Kategorie

Zasady rachunkowości wynikające z opisów kont występujących w jednostkach budżetowych

Jan Charytoniuk
Jan Charytoniuk
autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej, w tym ok. 30 opracowań do „PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej”, opartych na praktycznych doświadczeniach wyniesionych z pracy w instytucjach kontrolnych (w RIO) i na stanowisku głównego księgowego
zasady rachunkowości, jednostki budżetowe
zasady rachunkowości, jednostki budżetowe
ShutterStock
Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont zawiera konta występujące wyłącznie w jednostkach budżetowych lub wyłącznie w samorządowych zakładach budżetowych.

Zasady rachunkowości wynikające z opisów kont występujących w jednostkach budżetowych

Jednostki budżetowe mają obowiązek prowadzenia ewidencji szczegółowej według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków do kont służących do ewidencji wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz rozrachunków i rozliczeń.

Polecamy serwis: Rachunkowość budżetowa

Jednostki budżetowe – w odróżnieniu od samorządowych zakładów budżetowych – nie sporządzają planów finansowych przychodów i kosztów, więc ewidencja szczegółowa do kont zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” i do kont zespołu 7 „Przychody, dochody i koszty” powinna być prowadzona w sposób zapewniający sporządzenie jednostkowych sprawozdań finansowych.

Państwowe i samorządowe jednostki budżetowe wykonują swoje zadania głównie nieodpłatnie.

Reklama

Z tego względu oraz z uwagi na rozwiązania przyjęte w opisie kont stosowanych w jednostkach budżetowych, jedna z podstawowych zasad rachunkowości, polegająca na współmierności przychodów i kosztów w tych jednostkach, nie jest realizowana.

W większości jednostek budżetowych wynik finansowy ustalony na działalności tych jednostek jest wielkością ujemną zbliżoną do kwoty zrealizowanych kosztów działalności bieżącej.

Wyjątek od tej zasady stanowią urzędy jednostek samorządu terytorialnego, które, jeśli nawet realizują w ramach planu finansowego minimalne przychody z tytułu dochodów budżetowych, to z uwagi na fakt zaliczania do przychodów urzędów dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego wynik finansowy tych podmiotów jest wielkością dodatnią. Należy podkreślić, że na dodatni wynik finansowy urzędu w dużym stopniu rzutują dochody budżetu otrzymane na realizację wydatków majątkowych oraz dochody budżetu związane z prowadzeniem działalności innych niż urząd jednostek budżetowych.

Zobacz również: Szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych

TABELA 7. Wykaz kont występujących w państwowych i w samorządowych jednostkach budżetowych

Zespół

Symbol i nazwa konta

1. Konta bilansowe

Zespół 0 – „Majątek trwały”

● 011 „Środki trwałe”

● 013 „Pozostałe środki trwałe”

● 014 „Zbiory biblioteczne”

● 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek”

● 016 „Dobra kultury”

● 017 „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy”

● 020 „Wartości niematerialne i prawne”

● 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

 

● 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”

● 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”

● 073 „Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe”

● 077 „Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego”

● 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”

Zespół 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe”

● 101 „Kasa”

● 130 „Rachunek bieżący jednostki”

● 132 „Rachunek dochodów jednostek budżetowych”

● 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”

● 136 „Rachunek państwowych funduszy celowych”

● 137 „Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”

● 138 „Rachunek środków europejskich”

● 139 „Inne rachunki bankowe”

● 140 „Krótkoterminowe aktywa finansowe”

● 141 „Środki pieniężne w drodze”

Zespół 2 – „Rozrachunki i rozliczenia”

● 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

● 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”

● 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”

● 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”

● 224 „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich”

● 225 „Rozrachunki z budżetami”

● 226 „Długoterminowe należności budżetowe”

● 227 „Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich”

● 228 „Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”

● 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”

● 230 „Rozliczenia z budżetem środków europejskich”

● 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”

● 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”

● 240 „Pozostałe rozrachunki”

● 245 „Wpływy do wyjaśnienia”

● 290 „Odpisy aktualizujące należności”

Zespół 3 – „Materiały i towary”

● 300 „Rozliczenie zakupu”

● 310 „Materiały”

● 330 „Towary”

● 340 „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów”

Zespół 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”

● 400 „Amortyzacja”

● 401 „Zużycie materiałów i energii”

● 402 „Usługi obce”

● 403 „Podatki i opłaty”

● 404 „Wynagrodzenia”

● 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”

● 409 „Pozostałe koszty rodzajowe”

● 490 „Rozliczenie kosztów”

Zespół 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”

● 500 „Koszty działalności podstawowej”

● 530 „Koszty działalności pomocniczej”

● 550 „Koszty zarządu”

● 580 „Rozliczenie kosztów działalności”

Zespół 6 – „Produkty”

● 600 „Produkty gotowe i półfabrykaty”

● 620 „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów”

● 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”

Zespół 7 – „Przychody, dochody i koszty”

● 700 „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia”

● 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”

● 730 „Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu”

● 740 „Dotacje i środki na inwestycje”

● 750 „Przychody finansowe”

● 751 „Koszty finansowe”

● 760 „Pozostałe przychody operacyjne”

● 761 „Pozostałe koszty operacyjne”

● 770 „Zyski nadzwyczajne”

● 771 „Straty nadzwyczajne”

Zespół 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”

● 800 „Fundusz jednostki”

● 810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje”

● 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”

● 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”

● 851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

● 853 „Fundusze celowe”

● 855 „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek”

● 860 „Wynik finansowy”

2. Konta pozabilansowe

● 970 „Płatności ze środków europejskich”

● 975 „Wydatki strukturalne”

● 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”

● 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych”

● 981 „Plan finansowy niewygasających wydatków”

● 982 „Plan wydatków środków europejskich”

● 983 „Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego”

● 984 „Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat”

● 990 „Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym”

● 992 „Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa”

● 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”

● 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”

PROPOZYCJA AUTORA

Konieczność zachowania współmierności przychodów i kosztów jednostek budżetowych wymaga wprowadzenia zmian w wykazie kont zespołów 7 i 8.
Po uwzględnieniu zmian wykaz kont wymienionych zespołów przedstawia się następująco:

Zespół 7 – „Przychody, dochody i koszty”

700 „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia”
710 „Środki z budżetu na wydatki bieżące i dotacje”
711 „Dochody rozliczane z budżetem”
720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”
730 „Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu”
741 „Dotacje przekazane i środki na inwestycje jednostek budżetowych”
750 „Przychody finansowe”
751 „Koszty finansowe”
760 „Pozostałe przychody operacyjne”
761 „Pozostałe koszty operacyjne”
770 „Zyski nadzwyczajne”
771 „Straty nadzwyczajne”

Zespół 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”

800 „Fundusz jednostki”
810 „Płatności z budżetu środków europejskich”
840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”
851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
853 „Fundusze celowe”
855 „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek”
860 „Wynik finansowy”

Masz wątpliwości? Zadaj pytanie na Forum!

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: Poradnik Rachunkowości Budżetowej
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  2 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Dobry Start - pieniądze wypłacane przez ZUS

  ZUS wypłaca już pieniądze w ramach programu Dobry Start. Kto najszybciej otrzymał świadczenie? Jaki błąd uniemożliwia przelanie pieniędzy?

  Dodatek specjalny za część miesiąca

  Dodatek specjalny za część miesiąca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - jak obliczyć w przypadku absencji z innego powodu niż choroba?

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?