Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przeszeregowanie płacowe nauczyciela

Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych
Wysokość wynagrodzenia nauczyciela może ulegać zmianom w czasie trwania stosunku pracy. Jeżeli związane jest to z uzyskaniem przez nauczyciela kolejnego stopnia awansu zawodowego, zmiana wynagrodzenia uzależniona jest od daty złożenia przez nauczyciela wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego.

Zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela, wynagrodzenie nauczycieli składa się z następujących elementów:

-    wynagrodzenia zasadniczego,

-    dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,

-    wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

-    nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 Karty Nauczyciela.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy (art. 30 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry – w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym. Uregulowanie Karty Nauczyciela odbiega w tym zakresie od regulacji Kodeksu pracy (art. 85 § 2), który przewiduje wypłatę wynagrodzenia z dołu w ustalonym z góry terminie, a jeśli nie został taki termin ustalony – nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Składniki wynagrodzenia nauczyciela, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu poprzedzającym ten dzień, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie może być wypłacone w jednym z ostatnich pięciu dniu miesiąca lub w dniu wypłaty wynagrodzenia.

Czytaj także: Skład komisji egzaminacyjnej przy uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego>>

Zmiana wynagrodzenia związana z awansem zawodowym

Wysokość wynagrodzenia nauczyciela może ulegać zmianom w czasie trwania stosunku pracy. Jeżeli związane jest to z uzyskaniem przez nauczyciela kolejnego stopnia awansu zawodowego, zmiana wynagrodzenia uzależniona jest od daty złożenia przez nauczyciela wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego.

Jeżeli wniosek został złożony w terminie do 30 czerwca – wówczas przeszeregowanie nauczyciela następuje od 1 września tego roku. W przypadku gdy nauczyciel spóźni się z wnioskiem i złoży go w drugim terminie, tj. do 31 października, zmiana wynagrodzenia związana z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nastąpi od 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.  

Przykład 1:

Nauczyciel stażysta został zatrudniony w szkole na czas określony od 1.09.2010 r. do 31.08.2011 r. W trakcie stażu na nauczyciela kontraktowego był nieobecny z powodu choroby nieprzerwanie przez 60 dni. Nieobecność ta spowodowała wydłużenie stażu do 30.07.2011 r. Nauczyciel nie złożył więc wniosku o podjęcie postępowania w terminie do 30 czerwca, lecz dopiero w sierpniu 2011 r. Dyrektor przeprowadził postępowanie kwalifikacyjne i w sierpniu 2011 r. nadał nauczycielowi stopień nauczyciela kontraktowego. Umowa o pracę uległa jednak rozwiązaniu z dniem 31.08.2011 r. Dyrektor postanowił zatrudnić tego nauczyciela od 1.09.2011 r. Pytanie – jaką powinien mu przyznać stawkę wynagrodzenia zasadniczego: nauczyciela stażysty, czy kontraktowego?

W opisanej sytuacji nauczyciel powinien otrzymać stawkę nauczyciela kontraktowego. W przypadku nawiązania z nauczycielem stosunku pracy, ustalenie wysokości należnego wynagrodzenia zasadniczego następuje na podstawie posiadanego przez nauczyciela poziomu wykształcenia udokumentowanego dyplomem lub świadectwem oraz stopnia awansu zawodowego – na podstawie aktu nadania danego stopnia awansu (§ 3 rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy). W przypadku nawiązania stosunku pracy z nauczycielem nie ma znaczenia, kiedy nauczyciel złożył wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, a jedynie jaki posiada stopień awansu zawodowego.

Czytaj także: Wynagrodzenia nauczycieli od września 2011>>

Należy rozróżnić przeszeregowanie od ustalenia wysokości wynagrodzenia nauczyciela. Przeszeregowanie ma miejsce w trakcie istnienia stosunku pracy. Przy zawieraniu umowy o pracę z nauczycielem mamy do czynienia z ustaleniem wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Przy przeszeregowaniu decydujące znaczenie ma data złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego. Przy ustalaniu wynagrodzenia, decydujące znaczenie ma akt nadania stopnia awansu zawodowego.

Przykład 2:

Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego w lipcu 2011 r. Organ prowadzący wyznaczył termin egzaminu na sierpień i w sierpniu też wydał nauczycielowi akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Pytanie – od kiedy nauczycielowi przysługuje stawka wynagrodzenia nauczyciela mianowanego?

Nauczyciel nabędzie prawo do wynagrodzenia ze stawki nauczyciela mianowanego dopiero od 1.01.2012 r. W opisanej sytuacji mamy bowiem do czynienia ze zmianą stawki wynagrodzenia zasadniczego związaną z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego. W tym wypadku decydujące znaczenie ma data złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego. Ponieważ nauczyciel wniosek złożył po 30 czerwca 2011 r., prawo do nowej stawki nabędzie dopiero od 1.01.2012 r. Warunkiem przeszeregowania od 1.09.2011 r. było złożenie tego wniosku do 30 czerwca 2011 r. W tym wypadku nie ma znaczenia, że nauczyciel już we wrześniu 2011 r. udokumentował swoje prawo do stawki nauczyciela mianowanego. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia decyduje bowiem data złożenia wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego.


Przykład 3

Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony złożył wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego przed 30 czerwca 2011 r. W lipcu 2011 r. uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej. Akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego został jednak wydany nauczycielowi uroczyście w dniu 14.10.2011 r. Pytanie – czy nauczyciel otrzyma stawkę nauczyciela dyplomowanego we wrześniu 2011 r.

Nie. Pomimo że nauczyciel w terminie złożył wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i w sierpniu uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej, to we wrześniu dysponuje jedynie zaświadczeniem o akceptacji komisji kwalifikacyjnej. Dyrektor nie może przyznać nauczycielowi stawki nauczyciela dyplomowanego, gdyż nie ma ku temu wymaganych dokumentów. Dokumentami, na podstawie których dyrektor przyznaje nauczycielom stawki wynagrodzenia zasadniczego są: dyplomy, świadectwa lub akty nadania stopnia awansu zawodowego (§ 3 rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy).

Zaświadczenie o akceptacji komisji kwalifikacyjnej nie jest podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia nauczyciela. Nauczyciel udokumentował prawo do stawki nauczyciela dyplomowanego dopiero w październiku 2011 r. Oznacza to, że stawkę nauczyciela dyplomowanego otrzyma dopiero w listopadzie 2011 r. Dyrektor ma jednak obowiązek wyrównać wynagrodzenie nauczyciela od września 2011 r. do stawki nauczyciela dyplomowanego. Wydanie aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego w październiku nastąpiło bowiem z naruszeniem przepisów. Decyzja w tej sprawie powinna być wydana do 31.08.2011 r. (art. 9b ust. 3 Karty Nauczyciela). Prawo do stawki nauczyciela dyplomowanego nauczyciel nabył już od 1.09.2011 r., ale z winy organu nadającego stopień nauczyciela dyplomowanego udokumentował to dopiero w październiku. Należy mu się więc wyrównanie tego wynagrodzenia.

Czytaj także: MEN: co nowego w edukacji od 1 września 2011>>

Zmiana wynagrodzenia z innych przyczyn

Zmiana wysokości wynagrodzenia z innych przyczyn następuje z pierwszym dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli inne przyczyny nastąpiły z pierwszym dniem miesiąca – wówczas także zmiana wysokości wynagrodzenia następuje od tego dnia.

Zmiana wynagrodzenia zasadniczego

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zależy od dwóch czynników – stopnia awansu zawodowego i poziomu wykształcenia. Przeszeregowanie związane z awansem zawodowym jest uregulowane w sposób odrębny. Wiele wątpliwości budzi natomiast kwestia przeszeregowania spowodowanego podwyższeniem poziomu wykształcenia nauczyciela. Problem powstaje na gruncie dokumentowania prawa do stawki wynagrodzenia zasadniczego.

Przepisy płacowe nauczycieli określają w sposób zamknięty katalog dokumentów, na podstawie których dyrektor ustala wysokość wynagrodzenia zasadniczego. Zgodnie z § 3 rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, udokumentowanie prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego następuje poprzez przedstawienie oryginalnych dokumentów (aktów nadania stopnia awansu zawodowego, świadectw, dyplomów) albo uwierzytelnionych odpisów (kopii) tych dokumentów.

Dyrektor nie może więc podwyższyć stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela na podstawie zaświadczeń. Zaświadczenie o obronie pracy magisterskiej i uzyskaniu tytułu magistra nie jest więc dokumentem, w oparciu o który nauczyciel otrzyma wynagrodzenie ze stawki magistra. Dokumentem tym będzie dopiero dyplom. Problem polega na tym, że od obrony pracy magisterskiej do wydania dyplomu mija często kilka miesięcy. Stawkę magistra nauczyciel otrzyma dopiero po przedłożeniu dyplomu.

Powstaje jednak pytanie, czy przysługuje mu wyrównanie wynagrodzenia za okres od uzyskania tytułu magistra do przedłożenia dyplomu. Odpowiedź jest twierdząca. Prawo do określonej stawki wynagrodzenia powstaje z dniem uzyskania tytułu magistra. Dzień ten jest oznaczony w dyplomie. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie już od tego dnia, ale dyrektor może je przyznać dopiero na podstawie dyplomu. W związku z powyższym przysługuje nauczycielowi wyrównanie za okres od uzyskania tytułu magistra.

Przykład:

Nauczyciel obronił pracę magisterską w dniu 9.05.2011 r. Dyplom otrzymał 5.09.2011 r. i dostarczył do szkoły 6.09.2011 r. W tym wypadku wynagrodzenie ze stawki magistra nauczyciel otrzyma od października 2011 r., z wyrównaniem od 1.06.2011 r.

Prawo do stawki magistra nauczyciela nabył w dniu 9.05.2011 r., a więc w trakcie miesiąca. Oznacza to, że wynagrodzenie z tej stawki przysługuje mu od 1.06.2011 r. W tym czasie nauczyciel nie udokumentował swojego prawa dyplomem. Dyplom został dostarczony w dniu 6.09.2011 r., a więc znowu w trakcie miesiąca. Stawkę magistra wypłaca się więc od 1.10.2011 r. z wyrównaniem od 1.06.2011 r.

Zdarza się jednak, że nauczyciel nie dostarczy dyplomu dokumentującego jego prawo do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego z własnej winy. W tym wypadku wyrównanie przysługuje, moim zdaniem, jedynie za okres od uzyskania danego poziomu wykształcenia do momentu wystawienia dyplomu. Za okres, w którym nauczyciel trzymał dyplom w domu, wyrównanie nie przysługuje.


Przykład:

Nauczyciel uzyskał tytuł magistra w dniu 7.09.2010 r. Dyplom został wydany w dniu 9.11.2010 r. Nauczyciel dyplom dostarczył do szkoły dopiero w dniu 1.09.2011 r. W tym wypadku wynagrodzenie ze stawki magistra należy nauczycielowi wypłacić od 1.09.2011 r. z wyrównaniem za październik i listopad 2010 r. Nauczyciel nie ze swojej winy mógł udokumentować prawo do stawki magistra dopiero w październiku 2010 r. Dalsze opóźnienie nastąpiło już z jego winy i za ten okres wyrównanie nie przysługuje.

Czytaj także: Jednorazowy dodatek uzupełniający a trzynastka>>

Zmiana wysokości dodatków do wynagrodzenia

Zmiana wysokości dodatków do wynagrodzenia nauczyciela następuje na tych samych zasadach, jak zmiana wysokości wynagrodzenia z innych przyczyn niż awans zawodowych. Decyduje więc moment powstania uprawnienia do dodatku lub nowej jego wysokości. Jeżeli prawo do dodatku powstaje 1 dnia miesiąca, to dodatek ten jest już wypłacany za ten miesiąc. Jeżeli prawo do dodatku powstaje lub ustaje w trakcie miesiąca, dodatek ten jest wypłacany albo wstrzymywany od następnego miesiąca.

Dodatek za wysługę lat

Prawo do dodatku za wysługę lat nauczyciel nabywa nauczyciel z 3-letnim stażem pracy (art. 33 Karty Nauczyciela). Dodatek ten ustalany jest procentowo w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego i wynosi 1 proc. tego wynagrodzenia za każdy rok pracy i wzrasta do osiągnięcia poziomu 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Nauczyciel, który rozpoczął swój staż pracowniczy od 1 września, każdy kolejny procent dodatku za wysługę lat otrzymuje już w wynagrodzeniu wrześniowym. Jeżeli jednak nauczyciel skorzysta np. z 1 dnia urlopu bezpłatnego, który nie jest liczony do stażu pracy, to kolejną - wyższą stawkę dodatku za wysługę lat otrzyma od 1 października, gdyż prawo do tej stawki nabywa w trakcie miesiąca (np. 2.09.).

Czytaj także: Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego>>

Dodatek funkcyjny

Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:

1)    stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 i 1a Karty Nauczyciela, zwanej dalej "szkołą", albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły;

2)    sprawowanie funkcji:

  a)  wychowawcy klasy,  

  b)  doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta,  

  c)  opiekuna stażu.

Uprawnienie do dodatku funkcyjnego związane jest więc z zajmowaniem określonego stanowiska lub sprawowaniem określonej funkcji.Prawo do tego dodatku traci się i nabywa na zasadach ogólnych. Jeżeli stanowisko lub funkcja zostały powierzone nauczycielowi od 1 dnia miesiąca, to dodatek funkcyjny przysługuje mu już za ten miesiąc. Jeżeli natomiast powierzenie lub odwołanie z funkcji miało miejsce w trakcie miesiąca, nauczyciel otrzyma lub straci dodatek funkcyjny dopiero od następnego miesiąca.

Inne uregulowania tej kwestii w regulaminach wynagradzania nauczycieli uchwalanych przez jednostki samorządu terytorialnego jest kwestionowanego w ramach nadzoru prawnego sprawowanego przez wojewodów.


Podstawa prawna:

-    ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.),

-    rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze zm.).

Dariusz Dwojewski

samorzad.infor.pl

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy można przesunąć pracownika z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej
  Burmistrz postanowił, że miejski ośrodek pomocy społecznej będzie zajmował się przyznawaniem świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. Jakie są sposoby przesunięcia pracowników z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej?
  1 lipca 2022 r. Nowa lista leków refundowanych
  Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje nowy wykaz leków refundowanych, do którego dodano 54 produkty bądź nowe wskazania.
  Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Ministerstwo Finansów udzieliło 24 czerwca 2022 r. wyjaśnień odnośnie centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.
  6600 zł brutto, to netto 4829,58 zł, składka ZUS 904,86 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  W 2021 r. dla pensji 6600 zł brutto wynagrodzenie na rękę było 4741,58 zł netto.
  Komunikat MRiPS: przepisy nie nakazują skrócenia pracy w czasie upału. Pracownik ma prawo do napojów pod rygorem grzywny
  Komunikat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Wysokie temperatury mają wpływ nie tylko na wydajność pracy, ale i na bezpieczeństwo pracownika. Skrócenie czasu pracy jest jednak decyzją, która zależy w praktyce od dobrej woli pracodawcy. Prawo nakazuje mu dostarczenia napojów. Nierespektowanie przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 do 30 tys. złotych.
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  Klasa IV i V podstawówki - lista przedmiotów i liczba godzin w roku szkolnym 2022/2023
  Przedmioty w klasie 5 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023. Przedmioty w klasie 4 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023, liczba godzin.
  Czy praca zdalna jest na wniosek pracownika? Czy pracodawca może nakazać pracę zdalną?
  Kodeks pracy wprowadzi możliwość pracy zdalnej i hybrydowej – zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg
  Podwyżka zaliczki na PIT dla umowy zlecenia od 1 lipca 2022 r. Przykłady MF i DGP obliczeń od 3000 zł do 8000 zł
  MF: Od zlecenia 3200 zł brutto miesięcznie zaliczka na PIT wzrośnie o 103 zł do 265 zł. Niekorzystna zmiana od 1 lipca 2022 r. Przed tą datą zaliczka na PIT wynosiła 162 zł.
  300 mln zł dla artystów z opłaty od komputerów, tabletów, smartfonów, dysków i pendrivów
  Projekt ustawy o artystach zawodowych przewiduje zasilenie kwotą 300 mln zł nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Pieniądze będą pochodziły z opłaty reprograficznej płaconej przez importerów i sprzedawców elektroniki (komputery, tablety, smartfony, dyski twarde i pendrivy).
  300 mln zł dla Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Opłata od smartfonów i laptopów w 2023 r.
  300 mln zł. To planowane wpłaty z opłaty reprograficznej na rzecz nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych (FWAZ). Jeżeli nie będzie tych pieniędzy fundusz dla artystów otrzyma z budżetu dotację celową 100 mln zł rocznie. Podstawą dla płatności tych kwot jest ustawa o artystach zawodowych. 27 czerwca 2022 r. rząd przedstawił jej najnowszy projekt w wersji, która ma zostać skierowana do Sejmu i tam uchwalona.
  Świadczenie 40 zł za dzień dłużej niż 120 dni za pomoc Ukrainkom w ciąży, osobom w wieku 60/65 lat i matkom trójki dzieci
  Gminy otrzymały prawo do wydłużenia ponad 120 dni okresu wypłaty świadczenia 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywiania uchodźców z Ukrainy.
  Czy umowy zawierane na realizację zadań w programie rozwiązywania problemów alkoholowych podlegają Prawu zamówień publicznych?
  Pytanie nr 1. Czy umowy zawierane na realizację zadań zapisanych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podlegają Prawu zamówień publicznych? Pytanie nr 2. Czy prawidłowym jest zawieranie umów zlecenia na realizację usług konsultanta bez określania okresu świadczenia usługi?
  Połowa nauczycieli z Warszawy myśli o odejściu ze szkoły. Nauczyciel woli prowadzić zakład pogrzebowy niż uczyć za 3500 zł
  Blisko połowa kadry zatrudnionej w publicznych szkołach myśli o odejściu z zawodu – pokazują badania realizowane m.in. przez Urząd Miasta st. Warszawy. Według ratusza zbliżamy się do dramatycznego punktu, kiedy po prostu nie będzie komu uczyć dzieci. Tym bardziej że spośród 31 tys. stołecznych nauczycieli ponad 5 tys. jest w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Wiadomo też, że wakatów w tym roku jest więcej niż w latach 2021 i 2020, a z podobnym problemem borykają się szkoły w całym kraju.
  "DGP": Od 1 lipca 2022 r. błąd w przepisach o składce zdrowotnej i liczeniu zaliczek od pensji [nieudana korekta Polskiego Ładu?]
  DGP: Przepisy korygujące Polski Ład były tworzone w pośpiechu i rząd zapomniał zmienić zasady wyliczania składki zdrowotnej. Nie ma wątpliwości, że w po 1 lipca 2022 r. pracodawcy dalej muszą wyliczać wysokość zaliczki na PIT dwukrotnie: 1) według zasad z 2022 r. i 2) zasad z 2021 r. W jakim celu? Dla ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki z 2021 r.
  IMGW: Najnowsza prognoza pogody na wakacje 2022 r. W lipcu upały powyżej 30 stopni. W sierpniu ciepło i burze
  Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej wynika, że w lipcu w Polsce temperatury będą powyżej normy, to znaczy, że będzie naprawdę upalnie.
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto i netto 3270,83 zł dla pracownika chorującego przez część miesiąca od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  Przeliczenie wynagrodzenia brutto do netto od 1 lipca 2022 r., gdy pracowniki część miesiąca był chory - to przykład nr 38 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  15 000 zł brutto dla programisty, to 10555,58 zł albo 9167,58 zł netto [42 przykłady od 1 lipca 2022 r.]
  Lista płac dla pracownika, który przekroczył I próg podatkowy - to przykład nr 40 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  Ochrona zabytków w gminach
  Zadania, które realizuje samorząd gminny w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, obejmują między innymi ochronę i opiekę nad zabytkami. Oznacza to wiele obowiązków ustawowych, które gmina musi wypełniać.
  Okazjonalne kąpielisko za milczącą zgodą wójta
  Zmienia się procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie na utworzenie takiego miejsca będzie można załatwić w jednym urzędzie - gminy. Nowelizacja Prawa wodnego upraszcza także zasady i formę zgody na utworzenie takiego miejsca (może być milcząca). Ważne jest również skrócenie terminów opiniowania zgłoszenia przez inspekcje ochrony środowiska, sanepid, dyrektorów: parku narodowego, urzędu morskiego czy urzędu żeglugi śródlądowej.
  Pełnomocnictwo dla wójta do reprezentowania spółki to nie dokument urzędowy
  Pełnomocnictwo udzielone przez reprezentującego podmiot gospodarczy, nawet na rzecz osoby sprawującej funkcję publiczną, nie jest dokumentem urzędowym. Taki dokument jest wystawiony przez podmiot prywatny i dotyczy spraw, które nie są związane z działalnością organu publicznego oraz zarządzaniem mieniem komunalnym. Z tego powodu dokument taki nie stanowi również informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu.
  Listy płac dla 3010 zł, 6000 zł i 11 000 zł brutto netto od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  W artykule jeden z 42 przykładów jak przeliczać wynagrodzenie z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. z poradnika Wydawnictwa Infor. I sporządzić listy płac. Od 1 lipca 2022 r. pensja 3010 zł brutto, to 2363,56 zł netto, wynagrodzenie 6000 zł brutto, to na rękę 4420,43 zł a 11 000 zł brutto, to wypłata netto 7828.63 zł. Pozostałe 41 przykłady w poradniku.
  PIP po kontroli przestrzegania PPK może nałożyć mandat karny do 2000 zł [wykaz naruszeń prawa]
  Po nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, od 4 czerwca br., każdy podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o PPK – nie tylko pracodawca, ale też np. zleceniodawca - może być kontrolowany przez PIP w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PPK.
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]