REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Klasyfikacja środków trwałych - grupa 0

klasyfikacja środków trwałych - grupa 0
klasyfikacja środków trwałych - grupa 0
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Grupa 0 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany; grunty zabudowane i zurbanizowane; użytki ekologiczne, nieużytki; tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych; pozostałe tereny; prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych zawiera podział na następujące grupy środków trwałych:
0 grunty
1 budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej
3 kotły i maszyny energetyczne
4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
5 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
6 urządzenia techniczne
7 środki transportu
8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane
9 inwentarz żywy

REKLAMA

Grupa 0 GRUNTY

Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Powiązanie z:

grupa

podgrupa

rodzaj

PKOB 1999

PKWiU 2008

GRUNTY

 

 

 

 

01

UŻYTKI ROLNE

 

010

Grunty orne

 

 

 

011

Sady

 

 

 

012

Łąki trwałe

 

 

 

013

Pastwiska trwałe

 

 

 

014

Grunty rolne zabudowane

 

 

 

015

Grunty pod stawami

 

 

 

016

Grunty pod rowami

 

 

 

02

GRUNTY LEŚNE

 

020

Lasy

 

 

 

021

Grunty zadrzewione i zakrzewione

 

 

 

03

GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE

 

030

Tereny mieszkaniowe

 

 

 

031

Tereny przemysłowe

 

 

 

032

Inne tereny zabudowane

 

 

 

033

Zurbanizowane tereny niezabudowane

 

 

 

034

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

 

 

 

035

Użytki kopalne

 

 

 

036

Tereny komunikacyjne

 

 

 

04

UŻYTKI EKOLOGICZNE

 

040

Użytki ekologiczne

 

 

 

05

TERENY RÓŻNE

 

050

Tereny różne

 

 

 

06

NIEUŻYTKI

 

 

060

Nieużytki

 

 

 

07

GRUNTY POD WODAMI

 

 

070

Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych

 

 

071

Grunty pod wodami powstałe w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych

Polecamy serwis: Rachunkowość budżetowa

Objaśnienia szczegółowe

GRUPA 0 GRUNTY

Grupa ta obejmuje:- grunty, według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak: użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp., - grunty zabudowane i zurbanizowane, - użytki ekologiczne, nieużytki, - tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych, - pozostałe tereny, - prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Grupa ta nie obejmuje:- budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej na ww. gruntach i terenach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Uwaga:Podział gruntów według ich przeznaczenia użytkowego został określony na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

01 UŻYTKI ROLNE

010 GRUNTY ORNE

Rodzaj ten obejmuje:- grunty poddane stałej uprawie mechanicznej mającej na celu produkcję ziemiopłodów rolniczych lub ogrodniczych, w tym grunty, na których urządzone zostały ogrody działkowe, szklarnie i inspekty, - grunty nadające się do uprawy, o której mowa wyżej, ale zajęte pod plantacje chmielu, wikliny, drzew (np. choinek) oraz szkółki drzew ozdobnych i krzewów, - ugory, odłogi.

011 SADY

Rodzaj ten obejmuje grunty:- o powierzchni co najmniej 0,1000 ha zasadzone drzewami i krzewami owocowymi o zwartym nasadzeniu (minimum 600 drzew lub 2000 krzewów na 1 ha), - zajęte pod szkółki drzew i krzewów owocowych, - zajęte pod winnice.

012 ŁĄKI TRWAŁE

Rodzaj ten obejmuje:- grunty pokryte zwartą wieloletnią roślinnością złożoną z licznych gatunków traw, roślin motylkowych i ziół, tworzących ruń łąkową systematycznie koszoną, a w rejonach górskich - hale i połoniny z zasady koszone.

013 PASTWISKA TRWAŁE

Rodzaj ten obejmuje:- grunty pokryte podobną jak na łąkach roślinnością z reguły wypasane, a w rejonach górskich - hale i połoniny, które z zasady nie są koszone, lecz wypasane.

014 GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

Rodzaj ten obejmujegrunty zajęte pod: - budynki mieszkalne i inne budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej (nie wyłączając produkcji rybnej) i przetwórstwu rolno-spożywczemu (kotłownie, komórki, garaże, szopy, stodoły, wiaty, spichlerze, budynki inwentarskie, place składowe i manewrowe w obrębie zabudowy itp.), - ogródki przydomowe w gospodarstwach rolnych.

015 GRUNTY POD STAWAMI

Rodzaj ten obejmujegrunty pod: - zbiornikami wodnymi (z wyłączeniem jezior i zbiorników zaporowych z urządzeniami do regulacji poziomu wód) wyposażonymi w urządzenia hydrotechniczne, nadającymi się do chowu, hodowli i przetrzymywania ryb lub innych organizmów wodnych, obejmującymi powierzchnię ogroblowaną wraz z systemem rowów oraz tereny przyległe do stawów i z nimi związane, a należące do obiektu stawowego.

016 GRUNTY POD ROWAMI

Rodzaj ten obejmuje:- grunty zajęte pod otwarte rowy pełniące funkcje urządzeń melioracji wodnych dla gruntów wykorzystywanych do produkcji rolniczej.Rodzaj ten nie obejmuje:- gruntów pod stawami, sklasyfikowanych w rodzaju 015.

02 GRUNTY LEŚNE

020 LASY

Rodzaj ten obejmuje:- grunty o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryte roślinnością leśną (uprawami leśnymi), drzewami i krzewami oraz runem leśnym, lub przejściowo jej pozbawione, przeznaczone do produkcji leśnej lub stanowiące rezerwat przyrody lub wchodzące w skład parku narodowego albo wpisane do rejestru zabytków; - grunty związane z gospodarką leśną zajęte pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.Uwaga:Grunty określane jako "las" zdefiniowano na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz.435, z późn. zm.).

021 GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

Rodzaj ten obejmuje:- grunty porośnięte roślinnością leśną, których pole powierzchni jest mniejsze od 0,1000 ha, - śródpolne skupiska drzew i krzewów, które nie są zaliczone do lasów, - tereny torfowisk, pokryte częściowo kępami krzewów i drzew karłowatych, - grunty porośnięte wikliną w stanie naturalnym oraz krzewiastymi formami wierzb w dolinach rzek i obniżeniach terenu, - przylegające do wód powierzchniowych grunty porośnięte drzewami lub krzewami, stanowiące biologiczną strefę ochronną cieków i zbiorników wodnych, - grunty pod jarami i wąwozami, pokryte drzewami i krzewami, które nie są zaliczone do lasów, w sposób naturalny lub sztuczny, w celu zabezpieczenia przed erozją, - grunty pod wysypiskami kamieni, gruzowiskami, porośnięte drzewami i krzewami, - zadrzewione i zakrzewione tereny nieczynnych cmentarzy, poza zwartymi kompleksami lasów, - skupiska drzew i krzewów mające charakter parku, ale niewyposażone w urządzenia i budowle służące rekreacji i wypoczynkowi.Rodzaj ten nie obejmuje:- gruntów pod plantacje krzewów, sklasyfikowanych w rodzaju 010.

03 GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE

030 TERENY MIESZKANIOWE

Rodzaj ten obejmujegrunty: - niewykorzystywane do produkcji rolniczej i leśnej, zajęte pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalnie związane z budynkami mieszkalnymi (podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier i zabaw itp.), - pod ogródkami przydomowymi.Rodzaj ten nie obejmuje:- gruntów zajętych pod budynki mieszkalne oraz pod inne budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej - sklasyfikowanych w rodzaju 014.

031 TERENY PRZEMYSŁOWE

Rodzaj ten obejmujegrunty zajęte pod: - budynki i urządzenia służące produkcji przemysłowej, - ujęcia wody i oczyszczalnie ścieków, - stacje transformatorowe, - czynne hałdy i wysypiska, - urządzenia magazynowo-składowe, - bazy transportowe i remontowe itp.

032 INNE TERENY ZABUDOWANE

Rodzaj ten obejmuje:- grunty zajęte pod budynki i urządzenia związane z administracją, służbą zdrowia, handlem, rzemiosłem, usługami, nauką, oświatą, kulturą i sztuką, wypoczynkiem, łącznością, kultem religijnym itp., - czynne cmentarze, - grunty zajęte pod grzebowiska zwierząt.Rodzaj ten nie obejmuje:- terenów mieszkaniowych - sklasyfikowanych w rodzaju 030, - terenów przemysłowych - sklasyfikowanych w rodzaju 031.

033 ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE

Rodzaj ten obejmuje:- grunty niezabudowane, przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, z wyłączeniem terenów pod produkcję rolniczą i leśną.

034 TERENY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Rodzaj ten obejmujeniezajęte pod budynki: - tereny ośrodków wypoczynkowych, placów zabaw dziecięcych, plaż, urządzonych parków, skwerów, zieleńców (poza pasami ulic), - tereny o charakterze zabytkowym: ruiny zamków, grodziska, kurhany, pomniki przyrody itp., - tereny sportowe: stadiony i boiska sportowe, skocznie narciarskie, strzelnice sportowe, kąpieliska itp., - tereny spełniające funkcje rozrywkowe: wesołe miasteczka, lunaparki, - tereny ogrodów zoologicznych i botanicznych, - tereny zieleni nieurządzonej, które nie są zaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych.

035 UŻYTKI KOPALNE

Rodzaj ten obejmuje:- grunty zajęte przez czynne kopalnie odkrywkowe, w których odbywa się wydobywanie kopalin.

036 TERENY KOMUNIKACYJNE

Rodzaj ten obejmujegrunty zajęte pod: - drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, drogi w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów użyteczności publicznej; - place postojowe i manewrowe przy dworcach kolejowych, autobusowych i lotniczych, portach morskich i rzecznych, - ogólnodostępne dojazdy do ramp wyładowczych i placów składowych, - tereny kolejowe (grunty zajęte pod obiekty, budowle i inne urządzenia przeznaczone do wykonywania i obsługi ruchu kolejowego - stacje, rampy, torowiska kolejowe, magazyny, bocznice kolejowe itp.), - porty lotnicze i inne urządzenia służące komunikacji lotniczej, - urządzenia portowe, przystanie, obiekty i budowle służące komunikacji wodnej, - naziemne obiekty, budowle i urządzenia górskich kolei linowych, - torowiska tramwajowe poza pasami ulic i dróg, a także obiekty i urządzenia związane z komunikacją miejską, - urządzone parkingi poza lasami państwowymi, dworce autobusowe, - wały ochronne wód przystosowane do ruchu kołowego, - pozostałe tereny komunikacyjne.Rodzaj ten nie obejmuje:- gruntów zajętych pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, leśnych oraz poszczególnych nieruchomości, sklasyfikowanych do przyległego do nich użytku gruntowego.

04 UŻYTKI EKOLOGICZNE

040 UŻYTKI EKOLOGICZNE

Rodzaj ten obejmujeprawnie chronione pozostałości ekosystemów, takie jak: - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne "oczka wodne", kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce itp.Uwaga:Użytki ekologiczne określa się na podstawie rozporządzenia właściwego wojewody lub uchwały i właściwej rady gminy, podjętych na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

05 TERENY RÓŻNE

050 TERENY RÓŻNE

Rodzaj ten obejmujewszystkie pozostałe tereny, których nie można zaliczyć do innych rodzajów użytków, takie jak: - grunty przeznaczone do rekultywacji (np. nieczynne hałdy, wysypiska, zapadliska, tereny po działalności przemysłowej i górniczej oraz po poligonach wojskowych, dla których właściwe organy zatwierdziły projekty rekultywacji), - niezagospodarowane grunty zrekultywowane, - wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego.

06 NIEUŻYTKI

060 NIEUŻYTKI

Rodzaj ten obejmujeniezaklasyfikowane do użytków ekologicznych tereny pod: - bagnami (błota, topieliska, trzęsawiska, moczary, rojsty), - piaskami (piaski ruchome, plaże nieurządzone, piaski nadbrzeżne, wydmy), - naturalnymi utworami fizjograficznymi (urwiska, strome stoki, uskoki, skały, rumowiska), - nieprzeznaczonymi do rekultywacji wyrobiskami po wydobywaniu kopalin.

07 GRUNTY POD WODAMI

070 GRUNTY POD WODAMI, Z WYŁĄCZENIEM GRUNTÓW POD WODAMI POWSTAŁYCH W WYNIKU UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH

REKLAMA

Rodzaj ten obejmujegrunty pod: - morskimi wodami wewnętrznymi, - wodami powierzchniowymi płynącymi, do których zalicza się grunty pod wodami płynącymi w rzekach, potokach górskich, kanałach i innych ciekach, o przepływach stałych lub okresowych, oraz źródła, z których cieki biorą początek, a także grunty pod wodami znajdującymi się w jeziorach i zbiornikach sztucznych, z których cieki wypływają lub do których wpływają, - wodami powierzchniowymi stojącymi.

Rodzaj ten nie obejmuje:- gruntów pod stawami, sklasyfikowanych w rodzaju 015, - gruntów pod rowami, sklasyfikowanych w rodzaju 016, - gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 071.

071 GRUNTY POD WODAMI POWSTAŁE W WYNIKU UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH

Rodzaj ten nie obejmuje:- gruntów pod stawami, sklasyfikowanych w rodzaju 015, - gruntów pod rowami, sklasyfikowanych w rodzaju

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych

Zobacz również: Klasyfikacja środków trwałych

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  100 tys. osób na "Marszu Miliona Serc" - policja potwierdza informacje PAP

  "Marsz Miliona Serc" odbył się w Warszawie 1 października 2023 r. Frekwencja tego Marszu z godz. 12, to ok. 60 tys. na rondzie Dmowskiego i ok. 40 tys. na trasie przemarszu - informuje w poniedziałek 2 października stołeczna policja. Tym samym policja potwierdziła nieoficjalne informacje PAP, kwestionowane przez KO w tej sprawie.

  Uczniowie będą ćwiczyć na symulatorach strzeleckich. "Broń jak prawdziwa"

  Symulatory ćwiczeń strzeleckich trafią do dwóch szkół ponadpodstawowych. Na czym będzie polegało strzelanie? Ile szkołę będzie kosztował symulator? 

  Nobel z medycyny 2023 za odkrycia, które dały szczepionkę na covid

  Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny otrzymali w 2023 roku Katalin Karikó i Drew Weissman "za odkrycia dotyczące modyfikacji zasad nukleozydowych, które umożliwiły opracowanie skutecznych szczepionek mRNA przeciwko COVID -19". Nagrodą Nobla, wynoszącą 11 mln koron szwedzkich (ok. 4,41 mln zł), laureaci podzielą się po połowie.

  Wzór wniosku o bon 2500 zł na laptop dla nauczyciela. Podaj email i numer telefonu. Przyjdą na nie kody [10 października 2023 r.]

  Nauczyciele muszą złożyć wniosek o przyznanie bonu 2500 zł. W artykule wzór wniosku. Można go składać w okresie od 10-13 października w zależności od grupy uprawnionych. Jest krótki okres składania wniosków - przez 30 dni.

  REKLAMA

  Nowe standardy kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Co się zmieni w 2024/2025? [Rozporządzenie]

  Minister Edukacji i Nauki, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego w części dotyczącej zawodu lekarza i lekarza dentysty. 

  Starsze małżeństwo zaufało nawigacji, ugrzęźli w błocie w środku lasu

  Nawigacja samochodowa w tym przypadku nie okazała się pomocna. Starsze małżeństwo wracające z sanatorium zostało pokierowane przez GPS do lasu, gdzie ich samochód ugrzązł w błocie. Na pomoc przybyli policjanci z Lubaczowa. 

  Pieszy przegrywa z samochodem. Jak poprawić infrastrukturę dla pieszych?

  Pieszy na drodze. Chociaż każdy z nas jest pieszym, to jednak priorytet na drodze mają potrzeby kierowców. Z czym na co dzień mierzy się piechur. Jak można poprawić przestrzeń spacerową? 

  Rok akademicki 2023/24 - jaki będzie, co się zmienia, dla kogo stypendia?

  W dniu 2 października 2023 r. większość szkół wyższych w Polsce rozpoczyna nowy rok akademicki 2023/24. W tym roku ponad 1,2 mln studentów będzie uczyć się na ponad 350 uczelniach. MEiN planuje m.in. zasilić dodatkowymi środkami subwencję dla uczelni, rozwijać Branżowe Centra Umiejętności i dążyć do umiędzynarodowienia polskiej nauki.

  REKLAMA

  Od 10 X 2023 r. składasz wniosek o bon 2500 zł na laptop. Tylko dla nauczycieli z klas IV-VIII. Cztery terminy. Tylko 30 dni na złożenie wniosku

  Minister Cyfryzacji wyznaczy w tym tygodniu 10-13 października 2023 r. jako początkowe daty składania wniosków o bon 2500 zł dla nauczycieli.

  P.Czarnek: PO zaciągnęła kredyt w niemieckim banku na przegraną kampanię wyborczą

  Platforma Obywatelska zaciąga dług na przegraną kampanię wyborczą w niemieckim banku; to tak jakby powiedzieć oczywistość. Nie jest to dla nas żadnym zaskoczeniem – powiedział 29 września 2023 r. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

  REKLAMA