Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ile środków dostaną samorządy w 2011 r.

Wioletta Kępka
Minister Finansów poinformował gminy, powiaty i województwa o planowanej na przyszły rok wysokości subwencji ogólnej i wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa oraz ich udziałów w podatkach dochodowych.

Na podstawie projektu budżetu na 2011 rok Ministerstwo Finansów wyliczyło wysokość subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa samorządów w 2011 roku. Podobnie, jak projekt budżetu są to na razie plany. Choć mało prawdopodobne, aby te wyliczenia się zmieniły. Ostateczną informację o wysokości subwencji i wpłat Minister Finansów przekaże samorządom w ciągu 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2011 rok.

Gminy

Planowana kwota subwencji ogólnej w 2011 roku dla gmin (bez części oświatowej i rekompensującej) wynosi 6 610 756 000 zł. To o prawie 100 mln zł mniej niż w roku 2010 (6,7 mld zł) i aż o ok. 230 mln zł mniej niż w 2009 roku (6,83 mld zł). Subwencja ogólna będzie się składać z części wyrównawczej (5 991 329 000 zł) oraz równoważącej (619 427 000 zł).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwot podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2009 rok.

Natomiast wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

W 2009 roku, podobnie jak rok wcześniej, średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km2.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z wyliczeń Ministerstwa Finansów (dalej: MF) wynika, że w 2011 roku część wyrównawczą otrzyma 2160 gmin (141 urzędów miast, 524 urzędów miast i gmin oraz 1495 urzędów gmin).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2011 rok została rozdzielona między gminy w następujący sposób:

● 50% – między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe są wyższe od 80% średnich takich wydatków w podobnych gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca,

● 25% – między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe są wyższe od 90% średnich takich wydatków w podobnych gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca,

● 25% – między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów w podobnych gminach.

W 2011 roku część równoważącą otrzymają 1563 gminy (193 miasta, 462 miasta i gminy oraz 908 gminy).

Wysokość wpłat gmin w 2011 roku (według projektu ustawy budżetowej na 2011 rok) wyniesie 619,427 mln zł. To trochę mniej niż w 2010 roku (637,977 mln zł) i sporo mniej niż w 2009 roku (716,114 mln zł). Wpłat dokonują gminy, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% tego wskaźnika wszystkich gmin w kraju.

Wpłaty muszą być dokonywane w dwunastu równych ratach, w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, na rachunek: MF, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, nr 41101010100071712231000000.

W 2011 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: PIT) wynosić będzie 37,12%. Według prognozy zawartej w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok wpływy z PIT w przyszłym roku mają wynieść 38,2 mld zł. Co oznacza, że gdyby prognozy się sprawdziły, do gmin trafiłoby ponad 14 mld zł. Eksperci jednak przestrzegają, że szacunki rządy są zbyt optymistyczne i najprawdopodobniej nie uda się osiągnąć takich wpływów. Tym samym, gminy otrzymają mniejsze środki, ponieważ wysokość udziału samorządów w PIT zależy od rzeczywistych wpływów, a nie od kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej.

Udział w gmin w podatki dochodowych od osób prawnych (dalej: CIT) jest stały i wynosi 6,71%. Według projektu ustawy budżetowej na 2011 rok wpływy z CIT mają wynieść w przyszłym roku 24,8 mld zł.

Czytaj także: Planowanie dochodów i wydatków w samorządach należy poprawić>>

Powiaty

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów według planów MF ma wynieść 1 583 843 000 zł. To więcej niż w 2009 roku (ok. 1,57 mld zł), ale zdecydowanie mniej niż w 2010 roku (ponad 1,7 mld zł). Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej oraz uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest mniejszy niż wskaźnik takich dochodów dla wszystkich powiatów (przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu PIT i CIT).

Kwotę uzupełniającą otrzymają powiaty, w których wskaźnik bezrobocia, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wskaźnik ten będzie wyższy, tym więcej środków w przeliczeniu na 1 mieszkańca otrzyma powiat.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w 2011 roku ma wynieść 1 137 235 000 zł. Dla porównania w 2010 roku było to ponad 1,13 mld zł, a w 2009 roku – niecałe 1,1 mld zł.

Część równoważącą otrzymują powiaty:

● które w 2010 roku nie dokonywały wpłat do budżetu państwa lub wpłaty te były niższe niż 1 mln zł z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze w 2009 roku,

● w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,

● w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej takich dróg w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca,

● w których kwota planowanych dochodów na 2011 rok jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2010 rok.

Część równoważącą otrzymują też miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast.

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% tego wskaźnika dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa.

Zasady dokonywania wpłat do budżetu państwa przez powiaty są podobne, jak w przypadku gmin. Różny jest tylko numer konta: 21 1010 1010 0071 7122 3140 0000.

Udział powiatów w PIT i CIT jest stały i wynosi odpowiednio: 10,25 i 1,4%.

Województwa

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw w 2011 roku ma wynieść 1 112 103 000 zł (w 2010 roku było to ponad 1,27 mld zł, a w 2009 roku – 1,1 mld zł). Podobnie jak w przypadku gmin i powiatów część wyrównawcza składa się z kwot podstawowej i uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymają województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest mniejszy niż wskaźnik tych dochodów dla wszystkich regionów. Wysokość kwoty podstawowej oblicza się, mnożąc liczbę mieszkańców przez 72% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych wszystkich województw a tym samym wskaźnikiem danego regionu.

Natomiast kwotę uzupełniającą otrzymują województwa, w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 mln. Jej wysokość oblicza się, mnożąc liczbę stanowiącą 9% dochodów podatkowych wszystkich województwa przez przeliczeniową liczbę mieszkańców danego regionu.

Część regionalna subwencji ogólnej w 2011 roku ma wynieść prawie 628 mln zł. Tyle samo wyniosą wpłaty województw do budżetu państwa.

Część regionalna zostanie podzielona w następujący sposób:

● 20% – między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa od 110% średniej stopy bezrobocia w kraju,

● 40% – między województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa jest wyższa od powierzchni tych dróg w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju,

● 10% – między województwa, w których PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest niższy od 75% PKB Polski w przeliczeniu na 1 mieszkańca,

● 15% – między województwa w zależności od wysokości wydatków bieżących, poniesionych w 2009 roku na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie,

● 15% – między województwa, w których planowane dochody na 2011 roku są niższe od dochodów planowanych na 2010 rok.

Według planów rządowych wpłat do budżetu państwa w 2011 roku będą dokonywać regiony, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 120% tych dochodów dla wszystkich regionów. Obecnie przepisy przewidują, że granicą jest 110% dochodów, ale rząd w projektach ustaw okołobudżetowych na 2011 rok zaproponował zmianę tego algorytmu. Najprawdopodobniej zmiana ta zostanie przez parlament przyjęta.

Według nowych zasad regiony, które przekroczą pułap 120% średnich dochodów województw, będą oddawać do budżetu państwa 80% tej nadwyżki, a jeżeli przekroczą 180% dochodów – 95%.

Wpłaty dokonywane są na podobnych zasadach, jak w przypadku gmin i powiatów, inny jest tylko numer konta: 16 1010 1010 0071 7122 3150 0000.

Wpływy z województwa w 2011 roku z PIT i CIT wyniosą odpowiednio: 1,6% oraz 14,75%.

CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Wysokość części rekompensującej subwencji ogólnej w 2011 roku ma wynieść 25 mln zł. Środki te będą przeznaczone dla gmin, na terenie których funkcjonują specjalne strefy ekonomiczne (dalej: SSE). Jest ona przeznaczona na wyrównanie ubytku dochodów, wynikających ze zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych gruntów, budowli i budynków w SSE. Wykaz samorządów, które otrzymają rekompensatę w 2011 roku, określi w rozporządzeniu Minister Gospodarki.

Podstawa prawna

•  Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 80, poz. 526; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 857)

Czytaj także: Projekt budżetu 2011 już w Sejmie>>

KOMENTARZ

„Janosikowe” wymaga gruntownej zmiany

ADAM STRUZIK marszałek województwa mazowieckiego

– Rzeczywiście rząd przychylił się do naszych apeli i zaproponował zmniejszenie „janosikowego” w przyszłym roku. To oczywiście sukces, choć pozostawia spory niedosyt.

Zaplanowana przez stronę rządową zmiana zakłada podwyższenie progów – ze 110 do 120% oraz ze 170 do 180%. Jednocześnie zmniejszeniu uległyby wskaźniki. Przy analogicznym do obecnego stanie finansowym taki zapis pozwoliłby Mazowszu w 2011 roku płacić „janosikowe” mniejsze o 170 mln zł.

Z jednej strony oczywiście cieszę się, że w przyszłym roku zapłacimy mniej, niżby wynikało z obowiązującego algorytmu, z drugiej jednak strony – nie rozwiązuje to problemu złej ustawy. Prace nad nią są konieczne, aby nigdy więcej nie powtórzyła się sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia w tym roku. Dlatego nie ustąpię i w dalszym ciągu będę zabiegać o analizę algorytmu i ustawową zmianę przepisów w tym zakresie. Tylko w ten sposób można zabezpieczyć przyszłość województwa.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  HPV: Od 1 czerwca 2023 r. dzieci 12 i 13-letnie można zaszczepić bezpłatnie

  Od 1 czerwca 2023 r. dzieci 12 i 13-letnie (urodzone od 1 stycznia 2010 r. do ukończenia 14. roku życia) będzie można zaszczepić bezpłatnie. 

  Dbamy o zdrowie poprzez aktywność: nordic walking

  Nordic walking w dziś znanej nam formie, został zaprezentowany w roku 1997 w Finlandii. Pierwotnie był to letni trening biegaczy narciarskich. Wkrótce stał się ciekawym i skutecznym treningiem dla wszystkich.

  Iga Świątek pojechała do Paryża bronić tytułu

  "Cieszę się, że jestem zdrowa" - zapewniła Iga Świątek na konferencji prasowej przed rozpoczęciem wielkoszlemowego French Open. Do Paryża, gdzie polska tenisistka będzie broniła tytułu, przyjechała po kreczu w ćwierćfinale turnieju w Rzymie.

  Przechodzisz na emeryturę? Prosty trik zwiększy ją nawet o 500 zł miesięcznie

  Trik jest prosty. I …. legalny. Po prostu przejdź na emeryturę w lipcu albo sierpniu 2023 r. 

  Whistleblowing – najnowszy projekt ustawy o sygnalistach

  25 maja 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się kolejna wersja projektu ustawy datowana na dzień 27 marca 2023 r. Obecnie projekt ustawy jest na Komitecie Stałym Rady Ministrów.

  Stażysta plus: Jak otrzymać 3000 zł miesięcznie stypendium jako stażysta [PFRON]

  Maksymalna wysokość stypendium na jednego beneficjenta ostatecznego nie może przekroczyć kwoty 3.000 zł brutto na jeden miesiąc.

  KE daje Polsce na uchodźcę z Ukrainy 200 euro. Polska ma płacić 22 000 euro na uchodźcę w Paryżu

  Andrzej Sadoś wskazał, że w Polsce 1 mln uchodźców z Ukrainy jest objętych ochroną międzynarodową, a UE na pomoc im przekazała 200 mln euro. 

  Czy konsument będzie przymusowo korzystał z rachunku bankowego w 2024 r.?

  Uchylenie przepisów obniżających limit płatności gotówkowych z 15 do 8 tys. zł, a także wprowadzających obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku bankowego przez konsumenta, kiedy wartość transakcji z przedsiębiorcą przekracza 20 tys. zł od 2024 r. - przewiduje projekt, nad którym pracować będzie dalej Sejm.

  Pięć lat obowiązywania RODO – czy mamy RODO-erę?

  RODO obowiązuje już 5 lat, a prawo ochrony danych osobowych obowiązuje w Polsce od 30 kwietnia 1998 r. czyli już ćwierć wieku.

  Egzamin ósmoklasisty 2023: Język angielski E8 [ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE]

  Zakończył się dzisiejszy egzamin ósmoklasisty 2023 z języków obcych. 98% uczniów wybrało język angielski. Publikujemy arkusz egzaminacyjny CKE z języka angielskiego. Wkrótce opublikujemy odpowiedzi przygotowane przez naszych ekspertów. Zapraszamy.

  Program bezpłatnych leków dla dzieci, młodzieży i seniorów dostępny już od września?

  Program bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz dla osób powyżej 65. roku życia być może będzie dostępny od września, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. 

  Rozpoczął się egzamin ósmoklasistów z języka angielskiego. Po 13ej na Infor.pl arkusze egzaminacyjne i odpowiedzi

  O 9.00 rozpoczął się egzamin ósmoklasisty z języków obcych. 98% uczniów wybrało język angielski. Po 13ej arkusze z tego języka wraz z odpowiedziami ekspertów opublikujemy na Infor.pl. 

  Program "Opieka 75 plus” z 58 mln zł. Pomoc dla 11 000 osób
  Ostatni dzień egzaminów E8. Dziś języki obce. Króluje angielski

  500 000 ósmoklasistów zmierzyło się już z egzaminami z języka polskiego i matematyki. Przed nimi ostatni egzamin - język obcy. W praktyce jest to egzamin z języka angielskiego. 

  Karta Nauczyciela - tekst jednolity. Najnowszy tekst już w Dzienniku Ustaw!

  Ukazał się tekst jednolity ustawy - Karta Nauczyciela. Opublikowany został właśnie w Dzienniku Ustaw - rok 2023 poz. 984. Zobacz najnowszy tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela!

  Jakie były pytania z matematyki? Gdzie znaleźć odpowiedzi? [ARKUSZ CKE i ODPOWIEDZI]

  CKE opublikowała arkusz zadań z matematyki rozwiązywany przez ósmoklasistów. Infor.pl opublikował odpowiedzi do zadań. Sprawdź odpowiedzi.

  Egzamin ósmoklasisty 2023: Matematyka [ODPOWIEDZI I ARKUSZE CKE]

  Zakończył się dzisiejszy egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki. Publikujemy arkusz egzaminacyjny CKE. Publikujemy także odpowiedzi z matematyki przygotowane przez naszych ekspertów. Zapraszamy do lektury.

  500 000 uczniów 8 klas rozpoczęło egzamin z matematyki. O 13ej na Infor.pl arkusze egzaminacyjne z CKE

  Punktualnie o 9.00 rozpoczął się egzamin ósmoklasistów z matematyki. Zmierzy się z nim 500 000 uczniów.

  Jak uzyskać 58 000 zł z programu „Mój prąd” 5.0.? W programie kolejne 400 mln zł?

  Przy kompleksowej inwestycji maksymalna dotacja, jaką będzie można otrzymać, to nawet 58 tys. zł.

  Pandemia: Kondycja psychiczna młodzieży obniżyła się

  W czasie pandemii doszło do obniżenia kondycji psychicznej młodzieży. Zamiast siły witalnej charakterystycznej dla okresu rozwoju, wielu młodych doświadcza braku energii i obawy o przyszłość. To wnioski z badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.

  Egzamin ósmoklasisty 2023 r. Dziś matematyka. Arkusze egzaminacyjne po 13ej na Infor.pl

  Dziś egzamin ósmoklasistów z matematyki. Arkusze egzaminacyjne CKE z egzaminu ósmoklasisty 2023 r. na Infor.pl tuż po 13-ej. Nasi eksperci przygotują komentarz i odpowiedzi wkrótce po upublicznieniu arkuszy.

  Protest pielęgniarek i położnych. O co walczą?

  Pielęgniarki i położne z całej Polski manifestowały we wtorek w Warszawie przeciw degradacji, dyskryminacji zawodowej oraz dysproporcji w zarobkach. W Sejmie złożyły obywatelski projekt ustawy, która ma wzmocnić ich pozycję w systemie ochrony zdrowia.

  Język polski: arkusze egzaminacyjne CKE z odpowiedziami na Infor.pl [Egzamin ósmoklasisty 2023 r.]

  Zakończył się dzisiejszy egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Publikujemy arkusz egzaminacyjny CKE i odpowiedzi ekspertów. 

  Komunikat ZUS: 360 000 wniosków o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej na 665 mln zł

  ZUS: do 1 czerwca można składać wnioski o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej.

  Jak przebiega egzamin ósmoklasisty 2023 r. z języka polskiego?

  Egzaminem z języka polskiego rozpoczął się trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Na infor.pl po 13ej arkusze egzaminacyjne CKE.