Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprawozdawczość w operacjach finansowych JST (1)

Małgorzata Michalska
Zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, niezależnie od formy organizacyjno–prawnej, muszą sporządzać sprawozdania na podstawie jednego, wspólnego rozporządzenia.

W ustawie o finansach publicznych uchwalonej przez Sejm RP w dniu 27 sierpnia 2009 r. sprawozdawczość z zakresu zobowiązań zaliczanych do długu publicznego oraz należności i wybranych aktywów finansowych została objęta jedną delegacją (art. 41 ust. 5 ustawy o finansach publicznych). Oznacza to, że wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej, sporządzać będą sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i RB-UN na podstawie jednego, wspólnego rozporządzenia.

W dniu 4 marca 2010 r. Minister Finansów podpisał akt wykonawczy do ww. delegacji ustawowej, tj. rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z dn. 19.03.2010r., Nr 43, poz. 247). Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych zastępuje dwa obowiązujące dotychczas rozporządzenia:

− rozporządzenie Ministra Finansów z 26.6.2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 113, poz 770);

− rozporządzenia Ministra Finansów z 27.6.2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 ze zm.) w zakresie sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN.

Do końca 2009 roku sprawozdania sporządzane były jeszcze zgodnie z przepisami tych rozporządzeń.

W wyniku wejścia w życie nowego rozporządzenia dane niezbędne m. in. do obliczenia przez Ministra Finansów państwowego długu publicznego, począwszy od okresów sprawozdawczych roku 2010 będą gromadzone i przetwarzane przez Główny Urząd Statystyczny, a następnie przekazywane w postaci zbiorczej do Ministerstwa Finansów.

Dotyczy to danych o:

− zobowiązaniach, należnościach oraz wybranych aktywów finansowych jednostek i zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej,

− zadłużeniu, stanie należności oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach jednostek samorządu terytorialnego;

Rozporządzenie określa wzory, terminy oraz zasady sporządzania sprawozdań z zakresu zobowiązań i należności, w szczególności państwowego długu publicznego przez państwowe jednostki budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdania sporządzane są według stanu na koniec każdego kwartału lub roku budżetowego (w przypadku sprawozdań rocznych).

Przewidziano jeden wspólny wzór formularzy dla poszczególnych sprawozdań, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej jednostek sektora finansów publicznych. Każda jednostka sektora finansów publicznych wypełnia tylko i wyłącznie te formularze i to w takim zakresie, w jakim może posiadać określone tytuły dłużne, należności lub aktywa finansowe. Obecnie, dla państwowych jednostek budżetowych nie mają zastosowania dotychczasowe wyłączenia co do zakresu danych przekazywanych przez te jednostki do końca 2009 roku.

Od pierwszego kwartału 2010 roku, państwowe jednostki budżetowe i organizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego i podległe im jednostki organizacyjne powinny sporządzać następujące sprawozdania:

Kwartalne:

−    Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

−    Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wy-branych aktywów finansowych.

Dodatkowo, jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami wypełniają i przekazują do podmiotu przekazującego dotację i zlecającego zadanie kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez te jednostki zadań zleconych (Rb-ZN).

Roczne:

−    Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,

−    Rb-UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej.

Tak jak dotychczas, sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N, Rb-UN oraz Rb-ZN to sprawozdania wykorzystywane dla celów statystycznych. Podstawą sporządzenia sprawozdań jest ewidencja księgowa jednostki oraz sprawozdania lub inne wiarygodne dokumenty poświadczające istnienie danego zobowiązania lub należności.

Oznacza to, że dane zawarte w ww. sprawozdaniach nie muszą być, a w pewnych okolicznościach nawet nie mogą być, identyczne z danymi zapisanymi w ewidencji księgowej. Dotyczy to np. należności z tytułu posiadanych przez jednostkę papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa, wykazywanych w sprawozdaniu Rb-N. Dane dotyczące tych aktywów finansowych w ewidencji księgowej figurują wg wyceny księgowej, ewentualnie rynkowej, natomiast w sprawozdaniu Rb-N należy podać ich wartość nominalną. Oznacza to, że wartość nominalna niekoniecznie musi być równa wartości księgowej, a pomiędzy ewidencją księgową oraz sprawozdaniem Rb-N wystąpi niespójność, która jest jak najbardziej dopuszczalna.

Sprawozdania z zakresu operacji finansowych, w imieniu jednostki, są sporządzane i przekazywane przez:

− dysponentów środków budżetu państwa wszystkich stopni, z wyłączeniem kierowników jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - Rb-Z, Rb-N,

− dysponentów państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej - Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N, Rb-UN - w zakresie operacji finansowych Skarbu Państwa;

− przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego - Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN, Rb-ZN,

− kierowników jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym kierowników zakładów budżetowych - Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN - w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

− kierowników jednostek organizacyjnych utworzonych lub nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym kierowników samorządowych instytucji kultury, kierowników samorządowych zakładów opieki zdrowotnej, kierowników gminnych, powiatowych i wojewódzkich funduszy celowych z osobowością prawną, kierowników innych samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw - Rb-Z, Rb-N - w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

− Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie operacji finansowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zarządzanych przez niego funduszy – Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ oraz Rb-UN;

− Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie operacji finansowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszy zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ oraz Rb-UN.

Dysponenci gminnych, powiatowych i wojewódzkich funduszy celowych prowadzonych w formie rachunku bankowego oraz kierownicy zakładów budżetowych prowadzących działalność w zakresie innym niż określony w art. 14 ustawy o finansach publicznych przekazują sprawozdania Rb-N i Rb-Z, a kierownicy funduszy celowych posiadających osobowość prawną również sprawozdania Rb-UZ i Rb-UN, do dnia zakończenia ich likwidacji lub zmiany formy organizacyjno-prawnej, na zasadach określonych w rozporządzeniu.

Czytaj także: Klasyfikacja budżetowa w pytaniach i odpowiedziach >>

Istotną zmianą w stosunku do poprzedniego stanu prawnego jest to, że jednostki budżetu centralnego wypełniają sprawozdania odrębnie dla poszczególnych części, np. w sytuacji kiedy dany Minister jest dysponentem więcej niż jednej części budżetowej.

Rozporządzenie wprowadza trzy rodzaje sprawozdań Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN, które muszą składać jednostki:

1. Sprawozdanie jednostkowe – sporządzane przez kierownika jednostki na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji księgowej danej jednostki oraz innych dokumentów,

2. Sprawozdanie łączne, o identycznej szczegółowości co sprawozdania jednostkowe – sporządzane przez jednostki nadzorujące, w szczególności dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia i dysponentów głównych oraz jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego,

3. Sprawozdanie zbiorcze, o identycznej szczegółowości co sprawozdania jednostkowe, według rodzaju jednostki to sprawozdania sporządzane przez jednostki, które są organem założycielskim lub nadzorującym dla jednostek posiadających osobowość prawną, na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek danego rodzaju. Przez sprawozdania zbiorcze należy również rozumieć sprawozdania sporządzane na podstawie otrzymanych sprawozdań łącznych lub zbiorczych (§ 4 ust 1).

W sprawozdaniach Rb-Z, Rb-UZ (z wyłączeniem zestawienia A) i Rb-N, Rb-ZN wykazuje się odpowiednio zobowiązania i należności narastająco na koniec poszczególnych kwartałów roku budżetowego, wyrażone wg wartości nominalnej w złotych polskich. Wartość nominalna oznacza kwotę świadczenia głównego należnego do zapłaty w dniu wymagalności lub pozostałego do zapłaty na dzień sprawozdawczy bez należnego oprocentowania ani odsetek za zwłokę.

Wartość zobowiązań lub należności w walutach obcych należy przelicza się na walutę polską wg średniego kursu walut obcych, ogłaszanego przez NBP i obowiązującego w ostatnim dniu roboczym danego okresu sprawozdawczego.

Dane ze sprawozdań, które są przekazywane w formie elektronicznej, powinny być zgodne z danymi wykazywanymi w tych sprawozdaniach w formie dokumentu.

Wszystkie podmioty, które należą do wymienionych w rozporządzeniu grup jednostki sektora finansów publicznych, mają obowiązek wypełniania jednostkowych sprawozdań Rb-Z Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN. Sprawozdania te dotyczą ich zobowiązań i należności wg tytułów dłużnych. Następnie jednostki przekazują sprawozdania do podmiotów nadzorujących (kierujących). Podmioty nadzorujące (kierujące) mają obowiązek sporządzenia, na podstawie otrzymanych sprawozdań jednostkowych, sprawozdań zbiorczych wg typów jednostek sektora finansów publicznych.

Począwszy od I kwartału 2010 r. odbiorcą sprawozdań przekazywanych przez dysponentów głównych części budżetu państwa będzie Główny Urząd Statystyczny (GUS), a nie jak dotychczas w przypadku sprawozdań w ramach „sprawozdawczości budżetowej” – Departament Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów. Następnie GUS przekazywać będzie do Ministerstwa Finansów zagregowane dane według typów jednostek sektora finansów publicznych. Powyższa zmiana podyktowana jest międzynarodowymi standardami, według których za gromadzenie i przetwarzanie danych z zakresu państwowego długu publicznego odpowiada niezależna instytucja statystyczna.

Podmioty nadzorujące lub kierujące, (jak np. zarządy jednostek samorządu terytorialnego), będące odbiorcami sprawozdań jednostkowych, kontrolują ich prawidłowość pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Ponadto mają obowiązek weryfikacji sprawozdań m.in. pod kątem ich kompletności, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w tym niezgodności z danymi źródłowymi lub błędów rachunkowych, spowodowania korekty przesłanych danych.

W przypadku wystąpienia zmiany stanu faktycznego w ewidencji księgowej lub w przypadku stwierdzenia błędu w uprzednio przekazanym sprawozdaniu, należy niezwłocznie sporządzić oraz przekazać korektę sprawozdania nieodpowiadającego stanowi faktycznemu do jednostki, która jest odbiorcą danego sprawozdania. Sporządzanie korekt sprawozdań nie jest konieczne jeżeli od końca okresu sprawozdawczego upłynęło ponad 6 miesięcy, a zmiana stanowi mniej niż 0,001% PKB za rok budżetowy, którego sprawozdanie dotyczy, lub w przypadku braku informacji za ostatni znany okres.

Jednostki będące odbiorcami sprawozdań sprawdzają prawidłowość otrzymywanych sprawozdań pod względem formalno-rachunkowym. Mogą również kontrolować merytoryczną zawartość złożonych sprawozdań.

Kierownicy jednostek sporządzających sprawozdania, w których stwierdzono nieprawidłowości, są zobowiązani do ich korekty przed włączeniem danych do sprawozdań łącznych lub zbiorczych.

Czytaj także: Kompetencje organu wykonawczego JST do samodzielnych zmian w budżecie >>

W przypadku wystąpienia korekt sprawozdań przekazywanych przez zarząd jednostek samorządu terytorialnego, właściwa regionalna izba obrachunkowa będąca odbiorcą sprawozdań, sporządza korektę sprawozdania zbiorczego w terminie do 5 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym otrzymała te korekty od jednostki samorządowej. Oznacza to, że nie jest konieczne, aby regionalna izba obrachunkowa sporządzała korekty sprawozdań zbiorczych każdorazowo po otrzymaniu korekty od jednostki samorządu terytorialnego, takie korekty powinny być sporządzane tylko zbiorczo, raz w miesiącu.

Małgorzata Michalska

samorzad.infor.pl

Instrukcje księgowego
Instrukcje księgowego – książka z aktualizacjami w serwisie online

Zawiera zestaw 96 aktualnych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe, kadrowe oraz z dziedziny prawa cywilnego i gospodarczego. Instrukcje w serwisie są powiązane z kalkulatorami, formularzami, wskaźnikami, materiałami wideo i aktami prawnymi.

Teraz 17% taniej!
Źródło: Sektor Publiczny
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Min. Maląg zapowiedziała nowy nabór do programu Maluch Plus
  Prawdopodobnie za miesiąc, półtora, ogłosimy zasady nowego naboru, zupełnie innego, z większym budżetowaniem – mówiła Marlena Maląg, odnosząc się do programu Maluch Plus.
  Kalendarz akademicki 2022/2023
  Kalendarz akademicki 2022/2023 rozpoczyna się 1 października 2022 r. Zakończy się 30 się września 2023 r. Podzielony jest na dwa semestry.
  Rok akademicki 2022/23: 1,2 mln studentów, 100 000 nauczycieli akademickich, 400 uczelni
  Rok akademicki 2022/2023 - w Polsce jest blisko 100 tys. nauczycieli akademickich, ok. 28,5 tys. doktorantów i blisko 1,2 mln studentów. Wśród kadry akademickiej jest ok. 9,7 tys. profesorów, ponad 21 tys. doktorów habilitowanych i ok. 45,8 tys. doktorów.
  Czy dodatek elektryczny do pomp ciepła, bojlerów, pieców jest zwolniony z podatku PIT?
  Tak, dodatek elektryczny jest zwolniony z podatku PIT. Przy dodatku do prądu obowiązują te same zasady, co przy dodatku węglowym, dodatku do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju. A wcześniej dodatku osłonowym.
  Nieleczony ząb = paciorkowce = zawał(?)
  Nieleczony ząb zwiększa prawdopodobieństwo zawału.
  Jak uzyskać dodatek elektryczny 1000 zł albo 1500 zł do bojlera [od 1 grudnia 2022 r.]
  Dodatek do prądu a bojler - w ewidencji CEEB zgłoszono przeszło 1 mln bojlerów elektrycznych. Osoby korzystające z tych urządzeń do ogrzewania mieszkań albo domów mają prawo do dodatku elektrycznego.
  Tauron: Zniesienie obliga giełdowego może obniżyć hurtowe ceny energii
  Planowane zniesienie obliga giełdowego docelowo powinno spowodować znaczący spadek cen energii na rynku hurtowym. Może jednak zwiększyć ryzyko kosztów zakupu energii elektrycznej - prezes Tauronu Paweł Szczeszek.
  Sejm: Pracodawcy próbują przekonać posłów do zastąpienia pracy zdalnej pracą okazjonalną. Raz w tygodniu w domu, 4 dni w biurze
  Pracodawcy chcą, aby praca okazjonalna miała wymiar 52 dni w roku. W praktyce pozwoli to na ograniczenie u danego pracodawcy pracy zdalnej. Pracownik na pracy okazjonalnej będzie jeden dzień w tygodniu pracował w domu (bez zwrotu kosztów takiej pracy). A w pozostałe 4 dni pojedzie do biura.
  Jak otrzymać dodatek elektryczny 1000 zł albo 1500 zł? [dodatek do prądu]
  Dodatek elektryczny wynosi 1000 zł. Jego podwyższona wysokość to 1500 zł. Wnioski składa się w gminie miejsca zamieszkania od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Ma być wypłacony najpóźniej do 31 marca 2023 r.
  10% upust do rachunku za prąd dostaniesz jak zaczniesz oszczędzać już od 1 października 2022 r. [Ustawa]
  Rząd zapowiedział 10% upust w rachunkach za prąd w 2024 r. dla oszczędzających energię w 2023 r. Okazało się, że oszczędzać trzeba nie od 1 stycznia 2023 r., a już od 1 października 2022 r.
  Dodatek elektryczny do pomp ciepła nie dla domów z fotowoltaiką [Ustawa]
  Dodatek elektryczny do pomp ciepła wynosi 1000 zł. Ale osoby, które miały w 2021 r. zużycie prądu powyżej 5 MWh (po przeliczeniu 5000 kWh) otrzymają dodatek do prądu w podwyższonej wysokości 1500 zł. Te wartości są zapisane w ustawie uchwalonej 29 września 2022 r. przez Sejm.
  Zmiany w Sejmie: Jak uzyskać dodatek do prądu 1000 zł i 1500 zł [projekt ustawy o dodatku elektrycznym, PDF]
  Na stronach sejmowych opublikowano projekt ustawy dotyczącej zamrożenia cen energii elektrycznej do określonego poziomu rocznego zużycia. Projekt wprowadza także dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania zasilane jest prądem.
  Przywrócenie przepisów o obowiązkowych badaniach okresowych pracowników [Projekt ustawy]
  Resort zdrowia planuje przywrócenie obowiązku wykonywania badań okresowych oraz zleconych przed rozpoczęciem nowej pracy. Obowiązek ten został zawieszony ponad dwa lata temu, po wybuchu pandemii.
  Dodatkowe 250 mln zł na leczenie noworodków od 1 października 2022 r.
  Od 1 października rośnie wycena świadczeń w neonatologii a dodatkowo Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia poszerzają listę unikalnych świadczeń wysokospecjalistycznych, które są lepiej płatne. Jednocześnie minister zdrowia zwrócił się do prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pilną retaryfikację całej pediatrii.
  MKiŚ: Aktualizacja poradnika dla samorządów o dodatku węglowym [stan na 27 września 2022 r.]
  Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego, w których do dnia 20 września 2022 r. nie dokonano wypłaty środków dla wnioskodawcy, należy stosować znowelizowane przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - przypomina resort klimatu w zaktualizowanym poradniku dla gmin.
  CKE: 28-30 września i 12-22 grudnia odbędą się próbne matury w nowej formule
  W dniach 28-30 września, a także 12-22 grudnia odbędą się próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Chodzi o egzaminy przeprowadzane w nowej formule. Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny.
  Wynagrodzenia w oświacie w praktyce, z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 r. [SZKOLENIE ONLINE]
  Zasady wynagradzania nauczycieli budzą wiele wątpliwości praktycznych. Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z ustalaniem i wypłacaniem wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach oświatowych, z omówieniem podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu i przeprowadzania.
  Luka w przepisach o urlopach. Kto ją może wykorzystać? Ile na tym tracą pracodawcy?
  Pracownica od 2018 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Korzysta z niego w ten sposób, że co roku wystawia kolejne wnioski o urlop tak, że jeden kończy się 31 grudnia, a kolejny rozpoczyna dopiero od 2 stycznia. Dzięki temu, że formalnie przerywa urlop wychowawczy na jeden dzień - wolny od pracy 1 stycznia - zyskuje w tym roku prawo do pełnego urlopu wypoczynkowego. Taką sytuację opisała Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego.
  Zamrożenie cen prądu: limit 3000 kWh dla rolników i rodzin wielodzietnych [koszt ustawy 23 mld zł]
  Rodziny z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnicy będą mieli zamrożone ceny energii nie do poziomu 2600 kWh, tylko do 3000 kWh.
  MEiN: przyznajemy, że nie każdy nauczyciel otrzyma średnią pensję
  MEiN przyznaje, że nie każdy nauczyciel otrzymuje średnią pensję. Pomimo to jest ona stale prezentowana na konferencjach prasowych Ministerstwa.
  Węglokoks: rozpoczynamy sprzedaż zagranicznego węgla premium. Cena? 2900 zł/t
  W ostatnim tygodniu września w należącym do grupy katowickiego Węglokoksu składowisku w Ostrowie Wielkopolskim oferowany będzie – obok węgla z polskich kopalń – także surowiec sprowadzony przez spółkę z zagranicy, w pakietach z węglem krajowym. Cena: 2900 zł/t. Dla porównania polski ekogroszek kosztuje od 1599 zł do 1854 zł/t.
  Jakie przepisy określają początek sezonu grzewczego? [rozporządzenia]
  Moment rozpoczęcia sezonu grzewczego w blokach ogrzewanych ciepłem z kaloryferów określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. nr 16 poz. 92).
  50 000 uczniów poparło petycję do min. Czarnka o rezygnację z ustnej matury z języka polskiego. Za trudna. Bez znaczenia przy rekrutacji na studia
  Chcielibyśmy zaznaczyć, że jej wyniki nie są brane pod uwagę, nawet przy rekrutacji na studia humanistyczne! Podobnie jest z maturą ustną z języka obcego – praktycznie nigdzie nie jest wymagana.
  Jodek potasu będzie rozprowadzany przez dyrektorów szkół? [skażenie radioaktywne]
  Dyrektorzy szkół mogą uczestniczyć w rozdawaniu środka chroniącego przed efektami promieniowania. To skutek ostatniej eskalacji wojny w Ukrainie. Tak informuje dziennik „Rzeczpospolita”.
  Wykaz lektur matura 2023 r. – poziom podstawowy i rozszerzony [rozporządzenie, wymagania]
  Wykaz lektur matura 2023 r. – poziom podstawowy i rozszerzony.