Kategorie

Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2017/2018 - poradnik praktyczny

Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2017/2018 - poradnik praktyczny./ fot. Fotolia
Reforma oświaty wchodzi w życie już 1 września 2017 r. Przedszkola oraz szkoły muszą opracować arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny 2017/2018. Jak to zrobić? Które przepisy stosować - dotychczasowe czy nowe?

Arkusz organizacji stanowi podstawę organizacji nauczania, wychowania i opieki w szkołach i przedszkolach w danym roku szkolnym. Jest on sporządzany przez dyrektora szkoły lub przedszkola. Natomiast w przypadku szkoły, do której odpowiednio 1 września 2017 r., 1 września 2018 r. albo 1 września 2019 r. zostanie włączone gimnazjum, arkusz organizacji szkoły odpowiednio na rok szkolny 2017/2018, 2018/2019 albo 2019/2020 opracowuje dyrektor tej szkoły we współpracy z dyrektorem dotychczasowego gimnazjum (art. 323 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Rok szkolny 2017/2018

W zakresie zasad opracowywania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018 liczne kontrowersje budzi kwestia stosowania w tym zakresie przepisów stanowiących podstawę prawną określającą organizację i prowadzenie kształcenia, wychowania i opieki przez przedszkola i szkoły publiczne. Część doktryny stoi na stanowisku, że arkusze organizacyjne należy opracowywać na podstawie dotychczasowych przepisów, tj. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Natomiast zgodnie z odmiennym stanowiskiem, reprezentowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN), do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018 należy stosować nowe przepisy. Oznacza to, że należy stosować ustawę z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (dalej: Prawo oświatowe) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (dalej: nowe rozporządzenie w sprawie arkuszy organizacyjnych).

Arkusz organizacyjny szkoły i przedszkola na rok szkolny 2017/2018 powinien zostać opracowany na podstawie nowych przepisów.

Jak bowiem wyjaśniło MEN, "podstawę prawną do takiego działania stanowi przepis szczególny zawarty w art. 307 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), zgodnie z którym czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych są podejmowane zgodnie z przepisami nowej ustawy - Prawo oświatowe, znowelizowanej ustawy o systemie oświaty oraz znowelizowanej ustawy - Karta Nauczyciela, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Czynności dotyczące trwającego roku szkolnego należy podejmować w oparciu o dotychczasowe przepisy (np. zmiana w arkuszu organizacji szkoły dotycząca obecnego roku szkolnego 2016/2017 przeprowadzana jest bez opinii związków zawodowych), natomiast czynności dotyczące przyszłego roku szkolnego 2017/2018 i następnych lat podejmowane są w oparciu już o nowe przepisy (np. arkusz organizacji szkoły na rok szkolny 2017/2018 podlega opiniowaniu przez związki zawodowe)".

Nowe arkusze organizacyjne

W myśl § 17 ust. 1 nowego rozporządzenia w sprawie arkuszy organizacyjnych, arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:

 1. liczbę oddziałów,
 2. liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach,
 3. tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone,
 4. czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów,
 5. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
 6. liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,
 7. liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych,
 8. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

Z kolei arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:

 1. liczbę oddziałów poszczególnych klas;
 2. liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
 3. dla poszczególnych oddziałów:
 • tygodniowy, a w przypadku szkoły dla dorosłych prowadzącej zajęcia w formie zaocznej - semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,
 • tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury, nauki geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz w oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego, o ile takie zajęcia są w szkole prowadzone,
 • tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
 • wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
 • wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć z języka migowego, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • tygodniowy, a w przypadku szkoły dla dorosłych prowadzącej zajęcia w formie zaocznej - semestralny wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
 1. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 2. liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
 3. liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
 4. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;
 5. liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie;
 6. liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej

- § 17 ust. 2 nowego rozporządzenia w sprawie arkuszy organizacyjnych.

Zobacz: Oświata

Arkusz organizacji szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, określa również szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w tych oddziałach, a w szczególności:

 1. liczbę oddziałów przedszkolnych,
 2. liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych,
 3. tygodniowy wymiar zajęć: religii, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są prowadzone w oddziale przedszkolnym,
 4. czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych,
 5. liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz liczbę etatów przeliczeniowych tych pracowników,
 6. liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli, a także liczbę etatów przeliczeniowych tych nauczycieli,
 7. liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz liczbę etatów przeliczeniowych tych pracowników,
 8. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę podstawową, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli

- § 17 ust. 3 nowego rozporządzenia w sprawie arkuszy organizacyjnych.

Opracowanie arkuszy organizacyjnych

Jak już wspomniano, arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola. Dokonując ustaleń w arkuszu organizacji w pierwszej kolejności powinien on sprawdzić, które oddziały będą realizowały dotychczasową, a które nową podstawę programową, czego skutkiem będzie stosowanie właściwego planu nauczania. W roku szkolnym 2017/2018 nowa podstawa programowa będzie stosowana w:

 1. klasach I, IV i VII szkoły podstawowej,
 2. w szkołach podstawowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 3. branżowej szkole I stopnia,
 4. szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,
 5. semestrach I szkoły policealnej,
 6. przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dotychczasowa podstawa programowa będzie obowiązywała w pozostałym zakresie.

Reklama

Dyrektor opracowuje arkusz po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu przepisów o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu przepisów o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli (art. 110 ust. 2 Prawa oświatowego).

Opinia zakładowych organizacji związkowych, wydawana jest w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, jednak nie później niż do dnia 19 kwietnia danego roku (§ 17 ust. 5 nowego rozporządzenia w sprawie arkuszy organizacyjnych). Zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe arkusz dyrektor przekazuje w terminie do 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę lub przedszkole (§ 17 ust. 4 nowego rozporządzenia w sprawie arkuszy organizacyjnych). Organ prowadzący, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, powinien zatwierdzić arkusz w terminie do 29 maja danego roku (art. 110 ust. 3 Prawa oświatowego w zw. z § 17 ust. 6 nowego rozporządzenia w sprawie arkuszy organizacyjnych). Opinia wydawana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie ma charakteru wiążącego, co oznacza, że wydanie negatywnej opinii przez właściwego kuratora oświaty nie wyklucza zatwierdzenia arkusza przez organ prowadzący szkołę lub przedszkole. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny wydawana jest w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do dnia 20 maja danego roku (§ 17 ust. 7 nowego rozporządzenia w sprawie arkuszy organizacyjnych).

W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do 30 września:

 1. opinie zakładowych organizacji związkowych i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, są wydawane w terminie czterech dni od dnia otrzymania zmian,
 2. organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia ich otrzymania

- § 17 ust. 8 nowego rozporządzenia w sprawie arkuszy organizacyjnych.

W wypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji po 30 września, organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania (§ 17 ust. 9 nowego rozporządzenia w sprawie arkuszy organizacyjnych).

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych (art. 110 ust. 4 Prawa oświatowego).

dr Anna Ryl

Podstawy prawne

 • art. 307 ust. 2, art. 323 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

 • art. 110 ust. 2, 3 i 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

 • § 17 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649)

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  CEEB – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

  CEEB – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r. Czym jest deklaracja źródeł ciepła? Kogo dotyczy deklaracja? Jak można złożyć deklarację? Jakie są obowiązki gmin związane z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków?

  Akademie praktyczne – nowa kategoria uczelni zawodowych

  Akademie praktyczne – nowa kategoria uczelni zawodowych. Jak będą funkcjonować?

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Ponad miliard złotych zostanie przeznaczonych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) 2.0 na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce.

  Wnioski paszportowe od 26 czerwca można składać w soboty

  Wnioski paszportowe - w związku ze zwiększonym zainteresowaniem sprawami paszportowymi, MSWiA przekazało wojewodom dyspozycję wydłużenia godzin pracy urzędów wojewódzkich. Wnioski paszportowe będzie można składać także w soboty, natomiast w dni powszednie obsługa będzie się odbywać w wydłużonych godzinach.

  Remont mieszkania spółdzielczego

  Remont mieszkania spółdzielczego. Spółdzielnia pozostaje właścicielem mieszkań użytkowanych na podstawie własnościowego i lokatorskiego prawa spółdzielczego. Warto wyjaśnić, czy remont takich lokali może być problematyczny.

  Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021?

  Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 – kiedy? Gdzie i jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty? Przedstawiamy ważne informacje dla uczniów kończących w tym roku szkołę podstawową.

  Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać na telefon?

  Unijny Certyfikat COVID - tzw. paszport covidowy (szczepionkowy) od dziś jest już dostępny w aplikacji mObywatel i można go pobrać na telefon komórkowy. Jak pobrać paszport covidowy?

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rusza nowy rządowy program, który zapewni pieniądze na inwestycje dla samorządów. Na co i na jakich zasadach będzie można otrzymać dofinansowanie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak poinformować o nich rodziców? Jak prawidłowo wyliczyć przysługującą szkole liczbę zajęć wspomagających? Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowych lekcji po powrocie do szkół.

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?