REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - potwierdzenie zgłoszenia przewozu

W. B.

REKLAMA

Przewoźnik, czyli przedsiębiorca zajmujący się przewozem ludzi będzie mógł wykonywać działalność po zgłoszeniu tego faktu do właściwego terytorialnie organizatora tego typu przewozu. Będzie on musiał ponadto postarać się o potwierdzenia zgłoszenia przewozu, które wydawane jest w formie decyzji administracyjnej.

Co w zgłoszeniu?

W zgłoszeniu przewoźnik przedstawia proponowaną linię komunikacyjną (następuje to poprzez określenie jej przebiegu, w tym miejsca początkowego i końcowego, oraz długości w kilometrach), na której zamierza wykonywać przewóz oraz proponowany rozkład jazdy.

REKLAMA

Odmowa wydania przewoźnikowi potwierdzenia zgłoszenia przewozu, (dalej zwanego: „potwierdzenia”), następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Kiedy organizator przewozów ludzi może odmówić wydania potwierdzenia? Na przykład, w przypadku gdy właściwy organ cofnął, w drodze decyzji administracyjnej, wydane przewoźnikowi potwierdzenie.

Właściwy organ wydaje, w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia, potwierdzenie oraz wypis z potwierdzenia, o ile jest wymagany (patrz: art. 29 ust. 1 projektu). Załącznikiem do potwierdzenia, pamiętajmy, jest rozkład jazdy. Potwierdzenie wydawane jest na okres do pięciu lat (zgodnie z art. 29 ust. 4 projektu).

Po co te terminy?

REKLAMA

Uzasadnieniem wprowadzenia terminowych potwierdzeń jest m.in. dodatkowa możliwość dokonania, co kilka lat, weryfikacji związanej z wykonywanymi przez przewoźników usługami, jak również spełniania przez nich warunków, na podstawie których wykonywany jest przewóz osób. Oprócz tego wprowadzony system potwierdzeń opiera się na głównych przesłankach dotychczasowych zezwoleń w transporcie drogowym, w którym zezwolenia są wydawane na okres do pięciu lat.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wydaje się, iż rozróżnienie pomiędzy okresem, na jaki organizator może zawrzeć umowę z operatorem a okresem, na jaki wydaje potwierdzenie, nie powinno budzić wątpliwości ze względu na charakter przewozów wykonywanych przez operatora oraz przewoźnika. Przewozy świadczone przez operatora, wskazane w rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007, mają zdecydowane pierwszeństwo przed przewozami „komercyjnymi”.

Ważne jest, iż tak samo, jak w przypadku zaświadczeń, za wydanie potwierdzenia, wypisu z potwierdzenia, wtórnika (czyli duplikatu) potwierdzenia oraz za zmianę tego dokumentu właściwy organizator pobiera opłaty, które stanowią jego dochód.

Niezwykle istotny jest fakt, iż wypis z potwierdzenia, jako dokument, z którego wynika posiadanie przez przewoźnika uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na określonym obszarze, powinien znajdować się w samochodzie, którym wykonujemy transport ludzi.

Czytaj także: Finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej>>

Co w sytuacji cofnięcia potwierdzenia?

REKLAMA

W sytuacji cofnięcia potwierdzenia z przyczyn przewidzianych w art. 30 ust. 4  lub jego wygaśnięcia z przyczyn przewidzianych w ust. 8 pkt 1 tego artykułu, przewoźnik obowiązany jest zwrócić potwierdzenie oraz wypisy z potwierdzenia właściwemu organizatorowi transportu zbiorowego.

Niespełnienie tego obowiązku w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna, niesie za sobą sankcję nałożenia kary pieniężnej w wysokości 1 000 zł (art. 59 ust. 3 projektu).

Warto podkreślić, iż projektowany art. 30 ust. 6 nakłada na przewoźnika obowiązek wystąpienia do właściwego organizatora z wnioskiem o zmianę jego treści, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany, w przypadku gdy zmiana taka dotyczy:

- oznaczenia przedsiębiorcy,

- jego siedziby (miejsca zamieszkania) lub adresu,

- numeru w rejestrze przedsiębiorców

- w ewidencji działalności gospodarczej.

Niespełnienie tego obowiązku usankcjonowane jest karą pieniężną w wysokości 1 000 zł (art. 59 ust. 2 projektu).

Gdy przewóz nie będzie wykonywany z przyczyn zależnych od niego przez okres co najmniej 14 dni, czyli dwóch tygodni, jest on zobowiązany niezwłocznie, czyli  w trybie pilnym,  poinformować o tym fakcie właściwego organizatora przez:

a)    zrzeczenie się wykonywania przewozu albo

b)    zawieszenie wykonywania przewozu, wskazując jednocześnie termin podjęcia wykonywania tego przewozu.

O fakcie wykonywania przewozu we wskazanym przez przewoźnika terminie zobowiązany jest on poinformować właściwego organizatora (zgodnie art. 30 ust. 3 projektu). W przypadku niewykonania ww. obowiązku przewoźnik podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł (patrz: art. 59 ust. 4 projektu ustawy).

Rozkłady jazdy bezwzględnie muszą być aktualizowane

W sytuacji modyfikacji dotyczących aktualizacji rozkładów jazdy przewoźnik jest obowiązany zgłaszać zmiany właściwemu organizatorowi nie później niż w terminie 14 dni przed dniem aktualizacji rozkładów jazdy w terminach określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe. Niespełnienie tego obowiązku usankcjonowane jest karą pieniężną w wysokości 1 000 zł (zgodnie z art. 59 ust. 2 projektu).

W celu zapewnienia ciągłości wykonywania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przypadku śmierci osoby fizycznej, której wydano potwierdzenie, postanowiono wprowadzić podobne rozwiązanie jak do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Rozwiązanie to pozwala na wykonywanie przewozów przez osobę, która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku takiej osoby przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia jej śmierci. Warto podkreślić, iż w przypadku przewozów komercyjnych, w czasie wskazanego wyżej okresu, wspomniana osoba może starać się o  uzyskanie wspomnianego już wyżej potwierdzenia (zgodnie z art. 31 projektu).

Kolejną kwestią, którą zajął się ustawodawca, jest sytuacja, w której wydane zostało potwierdzenie zgłoszenia przewozu na wykonywanie przewozu na obszarze, który objęty jest porozumieniem zawartym pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego lub na obszarze na którym został utworzony związek międzygminny bądź związek powiatów, a następnie porozumienie to wygasło lub związek został rozwiązany. Artykuł 32 projektowanej ustawy wskazuje, iż w takiej sytuacji właściwym organizatorem jest ten, który jest właściwy ze względu na zasięg wykonywanego przewozu (np. w przypadku porozumienia między gminami położonymi w granicach tego samego powiatu, w chwili wygaśnięcia porozumienia właściwym staje się ten powiat).

Czytaj także: Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – umowa o świadczenie usług>>

Jaką rolę spełniają Minister Infrastruktury i Minister Gospodarki Morskiej?

Warto podkreślić, iż w art. 33 projektu zawarte zostało upoważnienie ustawowe do określenia przez ministra właściwego do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, w drodze rozporządzenia, wzorów dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego, z określeniem opłaty za wydanie poszczególnych dokumentów . Na potrzeby wydania ww. rozporządzenia w ustawie została wskazana została maksymalna wysokość ww. opłat.

W art. 33 ust. 2 określono wytyczne do wydania ww. rozporządzenia, wśród których znajdują się m.in.:

1) koszty związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego,

2) okres ważności dokumentów jak również

3) obszar, na którym będą wykonywane przewozy.

Kryterium „kosztów związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego” pozwala na określenie opłat w wysokości pokrywającej rzeczywiste koszty wydania przedmiotowych dokumentów oraz wykonywanie innych czynności związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego. Istotne jest, iż dochód uzyskany z tych opłat powinien umożliwić organizatorowi pokrywanie kosztów związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego, tj.:

a) aktualizacją planu transportowego i przeprowadzania w tym zakresie konsultacji społecznych,

b) badaniem i analizowaniem potrzeb przewozowych lokalnej społeczności, w tym potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej,

c) podejmowaniem działań zmierzających do polepszania standardów usług publicznego transportu zbiorowego,

d) organizowaniem przetargów mających na celu dokonanie wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego, w tym publikacja ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego,

e) prowadzeniem ewidencji przewoźników,

f) kontrolą realizacji przez operatora i przewoźnika usług przewozowych,

g) nadzorem nad przestrzeganiem przez operatora i przewoźnika zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,

h) podejmowaniem przez organizatora działań w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od operatora lub przewoźnika, uniemożliwiających świadczenie usług zgodnie z  warunkami określonymi odpowiednio w umowie albo w potwierdzeniu zgłoszenia przewozu,

i) weryfikowaniem wniosków operatora o rekompensatę i podejmowaniem działań związanych z wypłacaniem rekompensaty.

Pozytywną przesłanką projektowanych przepisów jest zróżnicowanie w projekcie ustawy wysokości opłat uiszczanych przez operatorów i przewoźników w zależności od obszaru oraz okresu ważności zaświadczenia oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozu ma na celu przede wszystkim zapobieżenie ponoszeniu opłat przez przedsiębiorców wykonujących przewozy na mniejszym obszarze lub przez krótszy okres czasu w takiej samej wysokości jak przedsiębiorcy świadczący przewozy na większym obszarze lub przez dłuższy okres czasu. Powyższe rozwiązanie oparte na zasadzie proporcjonalności pozwala na uwzględnienie interesów poszczególnych przedsiębiorców w ich udziale w rynku przewozowym.

B.W.

Sektor Publiczny

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Sektor Publiczny

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Będzie eksplozja w Polsce? 15 000 zachorowań w Chinach. Wzrost o 1500%. Źle w Bułgarii, Czechach. I Chorwacji

Czy ta choroba eksploduje w Polsce tak jak w innych krajach. Krztusiec atakuje coraz więcej krajów.

Min. B. Nowacka wyklucza powrót WOS do szkół. Co z utratą u nauczycieli pracy albo godzin pracy?

Min. B. Nowacka Nowacka wypowiedziała się o pomyśle ZNP o przywróceniu WOS na rok szkolny 2024/2025. Krótko stwierdziła: To byłby chaos.

Wniosek o bon energetyczny będą przyjmowały gminy do 31 października 2024 r. Sprawdź, czy przysługuje Ci nowe świadczenie!

Bon energetyczny jako nowe świadczenie pieniężne ma być przyznawany na wniosek beneficjenta złożony do końca października 2024 r. Obsługą bonu będą zajmowały się gminy i to tam należy kierować swoje kroki, by przejść całą procedurę. Szczegóły dotyczące składania wniosku zawiera ustawa, która właśnie ujrzała światło dzienne. Sprawdź, czy bon energetyczny jest dla Ciebie!

Kto się załapie na bon energetyczny 300-1200 zł? Kryteria dochodowe są dość niskie

Wysokość świadczenia w postaci bonu energetycznego będzie zależna m.in. od osób w gospodarstwie domowym, jak również od kryterium dochodowego na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub wieloosobowym. Pieniądze w wysokości od 300 zł do 1200 zł są do wzięcia już od lipca 2024 roku. Jednak załapać się na to nowe świadczenie nie będzie łatwo dla lepiej zarabiających.

REKLAMA

Ostrzeżenie dla Polaków podróżujących do Iranu. MSZ wydało ważny komunikat

Ze względu na rosnące napięcia między Iranem a Izraelem oraz ryzyko działań zbrojnych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowanie odradza podróże do Iranu. Polscy obywatele, którzy aktualnie przebywają w Iranie, powinni jak najszybciej opuścić ten kraj.

Ponad 27 mln zł dofinansowania na zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami. Nabór wniosków rozstrzygnięty

Minister Sportu i Turystyki rozstrzygnął nabór wniosków na realizację Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2024 r. Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynosi 27 026 000 zł.

Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa Polski na lata 2024-2029. "Wkrótce zostaną zaprezentowane szczegóły"

Wiceminister cyfryzacji, Paweł Olszewski, zapowiedział w piątek, że szczegóły nowej Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2024-2029 zostaną wkrótce zaprezentowane.

Zakaz reklamy fast foodów na bilboardach. Powód: plaga otyłości. Kiedy w Polsce takie przepisy? Czego nie można reklamować już teraz?

Otyłość to problem coraz większej liczby nastolatków. Głównie z tego powodu lokalni politycy w Anglii zakazują reklamowania produktów wysokoprzetworzonych na billboardach. Ogólnokrajowych czy ogólnoeuropejskich zasad regulujących tę kwestię nie należy się spodziewać, ale eksperci podkreślają, że ten sam nośnik można wykorzystać do kampanii pro-zdrowotnej. 

REKLAMA

Wystarczy 3 godziny dziennie i dolegliwości masz jak w banku. Może to dotyczyć nawet co drugiego Polaka

Najnowsze badania potwierdzają starą prawdę, że granie na komputerze nie służy zdrowiu. Dlaczego jednak profesjonalni gracze, którzy poświęcają na grę bardzo dużo czasu, nie cierpią bardziej niż amatorzy?

RPO: Nauczyciele mianowani są gorzej traktowani co do ochrony przedemerytalnej. MEN rozważy zmianę przepisów

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra edukacji o rozważenie zmiany przepisów Karty Nauczyciela. Chodzi o zrównanie uprawnień nauczycieli mianowanych z uprawnieniami nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, związanych z ochroną przedemerytalną i prawem do wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy w przypadku przywrócenia nauczyciela do pracy przez sąd pracy i podjęcia przez niego zatrudnienia. Barbara Nowacka, minister edukacji zapowiedziała powołanie Zespołu, który będzie analizował zgłaszane postulaty odnośnie sytuacji prawnej nauczycieli – także w zakresie ochrony przedemerytalnej i prawa do wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy w przypadku przywrócenia do pracy przez sąd pracy.

REKLAMA