REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dowód osobisty w smartfonie, czyli nowość w e-administracji

Artur Prasal
Dowód osobisty
Dowód osobisty

REKLAMA

REKLAMA

Trwają prace nad wdrożeniem możliwości połączenia obecnie funkcjonujących różnych metod potwierdzania swoich uprawnień za pomocą kart plastikowych (karty kredytowe, lojalnościowe, mieszkańca, dowody osobiste) w jedną elektroniczną formę zapisaną na nośnik teleinformatyczny, jakim jest m.in. smartfon.

Od momentu opublikowania dokumentu „Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych” (dalej: KDS) Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z innymi podmiotami podejmuje liczne działania zmierzające m.in. do szerszego wykorzystania dostępnej technologii do wspierania realizacji procesów administracyjnych. W dokumencie KDS w obszarze informatyzacji usług publicznych wskazano obszary działań, których realizacja warunkuje rzeczywistą transformację sposobu działania polskiej administracji:

REKLAMA

● orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe,

● jeden portal informacji i usług administracji rządowej, Brama do usług,

● zintegrowanie i rozwój rejestrów państwowych,

● przyjęcie jednolitego standardu cyfrowej identyfikacji obywateli,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

● zapewnienie bezpiecznego dostępu do sieci oraz usług e-administracji,

inwentaryzacja i monitorowanie systemów e-administracji,

● wdrożenie ładu organizacyjno-decyzyjnego,

● rozwiązania instytucjonalne – budowa struktury koordynacyjnej,

Autopromocja

● wypracowanie Linii Współpracy na styku rząd–samorząd,

● rozwój centrów przetwarzania danych e-administracji,

● podnoszenie kompetencji po stronie administracji,

● BIP – Biuletyny Informacji Publicznej,

● przyjęcie standardu elektronicznego obiegu dokumentów w administracji,

● zwiększenie efektywności wydatkowania środków z PO PC 2014–2020,

● konsultacje społeczne oraz udział społeczny w procesie legislacyjnym,

● cyfrowa edukacja społeczeństwa,

● zwiększenie skuteczności działań Polski w zakresie ICT w instytucjach UE i międzynarodowych.

Rozpoczęto już działania związane z realizacją strategicznych kierunków działań w obszarze informatyzacji.

Polecamy produkt: Gazeta Samorządu i Administracji

Dowód osobisty w smartfonie

Podczas konferencji Impact’16 minister cyfryzacji Anna Streżyńska zapowiedziała podjęcie prac zmierzających do wdrożenia możliwości zastąpienia obecnie funkcjonujących różnych metod potwierdzania swoich uprawnień za pomocą kart plastikowych (karty kredytowe, lojalnościowe, mieszkańca, studenta, dowód osobisty, prawo jazdy itd.) elektroniczną formą zapisaną na nośnik teleinformatyczny, jakim jest m.in. smartfon. Rozwiązanie takie jest już możliwe do zastosowania w przypadku rozwiązań komercyjnych. Analizy natomiast wymaga sposób przeniesienia na nośnik teleinformatyczny tych kart plastikowych, które są wykorzystywane do realizacji uprawnień czy obowiązków administracyjnych zarówno pod względem technologicznym, jak i prawnym. Efektem podejmowanych działań powinno być stworzenie bezpiecznego sposobu potwierdzania – za pomocą stosownych aplikacji zainstalowanych w smartfonie – posiadanych uprawnień lub tożsamości czy też potwierdzania oświadczeń woli. Zdaniem minister Anny Streżyńskiej, rozwiązanie takie mogłoby być wdrożone już w 2017 roku.

Mobilny dowód

REKLAMA

Rozwiązanie to powinno być zintegrowane z funkcjonującym obecnie systemem rejestrów państwowych, w ramach którego nastąpiłoby powiązanie danych dotyczących konkretnej osoby z jego uprawnieniami i obowiązkami w sposób umożliwiający ich elektroniczną weryfikację. Dane dotyczące uprawnień zapisane są obecnie w wielu systemach bazodanowych, a ich weryfikacja następuje z wykorzystaniem wielu kart plastikowych.

W 2008 roku zakładano informatyzację rejestrów państwowych i wydanie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Od tego czasu kilkakrotnie zmieniano datę realizacji projektu. W rezultacie na początku 2015 roku Komisja Europejska uznała projekt plID za niefunkcjonujący. Aby nie stracić prawie 300 mln zł dofinansowania projektu, KE wyznaczyła datę 31 marca 2019 r. jako ostateczny termin realizacji projektu.

Projekt mobilnego dowodu osobistego (mID) stanowi rozszerzenie wcześniej realizowanego projektu plID.

Rozwiązania tego typu są obecnie wdrażane w innych krajach, np. Austrii czy Estonii. W przypadku rozwiązania austriackiego – MIA (My Identity App) – dane osobowe nie są przechowywane na nośniku obywatela. Są one pobierane on line z systemu teleinformatycznego na żądanie uprawnionego podmiotu, np. policjanta. Zakres pobieranych danych osobowych jest również uzależniony od uprawnienia, jakie ma żądający dostępu do danych. W tym przypadku budowana jest struktura uprawnień dostępu do określonych danych.

W Estonii funkcjonuje już od 2007 roku elektroniczny dowód osobisty (ID-kaart). Na chipie w dowodzie zapisane są dwa certyfikaty – do uwierzytelnienia i do podpisu cyfrowego (zrównanego z podpisem odręcznym na dokumencie w postacie papierowej).


Od papierowej do cyfrowej Polski

Ministerstwa cyfryzacji, rozwoju oraz zdrowia rozpoczęły przygotowanie programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, który ma wyznaczyć kierunki rozwoju e-państwa i cyfryzacji gospodarki.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronach wskazanych ministerstw, prace są prowadzone w Zespole zadaniowym przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji we współpracy z innymi resortami i partnerami biznesowymi.

Zobacz również: Obowiązek meldunkowy w 2016 r.

W ramach poszczególnych strumieni, z punktu widzenia administracji, należy zwrócić uwagę na kilka obszarów:

1) cyfrowe usługi publiczne (CUP):

● cyfryzacja usług publicznych, w ramach których zakłada się wdrożenie 50 nowych e-usług publicznych w ciągu 12 miesięcy, audyt istniejących e-usług publicznych, opracowanie zasad budowy e-usług oraz modelu cyklu życia e-usług, opracowanie standardu opisu usługi publicznej oraz wdrożenie Bazy Wiedzy Administracji,

● wsparcie przygotowania koncepcji nowego modelu funkcjonowania skrzynek do komunikacji dla wszystkich podmiotów realizujących zadania publiczne oraz dla obywateli i przedsiębiorców,

● wsparcie stworzenia koncepcji portalu usług publicznych przy założeniu m.in. ułatwienia dostępu do informacji o usługach publicznych poprzez standaryzację sposobu opisu i działania usług, dostosowania treści do potrzeb i preferencji grup odbiorców (obywatele, przedsiębiorcy, administracja), łatwiejszego wyszukiwania usług poprzez konsolidacje miejsc dostępu do usług;

2) eID:

REKLAMA

● wdrożenie sfederalizowanego modelu identyfikacji i uwierzytelniania oraz usług zaufania uwzględniające regulacje europejskie (eIDAS) – ustawę o usługach zaufania wraz z aktami wykonawczymi oraz jej nowelizację uszczegółowiającą model sfederalizowany,

● wdrożenie masowych mechanizmów identyfikacji i uwierzytelniania w e-administracji. Zakładanym efektem jest osiągnięcie liczby użytkowników z wydanymi komercyjnymi i państwowym eID na koniec 2017 roku w liczbie 10 mln (dwie trzecie aktywnych klientów bankowości internetowej),

● zapewnienie wdrożenia kluczowych cyfrowych usług publicznych – wybór i przygotowanie TOP 10 cyfrowych usług publicznych dla obywatela i biznesu i wdrożenie ich w formule ergonomicznej i całościowej procesu „end-to-end” oraz przy zapewnieniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa i wydajności z wykorzystaniem nowych narzędzi identyfikacji i uwierzytelniania;

3) architektura IT:

● ujednolicenie architektury informacyjnej państwa – budowa mechanizmu dostosowującego projekty finansowane publicznie do jednolitej architektury informatycznej państwa, wyznaczenie standardów, budowy, rozwoju i utrzymania systemów administracji publicznej,

● budowa narzędzia inwentaryzującego i mapującego wszystkie istotne dla funkcjonowania państwa systemy informatyczne i zbiory danych – stworzenie bazy Aktywnych Systemów Administracji (BASIA) w postaci dynamicznego i interaktywnego rejestru połączeń funkcjonalnych systemów, rejestrów i baz danych wraz z definicją interesariuszy,

● integracja kanałów komunikacji z użytkownikiem – poprzez uporządkowanie kanałów dostępu A2C, A2B, A2A, przebudowę portali świadczących e-usługi, wyznaczenie reguł publikowania usług na portalach państwowych. Zakłada się budowę jednolitej warstwy www dla ministerstw, stworzenie aplikacji mobilnej oferującej funkcjonalności portalu dla usług CUP;

4) cyberbezpieczeństwo:

● ustanowienie kontekstu politycznego w obszarze cyberbezpieczeństwa, którego efektem będzie Strategia Cyberbezpieczeństwa dla RP,

● ustanowienie na poziomie państwa systemu wczesnego reagowania na incydenty komputerowe – powołanie CERT Narodowego, w tym ustanowienie 24/7 nadzoru nad cyberprzestrzenią RP,

● ustanowienie podstaw prawnych dla systemu cyberbezpieczeństwa w postaci ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która obejmie swoim zakresem m.in. wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy NIS;

5) zwiększenie obrotu bezgotówkowego:

● płatności bezgotówkowe – sektor publiczny. Wdrożenie możliwości bezgotówkowego opłacania kar za wykroczenia, wdrożenie płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, wdrożenie płatności zdalnych w e-urzędach i portalach US/UC/ZUS,

● płatności bezgotówkowe – sektor prywatny. Wprowadzenie zachęt finansowych dla klientów, wprowadzenie obowiązku posiadania urządzenia umożliwiającego przyjmowanie płatności bezgotówkowych, wprowadzenie/modyfikacja limitów na transakcje gotówkowe (B2C, B2B),

● wypłaty bezgotówkowe – wprowadzenie wypłat w formie bezgotówkowej wynagrodzeń, emerytur i rent, świadczeń rodzinnych, zasiłków dla bezrobotnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 500+.

6) e-Faktura, e-Paragon:

● wdrożenie e-Faktur w relacjach B2A (zamówienia publiczne) w drodze ustawy o e-fakturowaniu w zamówieniach publicznych implementującej dyrektywę UE 2014/55/UE. Planowane jest wdrożenie platformy pośredniczącej e-fakturowania dla sfery finansów publicznych – jednostek sfery finansów publicznych, przedsiębiorstw realizujących zamówienia publiczne wraz z mechanizmami monitorowania obiegu e-faktur,

● wdrożenie e-Faktur w relacjach B2B. Celem jest wdrożenie norm UE i wymagań dla usług e-fakturowania w środowisku gospodarki, mechanizmów integracji odbioru e-faktur od dostawców z systemami F/K przedsiębiorstw i administracji publicznej z wykorzystaniem rozwiązań eID dla zapewnienia jednoznacznej identyfikacji tożsamości i niezaprzeczalność transakcji e-fakturowania,

● wdrożenie e-Paragonów – B2C. Planowane jest wdrożenie zintegrowanej funkcjonalności dla kas rejestrujących, drukarek fiskalnych i terminali płatniczych, jednoznacznej identyfikacji i rejestracji e-paragonów, standaryzacja danych e-paragonu i identyfikacji produktowej (jednoznaczność grup podatkowych).

ePUAP czy obywatel.gov.pl

Ważnym obszarem, którym zajęło się MC, jest usprawnienie realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług elektronicznych. Resort zakłada integrację ePUAP z portalem obywatel.gov.pl. ePUAP nadal będzie funkcjonował, lecz niejako w tle. Zostanie bowiem przykryty przyjaźniejszym i ujednoliconym interfejsem portalu obywatel.gov.pl. Portal ten ma również skupiać usługi świadczone przez urzędy administracji różnych szczebli. Obywatel.gov.pl w założeniu ma również ujednolicić identyfikację wizualną poszczególnych ministerstw, organów centralnych poprzez włączenie dotychczasowych serwisów do jednego portalu.

Obszary (strumienie) programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentu program „Od papierowej do cyfrowej Polski” – organizacja, strumienie i status prac, czerwiec 2016.

ARTUR PRASAL

ekspert w dziedzinie informatyzacji administracji publicznej

Polecamy serwis: Klienci

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Sejm proponuje: Dodatek na dowolny cel od 228,8 zł do 822,25 zł. Kryterium dochodowe 1500 zł albo 2100 zł. Prezydent tego chyba nie zawetuje?

  Sejm pracują nad wypłatą 2,3 mld zł dla kilku milionów Polaków. To reaktywacja znanego wszystkim dodatku osłonowego z 2022 r. 

  800 plus. ZUS: pierwsze przelewy już 2 stycznia 2024 r.. Są już terminy kolejnych

  Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska poinformowała, że od stycznia 2024 r. ZUS podniesie osobom uprawnionym automatycznie wysokość świadczenia wychowawczego z 500 zł do 800 zł miesięcznie. Nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku. Pierwsze przelewy z 800 plus ZUS wyśle 2 stycznia 2024 r.

  Wynagrodzenia nauczycieli 2024. Co najmniej 30 proc. podwyżki, nie mniej niż 1500 zł. ZNP czeka na realizację obietnic wyborczych

  Od nowego rządu wyłonionego przez większość sejmową oczekujemy w 2024 roku jak najszybszego przystąpienia do realizacji deklaracji z kampanii wyborczej - powiedział prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Wskazał na zapowiedzianą 30 proc. podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli.

  Umiejętności polskich piętnastolatków powyżej średniej OECD i UE [Badanie PISA 2022]

  We wszystkich trzech obszarach objętych międzynarodowym badaniem PISA 2022 wyniki polskich piętnastolatków są powyżej średniej dla krajów OECD oraz powyżej średniej uzyskanej przez uczniów z Unii Europejskiej. Jednocześnie są one niższe niż w poprzedniej edycji badania - poinformowano 5 grudnia 2023 r. Główną badaną dziedziną były umiejętności matematyczne.

  REKLAMA

  Jakim powietrzem oddychają dzieci w szkołach i przedszkolach? Temat stężenia dwutlenku węgla w budynkach to problem pomijany, nierozumiany - a wpływa na zdrowie, koncentrację, samopoczucie

  O tym jak wpływa stan techniczny budynków szkół i przedszkoli na powietrze jakim oddychają uczniowie i dlaczego problem jakości powierza i stężenia w nim dwutlenku węgla jest pomijany i nierozumiany – rozmawiamy z Elżbietą Lemańską-Błażowską z organizacji Rodzice dla Klimatu.

  Zimno? W tym miasteczku temperatura spadła do minus 58 stopni Celsjusza!

  Minus 58 stopni Celsjusza - taką temperaturę odnotowano w miejscowości Ojmiakon na Syberii, w republice Jakucji. Szacuje się, że z powodu wiatru i wilgoci odczuwalna temperatura może wynosić nawet minus 63 stopnie! Informacje podała agencja Reutera.

  Od 6 grudnia będzie można się zaszczepić przeciw COVID-19. Jak się zapisać? Kto jest w grupie ryzyka?

  Od 6 grudnia 2023 r. wszystkie osoby powyżej 12 r.ż. będą mogły zaszczepić się szczepionką Nuvaxovid firmy Novavax zmodyfikowaną na podwariant koronawirusa XBB.1.5. Skierowanie na szczepienie będzie wystawione automatycznie przez system w nocy z 5 na 6 grudnia. 

  Ratusz zatwierdził. Feministki zamiast świętych w nazwach ulic w Barcelonie

  Ratusz Barcelony zatwierdził zmianę nazw ulic w stolicy Katalonii, usuwając z nich imiona świętych: Rafała, Magdaleny, Agaty oraz Róży. Ich miejsce zajmą nazwiska działaczek feministycznych, podały władze hiszpańskiego miasta.

  REKLAMA

  Większe bezpieczeństwo na drogach i przyjazna przestrzeń. Nowoczesne oświetlenie ulic z programem „Rozświetlamy Polskę”

  Ponad miliard złotych w rządowym programie „Rozświetlamy Polskę” trafi do samorządów na wymianę oświetlenia drogowego na energooszczędne. 

  Zima to najtrudniejszy czas dla osób w kryzysie bezdomności. A w Polsce jest ich około 30 tys.

  Bezdomność najbardziej doskwiera zimą. To wtedy  wtedy odnotowuje się wśród osób w kryzysie bezdomności największą liczbę zgonów, a liczba potrzebujących gwałtownie rośnie. 

  REKLAMA