury z 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego – dla nauczycieli szkół artystycznych prowadzących zajęcia z zakresu kształcenia artystycznego,

● Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli – dla pozostałych nauczycieli pracujących w szkołach

– dalej: rozporządzenia w sprawie kwalifikacji.

Wymagania w zakresie kwalifikacji są uzależnione od rodzaju szkoły, a czasem też od nauczanego przedmiotu. Mimo że, w myśl art. 9 ust. 1 Karty Nauczyciela, nauczyciel powinien mieć wyższe wykształcenie lub (w niektórych przypadkach) co najmniej ukończyć zakład kształcenia nauczycieli, to rozporządzenia w sprawie kwalifikacji dopuszczają w odniesieniu do części (ale mniejszości) nauczycieli nieukończenie studiów lub zakładu kształcenia nauczycieli. Dotyczy to m.in. nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych, nauczycieli języków obcych w szkołach podstawowych. Powinni oni jednak mieć inne, określone w tych rozporządzeniach kwalifikacje.

Wymóg „przestrzegania podstawowych zasad moralnych” ma de facto charakter ocenny. Przepisy nie definiują tego pojęcia ani też nie określają, w jaki sposób należy sprawdzać, czy kandydat na nauczyciela spełnia taki wymóg.

PRZYKŁAD

Osoba chcąca podjąć pracę jako nauczyciel 5 lat temu została skazana za składanie fałszywych zeznań. Sąd orzekł jedynie karę 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Nigdy więcej osoba ta nie miała konfliktów z prawem. Czy może zostać teraz nauczycielem?

Tak. Składanie fałszywych zeznań jest przestępstwem umyślnym. Jednak w tym przypadku doszło już do zatarcia skazania. Skazanie uznaje się wówczas za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Zatarcie skazania, jeżeli orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania (więzienia w zawieszeniu), nie orzekając dodatkowo grzywny lub środków karnych, następuje zawsze z mocy prawa po upływie 6 miesięcy od pomyślnego zakończenia okresu próby (tzn. okresu, na który orzeczono zawieszenie kary).

Sprawdzenie, czy dana osoba spełnia warunki zdrowotne do wykonywania zawodu nauczyciela, odbywa się w ramach wstępnych badań lekarskich, którym podlegają osoby przyjmowane do pracy.

W celu potwierdzenia spełniania warunku niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, ma obowiązek przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego (art. 10 ust. 8a Karty Nauczyciela).

Czytaj także: Awans zawodowy nauczyciela mianowanego>>

Zatrudnianie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych

Zatrudnienie nauczycieli mających stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego następuje z reguły na podstawie mianowania.

Z orzecznictwa

Warunki zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony w rozumieniu art. 10 ust. 5 pkt 6 Karty Nauczyciela nie występują, jeżeli z oceny konkretnej sytuacji wynika, że możliwość zapewnienia takiego zatrudnienia istnieje tylko w danym roku szkolnym, a szkoła nie planuje zajęć pozwalających na to w kolejnym roku.

Wyrok SN z 13 września 2006 r., sygn. akt II PK 4/06

Potrzeby wynikające z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, pozwalające na nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem na czas określony, nie obejmują „zastępstwa” wicedyrektora szkoły w zakresie obniżenia jego pensum dydaktycznego z tytułu pełnienia tej funkcji.

Zastępstwo nieobecnego nauczyciela występuje w przypadku czasowej nieobecności, związanej z okresowym zwolnieniem od pracy i przewidywanym powrotem do jej wykonywania.

Wyrok SN z 1 lipca 1998 r., sygn. akt I PKN 222/98

Warunki organizacji nauczania, umożliwiające zawarcie z nauczycielem umowy terminowej, nie dotyczą organizacji szkoły.

W tym wyjątkowym przepisie (art. 10 ust. 2 pkt 2–4 Karty Nauczyciela – przyp. red.) chodzi bowiem o organizację nauczania, a nie o organizację szkoły. Dotyczy on więc przykładowo przypadków ograniczonego wymiaru godzin nauczania określonego przedmiotu (w całym roku lub jego części), a nie przypadków wskazanych przez sądy (tj. konieczności zapewnienia pełnego wymiaru czasu pracy nauczycielom mianowanym oraz rezerwacji możliwości takiego zatrudnienia nauczycielom pełniącym funkcje i przebywającym na urlopach).

Wyrok SN z 19 stycznia 1998 r., sygn. akt I PKN 487/97


Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli dodatkowo oprócz spełniania wcześniej wymienionych warunków:

● posiada on obywatelstwo polskie, innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

● istnieje możliwość zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony (art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela).

Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas:

● nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć – w przypadku braku warunków do zatrudnienia takiego nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony (art. 10 ust. 6 Karty Nauczyciela),

● określony – w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela (art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela).

W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, umowę o pracę na czas określony można też zawrzeć z nauczycielem, który nie posiada wymaganych kwalifikacji, jeżeli:

● nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje oraz

● zgodę wyrazi organ sprawujący nadzór pedagogiczny (tj. w przypadku większości szkół – kurator oświaty).

Dla celów płacowych nauczyciele ci traktowani są jak nauczyciele stażyści (art. 10 ust. 9 i 10 Karty Nauczyciela). Zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji jest absolutnym wyjątkiem możliwym do zrealizowania tylko w ściśle określonych w przepisach sytuacjach. Zawsze jest to zatrudnienie terminowe (wyrok NSA z 25 września 2008 r., sygn. akt I OSK 1465/07).

Mianowanie ma w przypadku nauczycieli dwojakie znaczenie. Może oznaczać stopień awansu zawodowego (szczebel kariery zawodowej) lub podstawę nawiązania stosunku pracy (zatrudnienia).

Czytaj także: Awans zawodowy nauczyciela stażysty>>

Zatrudnianie nauczycieli stażystów i kontraktowych

Z osobą rozpoczynającą pracę w szkole (tzn. wcześniej w ogóle niepracującą jako nauczyciel) stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą rozpoczynającą pracę w szkole dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy na powyższych zasadach, gdy nie posiada przygotowania pedagogicznego, o ile zobowiąże się do jego uzyskania w trakcie stażu (art. 10 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela).

PRZYKŁAD

Są spełnione wszystkie, wymienione w art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, warunki do zatrudnienia w szkole prowadzonej przez gminę nauczyciela dyplomowanego na podstawie mianowania. Jednocześnie nie występują, określone w art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela, okoliczności uzasadniające zatrudnienie tego nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony. Czy mimo to można zatrudnić nauczyciela dyplomowanego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na jego wniosek?

Nie. Nauczyciela dyplomowanego (podobnie jak mianowanego) można zatrudnić na podstawie umowy o pracę na czas określony tylko w sytuacjach określonych w art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela. Jeżeli takie okoliczności nie występują i zostaną spełnione przesłanki wymienione w art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, to nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego należy bezwzględnie zatrudnić na podstawie mianowania.

W tym czasie nauczyciele stażyści powinni odbyć staż i uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego. Na kolejny jeden rok szkolny umowa o pracę może być zawarta z nauczycielem stażystą, gdy:

● odbywa dodatkowy staż z powodu otrzymania negatywnej oceny dorobku zawodowego lub nieuzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjnej,

● staż został przedłużony z powodu nieuzyskania przygotowania pedagogicznego z przyczyn niezależnych od nauczyciela.

Natomiast z nauczycielem kontraktowym stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony (art. 10 ust. 4 Karty Nauczyciela).

W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole oraz z nauczycielem kontraktowym, można zawrzeć umowę o pracę na czas określony, na podstawie art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela, a więc na analogicznych zasadach jak w takich przypadkach z nauczycielem dyplomowanym lub mianowanym. Można też wówczas, na zasadach takich jak dla nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego (określonych w art. 10 ust. 9 i 10 Karty Nauczyciela), zatrudnić nauczyciela niemającego wymaganych kwalifikacji.

Czytaj także: Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego>>

Zatrudnianie z pominięciem Karty Nauczyciela

W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być zatrudniona osoba niebędącą nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia zajęć, za zgodą:

● kuratora oświaty,

● ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego – w przypadku szkoły artystycznej,

● organu prowadzącego – w przypadku prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego.

Takie osoby zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (a nie w Karcie Nauczyciela), z tym że:

● stosuje się odpowiednio przepisy Karty Nauczyciela dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli,

● ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego (art. 7 ust. 1a–1d ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Osoby te formalnie (w rozumieniu Karty Nauczyciela) nie są nauczycielami, choć wykonują pracę nauczyciela. Jest to więc de facto kolejny sposób na zaangażowanie do pracy nauczycielskiej osoby nieposiadającej kwalifikacji wymaganych przepisami Karty Nauczyciela i rozporządzeń w sprawie kwalifikacji.

Podstawy prawne

•  Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. nr 94, poz. 549)

•  Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. nr 112, poz. 654)

•  Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1706)

•  Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. nr 80, poz. 432)

•  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. nr 50, poz. 400)

•  Rozporządzenie Ministra Kultury z 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego (Dz.U. nr 14, poz. 135)

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy można przesunąć pracownika z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej
  Burmistrz postanowił, że miejski ośrodek pomocy społecznej będzie zajmował się przyznawaniem świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. Jakie są sposoby przesunięcia pracowników z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej?
  1 lipca 2022 r. Nowa lista leków refundowanych
  Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje nowy wykaz leków refundowanych, do którego dodano 54 produkty bądź nowe wskazania.
  Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Ministerstwo Finansów udzieliło 24 czerwca 2022 r. wyjaśnień odnośnie centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.
  6600 zł brutto, to netto 4829,58 zł, składka ZUS 904,86 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  W 2021 r. dla pensji 6600 zł brutto wynagrodzenie na rękę było 4741,58 zł netto.
  Komunikat MRiPS: przepisy nie nakazują skrócenia pracy w czasie upału. Pracownik ma prawo do napojów pod rygorem grzywny
  Komunikat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Wysokie temperatury mają wpływ nie tylko na wydajność pracy, ale i na bezpieczeństwo pracownika. Skrócenie czasu pracy jest jednak decyzją, która zależy w praktyce od dobrej woli pracodawcy. Prawo nakazuje mu dostarczenia napojów. Nierespektowanie przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 do 30 tys. złotych.
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  Klasa IV i V podstawówki - lista przedmiotów i liczba godzin w roku szkolnym 2022/2023
  Przedmioty w klasie 5 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023. Przedmioty w klasie 4 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023, liczba godzin.
  Czy praca zdalna jest na wniosek pracownika? Czy pracodawca może nakazać pracę zdalną?
  Kodeks pracy wprowadzi możliwość pracy zdalnej i hybrydowej – zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg
  Podwyżka zaliczki na PIT dla umowy zlecenia od 1 lipca 2022 r. Przykłady MF i DGP obliczeń od 3000 zł do 8000 zł
  MF: Od zlecenia 3200 zł brutto miesięcznie zaliczka na PIT wzrośnie o 103 zł do 265 zł. Niekorzystna zmiana od 1 lipca 2022 r. Przed tą datą zaliczka na PIT wynosiła 162 zł.
  300 mln zł dla artystów z opłaty od komputerów, tabletów, smartfonów, dysków i pendrivów
  Projekt ustawy o artystach zawodowych przewiduje zasilenie kwotą 300 mln zł nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Pieniądze będą pochodziły z opłaty reprograficznej płaconej przez importerów i sprzedawców elektroniki (komputery, tablety, smartfony, dyski twarde i pendrivy).
  300 mln zł dla Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Opłata od smartfonów i laptopów w 2023 r.
  300 mln zł. To planowane wpłaty z opłaty reprograficznej na rzecz nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych (FWAZ). Jeżeli nie będzie tych pieniędzy fundusz dla artystów otrzyma z budżetu dotację celową 100 mln zł rocznie. Podstawą dla płatności tych kwot jest ustawa o artystach zawodowych. 27 czerwca 2022 r. rząd przedstawił jej najnowszy projekt w wersji, która ma zostać skierowana do Sejmu i tam uchwalona.
  Świadczenie 40 zł za dzień dłużej niż 120 dni za pomoc Ukrainkom w ciąży, osobom w wieku 60/65 lat i matkom trójki dzieci
  Gminy otrzymały prawo do wydłużenia ponad 120 dni okresu wypłaty świadczenia 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywiania uchodźców z Ukrainy.
  Czy umowy zawierane na realizację zadań w programie rozwiązywania problemów alkoholowych podlegają Prawu zamówień publicznych?
  Pytanie nr 1. Czy umowy zawierane na realizację zadań zapisanych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podlegają Prawu zamówień publicznych? Pytanie nr 2. Czy prawidłowym jest zawieranie umów zlecenia na realizację usług konsultanta bez określania okresu świadczenia usługi?
  Połowa nauczycieli z Warszawy myśli o odejściu ze szkoły. Nauczyciel woli prowadzić zakład pogrzebowy niż uczyć za 3500 zł
  Blisko połowa kadry zatrudnionej w publicznych szkołach myśli o odejściu z zawodu – pokazują badania realizowane m.in. przez Urząd Miasta st. Warszawy. Według ratusza zbliżamy się do dramatycznego punktu, kiedy po prostu nie będzie komu uczyć dzieci. Tym bardziej że spośród 31 tys. stołecznych nauczycieli ponad 5 tys. jest w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Wiadomo też, że wakatów w tym roku jest więcej niż w latach 2021 i 2020, a z podobnym problemem borykają się szkoły w całym kraju.
  "DGP": Od 1 lipca 2022 r. błąd w przepisach o składce zdrowotnej i liczeniu zaliczek od pensji [nieudana korekta Polskiego Ładu?]
  DGP: Przepisy korygujące Polski Ład były tworzone w pośpiechu i rząd zapomniał zmienić zasady wyliczania składki zdrowotnej. Nie ma wątpliwości, że w po 1 lipca 2022 r. pracodawcy dalej muszą wyliczać wysokość zaliczki na PIT dwukrotnie: 1) według zasad z 2022 r. i 2) zasad z 2021 r. W jakim celu? Dla ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki z 2021 r.
  IMGW: Najnowsza prognoza pogody na wakacje 2022 r. W lipcu upały powyżej 30 stopni. W sierpniu ciepło i burze
  Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej wynika, że w lipcu w Polsce temperatury będą powyżej normy, to znaczy, że będzie naprawdę upalnie.
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto i netto 3270,83 zł dla pracownika chorującego przez część miesiąca od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  Przeliczenie wynagrodzenia brutto do netto od 1 lipca 2022 r., gdy pracowniki część miesiąca był chory - to przykład nr 38 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  15 000 zł brutto dla programisty, to 10555,58 zł albo 9167,58 zł netto [42 przykłady od 1 lipca 2022 r.]
  Lista płac dla pracownika, który przekroczył I próg podatkowy - to przykład nr 40 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  Ochrona zabytków w gminach
  Zadania, które realizuje samorząd gminny w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, obejmują między innymi ochronę i opiekę nad zabytkami. Oznacza to wiele obowiązków ustawowych, które gmina musi wypełniać.
  Okazjonalne kąpielisko za milczącą zgodą wójta
  Zmienia się procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie na utworzenie takiego miejsca będzie można załatwić w jednym urzędzie - gminy. Nowelizacja Prawa wodnego upraszcza także zasady i formę zgody na utworzenie takiego miejsca (może być milcząca). Ważne jest również skrócenie terminów opiniowania zgłoszenia przez inspekcje ochrony środowiska, sanepid, dyrektorów: parku narodowego, urzędu morskiego czy urzędu żeglugi śródlądowej.
  Pełnomocnictwo dla wójta do reprezentowania spółki to nie dokument urzędowy
  Pełnomocnictwo udzielone przez reprezentującego podmiot gospodarczy, nawet na rzecz osoby sprawującej funkcję publiczną, nie jest dokumentem urzędowym. Taki dokument jest wystawiony przez podmiot prywatny i dotyczy spraw, które nie są związane z działalnością organu publicznego oraz zarządzaniem mieniem komunalnym. Z tego powodu dokument taki nie stanowi również informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu.
  Listy płac dla 3010 zł, 6000 zł i 11 000 zł brutto netto od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  W artykule jeden z 42 przykładów jak przeliczać wynagrodzenie z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. z poradnika Wydawnictwa Infor. I sporządzić listy płac. Od 1 lipca 2022 r. pensja 3010 zł brutto, to 2363,56 zł netto, wynagrodzenie 6000 zł brutto, to na rękę 4420,43 zł a 11 000 zł brutto, to wypłata netto 7828.63 zł. Pozostałe 41 przykłady w poradniku.
  PIP po kontroli przestrzegania PPK może nałożyć mandat karny do 2000 zł [wykaz naruszeń prawa]
  Po nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, od 4 czerwca br., każdy podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o PPK – nie tylko pracodawca, ale też np. zleceniodawca - może być kontrolowany przez PIP w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PPK.
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]