Kategorie

Przepis na idealne miasto

Piotr Schick
Od kilku lat Polska włącza się do międzynarodowych projektów i programów rewitalizacyjnych. Programy rewitalizacji przygotowane przez gminy, w większym niż dotychczas stopniu, powinny obejmować obszary zdegradowane działalnością przemysłową, celem nadania im nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

Jest wśród nich m.in. projekt COBRAMAN "Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities", wspierający rewitalizację terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej.

Znaczne odszkodowanie musiały zapłacić przed laty władze Bydgoszczy z powodu źle przygotowanej transakcji, gdzie deweloper na zakupionej od samorządu działce rozpoczął budowę osiedla i okazało się, że ziemia jest skażona.

Reklama

Zaniedbane tereny poprzemysłowe są w każdym mieście Europy. Badania w ok. 500 polskich miastach wykazały, że niemal 80% ośrodków miejskich liczących powyżej 100 tys. mieszkańców dysponuje takimi gruntami. Lokalne władze nie znajdują pomysłów, jak przywrócić im atrakcyjność. – Jedynie 6 polskich instytucji prowadzi projekty finansowane z programu COBRAMAN dla państw Europy Środkowej (Central Europe Program).

W tej nielicznej grupie znajduje się Bydgoszcz, gdzie zespół pracowników Urzędu Miasta kieruje projektem COBRAMAN. Ten międzynarodowy projekt koncentruje się na problemie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej i jest współfinansowany przez Unię Europejską – mówi Grzegorz Boroń, Zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.

Projekt COBRAMAN został wybrany w konkursie pierwszego naboru w 2008 r. W tym roku 3 już nabór rozpocznie się 15 marca i potrwa do 30 kwietnia. Decyzja o wyborze wniosków zapadnie pod koniec br. Z programu dla Europy Środkowej może być finansowana różnorodna działalność. Również dotycząca aspektów rewitalizacyjnych, co jest istotne, gdy umacnia się tendencja powrotu życia do opustoszałych centrów miast. Budżet programu dla Europy Środkowej wynosi – 298 295 837 euro, a dofinansowanie wynosi do 85% dla Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii, natomiast dla partnerów z pozostałych państw – do 75%.

Są europejskie pieniądze

Współpraca w latach 2007–2013 jest realizowana w ramach osobnego celu polityki spójności Unii Europejskiej (dalej: UE) – Cel Europejska Współpraca Terytorialna (dalej: EWT). – Nadanie wysokiej rangi współpracy terytorialnej pokazuje, jak ważne są wspólne przedsięwzięcia podejmowane przez partnerów unijnych – mówi Michał Korolko, Wicemarszałek kujawsko-pomorski, uczestniczący w regionalnym seminarium Programu dla Europy Środkowej, zorganizowanym dla samorządowców. Rosnące znaczenie tego typu współpracy potwierdza wzrost wysokości środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR).

W latach 2007–2013 na rozwój współpracy terytorialnej z budżetu UE przeznaczono 7,75 mld euro. Polska alokacja na realizację programów w ramach EWT wynosi 557,8 mln euro.

Zasady realizacji projektów EWT

Programy operacyjne EWT obejmują współpracę transgraniczną, transnarodową i międzyregionalną. Współpraca transnarodowa – w niej mieści się projekt COBRAMAN – ma na celu integrację terytorialną UE poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego. W finansowanym z EWT projekcie COBRAMAN muszą uczestniczyć partnerzy z przynajmniej 2 krajów wspólnotowych i uwzględnić co najmniej 2 wspólne formy jego realizacji:

● przygotowanie projektu (zaangażowanie wszystkich partnerów w przygotowanie propozycji projektowej, wspólne planowanie działań),

● realizacja (podział ról pomiędzy partnerami, wykonywanie komplementarnych działań),

● personel zatrudniony do realizacji projektu (wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych komponentów projektu oraz wszystkich partnerów, wyznaczenie wspólnego koordynatora),

● finansowanie (wspólny budżet projektu, podział budżetu na poszczególnych partnerów, odpowiadających przewidzianym dla nich działaniom, realizowanym na rzecz wszystkich uczestników projektu).

Jak aplikować do COBRAMAN

Reklama

Trzeci standardowy nabór do projektu COBRAMAN rozpoczął się 15 marca i potrwa do 30 kwietnia br. Komitet Monitorujący decyzję o wyborze wniosków ogłosi na przełomie listopada i grudnia 2010 r. Programy współpracy terytorialnej EWT są dostępne na stronie internetowej www.central2013.eu, edytowanej w języku angielskim. Tam samorządowcy mogą poszukać interesującego dla siebie projektu albo zamieścić własny pomysł na projekt.

Do poszukiwania partnerów służy zakładka „forum”. Wiodący partner projektu przekazuje wniosek do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Wiedniu (Museumstrasse 3/A/III, A-1070 Vienna, Austria, tel. +43 1 40 00 76 142, faks +43 1 40 00 99 76 141, e-mail: info@central2013.eu). Polska strona programu EWT ma charakter jedynie pomocniczy: www.ewt.gov.pl.

Strategia programu w trzecim naborze i nowe narzędzia wspierania projektów są opisane na stronie internetowej (pdf): www.ewt.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/STRATEGIA.pdf.

W Polsce Krajowy Punkt Informacyjny w Katowicach udziela pomocy i doradza przy tworzeniu wniosków.

Umowy zawierane są z miastem Wiedeń, reprezentowanym przez Departament Strategii UE i Rozwoju Gospodarczego, pełniącym funkcję instytucji zarządzającej dla Europejskiego Programu Współpracy Terytorialnej dla Europy Środkowej.

Czytaj także: Pomoc Unijna w 2010 r. >>

Bydgoszcz potrafi

Bydgoszcz jest partnerem wiodącym w projekcie realizowanym do listopada 2011 r. Budżet projektu wynosi ponad 3,6 mln euro, z czego 85% (prawie 3 mln euro) to dofinansowanie z EFRR. O misji projektu mówi Grzegorz Boroń z bydgoskiego magistratu: – Tereny poprzemysłowe mogą być zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi, a proces rewitalizacji jest długi i złożony z wielu problemów. Potrzebujemy zaangażowania specjalistów, polityków i inwestorów. Musimy zdobyć wiedzę i doświadczenie, gdyż brakuje standardów edukacyjnych w kształceniu menadżerów.

Podczas dwóch dotychczasowych naborów Programu dla Europy Środkowej razem z aplikacjami projektów COBRAMAN i REURIS (ten drugi dotyczy rewitalizacji terenów nadrzecznych) wpłynęły 274 wnioski, z których do realizacji przyjęto 66. Wśród uczestników projektu COBRAMAN (m.in. Stuttgart, Kranj na Słowenii, Usti nad Łabą i Most w Czechach) Bydgoszcz jest jedynym ośrodkiem, w którym w ramach tego projektu przeprowadzana jest ekologiczna inwestycja.

Udział w takim przedsięwzięciu, od planowania po finał, stanowi ważny element szkolenia „brownfieldmenedżerów”. Kierownictwo programu przeprowadzenie pilotażowej rewitalizacji powierzyło Bydgoszczy – tłumaczy Grzegorz Boroń. Na miejskiej działce o powierzchni 1,1 tys. m2 przy gazowni przez wiele lat produkowano papę oraz naprawiano autobusy i tramwaje, co spowodowało, że do gruntu przeniknęły duże ilości zanieczyszczeń. Uczestnicy programu opracują metodę utylizacji szkodliwych odpadów oraz projekt nowego zagospodarowania terenu. Unijna dotacja na tę inwestycję wyniesie 600 tys. euro.

Potrzebna regulacja prawna

W Polsce projekty rewitalizacji terenów poprzemysłowych nie są popularne. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak polityki miejskiej, co widać w wielu aktach prawnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego i finansów publicznych. Przeszkodami są także nieuporządkowany stan prawny terenów poprzemysłowych oraz zagrożenia, jakie stwarzają one dla otoczenia, wynikające z zanieczyszczenia warstwy ziemi związkami chemicznymi, metalami ciężkimi, substancjami ropopochodnymi itp.

Uczynienie ze zdewastowanej enklawy gruntowej w centrum miasta atrakcyjnego miejsca o charakterze publicznym wiąże się z identyfikacją skażeń oraz kosztowną i pracochłonną rekultywacją, zgodną z przyszłym przeznaczeniem gruntów. Brakuje ustawy o rewitalizacji, ale trzeba przyznać, że niemała liczba unormowań rozproszona jest w wielu aktach prawnych. Wymienione bariery hamują podejmowanie efektywnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Polsce.

Jest przynajmniej kilka powodów, by planowaną od lat ustawę zaczerpnąć z prawa niemieckiego. Przyczyny degradacji polskich miast, poza tym, że są historycznie opóźnione, nie różnią się w sposób istotny od przyczyn podobnego procesu w Niemczech. Niemiecki model rewitalizacji bez przeszkód realizowany jest od ponad 40 lat.

Projektowana ustawa powinna uregulować zasady:

● przygotowania i realizacji programów rewitalizacji,

● finansowania programów rewitalizacji,

● partycypacji społecznej.

Czytaj także: Innowacyjne projekty w administracji >>

CELE COBRAMAN

Zamierzeniem tego projektu jest wypracowanie koncepcji zarządzania terenami poprzemysłowymi poprzez:

1) zebranie rezultatów zrealizowanych projektów obejmujących tereny poprzemysłowe (raport dostępnych metod i narzędzi, baza danych projektów zrewitalizowanych, przewodnik do zarządzania terenami poprzemysłowymi);

2) stworzenie nowego stanowiska pracy – „menedżera do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów poprzemysłowych” (profil pracownika, określenie wymagań oraz zakresu obowiązków dla nowego stanowiska pracy, cykl szkoleń dla menedżerów wyznaczonych z instytucji partnerskich, po zakończeniu projektu samorządy europejskie będą mogły zatrudniać osoby, kierując się wypracowanym w ten sposób profilem);

3) realizację projektów pilotażowych, polegających np. na rekultywacji oraz zagospodarowaniu na cele rekreacyjne zaniedbanej działki;

4) utworzenie Europejskiej Szkoły Zarządzania Terenami Poprzemysłowymi (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy i Uniwersytet Techniczny w Ostrawie przygotują programy edukacyjne i wykształcą pierwszą grupę specjalistów. Planowane jest również stworzenie kursów nowoczesnymi metodami, m.in. poprzez e-learning).

DANE KONTAKTOWE

Krajowy Punkt Informacyjny w Polsce prowadzi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej,

Katowice, ul. Mickiewicza 15,

tel. (32) 253 90 08 w. 16,

faks (32) 253 73 76,

e-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mrr.gov.pl.

Główny Cel – Specjaliści

Przygotowanie specjalistów ds. rewitalizacji terenów poprzemysłowych to nadrzędny cel obejmującego kraje Europy Środkowej projektu COBRAMAN, polegający na szkoleniu fachowców oraz wspieraniu rozwoju kierunków studiów związanych z rekultywacją tzw. brownfieldów, czyli obszarów zdegradowanych przez przemysł.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy? Jest to niezwykle istotna kwestia pod kątem roku szkolnego i bezproblemowego powrotu dzieci do szkół.

  Compliance - od czego zacząć wdrożenie systemu?

  Compliance - od czego należy zacząć wdrożenie systemu w organizacji? Coraz więcej podmiotów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego rozumie, że posiadanie systemów Compliance jest niezbędne, by podmiot mógł bezpiecznie funkcjonować lub się rozwijać.