Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ile kosztuje pobyt w uzdrowisku

Anna Wojda
Osoby, które zamierzają wyjechać w celach wypoczynkowych lub turystycznych do miejscowości posiadających korzystne właściwości klimatyczne i chcą zostać tam dłużej niż dobę, zapłacą opłatę miejscową.

Zasady poboru opłaty miejscowej określa art. 17 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. Na takich samych zasadach opłata miejscowa pobierana jest od osób przebywających w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. nr 167, poz. 1399).

PRZYKŁAD: JAK ROZPOZNAĆ UZDROWISKO

Status uzdrowiska może być nadany obszarowi, który spełnia określone warunki. Obszar taki:

l powinien posiadać złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych,

l musi posiadać klimat o właściwościach leczniczych,

l jest miejscem, gdzie znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia leczenia,

l spełnia określone w przepisach wymagania w stosunku do środowiska,

l posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę odpadami.

Dwie różne opłaty

Oprócz opłaty miejscowej pobierana jest również opłata uzdrowiskowa. Tę ostatnią zapłacą osoby fizyczne przebywające dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych we wspomnianej już ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym.

Warto jednak pamiętać, że od osób, od których pobierana jest opłata uzdrowiskowa, nie pobiera się opłaty miejscowej.

Sam fakt wjazdu do miejscowości odpowiadającej kryteriom określonym w art. 17 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych bez zamiaru pobytu w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych nie powoduje obowiązku uiszczenia opłaty miejscowej. Obowiązek ten powstaje, gdy osoba przebywa w takiej miejscowości w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych. Wniosek taki wypływa z pisma Ministerstwa Finansów z 29 października 2001 r. (LK-1302 /LP/01/IP, Biuletyn Skarbowy z 2002 r. nr 1, poz. 30).

Nie każdy musi płacić

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ustawodawca szczegółowo określił, kto nie musi uiszczać opłaty miejscowej lub uzdrowiskowej, mimo spełnienia warunków uzasadniających jej pobór. I tak opłaty miejscowej oraz uzdrowiskowej nie pobiera się od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium naszego kraju pod warunkiem wzajemności. Z opłaty miejscowej i uzdrowiskowej zwolnieni są ponadto podatnicy podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową.

Omawianych opłat nie pobiera się także od osób niewidomych i ich przewodników, od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej, a także od osób przebywających w szpitalach. W tym ostatnim przypadku warto zwrócić uwagę na ciekawy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że zwolnienia tego nie można zawęzić jedynie do osób przebywających na podstawie skierowania szpitalnego. NSA podkreślił, że odnosi się to do osób przebywających w określonych placówkach bez względu na to, czy dana osoba przebywa w nich na podstawie skierowania służby zdrowia czy innego. Osoby przebywające w omawianych placówkach podlegają obowiązującemu regulaminowi i indywidualny sposób traktowania pobytu w takiej placówce mającej charakter leczniczy jest bez znaczenia. Niedopuszczalne jest zatem podjęcie przez radę gminy takiej uchwały, która zwalnia od tej opłaty tylko osoby przebywające w szpitalach wyłącznie na podstawie stosownych skierowań służby zdrowia (wyrok z 25 sierpnia 1994 r., sygn. akt SA/Gd 858/94).

Ile wynosi opłata

Stawkę opłaty miejscowej i uzdrowiskowej ustala w drodze uchwały rada gminy. Stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach nie może przekroczyć w tym roku 1,74 zł dziennie, co i tak przy pobycie np. dziesięciodniowym stanowi wcale niemałą kwotę. W miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej stawka tej opłaty nie może wynosić więcej niż 2,49 zł dziennie. Natomiast stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 3,46 zł dziennie.

Oczywiście są to górne granice stawek, co oznacza, że rada gminy może zdecydować, że w danej miejscowości stawki te będą niższe.

Opłata miejscowa lub uzdrowiskowa pobierana jest za każdy dzień pobytu w danej miejscowości. Warto jednak pamiętać, że opłaty te mogą być pobierane nie za każdy dzień z osobna, ale łącznie za kilka dni, w których dana osoba przebywała w określonej miejscowości. Pobrane kwoty opłaty powinny zostać wpłacone na rachunek gminy.

Rada gminy, poza określeniem stawki opłaty, może także zarządzić jej pobór w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Jak podkreśla Ministerstwo Finansów we wspomnianym wcześniej piśmie można, wykorzystując dane z ewidencji działalności gospodarczej oraz ze składanych wykazów nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości w zakresie prowadzonej działalności hotelarskiej, wynajmu pokoi i innych miejsc, w których organizowany jest pobyt osób w celach turystycznych, zdrowotnych lub wypoczynkowych, zobowiązać inkasentów opłaty miejscowej do pobierania opłaty w tych miejscach lub ustanowić inkasentami tej opłaty osoby prowadzące taką działalność.

PRZYKŁAD: KIEDY TRZEBA POBRAĆ OPŁATĘ

Obowiązek uiszczenia opłaty miejscowej przekształca się w zobowiązanie podatkowe wraz z upływem każdego dnia pobytu. Wobec tego nie jest możliwe pobieranie tej opłaty z góry pierwszego dnia pobytu za cały okres planowanego pobytu. Nie oznacza to jednak, że istnieje obowiązek codziennego pobierania opłaty miejscowej. To rada gminy ma ustalić zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat, z tym że w przypadku opłaty miejscowej zasady te nie mogą być sprzeczne z art. 17 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Z przepisu tego wynika, że opłatę miejscową pobiera się za każdy dzień pobytu. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, by opłata miejscowa była pobierana - od osób obowiązanych do jej uiszczenia - po upływie każdego dnia pobytu lub ostatniego dnia pobytu za cały okres pobytu, gdyż wtedy będzie spełniony wymóg jej pobierania za każdy dzień pobytu.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 26 stycznia 2006 r., sygn. IV/42/2006.

PRZYKŁAD: CZY INKASENT ZAPŁACI VAT

Podatnik VAT prowadzi działalność gospodarczą w zakresie organizacji szkoleń. Zawarł z urzędem gminy umowę w sprawie prowadzenia inkasa opłaty miejscowej. Zgodnie z umową za pobieranie opłaty miejscowej od turystów otrzymuje 10 proc. pobranej opłaty. Wystawia na to fakturę VAT. Od tak świadczonych usług na rzecz gminy będzie zobowiązany zapłacić VAT. W tym przypadku nie znajdzie bowiem zastosowania par. 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia ministra finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 970 z późn. zm.), gdyż przepis ten dotyczy czynności wykonywanych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego (do grona których podatnik się nie zalicza). Pobór opłaty miejscowej przez inkasentów w wykonaniu uchwały rady gminy stanowi świadczenie usług na rzecz gminy stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT i tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Opłata i meldunek

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. Podobnie jest z opłatą uzdrowiskową. Nic dziwnego, że pojawia się pytanie, co należy rozumieć przez pojęcie pobyt czasowy, ponieważ ustawa o podatkach i opłatach tego pojęcia nie definiuje. Na ten temat wypowiedziało się Ministerstwo Finansów w piśmie z 29 października 2001 r. (LK­1302/LP/01/IP). W piśmie tym resort finansów stwierdził, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie uzależnia powstania obowiązku zapłaty opłaty miejscowej od warunku spełnienia wymogów innych ustaw. W związku z tym nie ma podstaw prawnych, by przy ustalaniu osób zobowiązanych do zapłaty opłaty miejscowej posiłkować się wyłącznie przepisami ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych regulującej obowiązki meldunkowe obywateli polskich i cudzoziemców.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera również żadnych uregulowań co do czasu pobytu, od którego uzależniony jest obowiązek zapłaty opłaty miejscowej. W konsekwencji oznacza to, że obowiązek zapłaty opłaty miejscowej dotyczy także osób, na które nie zostały nałożone obowiązki meldunkowe (tzn. przebywających w miejscowościach nie dłużej niż 24 godziny lub 48 godzin w przypadku cudzoziemców).

Do zapłaty opłaty miejscowej obowiązane są także osoby, których pobyt czasowy w danej miejscowości nie przekracza 30 dni, a osoby te przebywają tam w celach turystyczno-wypoczynkowych poza określonymi zakładami (dom wczasowy lub wypoczynkowy, pensjonat, hotel, motel, dom wycieczkowy, pokój gościnny, schronisko, camping lub strzeżone pole biwakowe albo inny podobny zakład) - wynika z wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

PRZYKŁAD: CZY JEST OPŁATA ZA KAŻDĄ DOBĘ HOTELOWĄ

Podatnik wyjeżdża w interesach, często do miejscowości uzdrowiskowych. Nocuje w hotelach. Pobyty te nie przekraczają jednej doby hotelowej (a nie kalendarzowej czy też dnia). Podatnik nie jest zatem zobowiązany do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej. Przepisy nie definiują pojęcia doba, dlatego stosując wykładnię celowościową przepisów, dla celów poboru opłaty uzdrowiskowej, poprzez pojęcie to należy rozumieć dobę hotelową.

Skoro warunkiem, który rodzi obowiązek poboru opłaty uzdrowiskowej, jest pobyt przekraczający co najmniej dobę, to momentem pozwalającym wyznaczyć jego upływ jest wpis pobytu osoby w książce meldunkowej hotelu. Można zatem przyjąć, że dopiero w przypadku pobytu przekraczającego czas trwania jednej doby hotelowej przebywający powinien uiścić opłatę za każdą dobę pobytu, włączając w to również pierwszą dobę.

Ważne!

Rada gminy nie może podjąć skutecznej uchwały w sprawie poboru opłaty miejscowej, jeśli w chwili jej podjęcia miejscowość nie została uznana przez wojewodę za posiadającą korzystne walory klimatyczne

1,74 zł wynosi maksymalna dzienna stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne i walory krajobrazowe

2,49 zł wynosi maksymalna dzienna stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej

3,46 zł wynosi maksymalna dzienna stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej


ANNA WOJDA

anna.wojda@infor.pl

Podstawa prawna

l Art. 17 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Regulaminy pracy w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego (PDF)
Regulaminy pracy w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego (PDF)
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Pracownik z 4200 zł brutto zachorował, Jak obliczyć pensję netto za część miesiąca od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  Przeliczenie wynagrodzenia brutto do netto od 1 lipca 2022 r., gdy pracowniki część miesiąca był chory - to przykład nr 38 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzenie z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w książce "Wynagrodzenia od 1 lipca 2022 r. Rozliczanie płac po zmianach (książka + ebook)".
  1 lipca 2022 r. w PIT: 15 000 zł brutto dla programisty, to 10555,58 zł albo 9 167,58 zł [42 przykłady]
  Lista płac dla pracownika, który przekroczył I próg podatkowy - to przykład nr 40 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzenie z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w książce "Wynagrodzenia od 1 lipca 2022 r. Rozliczanie płac po zmianach (książka + ebook)".
  Ochrona zabytków w gminach
  Zadania, które realizuje samorząd gminny w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, obejmują między innymi ochronę i opiekę nad zabytkami. Oznacza to wiele obowiązków ustawowych, które gmina musi wypełniać.
  Okazjonalne kąpielisko za milczącą zgodą wójta
  Zmienia się procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie na utworzenie takiego miejsca będzie można załatwić w jednym urzędzie - gminy. Nowelizacja Prawa wodnego upraszcza także zasady i formę zgody na utworzenie takiego miejsca (może być milcząca). Ważne jest również skrócenie terminów opiniowania zgłoszenia przez inspekcje ochrony środowiska, sanepid, dyrektorów: parku narodowego, urzędu morskiego czy urzędu żeglugi śródlądowej.
  Pełnomocnictwo dla wójta do reprezentowania spółki to nie dokument urzędowy
  Pełnomocnictwo udzielone przez reprezentującego podmiot gospodarczy, nawet na rzecz osoby sprawującej funkcję publiczną, nie jest dokumentem urzędowym. Taki dokument jest wystawiony przez podmiot prywatny i dotyczy spraw, które nie są związane z działalnością organu publicznego oraz zarządzaniem mieniem komunalnym. Z tego powodu dokument taki nie stanowi również informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu.
  Listy płac dla 3100 zł, 6000 zł i 11 000 zł brutto od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  W artykule jeden z 42 przykładów jak przeliczać wynagrodzenie z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. z poradnika Wydawnictwa Infor. Pozostałe przykłady w książce "Wynagrodzenia od 1 lipca 2022 r. Rozliczanie płac po zmianach (książka + ebook)".
  PIP po kontroli przestrzegania PPK może nałożyć mandat karny do 2000 zł [wykaz naruszeń prawa]
  Po nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, od 4 czerwca br., każdy podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o PPK – nie tylko pracodawca, ale też np. zleceniodawca - może być kontrolowany przez PIP w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PPK.
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4800 zł brutto, to netto 3602,15 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4800 zł brutto, to netto 3602,15 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  Trzy kalkulatory wynagrodzeń brutto netto od 1 lipca 2022 r. - umowy o pracę, zlecenie, o dzieło [Infor.pl]
  Infor.pl przygotował trzy kalkulatory przeliczające wartości wynagrodzeń z brutto do netto uwzględniające zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r. określane jako „Polski Ład 2.0” albo „likwidacja Polskiego Ładu”.
  Posiłki w szkołach obowiązkowo od 1 września 2022 r. [Nowe obowiązki szkół]
  Od 1 września 2022 r. szkoły podstawowe będą miały ustawowy obowiązek zapewnienia posiłku uczniom. Przepisy dotyczące wyżywienia w przedszkolach nie zmieniły się. Art. 106a u.p.o. dotyczy tylko szkół podstawowych.
  Likwidacja nauczyciela kontraktowego i stażysty [Sejm zmienił Kartę Nauczyciela]
  Liczba stopni awansu zawodowego zostanie zmniejszona, a nauczyciele w pierwszych latach pracy będą zarabiać więcej – zdecydował w czwartek Sejm, uchwalając nowelizację ustawy Karta nauczyciela.
  Podwyżki w służbie zdrowia od 632 zł do 2000 zł [Sejm uchwalił ustawę]
  Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).
  Czy pracodawcy będą musieli informować pracownika, jakie ma możliwości awansu?
  Pracodawca prawdopodobnie będzie przekazywać zatrudnionym informację o „możliwości awansu”. Oznaczałoby to, że pracownik w momencie przyjmowania do pracy będzie miał jasność co do tego, czy z daną pracą wiążą się możliwości awansu czy też takich możliwości nie ma (np. z uwagi na brak wolnego stanowiska związanego z awansem).
  Pensja brutto od 3010 zł do 4000 zł od 1 lipca 2022 r. – przeliczenie na netto, ZUS, zaliczki, NFZ [zestawienie]
  Pensja brutto od 3010 zł do 4000 zł od 1 lipca 2022 r. – przeliczenie na netto, ZUS, zaliczki, NFZ [zestawienie]
  Pacjentowi w szpitalu usunięto zdrowe oko
  W szpitalu w Bratysławie usunięto pacjentowi niewłaściwe oko, w wyniku czego stracił oboje oczu, poinformował w środę portal gazety „Pravda”. Lekarka, która przeprowadziła operację, już nie pracuje z pacjentami. Zdaniem dziennikarzy chodzi o cenioną specjalistkę.
  Rząd: w 2023 r. budowa 500 hal sportowych w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich
  Rozpoczynamy program budowy hal sportowych, które będą wielofunkcyjne. W ciągu najbliższych paru lat chcemy, aby takich hal powstał tysiąc. W tym roku wybudujemy co najmniej kilkadziesiąt takich hal, a w przyszłym 500 - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.
  Jak rzucić palenie? Powoli, stopniowo!
  Palacz przeżywa żal po stracie, niepokój związany z dużą zmianą w jego życiu. Można to porównać do przeżyć sportowca, który nagle dowiedział się, że z powodu kontuzji ma przerwać treningi i pożegnać się na zawsze z rywalizacją. Trzeba dać sobie czas na odnalezienie się w nowej rzeczywistości bez papierosa - mówi dr n. hum. Katarzyna Korpolewska, psycholog społeczna.
  Wzór legitymacji strażaka OSP [rozporządzenie z 1 czerwca 2022 r. - Dz.U. poz. 1274]
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie legitymacji strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego (Dz.U. poz. 1274).
  Czy urlop wypoczynkowy musi trwać co najmniej 14 dni? [PIP wyjaśnia]
  Pytanie: Czy należy wykorzystać urlop wypoczynkowy w taki sposób, aby jego jedna część trwała co najmniej 14 dni?
  Wyliczenia miesięcznych wynagrodzeń brutto / netto od 1 lipca 2022 r. - MF podaje przykłady dla pracownika, emeryta i zleceniobiorcy
  Ministerstwo Finansów: przykłady zmian na poziomie zaliczek i rozliczenia rocznego dla pracownika, emeryta i zleceniobiorcy od 1 lipca 2022 r.
  4700 zł brutto, to netto 3533,62 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4700 zł brutto, to netto 3533,62 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto, to netto 3466,10 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto, to netto 3466,10 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4500 zł brutto, to netto 3397,58 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4500 zł brutto, to netto 3397,58 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  Tarcza dla pogranicza to rządowy program wsparcia z budżetem kilkudziesięciu milionów złotych
  Buda: budżet "tarczy dla pogranicza" wyniesie kilkadziesiąt milionów zł. Ale warunkiem uruchomienia programu jest jego notyfikowanie przez Komisję Europejską.