Kategorie

Jak uzyskać status gminy uzdrowiskowej?

Jak uzyskać status gminy uzdrowiskowej?/ fot. Fotolia
Jak uzyskać status gminy uzdrowiskowej?/ fot. Fotolia
Fotolia
Gmina, która chce uzyskać status uzdrowiska musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim powinna posiadać klimat o właściwościach leczniczych, prowadzić gospodarkę odpadami, a także posiadać zakłady lecznictwa uzdrowiskowego.

Niektóre gminy mają możliwość uzyskania statusu gminy uzdrowiskowej. Wiąże się z tym konieczność przebrnięcia przez poprzedzające uzyskanie takiego statusu kroki proceduralne. Jednak status gminy uzdrowiskowej to przede wszystkim dotacja, jak również dochody z opłaty uzdrowiskowej.

Zasady nadawania statusu uzdrowiska reguluje ustawa z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (dalej: u.l.g.u.). W ustawie tej takie same zasady dotyczą nie tylko statusu uzdrowiska, ale też statusu ochrony uzdrowiskowej.

Status uzdrowiska można nadać takiemu obszarowi, który spełnia łącznie pięć warunków (art. 34 u.l.g.u.):

 • posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie,
 • posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasadach określonych w ustawie,
 • na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego,
 • spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do środowiska,
 • posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę odpadami.

Gmina, która występuje o nadanie obszarowi statusu uzdrowiska, ma obowiązek uzyskać potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu. Potwierdzenie ma formę świadectwa dokumentującego uznanie tych właściwości. Wydaje je jednostka uprawniona przez ministra zdrowia (art. 35 ust. 1 u.l.g.u.).

Zasady realizowane przez gminę uzdrowiskową i dotacja uzdrowiskowa

Gmina uzdrowiskowa - poza zadaniami przewidzianymi w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - realizuje zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska (art. 46 u.l.g.u.).

Zobacz: Organizacja

Gmina uzdrowiskowa realizuje w szczególności zadania w zakresie:

 • gospodarki terenami, z uwzględnieniem potrzeb lecznictwa uzdrowiskowego, ochrony złóż naturalnych surowców leczniczych oraz budowy lub innych czynności zabronionych w poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej,
 • ochrony warunków naturalnych uzdrowiska oraz spełniania wymagań w zakresie dopuszczalnych norm: zanieczyszczeń powietrza, natężenia hałasu, odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, gospodarki odpadami, emisji pól elektromagnetycznych, o których mowa w odrębnych przepisach,
 • tworzenia warunków do funkcjonowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwoju infrastruktury komunalnej w celu zaspokajania potrzeb osób przebywających w gminie w celu leczenia uzdrowiskowego,
 • tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej i technicznej przeznaczonej dla uzdrowisk, związanej ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 5 u.l.g.u. tj. posiadania infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzenia gospodarkę odpadami.
Reklama

Gminie uzdrowiskowej przysługuje dotacja. Z art. 49 u.l.g.u. wynika, że gmina taka, realizująca te zadania, otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dalej: u.d.j.s.t.).

W tym przypadku ważne jest rozporządzenie Ministra Finansów z 9 czerwca 2006 r. w sprawie trybu i terminów ustalenia oraz przekazania dotacji
z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej (dalej: rozporządzenie). Wynika z niego, że:

 • kwotę dotacji z budżetu państwa dla gminy uzdrowiskowej ustala się we wspomnianej wysokości odnoszącej się do opłaty uzdrowiskowej,
 • wpływy z opłaty uzdrowiskowej gmina wykazuje we wniosku o dotację,
 • gmina uzdrowiskowa składa wniosek o dotację do właściwego wojewody w terminie do 31 marca roku budżetowego, wykazując roczne wpływy z tytułu opłaty uzdrowiskowej według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy,
 • wojewoda sprawdza prawidłowość sporządzonych wniosków pod względem rachunkowym oraz formalnym (w razie stwierdzenia we wniosku braków lub błędów rachunkowych, wojewoda wzywa gminę uzdrowiskową do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania),
 • w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego wojewoda przekazuje na rachunek budżetu gminy uzdrowiskowej kwotę dotacji, ustaloną na podstawie wniosku złożonego w terminie.

Dotacja uzdrowiskowa powinna być wydatkowana jedynie na zadania zrealizowane w roku budżetowym, na który została przyznana.

Dochodem gminy jest także opłata uzdrowiskowa

Istotne znaczenie w odniesieniu do dotacji uzdrowiskowej ma opłata uzdrowiskowa. Prawo pobierania opłaty uzdrowiskowej wynika przede wszystkim z art. 48 u.l.g.u., a zasady poboru określa ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.). Rada gminy może bowiem wprowadzić opłatę uzdrowiskową. Opłatę taką pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano wspomniany wyżej status uzdrowiska - za każdą rozpoczętą dobę pobytu (art. 17 ust. 1a u.p.o.l.).

Nie zawsze jednak pobiera się opłatę uzdrowiskową. Wyłączenia w tym zakresie określa art. 17 ust. 2 u.p.o.l. Warto zwrócić uwagę na jedno z tych wyłączeń.

Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się m.in. od osób przebywających w szpitalach. W odniesieniu do tego wyłączenia uznaje się, że przepisy u.p.o.l., w celu wyłączenia z obowiązku uiszczenia opłaty uzdrowiskowej, nie różnicują osób przebywających w szpitalach ze względu na cel pobytu i rodzaj pobieranych świadczeń. W tym przypadku, używając określenia "szpital", ustawodawca ani nie odwołał się do jego rozumienia w ustawie o działalności leczniczej, ani nie wyłączył z jego zakresu podmiotu o nazwie, w szczególności, "szpital uzdrowiskowy". A zatem od osób przebywających np. w szpitalach uzdrowiskowych nie pobiera się opłaty uzdrowiskowej (patrz m.in. wyroki NSA: z 25 lutego 2016 r., sygn. akt II FSK 3866/13; z 5 lipca 2017 r., sygn. akt II FSK 1695/15).

Podatek dochodowy od osób prawnych

Na marginesie można wspomnieć, że podmiotowym zwolnieniem z podatku dochodowego objęto m.in. jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach u.d.j.s.t. Wynika z nich m.in., że dochodami JST są:

 • dochody własne,
 • subwencja ogólna,
 • dotacje celowe z budżetu państwa.

Dotacja uzdrowiskowa jest dotacją z budżetu państwa. Oznacza to, że gmina jest z tytułu tych dochodów zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych.

Sławomir Liżewski

prawnik, wieloletni pracownik aparatu skarbowego

Podstawy prawne

 • art. 34, art. 46, art. 48 i art. 49 ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1056)

 • art. 7 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 935)

 • art. 3 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1453)

 • art. 17 ust. 1a, 2 i 2a ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 716; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1529)

 • art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566)

 • rozporządzenie Ministra Finansów z 9 czerwca 2006 r. w sprawie trybu i terminów ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej (Dz.U. nr 103, poz. 705)

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?