Kategorie

Zasady wywozu zabytków i dóbr kultury za granicę

Piotr Wodziczko
Wywóz zabytków i dóbr kultury z Polski do krajów UE oraz, w zakresie nie uregulowanym przepisami wspólnotowymi, również do krajów trzecich uzależniony jest od uzyskania odpowiedniego pozwolenia wywozu.

Wywóz dóbr kultury poza obszar celny UE regulują następujące akty prawne:
• rozporządzenie Rady WE nr 3911/92 z 9 grudnia 1992 r. w sprawie wywozu dóbr kultury (Dz.Urz. WE L 395), zmienione rozporządzeniem Rady WE nr 2469/96 z 16 grudnia 1996 r. i rozporządzeniem Rady WE nr 974/2001 z 14 maja 2001 r.;
• rozporządzenie Komisji WE nr 752/93 z 30 marca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady WE nr 3911/92 w sprawie wywozu dóbr kultury (Dz.Urz. WE L 077), zmienione rozporządzeniem Komisji WE nr 1526/98 z 16 lipca 1998 r. (Dz.Urz. WE L 201) oraz rozporządzeniem Komisji nr 656/2004 z 7 kwietnia 2004 r. (Dz.Urz. WE L 104).
Wymienione wyżej przepisy uzupełniają dodatkowo następujące akty prawa krajowego, które regulują wywóz zabytków za granicę:
• ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz
• rozporządzenie Ministra Kultury z 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę (Dz.U. Nr 84, poz. 789).
Zgodnie z art. 1 rozporządzenia nr 3911/92 pojęcie „dobra kultury” odnosi się do pozycji wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia. Jednocześnie, mając na uwadze dyspozycję zawartą w art. 2 ust. 4 przedmiotowego rozporządzenia nr 3911/92, iż bezpośredni wywóz z obszaru celnego Wspólnoty narodowych dóbr kultury posiadających wartość artystyczną, historyczną lub archeologiczną, które nie są dobrami kultury w rozumieniu tego rozporządzenia, podlega prawu wewnętrznemu państwa członkowskiego UE.
Należy pamiętać, że ww. ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadziła definicję „zabytku”, która obejmuje szerszy zakres towarowy, niż określony w załączniku do ww. rozporządzenia nr 3911/92.
Zgodnie z ww. ustawą „Zabytek” jest to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki, bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
A zatem ograniczeniami w wywozie do krajów trzecich objęte są:
• towary będące dobrami kultury, o których mowa w załączniku do rozporządzenia nr 3911/92, oraz
• zabytki, o których mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, będące rzeczami ruchomymi, ich częściami lub zespołami (zabytki ruchome).
Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. rozporządzenia 3911/92 wywóz dóbr kultury poza obszar celny UE objęty jest wymogiem przedstawienia odpowiedniego pozwolenia na wywóz. Obowiązek uzyskania pozwolenia dotyczy dóbr kultury, jak wcześniej wspomniano, wymienionych w załączniku do rozporządzenia nr 3911/92, oraz zabytków ruchomych odpowiadających definicji zawartej w ww. ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Należy pamiętać, że pozwolenie na wywóz jest ważne na terenie całej UE. Pozwolenie jest przedstawiane przy zgłoszeniu celnym wywozowym, podczas dokonywania formalności celnych w urzędzie celnym, który jest właściwy do przyjęcia takiego zgłoszenia.
I tak, zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. rozporządzenia Komisji nr 752/93 istnieją trzy rodzaje pozwoleń na wywóz dóbr kultury poza obszar celny UE:
• pozwolenie standardowe;
• szczególne pozwolenie otwarte;
• ogólne pozwolenie otwarte.
Pozwolenie standardowe jest stosowane do każdego wywozu podlegającego rozporządzeniu nr 3911/92, tj. wywozu dóbr kultury poza obszar celny UE.
Szczególne pozwolenie otwarte, zgodnie z przepisami art. 10 ww. rozporządzenia nr 752/93, obejmuje powtarzający się czasowy wywóz niektórych dóbr kultury, dokonywany przez konkretną osobę lub organizację.
Ogólne pozwolenie otwarte, zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia nr 752/93, obejmuje każdy czasowy wywóz wszelkich takich dóbr kultury, które tworzą część stałej kolekcji muzeum lub innej instytucji.
Należy zaznaczyć, że ww. rozporządzenie nr 752/93 określa wymagania, jakie powinny spełniać poszczególne rodzaje pozwoleń. Pozwolenia wydawane są na formularzach, których wzory znajdują się w załącznikach I, II i III do tego rozporządzenia.
W Polsce organem właściwym do wydawania pozwoleń standardowych jest Minister Kultury, natomiast szczególne pozwolenia otwarte i ogólne pozwolenia otwarte wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Z kolei w odniesieniu do materiałów bibliotecznych powstałych przed dniem 1 stycznia 1949 r. wszystkie trzy rodzaje ww. pozwoleń wydaje Dyrektor Biblioteki Narodowej.
Określone w ww. załącznikach wzory pozwoleń stosowane są w wywozie do krajów trzecich zarówno dóbr kultury wymienionych w załączniku do ww. rozporządzenia nr 3911/92, jak i zabytków ruchomych w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Kultury pozwolenia na wywóz zabytków i dóbr kultury z terytorium RP poza obszar celny UE są wydawane przez ww. polskie organy ochrony zabytków na formularzach zgodnych z wzorami znajdującymi się w załącznikach I–III do rozporządzenia nr 752/93, lecz nazwy pozwoleń są określone następująco:
jednorazowe pozwolenie na wywóz zabytku za granicę (zamiast „pozwolenie standardowe”);
wielokrotne pozwolenie indywidualne na czasowy wywóz zabytku za granicę (zamiast „szczególne pozwolenie otwarte”);
wielokrotne pozwolenie ogólne na czasowy wywóz zabytków za granicę (zamiast „ogólne pozwolenie otwarte”).
Ponadto należy wspomnieć, że ww. ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przewiduje także sytuacje, gdy pozwolenie na wywóz zabytków za granicę nie jest wymagane. I tak, zgodnie z dyspozycją art. 59 ust. 1 ww. ustawy, pozwolenia na wywóz za granicę nie wymagają:
1) zabytki niewpisane do rejestru, mające nie więcej niż 55 lat;
2) zabytki, będące obiektami techniki, niewpisane do rejestru, mające nie więcej niż 25 lat;
3) zabytki przywiezione z zagranicy, które są objęte procedurą odprawy czasowej w rozumieniu przepisów kodeksu celnego;
4) zabytki przywiezione z zagranicy przez osoby korzystające z przywilejów lub immunitetów dyplomatycznych, w tym przywiezione w celu urządzenia wnętrz przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych;
5) dzieła twórców żyjących;
6) materiały biblioteczne powstałe po dniu 31 grudnia 1948 r.;
7) inne przedmioty o cechach zabytków, niebędące zabytkami.
Jednak należy przy tym pamiętać, że przedmioty, o których mowa wyżej, tj. określone w art. 59 ust. 1 pkt 1–5 i 7 ww. ustawy, wymagają uzyskania zaświadczenia o tym, że nie wymagają pozwolenia. Zaświadczenie takie wydaje wnioskodawcy Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wzór tego zaświadczenia określony został w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Kultury z 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę (Dz.U. Nr 84, poz. 789). Natomiast zgodnie z art. 59 ust. 4 ww. ustawy nie wymagają zaświadczenia na wywóz za granicę materiały biblioteczne powstałe po 31 grudnia 1948 r., jeżeli nie ma wątpliwości co do czasu ich powstania.
Jeżeli osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna zamierzająca wywieźć za granicę materiały, o których mowa w art. 59 ust. 4 ww. ustawy, ma wątpliwości co do czasu ich powstania, to zgodnie z art. 59 ust. 5 ww. ustawy zwraca się do Dyrektora Biblioteki Narodowej o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgłoszony przedmiot powstał po 31 grudnia 1948 r. Wzór zaświadczenia określony został w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę. Należy także zaznaczyć, że przepisu art. 59 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie stosuje się do zabytków wpisanych do inwentarza muzeum lub wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego.
Ponadto należy przyjąć, że od 1 maja 2004 r., w związku z utratą mocy przez kodeks celny, w przepisie art. 59 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jest mowa o procedurze „odprawy czasowej” w rozumieniu art. 137 Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC). Procedura ta pozwala na wykorzystanie na obszarze celnym UE towarów niewspólnotowych przeznaczonych do powrotnego wywozu bez dokonywania żadnych zmian, z wyjątkiem wynikającego ze zużycia obniżenia ich wartości.
Ponadto należy pamiętać, że urząd celny właściwy do przyjęcia zgłoszenia celnego wywozowego sprawdza, czy informacje podane na zgłoszeniu celnym są zgodne z tymi, które zostały podane w pozwoleniu na wywóz, oraz podejmuje odpowiednie czynności w celu identyfikacji wywożonego zabytku. Czynności te mogą polegać m.in. na umieszczeniu plomb lub pieczęci urzędu celnego. Szczegółowe regulacje odnoszące się do obowiązków organów celnych, a także obieg dokumentów przy poszczególnych rodzajach pozwoleń zawierają przepisy art. 8, 12 i 15 rozporządzenia nr 752/93.
Natomiast zgodnie z § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę, w przypadku wywozu ww. towarów do krajów trzecich, na odwrocie zaświadczenia, że zabytek lub przedmiot o cechach zabytku nie wymaga pozwolenia – organ celny ma obowiązek poświadczać dokonanie zgłoszenia celnego wywożonego zabytku lub przedmiotu o cechach zabytku.
Z kolei zgodnie z dyspozycją art. 57 ust. 3 ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami organy celne mają obowiązek w przypadku nieprzywiezienia zabytku do kraju w okresie ważności pozwolenia niezwłocznego zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o takim zdarzeniu.
Realizowanie tego obowiązku, z uwagi na prawne ograniczenia w płaszczyźnie przepisów celnych, wynikające m.in. z możliwości dokonywania formalności celnych w każdym kraju członkowskim UE i w każdym urzędzie celnym właściwym dla wywozu, będzie następowało wtedy, gdy organ celny znajdzie się w posiadaniu informacji o przypadku nieprzywiezienia zabytku do kraju w terminie określonym w pozwoleniu.
Ponadto należy zaznaczyć, że wywóz zabytków do krajów członkowskich UE reguluje ww. ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ww. rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę.
I tak, w myśl art. 51 ust. 3 ww. ustawy wywóz zabytków za granicę może nastąpić na podstawie:
• jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę;
• jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz zabytku za granicę;
• wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę;
• wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytków za granicę.
Pozwolenie na stały wywóz zabytku wydaje Minister Kultury, natomiast pozwolenie na czasowy wywóz wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków. W odniesieniu do materiałów bibliotecznych, powstałych przed dniem 1 stycznia 1949 r., ww. pozwolenia wydaje dyrektor Biblioteki Narodowej. Wyłączenia od obowiązku uzyskania pozwolenia na wywóz zabytków do krajów członkowskich UE określa wyżej omówiony art. 59 ust. 1 pkt 1–2, 4–7 ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Podobnie, jak w przypadku wywozu zabytków do krajów trzecich, również w wywozie do krajów UE stosuje się przepisy art. 59 ust. 2–5 ww. ustawy dotyczące wydawania zaświadczeń stwierdzających, że zabytki lub przedmioty o cechach zabytków nie wymagają pozwolenia na wywóz za granicę.
Wzory pozwoleń i zaświadczeń znajdują się w odpowiednich załącznikach do ww. rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę. Należy przy tym zaznaczyć, że pomimo braku stałych kontroli celnych na granicach wewnątrzunijnych, w stosunku do towarów wywożonych z Polski do krajów należących do UE, organy celne mogą i podejmują działania kontrolne zgodnie z art. 5 ustawy z 19 maja 2004 r. – Prawo celne (Dz.U. Nr 68, poz. 622 ze zm.).

Piotr Wodziczko
 
Podstawa prawna:
• rozporządzenie Rady WE nr 3911/92 z 9 grudnia 1992 r. w sprawie wywozu dóbr kultury (Dz.Urz. WE L 395) ze zm.,
• rozporządzenie Komisji WE nr 752/93 z 30 marca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady WE nr 3911/92 w sprawie wywozu dóbr kultury (Dz.Urz. WE L 077) ze zm.,
• ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.),
• rozporządzenie Ministra Kultury z 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę (Dz.U. Nr 84, poz. 789),
• ustawa z 19 maja 2004 r. – Prawo celne (Dz.U. Nr 68, poz. 622 ze zm.).
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?

  Certyfikat COVID na telefonie

  Certyfikat COVID na telefonie - od kiedy? Odpowiadamy na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy paszport covidowy pojawi się w aplikacji mObywatel.

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat od 7 czerwca 2021

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat ruszyły. Jak młodzież może zapisać się na szczepienie? Czy konieczna jest zgoda i obecność rodziców?

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy. Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu „Czyste Powietrze”, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów.

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda?

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda? Przedstawiamy najważniejsze informacje o unijnym certyfikacie COVID.

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca - poinformował w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Wtedy planowane jest kolejne luzowanie obostrzeń dotyczących COVID-19.

  Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne?

  Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne? Rząd łagodzi obostrzenia covidowe, ale utrzymuje całkowity zakaz zgromadzeń spontanicznych. RPO przesłał swoje stanowisko do premiera Mateusza Morawieckiego.

  Rola najwyższego kierownictwa we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów 

  Najwyższe kierownictwo - rola we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, zwaną potocznie dyrektywą o sygnalistach, pozostało 6 i pół miesiąca, aby sektor publiczny oraz duże przedsiębiorstwa wdrożyły systemy dla sygnalistów. Odpowiedzialność za to ponosi najwyższe kierownictwo.

  Program "Sportowe Wakacje+" w 2021 roku

  "Sportowe Wakacje+". Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z Fundacją Lotto im. Haliny Konopackiej przeznaczyły 30 milionów złotych na drugą edycję programu "Sportowe Wakacje+" - poinformował szef resortu, wicepremier Piotr Gliński.

  Polski Ład - utrata dochodów samorządów

  Polski Ład - w dużej mierze zapłacą za niego samorządy. Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że ich dochody mają spaść o ok. 10–11 mld zł, ale rząd obiecuje, że ten ubytek pokryje specjalna subwencja inwestycyjna. Według ekspertów może ona jednak się okazać niewystarczająca.

  Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa

  Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów dotyczących samorządów lokalnych. Dzięki nowym rozwiązaniom, młode osoby będą miały szersze możliwości do angażowania się w życie publiczne i obywatelskie.