| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Rachunkowość budżetowa > Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie Rb-34S

Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie Rb-34S

Samorządowe jednostki budżetowe, w których funkcjonuje wydzielony rachunek dochodów, mają obowiązek sporządzenia sprawozdań Rb-34S po raz pierwszy za I półrocze 2011 r. Na przykładzie liczbowym podajemy wskazówki dotyczące sporządzenia tego sprawozdania.

Sprawozdanie Rb-34S jest półrocznym/rocznym sprawozdaniem z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: ustawa o systemie oświaty) na podstawie art. 223 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp) mają możliwość gromadzenia na wydzielonym rachunku (chodzi o rachunek bankowy) określonych dochodów.

System oświaty

Jednostkami systemu oświaty są:

1) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;

2) szkoły:

• podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,

• gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,

• ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,

• artystyczne;

3) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

4) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

5) placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;

6) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;

7) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi – realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

8) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

9) zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli;

10) biblioteki pedagogiczne;

11) kolegia pracowników służb społecznych.

Czytaj także: Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z>>

Uprawnienia organu stanowiącego JST

Źródła dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku powinny być określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST). Mogą one pochodzić w szczególności:

ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej (§ 0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”) – w praktyce oznacza to, że w testamencie lub w umowie darowizny spadkodawca lub darczyńca powinien wyraźnie wskazać, na rzecz jakiej jednostki organizacyjnej działającej na podstawie ustawy o systemie oświaty czyni darowiznę lub ustanawia spadek,

z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej (§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów”) – jednostki budżetowe ubezpieczają mienie na wypadek różnych zdarzeń losowych, np. wypadki drogowe, zdarzenia losowe, jak: pożar, powódź, itp., oczywiście w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia jednostki budżetowe opłacają ustaloną w umowie składkę. W przypadku wystąpienia zdarzeń opisanych w umowie ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie. Kwota odszkodowania może stanowić dochód gromadzony na wydzielonym rachunku.

Ustawodawca przyznał wiele uprawnień organowi stanowiącemu JST. Tak więc organ stanowiący: gmina (rada gminy), powiat (rada powiatu), województwo samorządowe (sejmik wojewódzki) określa:

• jednostki budżetowe, które gromadzą dochody,

• źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku,

• przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych,

• sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz zatwierdzania planów finansowych.

Wydatki z wydzielonego rachunku dochodów mogą być dokonywane do wysokości zgromadzonych dochodów w ramach planu finansowego.

Środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu JST w terminie do 5 stycznia następnego roku.

Podstawowe zasady sporządzenia sprawozdania

Sprawozdania jednostkowe powinny być sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych, w sposób rzetelny i prawidłowy pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Kwoty w nich wykazane powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Jednostki otrzymujące sprawozdania są obowiązane sprawdzić je pod względem formalno-rachunkowym. Są również uprawnione do kontrolowania merytorycznej prawidłowości złożonych sprawozdań. W tym celu mogą żądać przedstawienia wskazanych ksiąg rachunkowych i dokumentów. Nieprawidłowości ujawnione w trakcie tej kontroli powinny być usunięte przez kierowników jednostek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań zbiorczych. W razie potrzeby trzeba dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

Sprawozdania należy sporządzać w sposób w czytelny i trwały.

Podpisy na sprawozdaniach składa się odręcznie na każdym formularzu w oznaczonym miejscu. Pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

Czytaj także: Obowiązek badania sprawozdań finansowych JST>>

Terminy i forma przekazywania sprawozdania

Kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych są obowiązani do terminowego przekazywania sprawozdań odbiorcom sprawozdań.

Formę, terminy, odbiorców sprawozdania oraz sposób jego sporządzenia określa załącznik nr 44 do rozporządzenia Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dalej: rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej). Patrz: tabela.

Sprawozdanie Rb-34S sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 25 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

TABELA. Terminy i forma składania sprawozdań

@RY1@i40/2011/011/i40.2011.011.000.0019.001.jpg@RY2@

Wskazówki dotyczące sporządzenia sprawozdania

Sprawozdanie jednostkowe sporządza się oddzielnie dla poszczególnych tytułów pozyskiwania dochodów, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, podając tę klasyfikację, w której realizowane są dochody i wydatki (klasyfikację budżetową określa rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych). Sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

Dział A

W dziale A. „Dochody” w kolumnach: „Plan” i „Wykonanie” wykazuje się:

• w szczegółowości dział, rozdział, paragraf – odpowiednio planowane i zrealizowane wpływy środków pieniężnych na wydzielony rachunek dochodów (konto 132 „Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych”), np.: § 0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”, § 0920 „Pozostałe odsetki”,

• w wydzielonym wierszu K 150 – stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku na początku okresu sprawozdawczego (z bilansu otwarcia konta 132 „Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych” – w roku 2011 wpiszemy „0” (zero).

Dział B

W dziale B. „Wydatki” w kolumnach: „Plan” i „Wykonanie” wykazuje się:

• w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf – odpowiednio planowane i poniesione wydatki, np.: § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia,” 4220 „Zakup środków żywności”, 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”,

• w wydzielonym wierszu P 150 – stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku na koniec okresu sprawozdawczego (stan konta 132 „Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych”).

Czytaj także: Sprawozdania w pytaniach i odpowiedziach>>

Dział C

W dziale C wykazuje się według stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

• w wierszu W 020 – należności netto, tj. należności po pomniejszeniu o odpis aktualizujący oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie (konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – należności” pomniejszone o stronę Ma konta 290 „Odpisy aktualizujące należności”),

• w wierszu W 021 – kwotę odpisu aktualizującego należności (konto 290 „Odpisy aktualizujące należności”),

• w wierszu W 022 – kwotę odsetek od należności niezapłaconych w terminie (strona Ma konta 760 „Pozostałe przychody operacyjne”),

• w wierszu W 040 – zobowiązania (konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” – zobowiązania).

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od samorzad.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK