Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zapewnić higienę i bezpieczeństwo w szkole

Jarosław Żarowski
Obowiązujące od tego roku szkolnego dwie nowelizacje rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach wprowadzają obowiązek wyposażenia szkół w ciepłą bieżącą wodę, a także możliwość zawieszania zajęć w trakcie dużych imprez, jak np. Euro 2012. Niezależnie od tych zmian, należy pamiętać o istniejących już wcześniej wymaganiach dotyczących terenów, budynków i pomieszczeń szkolnych oraz organizacji zajęć dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.

Od 1 września br. obowiązują dwie nowelizacje rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (dalej: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa w szkołach).

Ciepła bieżąca woda

Pierwsza nowelizacja (z 18 października 2010 r.) wprowadziła obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach sanitarnych znajdujących się w szkołach i innych placówkach oświatowych (dalej: szkołach):

● ciepłej i zimnej bieżącej wody,

● środków higieny osobistej.

Wymogi te Ministerstwo Edukacji Narodowej (dalej: MEN) uzasadnia potrzebą zwiększenia ochrony uczniów przed infekcjami i chorobami zakaźnymi.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

We wspomnianej nowelizacji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w szkołach nie znalazł się przepis o konieczności zapewnienia pomieszczeń sanitarnych wewnątrz budynków szkolnych, co postulował m.in. rzecznik praw dziecka. Ministerstwo uznało, że dostosowanie się do takiego wymogu oznaczałoby zbyt duże koszty dla organów prowadzących i konieczność zamykania niektórych szkół. W konsekwencji w szkołach znajdujących się w starych obiektach mogą być umywalki z ciepłą bieżącą wodą poza budynkami, w których odbywają się zajęcia (tak jak dotąd toalety). Nie została też określona liczba wymaganych umywalek w szkołach.

Nie sprecyzowano również, jakie środki higieny osobistej powinny znajdować się w szkolnych sanitariatach. Z uzasadnienia nowelizacji wynika jednak, że chodzi tu o:

● mydło w dozowniku,

● ręczniki papierowe lub suszarki do rąk,

● papier toaletowy.

Zawieszanie zajęć

Druga z nowelizacji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w szkołach (z 22 lipca 2011 r.) wprowadza możliwość zawieszania zajęć w szkołach w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych. Zawieszenie zajęć w związku z takim imprezami może nastąpić na czas oznaczony, gdy na danym terenie mogłoby wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z utrudnieniem w:

● dotarciu ucznia do szkoły lub

● powrotem ucznia ze szkoły albo

● organizacji zajęć w szkole.

Do podjęcia decyzji o zawieszeniu zajęć został uprawniony organ prowadzący szkołę.

Ten przepis wprowadzono głównie z myślą o mistrzostwach Europy w piłce nożnej w 2012 roku, ale może być też stosowany przy innych dużych imprezach. W uzasadnieniu nowelizacji MEN wskazało, że „przepis umożliwi organom prowadzącym szkoły lub placówki zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tych dniach i tych miastach, w których odbywać się będą takie wydarzenia, jak na przykład mecze piłki nożnej podczas finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Podjęcie decyzji o zawieszeniu zajęć dotyczyć będzie szkół lub placówek znajdujących się w strefie wydarzeń sportowych”.

Jednocześnie nadal dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

● temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub jest niższa,

● wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Dyrektor szkoły w dalszym ciągu ma obowiązek (nie tylko prawo) zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, nie jest możliwe zapewnienie temperatury co najmniej 18°C.

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa w szkołach, będące podstawowym aktem prawnym określającym wymogi związane z bezpieczeństwem i higieną w szkole, zawiera także inne istotne regulacje w tej materii.

Czytaj także: Wchodzą w życie rozporządzenia oświatowe 2011 >>

Początek roku szkolnego

Okres wakacji to czas remontów w wielu szkołach, które nieraz nie zostają zakończone przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wówczas jednak możliwości ich kontynuowania są ograniczone. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły należy bowiem przeprowadzać pod nieobecność osób, którym szkoła zapewnia opiekę. Zajęcia poza pomieszczeniami szkoły również nie mogą odbywać się w miejscach, w których prowadzone są takie prace.

Dyrektor szkoły ma obowiązek dokonywać kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z nich. Z kontroli powinien zostać sporządzony protokół, a jego kopia przekazana organowi prowadzącemu szkołę.

Okres, gdy z początkiem roku szkolnego wznawiana jest działalność szkoły po wakacyjnej przerwie, może być więc dobrym momentem na dokonanie jej kontroli.

Plan zajęć w szkołach powinien być ułożony tak, aby zapewniał równomierne obciążenie zajęciami w poszczególne dni tygodnia. Uczniowie powinni mieć więc zbliżoną liczbę godzin zajęć każdego dnia. Wskazane jest też w miarę równomierne rozłożenie poszczególnych rodzajów zajęć (np. aby jednego dnia obok „ciężkich” przedmiotów były też przedmioty „lżejsze”, wymagające ruchu – wychowanie fizyczne, technika itp.).

W roku szkolnym 2011/2012 kolejne klasy obejmuje nowa podstawa programowa. Uczniom realizującym nową podstawę programową należy zapewnić możliwość pozostawienia części przyborów i podręczników w pomieszczeniach szkoły. Przepisy nie określają wymogów, jakie powinny spełniać miejsca do przechowywania przyborów i podręczników. Mogą być więc do tego przeznaczone np. szafy, regały, półki. Nie muszą one znajdować się w salach lekcyjnych.

Teren szkoły

Teren szkoły powinien być ogrodzony. Na takim terenie należy zapewnić:

● właściwe oświetlenie,

● równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk,

● instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej, przy czym otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia mają być zakryte pokrywami lub trwale zabezpieczone w inny sposób.


Drogi, chodniki itp. wychodzące poza teren szkoły powinny zostać:

● zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię,

● w miarę możliwości skierowane na ulicę o najmniejszym natężeniu ruchu.

W razie opadów śniegu przejścia na terenie szkoły należy oczyścić ze śniegu i lodu oraz posypać piaskiem.

PRZYKŁAD

Uczniowie, gdy jest ciepło, wychodzą bez przeszkód w czasie przerw na boisko szkolne i przebywają tam bez nauczycieli. Czy jest to zgodne z prawem? Czy dyrektor szkoły nie powinien zakazać takich wyjść?

Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom przebywanie w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu (§ 14 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w szkołach). Podczas ładnej pogody należy więc uczniom zapewnić możliwość spędzania przerwy na świeżym powietrzu. Z reguły najlepszym do tego miejscem jest boisko szkolne, ale może być też wyznaczony inny teren. Uczniowie muszą jednak przebywać pod opieką nauczyciela.

Czytaj także: Zatrudnianie nauczycieli z początkiem roku szkolnego 2011/2012>>

Budynki i pomieszczenia szkolne

Jeżeli pomieszczenia lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, albo znajdujące się w nich wyposażenie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie w nich zajęć. W sytuacji gdy zagrożenie powstanie lub ujawni się w czasie prowadzenia zajęć, powinny zostać one niezwłocznie przerwane, a osoby będące pod opieką szkoły wyprowadzone z zagrożonych miejsc.

Plany ewakuacji szkoły należy umieścić w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, a drogi ewakuacyjne oznaczyć w sposób wyraźny i trwały.

Pomieszczenia szkoły (w szczególności pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu oraz kuchnię) trzeba wyposażyć w apteczki zawierające:

● środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy,

● instrukcję udzielania tej pomocy.

Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, powinny być wietrzone w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także podczas zajęć.

Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym, należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed swobodnym dostępem.

Schody znajdujące się w szkołach powinny:

● być wyposażone w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed zsuwaniem się po nich,

● nie mieć śliskich stopni,

● mieć zabezpieczoną otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów (tj. szeregiem stopni), np. siatką.

Wszelkie sprzęty, z których korzystają uczniowie, powinny być dostosowane do ich możliwości psychicznych i fizycznych.

Dodatkowe, szczególne wymogi związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom dotyczą zajęć:

● w warsztatach, laboratoriach, pracowniach,

● wychowania fizycznego i innych sportowych,

● organizowanych poza terenem szkoły.

Z orzecznictwa

W myśl § 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w szkołach, osobą odpowiedzialną za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek, jest dyrektor szkoły. Należy przy tym zauważyć, że ciążące na nim obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nauczycieli i uczniów mają charakter bezwzględny, bowiem wykonanie ich związane jest z zakazem ich modyfikacji. Z kolei obowiązków tych, ze względu na ich charakter, nie można domniemywać. Wynikają one natomiast wyraźnie z przepisów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w szkołach.

Wyrok WSA w Gdańsku z 27 lipca 2007 r., sygn. akt III SA/Gd 225/07

Podstawy prawne

•  Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. nr 149, poz. 887)

•  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. nr 161, poz. 968)

•  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. nr 215, poz. 1408)

•  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. nr 139, poz. 1130)

•  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. nr 4, poz. 17)

•  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. nr 161, poz. 968)

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rząd przyznał 900 zł nagrody specjalnej dla każdego nauczyciela. A to nie koniec bonusów dla budżetówki

  900 zł nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Jest to efekt porozumienia rządu i NSZZ "Solidarność.

  Utrzymanie zdrowia stawów po 60. roku życia: przewodnik

  Z wiekiem nasze stawy mogą stać się bardziej podatne na zużycie, co prowadzi do takich schorzeń jak choroba zwyrodnieniowa stawów i uszkodzenia chrząstki. Istnieją jednak kroki, które możemy podjąć, aby utrzymać zdrowie. W tym „obszernym” przewodniku przedstawiamy najnowsze badania i zalecenia dotyczące utrzymania zdrowych stawów i zapobiegania schorzeniom związanym ze stawami.

  Czy opłaca się studiować? Sprawdź w systemie ELA

  6 czerwca 2023 roku Ośrodek Przetwarzania Informacji uruchomił na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) już ósmą edycję ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA).

  Akcja "Jak nie czytam, jak czytam" w 2023 r.

  Dziś odbędzie się kolejna edycja akcji "Jak nie czytam, jak czytam", podczas której uczniowie w całej Polsce w tym samym czasie będą czytać dla przyjemności. Jej celem jest stworzenie u dzieci i młodzieży pozytywnych skojarzeń związanych z książką.

   

  Jak zamawiać e-recepty przez aplikację mojeIKP?

  Pacjent, który stale przyjmuje leki na receptę, może teraz poprosić o ponowne ich wystawienie przez aplikację mojeIKP.

  ZUS: dodatkowe 450 mld zł dla 24 mln Polaków. Koniecznie zajrzyj na swoje konto emerytalne
  ZUS zwaloryzował konta ubezpieczonych. O 450 mld zł.
  Sąd Najwyższy uchylił umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych b. szefów CBA. PiS: dywersja i działanie antykonstytucyjne

  Sąd Najwyższy uchylił 6 czerwca 2023 r. umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych byłych szefów CBA, skazanych w pierwszej instancji i ułaskawionych przez prezydenta. Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania do sądu okręgowego. To jawna dywersja Sądu Najwyższego i działanie antykonstytucyjne, które ma doprowadzić do całkowitego chaosu prawnego - skomentował wyrok rzecznik PiS Rafał Bochenek.

  Apel pracodawców szpitali powiatowych do ministra zdrowia

  Pracodawcy szpitali powiatowych apelują do ministra zdrowia – czego oczekują? OZPSP zwrócił się do ministra zdrowia o niezwłoczne podjęcie działań, które w realny sposób zmienią i poprawią sytuację finansową placówek medycznych w Polsce. Potrzeba realnych zmian. 

  Ile kredyt studenckich zaciągnęli studenci w 2022 r.? Czy zmieni się kryterium dochodowe w 2023 r.?

  W latach 1998-2022 banki udzieliły kredytu studenckiego blisko 409 tys. studentów i doktorantów. W roku 2022 zawarto 1 280 takich umów.

  Czy warto studiować w 2023 r.?

  Decyzja o podjęciu studiów jest bardzo indywidualna i zależy od wielu czynników, takich jak interesy, cele kariery, sytuacja finansowa i inne osobiste okoliczności.

  Suplementacja chromem i lekkostrawna dieta korzystne dla wątroby

  Wątroba to organ bardzo narażony na skutki wysokotłuszczowej diety. Badania naukowców z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie wykazały, że najlepszym sposobem na poprawę jej funkcjonowania jest przejście na dietę lekkostrawną wraz z suplementowaniem chromu.

  Kiedy pracownik zdalny otrzyma do pracy jednocześnie laptop i monitor stacjonarny?

  Pracownicy pracujący przy użyciu laptopa powinni korzystać z monitora stacjonarnego. Pracodawca może alternatywnie wyposażyć stanowisko pracy w podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu laptopa tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz. 

  10 godzin pracy od poniedziałku do czwartku. Piątek wolny. Pracodawcy wprowadzają skompresowany tydzień pracy [4 dni pracy]

  Deloitte testuje wdrożenie skompresowanego tygodnia pracy.

  W 2023 r. od rządu 616 mln zł więcej dla rolników

  Od 3 czerwca wyższa stawka zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego.

  305 mln zł od rządu dla strażaków

  Minister Moskwa: w tym roku 305 mln zł na wozy ratowniczo-gaśnicze dla OSP.

  W Polsce sprzedano 200 000 pomp ciepła. Wiesz ile wyprodukowano w naszym kraju? [Wywiad]

  W 2022 roku sprzedano w naszym kraju ok. 200 tys. pomp ciepła, z czego jedynie 5 proc. wyprodukowano w Polsce. Importerzy zamawiają produkty pod własnym "brandem" i oferują jako polskie – powiedziała w rozmowie z PAP wiceprezes Izby Gospodarczej Urządzeń (IGU) OZE Aleksandra Jurkowska.

  Nowość: Krople do oczu spowalniają postęp krótkowzroczności u dzieci [Badania]

  Krople do oczu z niską dawką atropiny mogą spowolnić postęp krótkowzroczności u dzieci, ponieważ hamują nadmierne powiększanie się oka – informuje pismo „JAMA Ophthalmology”.

  Sposób na rekreację ruchową: taniec

  Regularne uprawianie aktywności fizycznej ma ogromne znaczenie. Szczególnie polecaną formą sportu jest taniec. Ma on wiele właściwości prozdrowotnych, poprawia samopoczucie, dodaje energii oraz pozwala nawiązać nowe kontakty towarzyskie. Warto więc już dziś udać się na zajęcia taneczne

  Kto może skorzystać z zamrożenia cen energii? Kiedy trzeba złożyć wniosek?

  Rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny muszą pamiętać, że jeszcze tylko do końca czerwca br. mają czas na złożenie wniosków umożliwiających skorzystanie w tym roku z preferencyjnych rozliczeń cen energii ujętych w Tarczy Solidarnościowej.

  Kiedy święto Bożego Ciała w 2023 r? Historia. Koszt długiego weekendu 2023 r.

  W 2023 r. Boże Ciało przypada 8 czerwca 2023 r. Polacy wzięli urlopy w piątek 9 czerwca. I pojadą na długi weekend. Sporo zapłacą za wypoczynek. Wiadomo inflacja. 

  Do końca czerwca strażacy mogą otrzymać 10 000 zł na każdą jednostkę OSP

  Jednostki OSP mogą do 10 000 zł w programie dofinansowania Fundacji Grupy PERN. 

  Rak piersi: Moim zdaniem diagnostyka genetyczna leży [wywiad]

  Dziś pacjentki mogą mieć szybki dostęp do terapii bez konieczności hospitalizacji, bez spotykania się z grupą pacjentów, bez wysłuchiwania trudnych historii korytarzowych w oczekiwaniu w kolejce. Idziemy na szybki zastrzyk i spędzamy bardzo mało czasu w miejscu leczenia - mówi Magdalena Kardynał (Fundacja OmeaLife)

  Aerozol na migrenę. Kiedy pacjenci będą mogli skorzystać? [Badania]

  Ketamina przyjmowana w postaci aerozolu do nosa może okazać się bezpieczną i skuteczną metodą terapii opornej na leczenie przewlekłej migreny - informuje najnowszy numer czasopisma „Regional Ansthetic & Pain Medicine”.

  Nowe podręczniki HIT dla klasy II

  Wydawnictwo Biały Kruk i WSiP ubiegają się o dopuszczenie podręczników do HiT dla klasy II

  Rekrutacja na studia 2023 r. Nowe kierunki studiów. Ile miejsc dla studentów?

  Nowe kierunki studiów: na Uniwersytecie Rzeszowskim - zarządzanie państwem, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza - archeometria, na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie - gastronomia i catering dietetyczny.