Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ile środków dostaną samorządy w 2011 r.

Wioletta Kępka
Minister Finansów poinformował gminy, powiaty i województwa o planowanej na przyszły rok wysokości subwencji ogólnej i wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa oraz ich udziałów w podatkach dochodowych.

Na podstawie projektu budżetu na 2011 rok Ministerstwo Finansów wyliczyło wysokość subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa samorządów w 2011 roku. Podobnie, jak projekt budżetu są to na razie plany. Choć mało prawdopodobne, aby te wyliczenia się zmieniły. Ostateczną informację o wysokości subwencji i wpłat Minister Finansów przekaże samorządom w ciągu 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2011 rok.

Gminy

Planowana kwota subwencji ogólnej w 2011 roku dla gmin (bez części oświatowej i rekompensującej) wynosi 6 610 756 000 zł. To o prawie 100 mln zł mniej niż w roku 2010 (6,7 mld zł) i aż o ok. 230 mln zł mniej niż w 2009 roku (6,83 mld zł). Subwencja ogólna będzie się składać z części wyrównawczej (5 991 329 000 zł) oraz równoważącej (619 427 000 zł).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwot podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2009 rok.

Natomiast wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

W 2009 roku, podobnie jak rok wcześniej, średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km2.

Z wyliczeń Ministerstwa Finansów (dalej: MF) wynika, że w 2011 roku część wyrównawczą otrzyma 2160 gmin (141 urzędów miast, 524 urzędów miast i gmin oraz 1495 urzędów gmin).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2011 rok została rozdzielona między gminy w następujący sposób:

● 50% – między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe są wyższe od 80% średnich takich wydatków w podobnych gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca,

● 25% – między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe są wyższe od 90% średnich takich wydatków w podobnych gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca,

● 25% – między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów w podobnych gminach.

W 2011 roku część równoważącą otrzymają 1563 gminy (193 miasta, 462 miasta i gminy oraz 908 gminy).

Wysokość wpłat gmin w 2011 roku (według projektu ustawy budżetowej na 2011 rok) wyniesie 619,427 mln zł. To trochę mniej niż w 2010 roku (637,977 mln zł) i sporo mniej niż w 2009 roku (716,114 mln zł). Wpłat dokonują gminy, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% tego wskaźnika wszystkich gmin w kraju.

Wpłaty muszą być dokonywane w dwunastu równych ratach, w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, na rachunek: MF, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, nr 41101010100071712231000000.

W 2011 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: PIT) wynosić będzie 37,12%. Według prognozy zawartej w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok wpływy z PIT w przyszłym roku mają wynieść 38,2 mld zł. Co oznacza, że gdyby prognozy się sprawdziły, do gmin trafiłoby ponad 14 mld zł. Eksperci jednak przestrzegają, że szacunki rządy są zbyt optymistyczne i najprawdopodobniej nie uda się osiągnąć takich wpływów. Tym samym, gminy otrzymają mniejsze środki, ponieważ wysokość udziału samorządów w PIT zależy od rzeczywistych wpływów, a nie od kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej.

Udział w gmin w podatki dochodowych od osób prawnych (dalej: CIT) jest stały i wynosi 6,71%. Według projektu ustawy budżetowej na 2011 rok wpływy z CIT mają wynieść w przyszłym roku 24,8 mld zł.

Czytaj także: Planowanie dochodów i wydatków w samorządach należy poprawić>>

Powiaty

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów według planów MF ma wynieść 1 583 843 000 zł. To więcej niż w 2009 roku (ok. 1,57 mld zł), ale zdecydowanie mniej niż w 2010 roku (ponad 1,7 mld zł). Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej oraz uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest mniejszy niż wskaźnik takich dochodów dla wszystkich powiatów (przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu PIT i CIT).

Kwotę uzupełniającą otrzymają powiaty, w których wskaźnik bezrobocia, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wskaźnik ten będzie wyższy, tym więcej środków w przeliczeniu na 1 mieszkańca otrzyma powiat.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w 2011 roku ma wynieść 1 137 235 000 zł. Dla porównania w 2010 roku było to ponad 1,13 mld zł, a w 2009 roku – niecałe 1,1 mld zł.

Część równoważącą otrzymują powiaty:

● które w 2010 roku nie dokonywały wpłat do budżetu państwa lub wpłaty te były niższe niż 1 mln zł z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze w 2009 roku,

● w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,

● w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej takich dróg w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca,

● w których kwota planowanych dochodów na 2011 rok jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2010 rok.

Część równoważącą otrzymują też miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast.

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% tego wskaźnika dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa.

Zasady dokonywania wpłat do budżetu państwa przez powiaty są podobne, jak w przypadku gmin. Różny jest tylko numer konta: 21 1010 1010 0071 7122 3140 0000.

Udział powiatów w PIT i CIT jest stały i wynosi odpowiednio: 10,25 i 1,4%.

Województwa

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw w 2011 roku ma wynieść 1 112 103 000 zł (w 2010 roku było to ponad 1,27 mld zł, a w 2009 roku – 1,1 mld zł). Podobnie jak w przypadku gmin i powiatów część wyrównawcza składa się z kwot podstawowej i uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymają województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest mniejszy niż wskaźnik tych dochodów dla wszystkich regionów. Wysokość kwoty podstawowej oblicza się, mnożąc liczbę mieszkańców przez 72% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych wszystkich województw a tym samym wskaźnikiem danego regionu.

Natomiast kwotę uzupełniającą otrzymują województwa, w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 mln. Jej wysokość oblicza się, mnożąc liczbę stanowiącą 9% dochodów podatkowych wszystkich województwa przez przeliczeniową liczbę mieszkańców danego regionu.

Część regionalna subwencji ogólnej w 2011 roku ma wynieść prawie 628 mln zł. Tyle samo wyniosą wpłaty województw do budżetu państwa.

Część regionalna zostanie podzielona w następujący sposób:

● 20% – między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa od 110% średniej stopy bezrobocia w kraju,

● 40% – między województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa jest wyższa od powierzchni tych dróg w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju,

● 10% – między województwa, w których PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest niższy od 75% PKB Polski w przeliczeniu na 1 mieszkańca,

● 15% – między województwa w zależności od wysokości wydatków bieżących, poniesionych w 2009 roku na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie,

● 15% – między województwa, w których planowane dochody na 2011 roku są niższe od dochodów planowanych na 2010 rok.

Według planów rządowych wpłat do budżetu państwa w 2011 roku będą dokonywać regiony, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 120% tych dochodów dla wszystkich regionów. Obecnie przepisy przewidują, że granicą jest 110% dochodów, ale rząd w projektach ustaw okołobudżetowych na 2011 rok zaproponował zmianę tego algorytmu. Najprawdopodobniej zmiana ta zostanie przez parlament przyjęta.

Według nowych zasad regiony, które przekroczą pułap 120% średnich dochodów województw, będą oddawać do budżetu państwa 80% tej nadwyżki, a jeżeli przekroczą 180% dochodów – 95%.

Wpłaty dokonywane są na podobnych zasadach, jak w przypadku gmin i powiatów, inny jest tylko numer konta: 16 1010 1010 0071 7122 3150 0000.

Wpływy z województwa w 2011 roku z PIT i CIT wyniosą odpowiednio: 1,6% oraz 14,75%.

CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Wysokość części rekompensującej subwencji ogólnej w 2011 roku ma wynieść 25 mln zł. Środki te będą przeznaczone dla gmin, na terenie których funkcjonują specjalne strefy ekonomiczne (dalej: SSE). Jest ona przeznaczona na wyrównanie ubytku dochodów, wynikających ze zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych gruntów, budowli i budynków w SSE. Wykaz samorządów, które otrzymają rekompensatę w 2011 roku, określi w rozporządzeniu Minister Gospodarki.

Podstawa prawna

•  Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 80, poz. 526; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 857)

Czytaj także: Projekt budżetu 2011 już w Sejmie>>

KOMENTARZ

„Janosikowe” wymaga gruntownej zmiany

ADAM STRUZIK marszałek województwa mazowieckiego

– Rzeczywiście rząd przychylił się do naszych apeli i zaproponował zmniejszenie „janosikowego” w przyszłym roku. To oczywiście sukces, choć pozostawia spory niedosyt.

Zaplanowana przez stronę rządową zmiana zakłada podwyższenie progów – ze 110 do 120% oraz ze 170 do 180%. Jednocześnie zmniejszeniu uległyby wskaźniki. Przy analogicznym do obecnego stanie finansowym taki zapis pozwoliłby Mazowszu w 2011 roku płacić „janosikowe” mniejsze o 170 mln zł.

Z jednej strony oczywiście cieszę się, że w przyszłym roku zapłacimy mniej, niżby wynikało z obowiązującego algorytmu, z drugiej jednak strony – nie rozwiązuje to problemu złej ustawy. Prace nad nią są konieczne, aby nigdy więcej nie powtórzyła się sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia w tym roku. Dlatego nie ustąpię i w dalszym ciągu będę zabiegać o analizę algorytmu i ustawową zmianę przepisów w tym zakresie. Tylko w ten sposób można zabezpieczyć przyszłość województwa.

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Posiłki w szkole i w przedszkolu. Zasady odpłatności, rozliczania i naliczania odsetek za nieterminowe płatności
Posiłki w szkole i w przedszkolu. Zasady odpłatności, rozliczania i naliczania odsetek za nieterminowe płatności
Tylko teraz
29,00 zł
39,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  IMGW: Najnowsza prognoza pogody na wakacje 2022 r. W lipcu upały powyżej 30 stopni. W sierpniu ciepło i burze
  Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej wynika, że w lipcu w Polsce temperatury będą powyżej normy, to znaczy, że będzie naprawdę upalnie.
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto i netto 3270,83 zł dla pracownika chorującego przez część miesiąca od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  Przeliczenie wynagrodzenia brutto do netto od 1 lipca 2022 r., gdy pracowniki część miesiąca był chory - to przykład nr 38 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  15 000 zł brutto dla programisty, to 10555,58 zł albo 9167,58 zł netto [42 przykłady od 1 lipca 2022 r.]
  Lista płac dla pracownika, który przekroczył I próg podatkowy - to przykład nr 40 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  Ochrona zabytków w gminach
  Zadania, które realizuje samorząd gminny w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, obejmują między innymi ochronę i opiekę nad zabytkami. Oznacza to wiele obowiązków ustawowych, które gmina musi wypełniać.
  Okazjonalne kąpielisko za milczącą zgodą wójta
  Zmienia się procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie na utworzenie takiego miejsca będzie można załatwić w jednym urzędzie - gminy. Nowelizacja Prawa wodnego upraszcza także zasady i formę zgody na utworzenie takiego miejsca (może być milcząca). Ważne jest również skrócenie terminów opiniowania zgłoszenia przez inspekcje ochrony środowiska, sanepid, dyrektorów: parku narodowego, urzędu morskiego czy urzędu żeglugi śródlądowej.
  Pełnomocnictwo dla wójta do reprezentowania spółki to nie dokument urzędowy
  Pełnomocnictwo udzielone przez reprezentującego podmiot gospodarczy, nawet na rzecz osoby sprawującej funkcję publiczną, nie jest dokumentem urzędowym. Taki dokument jest wystawiony przez podmiot prywatny i dotyczy spraw, które nie są związane z działalnością organu publicznego oraz zarządzaniem mieniem komunalnym. Z tego powodu dokument taki nie stanowi również informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu.
  Listy płac dla 3010 zł, 6000 zł i 11 000 zł brutto netto od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  W artykule jeden z 42 przykładów jak przeliczać wynagrodzenie z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. z poradnika Wydawnictwa Infor. I sporządzić listy płac. Od 1 lipca 2022 r. pensja 3010 zł brutto, to 2363,56 zł netto, wynagrodzenie 6000 zł brutto, to na rękę 4420,43 zł a 11 000 zł brutto, to wypłata netto 7828.63 zł. Pozostałe 41 przykłady w poradniku.
  PIP po kontroli przestrzegania PPK może nałożyć mandat karny do 2000 zł [wykaz naruszeń prawa]
  Po nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, od 4 czerwca br., każdy podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o PPK – nie tylko pracodawca, ale też np. zleceniodawca - może być kontrolowany przez PIP w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PPK.
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4800 zł brutto, to netto 3602,15 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4800 zł brutto, to netto 3602,15 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  Trzy kalkulatory wynagrodzeń brutto netto od 1 lipca 2022 r. - umowy o pracę, zlecenie, o dzieło [Infor.pl]
  Infor.pl przygotował trzy kalkulatory przeliczające wartości wynagrodzeń z brutto do netto uwzględniające zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r. określane jako „Polski Ład 2.0” albo „likwidacja Polskiego Ładu”.
  Posiłki w szkołach obowiązkowo od 1 września 2022 r. [Nowe obowiązki szkół]
  Od 1 września 2022 r. szkoły podstawowe będą miały ustawowy obowiązek zapewnienia posiłku uczniom. Przepisy dotyczące wyżywienia w przedszkolach nie zmieniły się. Art. 106a u.p.o. dotyczy tylko szkół podstawowych.
  Likwidacja nauczyciela kontraktowego i stażysty [Sejm zmienił Kartę Nauczyciela]
  Liczba stopni awansu zawodowego zostanie zmniejszona, a nauczyciele w pierwszych latach pracy będą zarabiać więcej – zdecydował w czwartek Sejm, uchwalając nowelizację ustawy Karta nauczyciela.
  Podwyżki w służbie zdrowia od 632 zł do 2000 zł [Sejm uchwalił ustawę]
  Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).
  Czy pracodawcy będą musieli informować pracownika, jakie ma możliwości awansu?
  Pracodawca prawdopodobnie będzie przekazywać zatrudnionym informację o „możliwości awansu”. Oznaczałoby to, że pracownik w momencie przyjmowania do pracy będzie miał jasność co do tego, czy z daną pracą wiążą się możliwości awansu czy też takich możliwości nie ma (np. z uwagi na brak wolnego stanowiska związanego z awansem).
  Pensja brutto od 3010 zł do 4000 zł od 1 lipca 2022 r. – przeliczenie na netto, ZUS, zaliczki, NFZ [zestawienie]
  Pensja brutto od 3010 zł do 4000 zł od 1 lipca 2022 r. – przeliczenie na netto, ZUS, zaliczki, NFZ [zestawienie]
  Pacjentowi w szpitalu usunięto zdrowe oko
  W szpitalu w Bratysławie usunięto pacjentowi niewłaściwe oko, w wyniku czego stracił oboje oczu, poinformował w środę portal gazety „Pravda”. Lekarka, która przeprowadziła operację, już nie pracuje z pacjentami. Zdaniem dziennikarzy chodzi o cenioną specjalistkę.
  Rząd: w 2023 r. budowa 500 hal sportowych w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich
  Rozpoczynamy program budowy hal sportowych, które będą wielofunkcyjne. W ciągu najbliższych paru lat chcemy, aby takich hal powstał tysiąc. W tym roku wybudujemy co najmniej kilkadziesiąt takich hal, a w przyszłym 500 - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.
  Jak rzucić palenie? Powoli, stopniowo!
  Palacz przeżywa żal po stracie, niepokój związany z dużą zmianą w jego życiu. Można to porównać do przeżyć sportowca, który nagle dowiedział się, że z powodu kontuzji ma przerwać treningi i pożegnać się na zawsze z rywalizacją. Trzeba dać sobie czas na odnalezienie się w nowej rzeczywistości bez papierosa - mówi dr n. hum. Katarzyna Korpolewska, psycholog społeczna.
  Wzór legitymacji strażaka OSP [rozporządzenie z 1 czerwca 2022 r. - Dz.U. poz. 1274]
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie legitymacji strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego (Dz.U. poz. 1274).
  Czy urlop wypoczynkowy musi trwać co najmniej 14 dni? [PIP wyjaśnia]
  Pytanie: Czy należy wykorzystać urlop wypoczynkowy w taki sposób, aby jego jedna część trwała co najmniej 14 dni?
  Wyliczenia miesięcznych wynagrodzeń brutto / netto od 1 lipca 2022 r. - MF podaje przykłady dla pracownika, emeryta i zleceniobiorcy
  Ministerstwo Finansów: przykłady zmian na poziomie zaliczek i rozliczenia rocznego dla pracownika, emeryta i zleceniobiorcy od 1 lipca 2022 r.
  4700 zł brutto, to netto 3533,62 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4700 zł brutto, to netto 3533,62 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto, to netto 3466,10 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto, to netto 3466,10 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]