Kategorie

Ile środków dostaną samorządy w 2011 r.

Wioletta Kępka
Minister Finansów poinformował gminy, powiaty i województwa o planowanej na przyszły rok wysokości subwencji ogólnej i wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa oraz ich udziałów w podatkach dochodowych.

Na podstawie projektu budżetu na 2011 rok Ministerstwo Finansów wyliczyło wysokość subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa samorządów w 2011 roku. Podobnie, jak projekt budżetu są to na razie plany. Choć mało prawdopodobne, aby te wyliczenia się zmieniły. Ostateczną informację o wysokości subwencji i wpłat Minister Finansów przekaże samorządom w ciągu 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2011 rok.

Gminy

Reklama

Planowana kwota subwencji ogólnej w 2011 roku dla gmin (bez części oświatowej i rekompensującej) wynosi 6 610 756 000 zł. To o prawie 100 mln zł mniej niż w roku 2010 (6,7 mld zł) i aż o ok. 230 mln zł mniej niż w 2009 roku (6,83 mld zł). Subwencja ogólna będzie się składać z części wyrównawczej (5 991 329 000 zł) oraz równoważącej (619 427 000 zł).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwot podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2009 rok.

Natomiast wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

W 2009 roku, podobnie jak rok wcześniej, średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km2.

Z wyliczeń Ministerstwa Finansów (dalej: MF) wynika, że w 2011 roku część wyrównawczą otrzyma 2160 gmin (141 urzędów miast, 524 urzędów miast i gmin oraz 1495 urzędów gmin).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2011 rok została rozdzielona między gminy w następujący sposób:

● 50% – między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe są wyższe od 80% średnich takich wydatków w podobnych gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca,

● 25% – między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe są wyższe od 90% średnich takich wydatków w podobnych gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca,

● 25% – między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów w podobnych gminach.

W 2011 roku część równoważącą otrzymają 1563 gminy (193 miasta, 462 miasta i gminy oraz 908 gminy).

Reklama

Wysokość wpłat gmin w 2011 roku (według projektu ustawy budżetowej na 2011 rok) wyniesie 619,427 mln zł. To trochę mniej niż w 2010 roku (637,977 mln zł) i sporo mniej niż w 2009 roku (716,114 mln zł). Wpłat dokonują gminy, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% tego wskaźnika wszystkich gmin w kraju.

Wpłaty muszą być dokonywane w dwunastu równych ratach, w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, na rachunek: MF, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, nr 41101010100071712231000000.

W 2011 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: PIT) wynosić będzie 37,12%. Według prognozy zawartej w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok wpływy z PIT w przyszłym roku mają wynieść 38,2 mld zł. Co oznacza, że gdyby prognozy się sprawdziły, do gmin trafiłoby ponad 14 mld zł. Eksperci jednak przestrzegają, że szacunki rządy są zbyt optymistyczne i najprawdopodobniej nie uda się osiągnąć takich wpływów. Tym samym, gminy otrzymają mniejsze środki, ponieważ wysokość udziału samorządów w PIT zależy od rzeczywistych wpływów, a nie od kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej.

Udział w gmin w podatki dochodowych od osób prawnych (dalej: CIT) jest stały i wynosi 6,71%. Według projektu ustawy budżetowej na 2011 rok wpływy z CIT mają wynieść w przyszłym roku 24,8 mld zł.

Czytaj także: Planowanie dochodów i wydatków w samorządach należy poprawić>>

Powiaty

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów według planów MF ma wynieść 1 583 843 000 zł. To więcej niż w 2009 roku (ok. 1,57 mld zł), ale zdecydowanie mniej niż w 2010 roku (ponad 1,7 mld zł). Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej oraz uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest mniejszy niż wskaźnik takich dochodów dla wszystkich powiatów (przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu PIT i CIT).

Kwotę uzupełniającą otrzymają powiaty, w których wskaźnik bezrobocia, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wskaźnik ten będzie wyższy, tym więcej środków w przeliczeniu na 1 mieszkańca otrzyma powiat.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w 2011 roku ma wynieść 1 137 235 000 zł. Dla porównania w 2010 roku było to ponad 1,13 mld zł, a w 2009 roku – niecałe 1,1 mld zł.

Część równoważącą otrzymują powiaty:

● które w 2010 roku nie dokonywały wpłat do budżetu państwa lub wpłaty te były niższe niż 1 mln zł z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze w 2009 roku,

● w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,

● w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej takich dróg w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca,

● w których kwota planowanych dochodów na 2011 rok jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2010 rok.

Część równoważącą otrzymują też miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast.

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% tego wskaźnika dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa.

Zasady dokonywania wpłat do budżetu państwa przez powiaty są podobne, jak w przypadku gmin. Różny jest tylko numer konta: 21 1010 1010 0071 7122 3140 0000.

Udział powiatów w PIT i CIT jest stały i wynosi odpowiednio: 10,25 i 1,4%.

Województwa

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw w 2011 roku ma wynieść 1 112 103 000 zł (w 2010 roku było to ponad 1,27 mld zł, a w 2009 roku – 1,1 mld zł). Podobnie jak w przypadku gmin i powiatów część wyrównawcza składa się z kwot podstawowej i uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymają województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest mniejszy niż wskaźnik tych dochodów dla wszystkich regionów. Wysokość kwoty podstawowej oblicza się, mnożąc liczbę mieszkańców przez 72% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych wszystkich województw a tym samym wskaźnikiem danego regionu.

Natomiast kwotę uzupełniającą otrzymują województwa, w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 mln. Jej wysokość oblicza się, mnożąc liczbę stanowiącą 9% dochodów podatkowych wszystkich województwa przez przeliczeniową liczbę mieszkańców danego regionu.

Część regionalna subwencji ogólnej w 2011 roku ma wynieść prawie 628 mln zł. Tyle samo wyniosą wpłaty województw do budżetu państwa.

Część regionalna zostanie podzielona w następujący sposób:

● 20% – między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa od 110% średniej stopy bezrobocia w kraju,

● 40% – między województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa jest wyższa od powierzchni tych dróg w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju,

● 10% – między województwa, w których PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest niższy od 75% PKB Polski w przeliczeniu na 1 mieszkańca,

● 15% – między województwa w zależności od wysokości wydatków bieżących, poniesionych w 2009 roku na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie,

● 15% – między województwa, w których planowane dochody na 2011 roku są niższe od dochodów planowanych na 2010 rok.

Według planów rządowych wpłat do budżetu państwa w 2011 roku będą dokonywać regiony, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 120% tych dochodów dla wszystkich regionów. Obecnie przepisy przewidują, że granicą jest 110% dochodów, ale rząd w projektach ustaw okołobudżetowych na 2011 rok zaproponował zmianę tego algorytmu. Najprawdopodobniej zmiana ta zostanie przez parlament przyjęta.

Według nowych zasad regiony, które przekroczą pułap 120% średnich dochodów województw, będą oddawać do budżetu państwa 80% tej nadwyżki, a jeżeli przekroczą 180% dochodów – 95%.

Wpłaty dokonywane są na podobnych zasadach, jak w przypadku gmin i powiatów, inny jest tylko numer konta: 16 1010 1010 0071 7122 3150 0000.

Wpływy z województwa w 2011 roku z PIT i CIT wyniosą odpowiednio: 1,6% oraz 14,75%.

CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Wysokość części rekompensującej subwencji ogólnej w 2011 roku ma wynieść 25 mln zł. Środki te będą przeznaczone dla gmin, na terenie których funkcjonują specjalne strefy ekonomiczne (dalej: SSE). Jest ona przeznaczona na wyrównanie ubytku dochodów, wynikających ze zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych gruntów, budowli i budynków w SSE. Wykaz samorządów, które otrzymają rekompensatę w 2011 roku, określi w rozporządzeniu Minister Gospodarki.

Podstawa prawna

•  Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 80, poz. 526; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 857)

Czytaj także: Projekt budżetu 2011 już w Sejmie>>

KOMENTARZ

„Janosikowe” wymaga gruntownej zmiany

ADAM STRUZIK marszałek województwa mazowieckiego

– Rzeczywiście rząd przychylił się do naszych apeli i zaproponował zmniejszenie „janosikowego” w przyszłym roku. To oczywiście sukces, choć pozostawia spory niedosyt.

Zaplanowana przez stronę rządową zmiana zakłada podwyższenie progów – ze 110 do 120% oraz ze 170 do 180%. Jednocześnie zmniejszeniu uległyby wskaźniki. Przy analogicznym do obecnego stanie finansowym taki zapis pozwoliłby Mazowszu w 2011 roku płacić „janosikowe” mniejsze o 170 mln zł.

Z jednej strony oczywiście cieszę się, że w przyszłym roku zapłacimy mniej, niżby wynikało z obowiązującego algorytmu, z drugiej jednak strony – nie rozwiązuje to problemu złej ustawy. Prace nad nią są konieczne, aby nigdy więcej nie powtórzyła się sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia w tym roku. Dlatego nie ustąpię i w dalszym ciągu będę zabiegać o analizę algorytmu i ustawową zmianę przepisów w tym zakresie. Tylko w ten sposób można zabezpieczyć przyszłość województwa.

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.