Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ile kosztuje pobyt w uzdrowisku

Anna Wojda
Osoby, które zamierzają wyjechać w celach wypoczynkowych lub turystycznych do miejscowości posiadających korzystne właściwości klimatyczne i chcą zostać tam dłużej niż dobę, zapłacą opłatę miejscową.

Zasady poboru opłaty miejscowej określa art. 17 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. Na takich samych zasadach opłata miejscowa pobierana jest od osób przebywających w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. nr 167, poz. 1399).

PRZYKŁAD: JAK ROZPOZNAĆ UZDROWISKO

Status uzdrowiska może być nadany obszarowi, który spełnia określone warunki. Obszar taki:

l powinien posiadać złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych,

l musi posiadać klimat o właściwościach leczniczych,

l jest miejscem, gdzie znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia leczenia,

l spełnia określone w przepisach wymagania w stosunku do środowiska,

l posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę odpadami.

Dwie różne opłaty

Oprócz opłaty miejscowej pobierana jest również opłata uzdrowiskowa. Tę ostatnią zapłacą osoby fizyczne przebywające dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych we wspomnianej już ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym.

Warto jednak pamiętać, że od osób, od których pobierana jest opłata uzdrowiskowa, nie pobiera się opłaty miejscowej.

Sam fakt wjazdu do miejscowości odpowiadającej kryteriom określonym w art. 17 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych bez zamiaru pobytu w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych nie powoduje obowiązku uiszczenia opłaty miejscowej. Obowiązek ten powstaje, gdy osoba przebywa w takiej miejscowości w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych. Wniosek taki wypływa z pisma Ministerstwa Finansów z 29 października 2001 r. (LK-1302 /LP/01/IP, Biuletyn Skarbowy z 2002 r. nr 1, poz. 30).

Nie każdy musi płacić

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ustawodawca szczegółowo określił, kto nie musi uiszczać opłaty miejscowej lub uzdrowiskowej, mimo spełnienia warunków uzasadniających jej pobór. I tak opłaty miejscowej oraz uzdrowiskowej nie pobiera się od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium naszego kraju pod warunkiem wzajemności. Z opłaty miejscowej i uzdrowiskowej zwolnieni są ponadto podatnicy podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową.

Omawianych opłat nie pobiera się także od osób niewidomych i ich przewodników, od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej, a także od osób przebywających w szpitalach. W tym ostatnim przypadku warto zwrócić uwagę na ciekawy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że zwolnienia tego nie można zawęzić jedynie do osób przebywających na podstawie skierowania szpitalnego. NSA podkreślił, że odnosi się to do osób przebywających w określonych placówkach bez względu na to, czy dana osoba przebywa w nich na podstawie skierowania służby zdrowia czy innego. Osoby przebywające w omawianych placówkach podlegają obowiązującemu regulaminowi i indywidualny sposób traktowania pobytu w takiej placówce mającej charakter leczniczy jest bez znaczenia. Niedopuszczalne jest zatem podjęcie przez radę gminy takiej uchwały, która zwalnia od tej opłaty tylko osoby przebywające w szpitalach wyłącznie na podstawie stosownych skierowań służby zdrowia (wyrok z 25 sierpnia 1994 r., sygn. akt SA/Gd 858/94).

Ile wynosi opłata

Stawkę opłaty miejscowej i uzdrowiskowej ustala w drodze uchwały rada gminy. Stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach nie może przekroczyć w tym roku 1,74 zł dziennie, co i tak przy pobycie np. dziesięciodniowym stanowi wcale niemałą kwotę. W miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej stawka tej opłaty nie może wynosić więcej niż 2,49 zł dziennie. Natomiast stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 3,46 zł dziennie.

Oczywiście są to górne granice stawek, co oznacza, że rada gminy może zdecydować, że w danej miejscowości stawki te będą niższe.

Opłata miejscowa lub uzdrowiskowa pobierana jest za każdy dzień pobytu w danej miejscowości. Warto jednak pamiętać, że opłaty te mogą być pobierane nie za każdy dzień z osobna, ale łącznie za kilka dni, w których dana osoba przebywała w określonej miejscowości. Pobrane kwoty opłaty powinny zostać wpłacone na rachunek gminy.

Rada gminy, poza określeniem stawki opłaty, może także zarządzić jej pobór w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Jak podkreśla Ministerstwo Finansów we wspomnianym wcześniej piśmie można, wykorzystując dane z ewidencji działalności gospodarczej oraz ze składanych wykazów nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości w zakresie prowadzonej działalności hotelarskiej, wynajmu pokoi i innych miejsc, w których organizowany jest pobyt osób w celach turystycznych, zdrowotnych lub wypoczynkowych, zobowiązać inkasentów opłaty miejscowej do pobierania opłaty w tych miejscach lub ustanowić inkasentami tej opłaty osoby prowadzące taką działalność.

PRZYKŁAD: KIEDY TRZEBA POBRAĆ OPŁATĘ

Obowiązek uiszczenia opłaty miejscowej przekształca się w zobowiązanie podatkowe wraz z upływem każdego dnia pobytu. Wobec tego nie jest możliwe pobieranie tej opłaty z góry pierwszego dnia pobytu za cały okres planowanego pobytu. Nie oznacza to jednak, że istnieje obowiązek codziennego pobierania opłaty miejscowej. To rada gminy ma ustalić zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat, z tym że w przypadku opłaty miejscowej zasady te nie mogą być sprzeczne z art. 17 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Z przepisu tego wynika, że opłatę miejscową pobiera się za każdy dzień pobytu. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, by opłata miejscowa była pobierana - od osób obowiązanych do jej uiszczenia - po upływie każdego dnia pobytu lub ostatniego dnia pobytu za cały okres pobytu, gdyż wtedy będzie spełniony wymóg jej pobierania za każdy dzień pobytu.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 26 stycznia 2006 r., sygn. IV/42/2006.

PRZYKŁAD: CZY INKASENT ZAPŁACI VAT

Podatnik VAT prowadzi działalność gospodarczą w zakresie organizacji szkoleń. Zawarł z urzędem gminy umowę w sprawie prowadzenia inkasa opłaty miejscowej. Zgodnie z umową za pobieranie opłaty miejscowej od turystów otrzymuje 10 proc. pobranej opłaty. Wystawia na to fakturę VAT. Od tak świadczonych usług na rzecz gminy będzie zobowiązany zapłacić VAT. W tym przypadku nie znajdzie bowiem zastosowania par. 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia ministra finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 970 z późn. zm.), gdyż przepis ten dotyczy czynności wykonywanych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego (do grona których podatnik się nie zalicza). Pobór opłaty miejscowej przez inkasentów w wykonaniu uchwały rady gminy stanowi świadczenie usług na rzecz gminy stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT i tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Opłata i meldunek

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. Podobnie jest z opłatą uzdrowiskową. Nic dziwnego, że pojawia się pytanie, co należy rozumieć przez pojęcie pobyt czasowy, ponieważ ustawa o podatkach i opłatach tego pojęcia nie definiuje. Na ten temat wypowiedziało się Ministerstwo Finansów w piśmie z 29 października 2001 r. (LK­1302/LP/01/IP). W piśmie tym resort finansów stwierdził, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie uzależnia powstania obowiązku zapłaty opłaty miejscowej od warunku spełnienia wymogów innych ustaw. W związku z tym nie ma podstaw prawnych, by przy ustalaniu osób zobowiązanych do zapłaty opłaty miejscowej posiłkować się wyłącznie przepisami ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych regulującej obowiązki meldunkowe obywateli polskich i cudzoziemców.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera również żadnych uregulowań co do czasu pobytu, od którego uzależniony jest obowiązek zapłaty opłaty miejscowej. W konsekwencji oznacza to, że obowiązek zapłaty opłaty miejscowej dotyczy także osób, na które nie zostały nałożone obowiązki meldunkowe (tzn. przebywających w miejscowościach nie dłużej niż 24 godziny lub 48 godzin w przypadku cudzoziemców).

Do zapłaty opłaty miejscowej obowiązane są także osoby, których pobyt czasowy w danej miejscowości nie przekracza 30 dni, a osoby te przebywają tam w celach turystyczno-wypoczynkowych poza określonymi zakładami (dom wczasowy lub wypoczynkowy, pensjonat, hotel, motel, dom wycieczkowy, pokój gościnny, schronisko, camping lub strzeżone pole biwakowe albo inny podobny zakład) - wynika z wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

PRZYKŁAD: CZY JEST OPŁATA ZA KAŻDĄ DOBĘ HOTELOWĄ

Podatnik wyjeżdża w interesach, często do miejscowości uzdrowiskowych. Nocuje w hotelach. Pobyty te nie przekraczają jednej doby hotelowej (a nie kalendarzowej czy też dnia). Podatnik nie jest zatem zobowiązany do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej. Przepisy nie definiują pojęcia doba, dlatego stosując wykładnię celowościową przepisów, dla celów poboru opłaty uzdrowiskowej, poprzez pojęcie to należy rozumieć dobę hotelową.

Skoro warunkiem, który rodzi obowiązek poboru opłaty uzdrowiskowej, jest pobyt przekraczający co najmniej dobę, to momentem pozwalającym wyznaczyć jego upływ jest wpis pobytu osoby w książce meldunkowej hotelu. Można zatem przyjąć, że dopiero w przypadku pobytu przekraczającego czas trwania jednej doby hotelowej przebywający powinien uiścić opłatę za każdą dobę pobytu, włączając w to również pierwszą dobę.

Ważne!

Rada gminy nie może podjąć skutecznej uchwały w sprawie poboru opłaty miejscowej, jeśli w chwili jej podjęcia miejscowość nie została uznana przez wojewodę za posiadającą korzystne walory klimatyczne

1,74 zł wynosi maksymalna dzienna stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne i walory krajobrazowe

2,49 zł wynosi maksymalna dzienna stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej

3,46 zł wynosi maksymalna dzienna stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej


ANNA WOJDA

anna.wojda@infor.pl

Podstawa prawna

l Art. 17 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Nowelizacja budżetu: fundusz motywacyjny, dodatki specjalne, nauczyciele, sędziowie, odmrożenie ZFŚS

  Projekt noweli zakłada wypłatę funduszu motywacyjnego, dodatków specjalnych dla państwowej sfery budżetowej, a także dla nauczycieli.

  Polska zapłaci 20 000 euro kary za odmowę przyjęcia jednego emigranta? Górny limit to 30 000 osób

  Rada UE przyjęła stanowisko negocjacyjne w sprawie reformy regulacji migracyjnych

  Nowelizacja budżetu - dodatkowe pieniądze dla nauczycieli, sędziów, budżetówki. Rząd pracuje w długi weekend

  Ministrowie w piątek o godz. 10 zebrali się na posiedzeniu rządu, który zajmie się projektem nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej; dodatkowe środki mają być przekazane samorządom i przeznaczone na nagrody specjalne dla nauczycieli.

  1125 zł nie tylko dla nauczycieli w szkołach. Pracujący w przedszkolach też dostaną nagrodę

  Nagroda dla nauczycieli zostanie wypłacona nie tylko dla pracujących w szkołach. Wyniesie nie 900 zł jak zapowiadano początkowo, a 1125 zł. 

  MF: Kiedy urzędnicy podatkowi z różnych państw UE mogą prowadzić wspólne kontrole Polaków

  Urzędnicy podatkowi z różnych państw UE będą mogli prowadzić wspólne kontrole; także na terytorium Polski, o ile polska administracja odpowie na taki wniosek pozytywnie - poinformował Marcin Lachowicz z resortu finansów.

  Rząd przyznał 900 zł nagrody specjalnej dla każdego nauczyciela. A to nie koniec bonusów dla budżetówki

  900 zł nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Jest to efekt porozumienia rządu i NSZZ "Solidarność.

  Utrzymanie zdrowia stawów po 60. roku życia: przewodnik

  Z wiekiem nasze stawy mogą stać się bardziej podatne na zużycie, co prowadzi do takich schorzeń jak choroba zwyrodnieniowa stawów i uszkodzenia chrząstki. Istnieją jednak kroki, które możemy podjąć, aby utrzymać zdrowie. W tym „obszernym” przewodniku przedstawiamy najnowsze badania i zalecenia dotyczące utrzymania zdrowych stawów i zapobiegania schorzeniom związanym ze stawami.

  Czy opłaca się studiować? Sprawdź w systemie ELA

  6 czerwca 2023 roku Ośrodek Przetwarzania Informacji uruchomił na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) już ósmą edycję ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA).

  Akcja "Jak nie czytam, jak czytam" w 2023 r.

  Dziś odbędzie się kolejna edycja akcji "Jak nie czytam, jak czytam", podczas której uczniowie w całej Polsce w tym samym czasie będą czytać dla przyjemności. Jej celem jest stworzenie u dzieci i młodzieży pozytywnych skojarzeń związanych z książką.

   

  Jak zamawiać e-recepty przez aplikację mojeIKP?

  Pacjent, który stale przyjmuje leki na receptę, może teraz poprosić o ponowne ich wystawienie przez aplikację mojeIKP.

  ZUS: dodatkowe 450 mld zł dla 24 mln Polaków. Koniecznie zajrzyj na swoje konto emerytalne
  ZUS zwaloryzował konta ubezpieczonych. O 450 mld zł.
  Sąd Najwyższy uchylił umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych b. szefów CBA. PiS: dywersja i działanie antykonstytucyjne

  Sąd Najwyższy uchylił 6 czerwca 2023 r. umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych byłych szefów CBA, skazanych w pierwszej instancji i ułaskawionych przez prezydenta. Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania do sądu okręgowego. To jawna dywersja Sądu Najwyższego i działanie antykonstytucyjne, które ma doprowadzić do całkowitego chaosu prawnego - skomentował wyrok rzecznik PiS Rafał Bochenek.

  Apel pracodawców szpitali powiatowych do ministra zdrowia

  Pracodawcy szpitali powiatowych apelują do ministra zdrowia – czego oczekują? OZPSP zwrócił się do ministra zdrowia o niezwłoczne podjęcie działań, które w realny sposób zmienią i poprawią sytuację finansową placówek medycznych w Polsce. Potrzeba realnych zmian. 

  Ile kredyt studenckich zaciągnęli studenci w 2022 r.? Czy zmieni się kryterium dochodowe w 2023 r.?

  W latach 1998-2022 banki udzieliły kredytu studenckiego blisko 409 tys. studentów i doktorantów. W roku 2022 zawarto 1 280 takich umów.

  Czy warto studiować w 2023 r.?

  Decyzja o podjęciu studiów jest bardzo indywidualna i zależy od wielu czynników, takich jak interesy, cele kariery, sytuacja finansowa i inne osobiste okoliczności.

  Suplementacja chromem i lekkostrawna dieta korzystne dla wątroby

  Wątroba to organ bardzo narażony na skutki wysokotłuszczowej diety. Badania naukowców z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie wykazały, że najlepszym sposobem na poprawę jej funkcjonowania jest przejście na dietę lekkostrawną wraz z suplementowaniem chromu.

  Kiedy pracownik zdalny otrzyma do pracy jednocześnie laptop i monitor stacjonarny?

  Pracownicy pracujący przy użyciu laptopa powinni korzystać z monitora stacjonarnego. Pracodawca może alternatywnie wyposażyć stanowisko pracy w podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu laptopa tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz. 

  10 godzin pracy od poniedziałku do czwartku. Piątek wolny. Pracodawcy wprowadzają skompresowany tydzień pracy [4 dni pracy]

  Deloitte testuje wdrożenie skompresowanego tygodnia pracy.

  W 2023 r. od rządu 616 mln zł więcej dla rolników

  Od 3 czerwca wyższa stawka zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego.

  305 mln zł od rządu dla strażaków

  Minister Moskwa: w tym roku 305 mln zł na wozy ratowniczo-gaśnicze dla OSP.

  W Polsce sprzedano 200 000 pomp ciepła. Wiesz ile wyprodukowano w naszym kraju? [Wywiad]

  W 2022 roku sprzedano w naszym kraju ok. 200 tys. pomp ciepła, z czego jedynie 5 proc. wyprodukowano w Polsce. Importerzy zamawiają produkty pod własnym "brandem" i oferują jako polskie – powiedziała w rozmowie z PAP wiceprezes Izby Gospodarczej Urządzeń (IGU) OZE Aleksandra Jurkowska.

  Nowość: Krople do oczu spowalniają postęp krótkowzroczności u dzieci [Badania]

  Krople do oczu z niską dawką atropiny mogą spowolnić postęp krótkowzroczności u dzieci, ponieważ hamują nadmierne powiększanie się oka – informuje pismo „JAMA Ophthalmology”.

  Sposób na rekreację ruchową: taniec

  Regularne uprawianie aktywności fizycznej ma ogromne znaczenie. Szczególnie polecaną formą sportu jest taniec. Ma on wiele właściwości prozdrowotnych, poprawia samopoczucie, dodaje energii oraz pozwala nawiązać nowe kontakty towarzyskie. Warto więc już dziś udać się na zajęcia taneczne

  Kto może skorzystać z zamrożenia cen energii? Kiedy trzeba złożyć wniosek?

  Rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny muszą pamiętać, że jeszcze tylko do końca czerwca br. mają czas na złożenie wniosków umożliwiających skorzystanie w tym roku z preferencyjnych rozliczeń cen energii ujętych w Tarczy Solidarnościowej.

  Kiedy święto Bożego Ciała w 2023 r? Historia. Koszt długiego weekendu 2023 r.

  W 2023 r. Boże Ciało przypada 8 czerwca 2023 r. Polacy wzięli urlopy w piątek 9 czerwca. I pojadą na długi weekend. Sporo zapłacą za wypoczynek. Wiadomo inflacja.