reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Postępowanie administracyjne > Postępowanie z udziałem znacznej liczby osób po 1 czerwca 2017 r.

Postępowanie z udziałem znacznej liczby osób po 1 czerwca 2017 r.

Celem ostatniej nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) jest sprawienie, że relacje między obywatelem a organem administracji publicznej staną się bardziej partnerskie. Realizacji tego celu ma służyć m.in. uproszczenie zasad zawiadamiania w postępowaniu administracyjnym ze znaczną liczbą stron.

Stroną w postępowaniu administracyjnym jest każdy kogo interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie oraz każdy kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Z definicji wynika, że organ stroną nie jest - jego zadaniem jest uczynienie użytku ze swojej kompetencji do załatwienia sprawy.

Istnienie strony postępowania warunkuje jego dopuszczalność - bez strony nie ma postępowania. W danej sprawie może występować jedna lub więcej stron. Stronami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne - również jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

Organ prowadzący postępowanie ma za zadanie zapewnić stronie możliwość skorzystania z uprawnień, które jej przysługują. Strony mają prawo m.in. do:

  • czynnego udziału w postępowaniu na każdym jego etapie;
  • przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów (kserokopii, zdjęć);
  • bycia informowanym o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego.

Ze strony organu administracji publicznej pojawia się obowiązek odpowiedniego doręczania pism procesowych do wszystkich stron postępowania. Pismem takim może być m.in. decyzja administracyjna lub wydane postanowienie, jeżeli jest ono zaskarżalne. Pisma doręcza się głównie w formie pisemnej, dokumentu elektronicznego oraz ustnej, jeżeli przemawia za tym interes strony.

Obwieszczenie i zwyczajowo przyjęty sposób ogłaszania

Przepisy, głównie art. 49 k.p.a. przewidują także możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Taki tryb zawiadomienia jest możliwy tylko w przypadku gdy przepis szczególny na to zezwala. Oznacza to, że w przypadku gdy przepis szczególny na to pozwala, organ może np. wywiesić ogłoszenie w swojej siedzibie, powiadomić strony przez sołtysa czy poprzez lokalną prasę.

art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (u.i.o.ś.) przewiduje zastosowanie wprost regulacji z art. 49 k.p.a. jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20.

W przypadku zastosowania takiego trybu zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie, z dnia 21 września 2016 r. (VIII SA/Wa 1016/15), biegu terminu doręczenia decyzji zgodnie z art. 49 k.p.a. rozpoczyna się w pierwszym dniu, w którym ogłoszenie zostało opublikowane w sposób określony w tym przepisie lub przepisach szczególnych.

W sytuacji zaś, gdy publiczne ogłoszenie obwieszczenia o wydaniu decyzji dokonywane jest w różnych miejscach i za pomocą różnych środków przekazu - należy ustalić, kiedy ukazało się po raz pierwszy ostatnie z obwieszczeń i ten dzień traktować jako dzień rozpoczęcia biegu terminu czternastu dni, którego upływ skutkuje uznaniem doręczenia decyzji w trybie art. 49 k.p.a.

BIP oraz znaczna liczba osób w postępowaniu

Ustawodawca nadał art.49 k.p.a. nowe brzmienie. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego sposobu zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej, mianowicie oprócz obwieszczenia lub innego zwyczajowego sposobu, poprzez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: BIP) właściwego organu administracji publicznej.

Zobacz: RODO 2018

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nowelizacja wprowadza także przepis (art.49a), który mówi o tym, że poza przypadkami, o których mowa w art. 49, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron.

Takie zawiadomienie publiczne będzie jednak skuteczne wyłącznie w przypadku, gdy organ uprzedzi o tym strony (pismem), wskazując z jakiej formy zawiadamiania będzie korzystał (ten obowiązek organu może wyłączać przepis szczególny).

W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku.

Jeżeli wyżej opisana decyzja lub postanowienie nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku (np. z przyczyn technicznych), organ musi powiadomić o tym stronę. Musi także wskazać w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2138 t.j.)

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 t.j.)

Wyrok WSA w Warszawie, z dnia 21 września 2016 r. (VIII SA/Wa 1016/15)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama