| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Budżet > Jak uzyskać status gminy uzdrowiskowej?

Jak uzyskać status gminy uzdrowiskowej?

Gmina, która chce uzyskać status uzdrowiska musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim powinna posiadać klimat o właściwościach leczniczych, prowadzić gospodarkę odpadami, a także posiadać zakłady lecznictwa uzdrowiskowego.

Niektóre gminy mają możliwość uzyskania statusu gminy uzdrowiskowej. Wiąże się z tym konieczność przebrnięcia przez poprzedzające uzyskanie takiego statusu kroki proceduralne. Jednak status gminy uzdrowiskowej to przede wszystkim dotacja, jak również dochody z opłaty uzdrowiskowej.

Zasady nadawania statusu uzdrowiska reguluje ustawa z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (dalej: u.l.g.u.). W ustawie tej takie same zasady dotyczą nie tylko statusu uzdrowiska, ale też statusu ochrony uzdrowiskowej.

Status uzdrowiska można nadać takiemu obszarowi, który spełnia łącznie pięć warunków (art. 34 u.l.g.u.):

 • posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie,
 • posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasadach określonych w ustawie,
 • na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego,
 • spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do środowiska,
 • posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę odpadami.

Gmina, która występuje o nadanie obszarowi statusu uzdrowiska, ma obowiązek uzyskać potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu. Potwierdzenie ma formę świadectwa dokumentującego uznanie tych właściwości. Wydaje je jednostka uprawniona przez ministra zdrowia (art. 35 ust. 1 u.l.g.u.).

Zasady realizowane przez gminę uzdrowiskową i dotacja uzdrowiskowa

Gmina uzdrowiskowa - poza zadaniami przewidzianymi w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - realizuje zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska (art. 46 u.l.g.u.).

Zobacz: Organizacja

Gmina uzdrowiskowa realizuje w szczególności zadania w zakresie:

 • gospodarki terenami, z uwzględnieniem potrzeb lecznictwa uzdrowiskowego, ochrony złóż naturalnych surowców leczniczych oraz budowy lub innych czynności zabronionych w poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej,
 • ochrony warunków naturalnych uzdrowiska oraz spełniania wymagań w zakresie dopuszczalnych norm: zanieczyszczeń powietrza, natężenia hałasu, odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, gospodarki odpadami, emisji pól elektromagnetycznych, o których mowa w odrębnych przepisach,
 • tworzenia warunków do funkcjonowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwoju infrastruktury komunalnej w celu zaspokajania potrzeb osób przebywających w gminie w celu leczenia uzdrowiskowego,
 • tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej i technicznej przeznaczonej dla uzdrowisk, związanej ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 5 u.l.g.u. tj. posiadania infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzenia gospodarkę odpadami.

Gminie uzdrowiskowej przysługuje dotacja. Z art. 49 u.l.g.u. wynika, że gmina taka, realizująca te zadania, otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dalej: u.d.j.s.t.).

W tym przypadku ważne jest rozporządzenie Ministra Finansów z 9 czerwca 2006 r. w sprawie trybu i terminów ustalenia oraz przekazania dotacji
z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej (dalej: rozporządzenie). Wynika z niego, że:

 • kwotę dotacji z budżetu państwa dla gminy uzdrowiskowej ustala się we wspomnianej wysokości odnoszącej się do opłaty uzdrowiskowej,
 • wpływy z opłaty uzdrowiskowej gmina wykazuje we wniosku o dotację,
 • gmina uzdrowiskowa składa wniosek o dotację do właściwego wojewody w terminie do 31 marca roku budżetowego, wykazując roczne wpływy z tytułu opłaty uzdrowiskowej według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy,
 • wojewoda sprawdza prawidłowość sporządzonych wniosków pod względem rachunkowym oraz formalnym (w razie stwierdzenia we wniosku braków lub błędów rachunkowych, wojewoda wzywa gminę uzdrowiskową do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania),
 • w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego wojewoda przekazuje na rachunek budżetu gminy uzdrowiskowej kwotę dotacji, ustaloną na podstawie wniosku złożonego w terminie.

Dotacja uzdrowiskowa powinna być wydatkowana jedynie na zadania zrealizowane w roku budżetowym, na który została przyznana.

Dochodem gminy jest także opłata uzdrowiskowa

Istotne znaczenie w odniesieniu do dotacji uzdrowiskowej ma opłata uzdrowiskowa. Prawo pobierania opłaty uzdrowiskowej wynika przede wszystkim z art. 48 u.l.g.u., a zasady poboru określa ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.). Rada gminy może bowiem wprowadzić opłatę uzdrowiskową. Opłatę taką pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano wspomniany wyżej status uzdrowiska - za każdą rozpoczętą dobę pobytu (art. 17 ust. 1a u.p.o.l.).

Nie zawsze jednak pobiera się opłatę uzdrowiskową. Wyłączenia w tym zakresie określa art. 17 ust. 2 u.p.o.l. Warto zwrócić uwagę na jedno z tych wyłączeń.

Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się m.in. od osób przebywających w szpitalach. W odniesieniu do tego wyłączenia uznaje się, że przepisy u.p.o.l., w celu wyłączenia z obowiązku uiszczenia opłaty uzdrowiskowej, nie różnicują osób przebywających w szpitalach ze względu na cel pobytu i rodzaj pobieranych świadczeń. W tym przypadku, używając określenia "szpital", ustawodawca ani nie odwołał się do jego rozumienia w ustawie o działalności leczniczej, ani nie wyłączył z jego zakresu podmiotu o nazwie, w szczególności, "szpital uzdrowiskowy". A zatem od osób przebywających np. w szpitalach uzdrowiskowych nie pobiera się opłaty uzdrowiskowej (patrz m.in. wyroki NSA: z 25 lutego 2016 r., sygn. akt II FSK 3866/13; z 5 lipca 2017 r., sygn. akt II FSK 1695/15).

Podatek dochodowy od osób prawnych

Na marginesie można wspomnieć, że podmiotowym zwolnieniem z podatku dochodowego objęto m.in. jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach u.d.j.s.t. Wynika z nich m.in., że dochodami JST są:

 • dochody własne,
 • subwencja ogólna,
 • dotacje celowe z budżetu państwa.

Dotacja uzdrowiskowa jest dotacją z budżetu państwa. Oznacza to, że gmina jest z tytułu tych dochodów zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych.

Sławomir Liżewski

prawnik, wieloletni pracownik aparatu skarbowego

Podstawy prawne

 • art. 34, art. 46, art. 48 i art. 49 ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1056)

 • art. 7 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 935)

 • art. 3 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1453)

 • art. 17 ust. 1a, 2 i 2a ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 716; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1529)

 • art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566)

 • rozporządzenie Ministra Finansów z 9 czerwca 2006 r. w sprawie trybu i terminów ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej (Dz.U. nr 103, poz. 705)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Monika Jaranowska

Specjalista do spraw kampanii linków sponsorowanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »