| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Postępowanie administracyjne > Co to jest ugoda administracyjna?

Co to jest ugoda administracyjna?

Ugoda administracyjna jest alternatywną metodą rozstrzygania spraw z zakresu postępowania administracyjnego. Co ważne, ugoda wywołuje takie same skutki jak decyzja administracyjna. Kiedy można zawrzeć ugodę administracyjną? Jakie warunki powinna spełniać ugoda?

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 Nr 30 poz. 168) (dalej: k.p.a.)  dopuszcza załatwienie sprawy w postępowaniu administracyjnym także w formie ugody. Należy jednak podkreślić, że domyślnie wszelkie kwestie rozstrzygane są w formie decyzji, co świadczy o pomocniczym charakterze trybu ugodowego.

Niemniej jednak znowelizowane w 2017 r. przepisy k.p.a. wprowadziły zasadę nakazującą organom administracji publicznej dążenie do polubownego rozstrzygania kwestii spornych, m.in. właśnie poprzez nakłanianie stron o spornych interesach do zawarcia ugody.

Kiedy można zawrzeć ugodę?

Zgodnie z k.p.a. w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne zgody mogą zawrzeć ugodę administracyjna jeżeli:

  • charakter sprawy na to pozwala – musi występować element sporny;
  • nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne.

Ugoda może być zawarta przed organem administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w pierwszej instancji lub postępowanie odwoławcze, do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie.

Tryb postępowania

W pierwszym kroku jeżeli istnieją przesłanki do zawarcie ugody, organ administracji publicznej odroczy wydanie decyzji i wyznaczy stronom termin na jej opracowanie.

Należy wspomnieć, że w przypadku zawiadomienia przez jedną ze stron o odstąpieniu od zamiaru zawarcia ugody lub niedotrzymania przez strony wyznaczonego terminu, organ administracji publicznej załatwia sprawę w drodze decyzji.

Sam dokument ugody sporządzany jest na podstawie zgodnych oświadczeń stron upoważnionego pracownika organu administracji publicznej. Ugoda może być sporządzona zarówno w formie pisemnej, jak elektronicznej. W przypadku sporządzania ugody pisemnej, oświadczenia składa się przed upoważnionym pracownikiem organu.

Treść ugody

Ugoda zawiera:

  • oznaczenie organu administracji publicznej, przed którym ugoda została zawarta, i stron postępowania;

· datę sporządzenia ugody;

· przedmiot i treść ugody;

  • podpisy stron oraz podpis upoważnionego pracownika organu administracji publicznej z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, a jeżeli ugoda została zawarta w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowane podpisy elektroniczne stron oraz upoważnionego pracownika organu administracji publicznej.

Przed podpisaniem ugody upoważniony pracownik organu administracji publicznej odczytuje stronom jej treść, chyba że ugoda została sporządzona w formie dokumentu elektronicznego. Ugodę włącza się do akt sprawy.

Zobacz: Prawo administracyjne

Zatwierdzenie ugody

Następnie ugoda  wymaga zatwierdzenia przez organ administracji publicznej, przed którym została zawarta. Jest to krok najważniejszy i obligatoryjny, ponieważ taka zatwierdzona ugoda wywiera takie same skutki, jak decyzja administracyjna.

Dlatego też organ administracji publicznej ma prawo odmówić zatwierdzenia ugody:

  • zawartej z naruszeniem prawa,

· nieuwzględniającej stanowiska dodatkowego organu, jeżeli w danej sprawie jest to wymagane,

· naruszającej interes społeczny,

  • naruszającej słuszny interes stron.

Zatwierdzenie bądź odmowa zatwierdzenia ugody następuje drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Postanowienie w tej sprawie powinno być wydane w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia ugody.

Co ważne, w przypadku gdy ugoda zawarta została w toku postępowania odwoławczego w dniu wejścia w życia postanowienia zatwierdzającego ugodę, traci moc decyzja organu pierwszej instancji.

Ugoda staje się wykonalna z dniem, w którym postanowienie ojej zatwierdzeniu stało się ostateczne.

Odesłania do innych przepisów

Wiele z przepisów regulujących zawieranie ugody, szczególnie te dotyczące jej zatwierdzenia mają zastosowanie do przepisów o postępowaniu przed mediatorem. Ponadto, we wszystkich sprawach nieuregulowanych w rozdziale 8. K.p.a. dotyczącym ugody i jej zatwierdzenia, stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące decyzji administracyjnej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »