reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Rachunkowość budżetowa > Zasady rachunkowości wynikające z opisów kont występujących w jednostkach budżetowych

Zasady rachunkowości wynikające z opisów kont występujących w jednostkach budżetowych

Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont zawiera konta występujące wyłącznie w jednostkach budżetowych lub wyłącznie w samorządowych zakładach budżetowych.

Zasady rachunkowości wynikające z opisów kont występujących w jednostkach budżetowych

Jednostki budżetowe mają obowiązek prowadzenia ewidencji szczegółowej według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków do kont służących do ewidencji wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz rozrachunków i rozliczeń.

Polecamy serwis: Rachunkowość budżetowa

Jednostki budżetowe – w odróżnieniu od samorządowych zakładów budżetowych – nie sporządzają planów finansowych przychodów i kosztów, więc ewidencja szczegółowa do kont zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” i do kont zespołu 7 „Przychody, dochody i koszty” powinna być prowadzona w sposób zapewniający sporządzenie jednostkowych sprawozdań finansowych.

Państwowe i samorządowe jednostki budżetowe wykonują swoje zadania głównie nieodpłatnie.

Z tego względu oraz z uwagi na rozwiązania przyjęte w opisie kont stosowanych w jednostkach budżetowych, jedna z podstawowych zasad rachunkowości, polegająca na współmierności przychodów i kosztów w tych jednostkach, nie jest realizowana.

W większości jednostek budżetowych wynik finansowy ustalony na działalności tych jednostek jest wielkością ujemną zbliżoną do kwoty zrealizowanych kosztów działalności bieżącej.

Wyjątek od tej zasady stanowią urzędy jednostek samorządu terytorialnego, które, jeśli nawet realizują w ramach planu finansowego minimalne przychody z tytułu dochodów budżetowych, to z uwagi na fakt zaliczania do przychodów urzędów dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego wynik finansowy tych podmiotów jest wielkością dodatnią. Należy podkreślić, że na dodatni wynik finansowy urzędu w dużym stopniu rzutują dochody budżetu otrzymane na realizację wydatków majątkowych oraz dochody budżetu związane z prowadzeniem działalności innych niż urząd jednostek budżetowych.

Zobacz również: Szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych

TABELA 7. Wykaz kont występujących w państwowych i w samorządowych jednostkach budżetowych

Zespół

Symbol i nazwa konta

1. Konta bilansowe

Zespół 0 – „Majątek trwały”

● 011 „Środki trwałe”

● 013 „Pozostałe środki trwałe”

● 014 „Zbiory biblioteczne”

● 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek”

● 016 „Dobra kultury”

● 017 „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy”

● 020 „Wartości niematerialne i prawne”

● 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

 

● 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”

● 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”

● 073 „Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe”

● 077 „Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego”

● 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”

Zespół 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe”

● 101 „Kasa”

● 130 „Rachunek bieżący jednostki”

● 132 „Rachunek dochodów jednostek budżetowych”

● 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”

● 136 „Rachunek państwowych funduszy celowych”

● 137 „Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”

● 138 „Rachunek środków europejskich”

● 139 „Inne rachunki bankowe”

● 140 „Krótkoterminowe aktywa finansowe”

● 141 „Środki pieniężne w drodze”

Zespół 2 – „Rozrachunki i rozliczenia”

● 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

● 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”

● 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”

● 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”

● 224 „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich”

● 225 „Rozrachunki z budżetami”

● 226 „Długoterminowe należności budżetowe”

● 227 „Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich”

● 228 „Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”

● 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”

● 230 „Rozliczenia z budżetem środków europejskich”

● 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”

● 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”

● 240 „Pozostałe rozrachunki”

● 245 „Wpływy do wyjaśnienia”

● 290 „Odpisy aktualizujące należności”

Zespół 3 – „Materiały i towary”

● 300 „Rozliczenie zakupu”

● 310 „Materiały”

● 330 „Towary”

● 340 „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów”

Zespół 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”

● 400 „Amortyzacja”

● 401 „Zużycie materiałów i energii”

● 402 „Usługi obce”

● 403 „Podatki i opłaty”

● 404 „Wynagrodzenia”

● 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”

● 409 „Pozostałe koszty rodzajowe”

● 490 „Rozliczenie kosztów”

Zespół 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”

● 500 „Koszty działalności podstawowej”

● 530 „Koszty działalności pomocniczej”

● 550 „Koszty zarządu”

● 580 „Rozliczenie kosztów działalności”

Zespół 6 – „Produkty”

● 600 „Produkty gotowe i półfabrykaty”

● 620 „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów”

● 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”

Zespół 7 – „Przychody, dochody i koszty”

● 700 „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia”

● 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”

● 730 „Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu”

● 740 „Dotacje i środki na inwestycje”

● 750 „Przychody finansowe”

● 751 „Koszty finansowe”

● 760 „Pozostałe przychody operacyjne”

● 761 „Pozostałe koszty operacyjne”

● 770 „Zyski nadzwyczajne”

● 771 „Straty nadzwyczajne”

Zespół 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”

● 800 „Fundusz jednostki”

● 810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje”

● 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”

● 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”

● 851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

● 853 „Fundusze celowe”

● 855 „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek”

● 860 „Wynik finansowy”

2. Konta pozabilansowe

● 970 „Płatności ze środków europejskich”

● 975 „Wydatki strukturalne”

● 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”

● 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych”

● 981 „Plan finansowy niewygasających wydatków”

● 982 „Plan wydatków środków europejskich”

● 983 „Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego”

● 984 „Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat”

● 990 „Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym”

● 992 „Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa”

● 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”

● 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Duraj

doktor hab. nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama