Kategorie

Przeszeregowanie płacowe nauczyciela

Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych
Wysokość wynagrodzenia nauczyciela może ulegać zmianom w czasie trwania stosunku pracy. Jeżeli związane jest to z uzyskaniem przez nauczyciela kolejnego stopnia awansu zawodowego, zmiana wynagrodzenia uzależniona jest od daty złożenia przez nauczyciela wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego.

Zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela, wynagrodzenie nauczycieli składa się z następujących elementów:

-    wynagrodzenia zasadniczego,

-    dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,

-    wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

-    nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 Karty Nauczyciela.

Reklama

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy (art. 30 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry – w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym. Uregulowanie Karty Nauczyciela odbiega w tym zakresie od regulacji Kodeksu pracy (art. 85 § 2), który przewiduje wypłatę wynagrodzenia z dołu w ustalonym z góry terminie, a jeśli nie został taki termin ustalony – nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Składniki wynagrodzenia nauczyciela, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu poprzedzającym ten dzień, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie może być wypłacone w jednym z ostatnich pięciu dniu miesiąca lub w dniu wypłaty wynagrodzenia.

Czytaj także: Skład komisji egzaminacyjnej przy uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego>>

Zmiana wynagrodzenia związana z awansem zawodowym

Reklama

Wysokość wynagrodzenia nauczyciela może ulegać zmianom w czasie trwania stosunku pracy. Jeżeli związane jest to z uzyskaniem przez nauczyciela kolejnego stopnia awansu zawodowego, zmiana wynagrodzenia uzależniona jest od daty złożenia przez nauczyciela wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego.

Jeżeli wniosek został złożony w terminie do 30 czerwca – wówczas przeszeregowanie nauczyciela następuje od 1 września tego roku. W przypadku gdy nauczyciel spóźni się z wnioskiem i złoży go w drugim terminie, tj. do 31 października, zmiana wynagrodzenia związana z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nastąpi od 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.  

Przykład 1:

Nauczyciel stażysta został zatrudniony w szkole na czas określony od 1.09.2010 r. do 31.08.2011 r. W trakcie stażu na nauczyciela kontraktowego był nieobecny z powodu choroby nieprzerwanie przez 60 dni. Nieobecność ta spowodowała wydłużenie stażu do 30.07.2011 r. Nauczyciel nie złożył więc wniosku o podjęcie postępowania w terminie do 30 czerwca, lecz dopiero w sierpniu 2011 r. Dyrektor przeprowadził postępowanie kwalifikacyjne i w sierpniu 2011 r. nadał nauczycielowi stopień nauczyciela kontraktowego. Umowa o pracę uległa jednak rozwiązaniu z dniem 31.08.2011 r. Dyrektor postanowił zatrudnić tego nauczyciela od 1.09.2011 r. Pytanie – jaką powinien mu przyznać stawkę wynagrodzenia zasadniczego: nauczyciela stażysty, czy kontraktowego?

W opisanej sytuacji nauczyciel powinien otrzymać stawkę nauczyciela kontraktowego. W przypadku nawiązania z nauczycielem stosunku pracy, ustalenie wysokości należnego wynagrodzenia zasadniczego następuje na podstawie posiadanego przez nauczyciela poziomu wykształcenia udokumentowanego dyplomem lub świadectwem oraz stopnia awansu zawodowego – na podstawie aktu nadania danego stopnia awansu (§ 3 rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy). W przypadku nawiązania stosunku pracy z nauczycielem nie ma znaczenia, kiedy nauczyciel złożył wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, a jedynie jaki posiada stopień awansu zawodowego.

Czytaj także: Wynagrodzenia nauczycieli od września 2011>>

Należy rozróżnić przeszeregowanie od ustalenia wysokości wynagrodzenia nauczyciela. Przeszeregowanie ma miejsce w trakcie istnienia stosunku pracy. Przy zawieraniu umowy o pracę z nauczycielem mamy do czynienia z ustaleniem wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Przy przeszeregowaniu decydujące znaczenie ma data złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego. Przy ustalaniu wynagrodzenia, decydujące znaczenie ma akt nadania stopnia awansu zawodowego.

Przykład 2:

Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego w lipcu 2011 r. Organ prowadzący wyznaczył termin egzaminu na sierpień i w sierpniu też wydał nauczycielowi akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Pytanie – od kiedy nauczycielowi przysługuje stawka wynagrodzenia nauczyciela mianowanego?

Nauczyciel nabędzie prawo do wynagrodzenia ze stawki nauczyciela mianowanego dopiero od 1.01.2012 r. W opisanej sytuacji mamy bowiem do czynienia ze zmianą stawki wynagrodzenia zasadniczego związaną z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego. W tym wypadku decydujące znaczenie ma data złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego. Ponieważ nauczyciel wniosek złożył po 30 czerwca 2011 r., prawo do nowej stawki nabędzie dopiero od 1.01.2012 r. Warunkiem przeszeregowania od 1.09.2011 r. było złożenie tego wniosku do 30 czerwca 2011 r. W tym wypadku nie ma znaczenia, że nauczyciel już we wrześniu 2011 r. udokumentował swoje prawo do stawki nauczyciela mianowanego. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia decyduje bowiem data złożenia wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego.


Przykład 3

Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony złożył wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego przed 30 czerwca 2011 r. W lipcu 2011 r. uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej. Akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego został jednak wydany nauczycielowi uroczyście w dniu 14.10.2011 r. Pytanie – czy nauczyciel otrzyma stawkę nauczyciela dyplomowanego we wrześniu 2011 r.

Nie. Pomimo że nauczyciel w terminie złożył wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i w sierpniu uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej, to we wrześniu dysponuje jedynie zaświadczeniem o akceptacji komisji kwalifikacyjnej. Dyrektor nie może przyznać nauczycielowi stawki nauczyciela dyplomowanego, gdyż nie ma ku temu wymaganych dokumentów. Dokumentami, na podstawie których dyrektor przyznaje nauczycielom stawki wynagrodzenia zasadniczego są: dyplomy, świadectwa lub akty nadania stopnia awansu zawodowego (§ 3 rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy).

Zaświadczenie o akceptacji komisji kwalifikacyjnej nie jest podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia nauczyciela. Nauczyciel udokumentował prawo do stawki nauczyciela dyplomowanego dopiero w październiku 2011 r. Oznacza to, że stawkę nauczyciela dyplomowanego otrzyma dopiero w listopadzie 2011 r. Dyrektor ma jednak obowiązek wyrównać wynagrodzenie nauczyciela od września 2011 r. do stawki nauczyciela dyplomowanego. Wydanie aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego w październiku nastąpiło bowiem z naruszeniem przepisów. Decyzja w tej sprawie powinna być wydana do 31.08.2011 r. (art. 9b ust. 3 Karty Nauczyciela). Prawo do stawki nauczyciela dyplomowanego nauczyciel nabył już od 1.09.2011 r., ale z winy organu nadającego stopień nauczyciela dyplomowanego udokumentował to dopiero w październiku. Należy mu się więc wyrównanie tego wynagrodzenia.

Czytaj także: MEN: co nowego w edukacji od 1 września 2011>>

Zmiana wynagrodzenia z innych przyczyn

Zmiana wysokości wynagrodzenia z innych przyczyn następuje z pierwszym dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli inne przyczyny nastąpiły z pierwszym dniem miesiąca – wówczas także zmiana wysokości wynagrodzenia następuje od tego dnia.

Zmiana wynagrodzenia zasadniczego

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zależy od dwóch czynników – stopnia awansu zawodowego i poziomu wykształcenia. Przeszeregowanie związane z awansem zawodowym jest uregulowane w sposób odrębny. Wiele wątpliwości budzi natomiast kwestia przeszeregowania spowodowanego podwyższeniem poziomu wykształcenia nauczyciela. Problem powstaje na gruncie dokumentowania prawa do stawki wynagrodzenia zasadniczego.

Przepisy płacowe nauczycieli określają w sposób zamknięty katalog dokumentów, na podstawie których dyrektor ustala wysokość wynagrodzenia zasadniczego. Zgodnie z § 3 rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, udokumentowanie prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego następuje poprzez przedstawienie oryginalnych dokumentów (aktów nadania stopnia awansu zawodowego, świadectw, dyplomów) albo uwierzytelnionych odpisów (kopii) tych dokumentów.

Dyrektor nie może więc podwyższyć stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela na podstawie zaświadczeń. Zaświadczenie o obronie pracy magisterskiej i uzyskaniu tytułu magistra nie jest więc dokumentem, w oparciu o który nauczyciel otrzyma wynagrodzenie ze stawki magistra. Dokumentem tym będzie dopiero dyplom. Problem polega na tym, że od obrony pracy magisterskiej do wydania dyplomu mija często kilka miesięcy. Stawkę magistra nauczyciel otrzyma dopiero po przedłożeniu dyplomu.

Powstaje jednak pytanie, czy przysługuje mu wyrównanie wynagrodzenia za okres od uzyskania tytułu magistra do przedłożenia dyplomu. Odpowiedź jest twierdząca. Prawo do określonej stawki wynagrodzenia powstaje z dniem uzyskania tytułu magistra. Dzień ten jest oznaczony w dyplomie. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie już od tego dnia, ale dyrektor może je przyznać dopiero na podstawie dyplomu. W związku z powyższym przysługuje nauczycielowi wyrównanie za okres od uzyskania tytułu magistra.

Przykład:

Nauczyciel obronił pracę magisterską w dniu 9.05.2011 r. Dyplom otrzymał 5.09.2011 r. i dostarczył do szkoły 6.09.2011 r. W tym wypadku wynagrodzenie ze stawki magistra nauczyciel otrzyma od października 2011 r., z wyrównaniem od 1.06.2011 r.

Prawo do stawki magistra nauczyciela nabył w dniu 9.05.2011 r., a więc w trakcie miesiąca. Oznacza to, że wynagrodzenie z tej stawki przysługuje mu od 1.06.2011 r. W tym czasie nauczyciel nie udokumentował swojego prawa dyplomem. Dyplom został dostarczony w dniu 6.09.2011 r., a więc znowu w trakcie miesiąca. Stawkę magistra wypłaca się więc od 1.10.2011 r. z wyrównaniem od 1.06.2011 r.

Zdarza się jednak, że nauczyciel nie dostarczy dyplomu dokumentującego jego prawo do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego z własnej winy. W tym wypadku wyrównanie przysługuje, moim zdaniem, jedynie za okres od uzyskania danego poziomu wykształcenia do momentu wystawienia dyplomu. Za okres, w którym nauczyciel trzymał dyplom w domu, wyrównanie nie przysługuje.


Przykład:

Nauczyciel uzyskał tytuł magistra w dniu 7.09.2010 r. Dyplom został wydany w dniu 9.11.2010 r. Nauczyciel dyplom dostarczył do szkoły dopiero w dniu 1.09.2011 r. W tym wypadku wynagrodzenie ze stawki magistra należy nauczycielowi wypłacić od 1.09.2011 r. z wyrównaniem za październik i listopad 2010 r. Nauczyciel nie ze swojej winy mógł udokumentować prawo do stawki magistra dopiero w październiku 2010 r. Dalsze opóźnienie nastąpiło już z jego winy i za ten okres wyrównanie nie przysługuje.

Czytaj także: Jednorazowy dodatek uzupełniający a trzynastka>>

Zmiana wysokości dodatków do wynagrodzenia

Zmiana wysokości dodatków do wynagrodzenia nauczyciela następuje na tych samych zasadach, jak zmiana wysokości wynagrodzenia z innych przyczyn niż awans zawodowych. Decyduje więc moment powstania uprawnienia do dodatku lub nowej jego wysokości. Jeżeli prawo do dodatku powstaje 1 dnia miesiąca, to dodatek ten jest już wypłacany za ten miesiąc. Jeżeli prawo do dodatku powstaje lub ustaje w trakcie miesiąca, dodatek ten jest wypłacany albo wstrzymywany od następnego miesiąca.

Dodatek za wysługę lat

Prawo do dodatku za wysługę lat nauczyciel nabywa nauczyciel z 3-letnim stażem pracy (art. 33 Karty Nauczyciela). Dodatek ten ustalany jest procentowo w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego i wynosi 1 proc. tego wynagrodzenia za każdy rok pracy i wzrasta do osiągnięcia poziomu 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Nauczyciel, który rozpoczął swój staż pracowniczy od 1 września, każdy kolejny procent dodatku za wysługę lat otrzymuje już w wynagrodzeniu wrześniowym. Jeżeli jednak nauczyciel skorzysta np. z 1 dnia urlopu bezpłatnego, który nie jest liczony do stażu pracy, to kolejną - wyższą stawkę dodatku za wysługę lat otrzyma od 1 października, gdyż prawo do tej stawki nabywa w trakcie miesiąca (np. 2.09.).

Czytaj także: Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego>>

Dodatek funkcyjny

Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:

1)    stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 i 1a Karty Nauczyciela, zwanej dalej "szkołą", albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły;

2)    sprawowanie funkcji:

  a)  wychowawcy klasy,  

  b)  doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta,  

  c)  opiekuna stażu.

Uprawnienie do dodatku funkcyjnego związane jest więc z zajmowaniem określonego stanowiska lub sprawowaniem określonej funkcji.Prawo do tego dodatku traci się i nabywa na zasadach ogólnych. Jeżeli stanowisko lub funkcja zostały powierzone nauczycielowi od 1 dnia miesiąca, to dodatek funkcyjny przysługuje mu już za ten miesiąc. Jeżeli natomiast powierzenie lub odwołanie z funkcji miało miejsce w trakcie miesiąca, nauczyciel otrzyma lub straci dodatek funkcyjny dopiero od następnego miesiąca.

Inne uregulowania tej kwestii w regulaminach wynagradzania nauczycieli uchwalanych przez jednostki samorządu terytorialnego jest kwestionowanego w ramach nadzoru prawnego sprawowanego przez wojewodów.


Podstawa prawna:

-    ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.),

-    rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze zm.).

Dariusz Dwojewski

samorzad.infor.pl

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać na telefon?

  Unijny Certyfikat COVID - tzw. paszport covidowy (szczepionkowy) od dziś jest już dostępny w aplikacji mObywatel i można go pobrać na telefon komórkowy. Jak pobrać paszport covidowy?

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rusza nowy rządowy program, który zapewni pieniądze na inwestycje dla samorządów. Na co i na jakich zasadach będzie można otrzymać dofinansowanie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak poinformować o nich rodziców? Jak prawidłowo wyliczyć przysługującą szkole liczbę zajęć wspomagających? Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowych lekcji po powrocie do szkół.

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?