Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przepis na idealne miasto

Piotr Schick
Od kilku lat Polska włącza się do międzynarodowych projektów i programów rewitalizacyjnych. Programy rewitalizacji przygotowane przez gminy, w większym niż dotychczas stopniu, powinny obejmować obszary zdegradowane działalnością przemysłową, celem nadania im nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

Jest wśród nich m.in. projekt COBRAMAN "Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities", wspierający rewitalizację terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej.

Znaczne odszkodowanie musiały zapłacić przed laty władze Bydgoszczy z powodu źle przygotowanej transakcji, gdzie deweloper na zakupionej od samorządu działce rozpoczął budowę osiedla i okazało się, że ziemia jest skażona.

Zaniedbane tereny poprzemysłowe są w każdym mieście Europy. Badania w ok. 500 polskich miastach wykazały, że niemal 80% ośrodków miejskich liczących powyżej 100 tys. mieszkańców dysponuje takimi gruntami. Lokalne władze nie znajdują pomysłów, jak przywrócić im atrakcyjność. – Jedynie 6 polskich instytucji prowadzi projekty finansowane z programu COBRAMAN dla państw Europy Środkowej (Central Europe Program).

W tej nielicznej grupie znajduje się Bydgoszcz, gdzie zespół pracowników Urzędu Miasta kieruje projektem COBRAMAN. Ten międzynarodowy projekt koncentruje się na problemie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej i jest współfinansowany przez Unię Europejską – mówi Grzegorz Boroń, Zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.

Projekt COBRAMAN został wybrany w konkursie pierwszego naboru w 2008 r. W tym roku 3 już nabór rozpocznie się 15 marca i potrwa do 30 kwietnia. Decyzja o wyborze wniosków zapadnie pod koniec br. Z programu dla Europy Środkowej może być finansowana różnorodna działalność. Również dotycząca aspektów rewitalizacyjnych, co jest istotne, gdy umacnia się tendencja powrotu życia do opustoszałych centrów miast. Budżet programu dla Europy Środkowej wynosi – 298 295 837 euro, a dofinansowanie wynosi do 85% dla Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii, natomiast dla partnerów z pozostałych państw – do 75%.

Są europejskie pieniądze

Współpraca w latach 2007–2013 jest realizowana w ramach osobnego celu polityki spójności Unii Europejskiej (dalej: UE) – Cel Europejska Współpraca Terytorialna (dalej: EWT). – Nadanie wysokiej rangi współpracy terytorialnej pokazuje, jak ważne są wspólne przedsięwzięcia podejmowane przez partnerów unijnych – mówi Michał Korolko, Wicemarszałek kujawsko-pomorski, uczestniczący w regionalnym seminarium Programu dla Europy Środkowej, zorganizowanym dla samorządowców. Rosnące znaczenie tego typu współpracy potwierdza wzrost wysokości środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR).

W latach 2007–2013 na rozwój współpracy terytorialnej z budżetu UE przeznaczono 7,75 mld euro. Polska alokacja na realizację programów w ramach EWT wynosi 557,8 mln euro.

Zasady realizacji projektów EWT

Programy operacyjne EWT obejmują współpracę transgraniczną, transnarodową i międzyregionalną. Współpraca transnarodowa – w niej mieści się projekt COBRAMAN – ma na celu integrację terytorialną UE poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego. W finansowanym z EWT projekcie COBRAMAN muszą uczestniczyć partnerzy z przynajmniej 2 krajów wspólnotowych i uwzględnić co najmniej 2 wspólne formy jego realizacji:

● przygotowanie projektu (zaangażowanie wszystkich partnerów w przygotowanie propozycji projektowej, wspólne planowanie działań),

● realizacja (podział ról pomiędzy partnerami, wykonywanie komplementarnych działań),

● personel zatrudniony do realizacji projektu (wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych komponentów projektu oraz wszystkich partnerów, wyznaczenie wspólnego koordynatora),

● finansowanie (wspólny budżet projektu, podział budżetu na poszczególnych partnerów, odpowiadających przewidzianym dla nich działaniom, realizowanym na rzecz wszystkich uczestników projektu).

Jak aplikować do COBRAMAN

Trzeci standardowy nabór do projektu COBRAMAN rozpoczął się 15 marca i potrwa do 30 kwietnia br. Komitet Monitorujący decyzję o wyborze wniosków ogłosi na przełomie listopada i grudnia 2010 r. Programy współpracy terytorialnej EWT są dostępne na stronie internetowej www.central2013.eu, edytowanej w języku angielskim. Tam samorządowcy mogą poszukać interesującego dla siebie projektu albo zamieścić własny pomysł na projekt.

Do poszukiwania partnerów służy zakładka „forum”. Wiodący partner projektu przekazuje wniosek do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Wiedniu (Museumstrasse 3/A/III, A-1070 Vienna, Austria, tel. +43 1 40 00 76 142, faks +43 1 40 00 99 76 141, e-mail: info@central2013.eu). Polska strona programu EWT ma charakter jedynie pomocniczy: www.ewt.gov.pl.

Strategia programu w trzecim naborze i nowe narzędzia wspierania projektów są opisane na stronie internetowej (pdf): www.ewt.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/STRATEGIA.pdf.

W Polsce Krajowy Punkt Informacyjny w Katowicach udziela pomocy i doradza przy tworzeniu wniosków.

Umowy zawierane są z miastem Wiedeń, reprezentowanym przez Departament Strategii UE i Rozwoju Gospodarczego, pełniącym funkcję instytucji zarządzającej dla Europejskiego Programu Współpracy Terytorialnej dla Europy Środkowej.

Czytaj także: Pomoc Unijna w 2010 r. >>

Bydgoszcz potrafi

Bydgoszcz jest partnerem wiodącym w projekcie realizowanym do listopada 2011 r. Budżet projektu wynosi ponad 3,6 mln euro, z czego 85% (prawie 3 mln euro) to dofinansowanie z EFRR. O misji projektu mówi Grzegorz Boroń z bydgoskiego magistratu: – Tereny poprzemysłowe mogą być zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi, a proces rewitalizacji jest długi i złożony z wielu problemów. Potrzebujemy zaangażowania specjalistów, polityków i inwestorów. Musimy zdobyć wiedzę i doświadczenie, gdyż brakuje standardów edukacyjnych w kształceniu menadżerów.

Podczas dwóch dotychczasowych naborów Programu dla Europy Środkowej razem z aplikacjami projektów COBRAMAN i REURIS (ten drugi dotyczy rewitalizacji terenów nadrzecznych) wpłynęły 274 wnioski, z których do realizacji przyjęto 66. Wśród uczestników projektu COBRAMAN (m.in. Stuttgart, Kranj na Słowenii, Usti nad Łabą i Most w Czechach) Bydgoszcz jest jedynym ośrodkiem, w którym w ramach tego projektu przeprowadzana jest ekologiczna inwestycja.

Udział w takim przedsięwzięciu, od planowania po finał, stanowi ważny element szkolenia „brownfieldmenedżerów”. Kierownictwo programu przeprowadzenie pilotażowej rewitalizacji powierzyło Bydgoszczy – tłumaczy Grzegorz Boroń. Na miejskiej działce o powierzchni 1,1 tys. m2 przy gazowni przez wiele lat produkowano papę oraz naprawiano autobusy i tramwaje, co spowodowało, że do gruntu przeniknęły duże ilości zanieczyszczeń. Uczestnicy programu opracują metodę utylizacji szkodliwych odpadów oraz projekt nowego zagospodarowania terenu. Unijna dotacja na tę inwestycję wyniesie 600 tys. euro.

Potrzebna regulacja prawna

W Polsce projekty rewitalizacji terenów poprzemysłowych nie są popularne. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak polityki miejskiej, co widać w wielu aktach prawnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego i finansów publicznych. Przeszkodami są także nieuporządkowany stan prawny terenów poprzemysłowych oraz zagrożenia, jakie stwarzają one dla otoczenia, wynikające z zanieczyszczenia warstwy ziemi związkami chemicznymi, metalami ciężkimi, substancjami ropopochodnymi itp.

Uczynienie ze zdewastowanej enklawy gruntowej w centrum miasta atrakcyjnego miejsca o charakterze publicznym wiąże się z identyfikacją skażeń oraz kosztowną i pracochłonną rekultywacją, zgodną z przyszłym przeznaczeniem gruntów. Brakuje ustawy o rewitalizacji, ale trzeba przyznać, że niemała liczba unormowań rozproszona jest w wielu aktach prawnych. Wymienione bariery hamują podejmowanie efektywnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Polsce.

Jest przynajmniej kilka powodów, by planowaną od lat ustawę zaczerpnąć z prawa niemieckiego. Przyczyny degradacji polskich miast, poza tym, że są historycznie opóźnione, nie różnią się w sposób istotny od przyczyn podobnego procesu w Niemczech. Niemiecki model rewitalizacji bez przeszkód realizowany jest od ponad 40 lat.

Projektowana ustawa powinna uregulować zasady:

● przygotowania i realizacji programów rewitalizacji,

● finansowania programów rewitalizacji,

● partycypacji społecznej.

Czytaj także: Innowacyjne projekty w administracji >>

CELE COBRAMAN

Zamierzeniem tego projektu jest wypracowanie koncepcji zarządzania terenami poprzemysłowymi poprzez:

1) zebranie rezultatów zrealizowanych projektów obejmujących tereny poprzemysłowe (raport dostępnych metod i narzędzi, baza danych projektów zrewitalizowanych, przewodnik do zarządzania terenami poprzemysłowymi);

2) stworzenie nowego stanowiska pracy – „menedżera do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów poprzemysłowych” (profil pracownika, określenie wymagań oraz zakresu obowiązków dla nowego stanowiska pracy, cykl szkoleń dla menedżerów wyznaczonych z instytucji partnerskich, po zakończeniu projektu samorządy europejskie będą mogły zatrudniać osoby, kierując się wypracowanym w ten sposób profilem);

3) realizację projektów pilotażowych, polegających np. na rekultywacji oraz zagospodarowaniu na cele rekreacyjne zaniedbanej działki;

4) utworzenie Europejskiej Szkoły Zarządzania Terenami Poprzemysłowymi (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy i Uniwersytet Techniczny w Ostrawie przygotują programy edukacyjne i wykształcą pierwszą grupę specjalistów. Planowane jest również stworzenie kursów nowoczesnymi metodami, m.in. poprzez e-learning).

DANE KONTAKTOWE

Krajowy Punkt Informacyjny w Polsce prowadzi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej,

Katowice, ul. Mickiewicza 15,

tel. (32) 253 90 08 w. 16,

faks (32) 253 73 76,

e-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mrr.gov.pl.

Główny Cel – Specjaliści

Przygotowanie specjalistów ds. rewitalizacji terenów poprzemysłowych to nadrzędny cel obejmującego kraje Europy Środkowej projektu COBRAMAN, polegający na szkoleniu fachowców oraz wspieraniu rozwoju kierunków studiów związanych z rekultywacją tzw. brownfieldów, czyli obszarów zdegradowanych przez przemysł.

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Deklaracja przystąpienia do matury 2023 r.
  Deklaracja przystąpienia do matury 2023 r. - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego.
  Czy piec kaflowy i koza na węgiel dają prawo do dodatku węglowego?
  Czy piec kaflowy i koza na węgiel dają prawo do dodatku węglowego?
  Kontrola prawa do dopłaty do pelletu i węgla [urzędnicy w gminach, straż miejska i kominiarze]
  W Rzeszowie do połowy zeszłego tygodnia korekty deklaracji zgłosiło 30 osób, a w Częstochowie w okresie od 20 lipca do 2 sierpnia było ich 26 (co stanowiło niemal jedną piątą wszystkich złożonych deklaracji w tym czasie). Ale już np. w Katowicach w zeszłym tygodniu urzędnicy szacowali, że zmiany wcześniejszych deklaracji mogło dokonać ponad 200 właścicieli i zarządców nieruchomości.
  Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. [jednolite rozporządzenie]
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2017 r. z późn. zm.)
  Czy dodatek węglowy jest opodatkowany?
  Pytanie: Czy po otrzymaniu dodatku węglowego, mam zapłacić podatek dochodowy PIT od 3000 zł?
  Czy jest dopuszczalna egzekucja obowiązku szkolnego w wakacje
  Do organu prowadzącego szkołę podstawową wpłynął wniosek dyrektora tej szkoły o wszczęcie egzekucji administracyjnej wobec rodziców uchylających się od obowiązku zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. Wniosek wpłynął 14 czerwca 2022 r. Rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka i (lub) samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia. Czy zasadne jest by wójt gminy jako organ egzekucyjny wszczynał procedurę w sprawie egzekucji obowiązku szkolnego po zakończeniu roku szkolnego?
  Czy urzędnik na stanowisku kierowniczym może też być kierownikiem jednostki organizacyjnej w gminie?
  Czy pracownik na stanowisku urzędniczym kierowniczym w urzędzie gminy może jednocześnie pełnić obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej w gminie, na zasadzie wydania zarządzenia wójta w sprawie powierzenia obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej X z zaznaczeniem, że pełnienie tych obowiązków wygasa z dniem zatrudnienia kierownika tej jednostki?
  Jak wyjaśnić rażąco niską cenę zamówienia publicznego
  Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego. Złożono trzy oferty. Wartość jednej z ofert jest o 90% niższa od pozostałych dwóch ofert oraz o 90% od oszacowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma obawy co do możliwości prawidłowej realizacji zamówienia. Czy zamawiający może w tym przypadku zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie ceny rażąco niskiej?
  Ustawa z 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym [pełna treść]
  Poniżej treść ustawa z 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym:
  Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy 3000 zł? Do kiedy? Gdzie jest wzór? Czy trzeba wykazywać dochody? [Kompendium]
  Wniosek o wypłatę dodatku węglowego 3000 zł składa się do dnia 30 listopada 2022 r. Można go złożyć przez ePUAP, a wzór opracuje minister do spraw energii.
  Wniosek o dofinansowanie do pelletu, LPG, oleju, drewna. Co z dopłatami do gazu?
  Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zaprezentowała projekt ustawy dotyczącej wsparcia dla niektórych źródeł ciepła i ciepłowni. Według niego używający pelletu otrzymają 3 tys. zł, drewna kawałkowego – 1 tys. zł, oleju opałowego – 2 tys. zł, a gazu LPG – 500 zł.
  Jakie są przedmioty w liceum ogólnokształcącym (LO)?
  Jakie są przedmioty w liceum ogólnokształcącym? Jaki akt prawny wprowadza te przedmioty do programu nauczania w liceum?
  Gdzie znaleźć listę szkół prowadzących rekrutację uzupełniającą do liceum, technikum, zawodówki?
  Jak znaleźć liceum, technikum, szkołę zawodową prowadzącą rekrutację uzupełniającą?
  MEiN: rekrutacja uzupełniająca i odwołanie od wyniku rekrutacji do liceum, technikum, zawodówki
  Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe młodzież przyjmuje się do publicznych szkół ponadpodstawowych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. Wskazane w ustawie kryteria są możliwe do spełnienia przez każdego ucznia publicznej szkoły podstawowej.
  Minister rolnictwa: 4-5 zł za 1 kg cukru. 10 zł za chleb to sianie paniki. Chyba, że wzrośnie cena gazu
  Mąki nam nie zabraknie, jesteśmy bezpieczni żywnościowo - zapewnił w piątek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Mamy odpowiednie ilości zapasów cukru - dodał.
  Wczasy pod gruszą a wakacyjny wyjazd dziecka pracownika
  Wakacje, podobnie jak święta, to czas, w którym zainteresowanie pracowników możliwością uzyskania świadczeń z ZFŚS jest wzmożone. Wiąże się to z ponoszeniem w tym okresie większych wydatków związanych z organizacją wypoczynku rodzinnego oraz dla dzieci i młodzieży. Jakie środki mogą uzyskać pracownicy na te cele? Czy możliwe jest uzyskanie świadczenia zarówno na organizację wypoczynku własnego, jak i dziecka?
  Konferencja: Atom dla samorządu. Energetyka jądrowa szansą dla transformacji energetycznej Śląska i Zagłębia [13 września 2022 r.]
  Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza do udziału w konferencji:
  Wykaz zajęć pedagogów, psychologów, terapeutów i doradców zawodowych [rozporządzenie z 22 lipca 2022 r.]
  Znany jest wykaz zajęć prowadzonych przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Wynika z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych – Dz.U z 2022 r. Poz. 1610.
  Egzamin ósmoklasisty: Lista lektur w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024
  Minister edukacji Przemysław Czarnek określił listę lektur wymaganych na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.
  Walka z rakiem: naukowcy opracowali mapę układu odpornościowego
  Opublikowano właśnie pierwszą mapę powiązań i komunikacji między wszystkimi komórkami układu immunologicznego. Dzięki takiej wiedzy mogą powstać nowe terapie raka, chorób zakaźnych i innych schorzeń.
  Wymagania dla egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024
  Minister Edukacji i nauki określił wymagania egzaminacyjne dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w 2023 r. i 2024 r. Wynikają z rozporządzenia z 15 lipca 2022 r. (Dz.U z 2022 r. poz. 1591). Zawiera ono załącznik podzielony na trzy części:
  Postępowania dyscyplinarne wobec nauczycieli – od niewłaściwego słowa po uwodzenie. Anonimy na nauczycieli
  Przybywa postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych wobec pedagogów. Czego dotyczą?
  Czy można zmienić deklarację CEEB, aby dostać dodatek węglowy 3000 zł?
  Po wprowadzeniu dodatku węglowego 3000 zł wzrosło zainteresowanie Polaków korygowaniem wpisów w ewidencji CEEB tak, aby do zgłoszonego np. pieca gazowego dodać piec opalany węglem. Albo zgłosić w ewidencji, że wcześniej zgłoszony taki piec jest głównym źródłem ogrzewania domu. Przed nadużyciami w tym zakresie przestrzega rzecznik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB).
  5,323 mld zł rekompensaty za zamrożenie taryfy na gaz w 2022 r. dla sprzedawcy gazu PGNiG Obrót Detaliczny
  Największy detaliczny sprzedawca gazu, PGNiG Obrót Detaliczny otrzymało 2,495 mld zł na poczet rekompensaty za zamrożenie taryfowych cen gazu - poinformowało 2 VIII 2002 r. PGNiG. Łącznie od 7 marca 2022 r. spółka otrzymała już 5,323 mld zł z tego tytułu.
  Wolne miejsca na uczelniach 2022 r. / 2023 r.
  Największym zainteresowaniem studentów cieszą się takie kierunki jak: informatyka, psychologia, prawo. Czy są jeszcze wolne miejsca?