Kategorie

Remont alejek i chodników

Andrzej Waryszak
Czy remont alejek i chodników można sfinansować z wydatków bieżących? Remont będzie polegał na zerwaniu starej nawierzchni asfaltowej, korytowaniu podłoża, utwardzaniu i położeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej. Alejki, chodniki i drogi dojazdowe w parku wokół budynków domu pomocy społecznej pozostaną w tych samych miejscach, prace nie będą dotyczyć nowych odcinków, ale remontu już istniejących. Według kosztorysu inwestorskiego wartość remontu to ok. 360 000 zł. Czy zadanie to można sfinansować z bieżących środków, czy raczej powinno być sfinansowane ze środków na inwestycje?

Odpowiedź na pytanie uzależniona jest od charakteru i zakresu planowanych prac. Czytelnik użył wprawdzie w pytaniu pojęcia „remont”, jednak kwalifikacja ta nie jest jednoznaczna, gdyż remonty często bywają mylone z ulepszeniem środków trwałych.

Nakłady na remont powinny być finansowane ze środków bieżących – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – § 427 „Zakup usług remontowych”. Natomiast ulepszenie środków trwałych finansowane jest ze środków majątkowych.

ZAPAMIĘTAJ!

Kwalifikowanie nakładów ponoszonych na remont i ulepszenie powinno być uzależnione od celu i zakresu wykonywanych prac.

Reklama

W wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości dotyczących kwalifikowania nakładów ponoszonych na remont i ulepszenie można odwołać się do art. 31 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor). Przepis ten wskazuje warunki ulepszenia środków trwałych, zwiększające ich wartość początkową. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.

Przebudowa środków trwałych oznacza zmianę istniejącego stanu tych środków na inny. Rozbudowa to powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, zwłaszcza zaś budynków i budowli, linii technologicznych itp. Modernizacja oznacza unowocześnienie środków trwałych, zmierzające wyraźnie do zwiększenia wartości użytkowej (np. realizacja w budynku robót polegających na wykonaniu instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego lub jednego elementu w budynku, w którym tych instalacji przed modernizacją nie było). Rekonstrukcja polega na odtworzeniu (odbudowaniu) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych, powodującym, że środek trwały będzie mieć wyższą wartość użytkową mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością uzyskiwanych produktów, zmniejszonymi kosztami eksploatacji lub innymi miarami.

ZAPAMIĘTAJ!

Z ulepszeniem mamy do czynienia wtedy, gdy poniesione nakłady spełniają łącznie dwa warunki:

1) dotyczą przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub rekonstrukcji,

2) przyniosły mierzalne efekty w postaci wzrostu wartości danego środka trwałego ponad wartość użytkową z dnia oddania do używania.

W ustawie o rachunkowości brak jest natomiast określenia pojęcia „remont”. Posiłkując się definicją zawartą w art. 3 pkt 8 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (dalej: Prawo budowlane) – remont to wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji.

ZAPAMIĘTAJ!

W ramach remontu dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym.

Istotą remontu są czynności związane z przywróceniem pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego wraz z wymianą zużytych składników technicznych (części zamienne), niezmieniające jego charakteru i funkcji, następujące w trakcie eksploatacji środka trwałego i wynikające z tej eksploatacji – a więc są to wszystkie zmiany przywracające pierwotny poziom techniczny danego środka trwałego, pierwotną zdolność użytkową utraconą na skutek upływu czasu i eksploatacji. Tak więc remont obciąża koszty bieżące jednostki, a więc nie stanowi inwestycji; oznacza roboty, które bez względu na ich koszt mają na celu tylko przywrócenie w całości lub w części pierwotnej zdolności użytkowej środka trwałego, utraconej lub zmniejszonej na skutek jego eksploatacji.

ZAPAMIĘTAJ!

O zaliczeniu robót do inwestycji lub remontów decydują wyłącznie kryteria rzeczowe, a więc techniczne, a nie finansowe. Nie ma znaczenia wartość poniesionych nakładów.

Czytaj także: Jak gmina powinna przygotować się do programu rewitalizacji>>

Odpowiedź na pytanie Czytelnika uzależniona jest więc od kwalifikacji planowanych prac. Należy zaznaczyć, że główni księgowi jednostek często niepotrzebnie i bezzasadnie przyjmują na siebie ciężar interpretowania określonych zdarzeń gospodarczych. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (art. 45), istotą dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych – jednego z obowiązków głównego księgowego wskazanego w ustawie – jest zweryfikowanie przez nich przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości merytorycznej operacji i jej zgodności z prawem, a także kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących operacji.

ZAPAMIĘTAJ!

Merytorycznej oceny operacji gospodarczej powinna dokonać i potwierdzić podpisem właściwa rzeczowo osoba upoważniona do tego przez kierownika jednostki.

Reklama

Upoważnienie do dokonania sprawdzenia dokumentów pod względem merytorycznym może być zawarte np. w wewnętrznej instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych. Dowodem dokonania przedmiotowej kontroli jest podpis głównego księgowego, oznaczający, że nie zgłasza on zastrzeżeń do przedstawionych przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości merytorycznej operacji i jej zgodności z prawem. W razie ujawnienia nieprawidłowości, główny księgowy zwraca dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi, a w razie nieusunięcia nieprawidłowości odmawia jego podpisania.

Przeprowadzenie robót budowlanych obwarowane jest wieloma obowiązkami i procedurami określonymi w Prawie budowlanym, które jednostka musi zrealizować przed przeprowadzeniem prac. Ustawa ta zawiera zarówno definicję remontu, przebudowy (wykonanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji), jak i wskazanie wymogu uzyskania ostatecznej decyzji właściwego organu o pozwoleniu na budowę (m.in. w przypadku przebudowy) lub zgłoszenia właściwemu organowi robót budowlanych będących remontami. Spełnienie tych wymogów powinno być elementem weryfikacji oceny prawidłowości merytorycznej operacji prowadzonej przez głównego księgowego.

Czytelnik nie wskazuje istotnych elementów planowanych prac (np.: cel podjęcia prac, szerokość i wysokość chodników przed i po zakończeniu prac, grubości poszczególnych warstw, ewentualna zmiana sposobu użytkowania, np. wydzielenie ścieżki rowerowej, wytrzymałość oraz okres używalności asfaltu i kostki brukowej), które stanowią o ich charakterze i kwalifikacji według Prawa budowlanego oraz uor. Wiedzę na ten temat posiadają natomiast właściwe komórki techniczne jednostki.

Czytaj także: Odbudowa zniszczonych i zaniedbanych części miast>>

Reasumując, przedmiotowej kwalifikacji prac powinien dokonać właściwy merytorycznie pracownik, a w zależności od jego wskazania (zweryfikowanego przez głównego księgowego), prace powinny być finansowane niezależnie od wartości:

ulepszenie – ze środków majątkowych – § 6050 (w jednostkach budżetowych),

remont – z wydatków bieżących – § 4270.

PODSTAWY PRAWNE

● Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241)

● Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666)

● Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206)

● Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 121, poz. 1002)

Poszerzaj swoją wiedzę z naszym programem >>
INFORLEX Plan kont – program dla księgowych jednostek budżetowych
INFORLEX Plan kont – program dla księgowych jednostek budżetowych
Tylko teraz
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  31 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?