Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Odpowiedzialność za nieusunięcie plakatów po zakończeniu kampanii wyborczej

Sebastian Kowalski
W przepisach ordynacji wyborczej przewidziano dwa szczególne rodzaje odpowiedzialności za nieusunięcie w ustawowym terminie plakatów i haseł wyborczych, tudzież urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii wyborczej.

Po zakończeniu kampanii wyborczej, co ma miejsce na 24 godziny przed dniem wyborów (art. 65 ust.1 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; dalej: ordynacji), pojawiają się – niestety wcale nierzadko – problemy z usunięciem plakatów i haseł wyborczych, tudzież urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii wyborczej.

W przepisach ordynacji wyborczej przewidziano dwa szczególne rodzaje odpowiedzialności za nieusunięcie ich w ustawowym terminie:

- odpowiedzialność administracyjną (art.71 ust.6 ordynacji wyborczej)

- odpowiedzialność za wykroczenie (art.199a ust.2 p.1 ordynacji wyborczej).

Te dwa rodzaje odpowiedzialności nie wyłączają ewentualnej odpowiedzialności cywilnej ponoszonej na zasadach ogólnych. Tym zagadnieniom poświęcone jest niniejsze opracowanie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obowiązek usunięcia plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych

Ustawodawca przesądził, że plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów (art.71 ust.5 ordynacji wyborczej). Zaniechanie wykonania tego obowiązku stanowi już naruszenie prawa, które skutkować może ponoszeniem odpowiedzialności, a więc negatywnych skutków jakie prawo wiąże z tymże naruszeniem.

Obowiązek usunięcia plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ciąży na pełnomocnikach wyborczych. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych są obligatoryjnie  powoływani po to, aby występować na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego, który reprezentują (zob.: art.64c ust.2 p.1, art.64d ust.3 p.1, art.64e ust.2 p.1 i art.64f ust.2 p.1  ordynacji wyborczej).

Ustawodawca nie zdefiniował czym jest plakat, hasło, czy urządzenie ogłoszeniowe w rozumieniu ordynacji wyborczej, a zatem pojęciom tym należy nadać znaczenie takie, jak powszechnie używane. Plakatem jest duży arkusz papieru zawierający informację w formie graficznej, reklamujący komitet wyborczy lub kandydata na radnego do rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa. Z kolei, hasłem wyborczym jest zwięźle sformułowana myśl mająca na celu zareklamowanie komitetu wyborczego lub kandydata na radnego do rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa, która może znajdować się na arkuszu papieru, banerze, czy innym materiale. Urządzenia ogłoszeniowe to słupy, neony, tablice itp. urządzenia służące przekazywaniu różnego rodzaju treści związanych z propagowaniem danego kandydata lub komitetu wyborczego.

Odpowiedzialność administracyjna

W razie, gdy plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej nie zostaną usunięte w terminie przewidzianym w ordynacji wyborczej, to jest w terminie 30 dni po dniu wyborów, wójt (burmistrz, prezydent miasta) postanawia o ich usunięciu na koszt pełnomocnika wyborczego konkretnego komitetu wyborczego.

Z uwagi na to, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) działa w tym wypadku jako organ administracji publicznej, załatwia sprawę przez wydanie decyzji (art.104 §1 kodeksu postępowania administracyjnego; dalej: k.p.a.), po uprzednim wszczęciu postępowania administracyjnego.

Do wszczęcia postępowania nie jest konieczny wniosek strony. W razie naruszenia obowiązku usunięcia plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych wszczęcie postępowania z urzędu jest obowiązkowe. Przekonuje o tym sformułowanie przepisu art.71 ust.6 ordynacji wyborczej, w którym ustawodawca wskazał, że organ administracji postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego w terminie, a nie że np. może to zrobić. Organ nie musi wzywać pełnomocnika komitetu do wykonania jego obowiązku przed wydaniem decyzji, bo obowiązek usunięcia plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych wynika wprost z art.71 ust.5 ordynacji wyborczej.

Decyzja wydana na podstawie art.71 ust.6 ordynacji wyborczej składa się z dwóch punktów:

- w pierwszym punkcie organ administracji publicznej obowiązany jest wskazać, że postanawia o usunięciu określonej ilości plakatów, haseł wyborczych lub urządzeń ogłoszeniowych umieszczonych przez dokładnie określony komitet wyborczy w konkretnie wskazanych miejscach,

- w drugim punkcie decyzji organ administracji publicznej obowiązany jest wskazać, jakie kwotowo koszty usunięcia  plakatów, haseł wyborczych lub urządzeń ogłoszeniowych wymienionych w punkcie pierwszym decyzji ponosi pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, który musi być wskazany w tej decyzji z imienia i nazwiska.

Oczywiście, jak każda decyzja administracyjna, decyzja wydana na podstawie art.71 ust.6 ordynacji wyborczej powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji (art.107 §1 k.p.a.).

Decyzja, o której tu mowa, musi zawierać uzasadnienie. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, a z których wynika, że pełnomocnik komitetu wyborczego nie usunął w terminie określonych w decyzji plakatów, haseł wyborczych lub urządzeń ogłoszeniowych oraz wskazanie dowodów, na których organ administracji publicznej oparł się dokonując takich ustaleń.

Gdyby sprawa była sporna konieczne jest wskazanie przyczyn, z powodu których innym dowodom organ administracji publicznej odmówił wiarygodności i mocy dowodowej. W szczególności, obowiązkiem organu administracji publicznej jest wskazać, w jaki sposób ustalił wielkość kwoty należnej od pełnomocnika komitetu wyborczego za usunięcie plakatów, haseł wyborczych lub urządzeń ogłoszeniowych. Może to być np. uzgodniona z miejscowym przedsiębiorcą równowartość wynagrodzenia za usunięcie rzeczonych plakatów, haseł wyborczych lub urządzeń ogłoszeniowych. Ponadto decyzja powinna zawierać uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

Adresatem decyzji administracyjnej może być wyłącznie pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego – nie może to być partia, ani tym bardziej komitet wyborczy.

Z odpowiedzialności administracyjnej nie zwalnia pełnomocnika wyborczego to, że nie mógł w terminie usunąć wszystkich materiałów wyborczych lub to, że inna osoba z którą o usunięcie tychże się umówił nie wykonała swego obowiązku. Obowiązkiem pełnomocnika wyborczego jest bowiem takie zorganizowanie kampanii wyborczej i wszystkich związanych z nią czynności, aby po jej zakończeniu materiały wyborcze zostały usunięte w terminie wymaganym przepisami ordynacji wyborczej.

Od decyzji wydanej na art.71 ust.6 ordynacji wyborczej pełnomocnikowi komitetu wyborczego przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo samorządowego kolegium odwoławczego, które wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Odpowiedzialność za wykroczenie

Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, który w terminie 30 dni po dniu wyborów nie usunie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii wyborczej popełnia wykroczenie z art.199a ust.2 p.1 ordynacji wyborczej, za które grozi grzywna w wysokości od 20 do 5000 złotych (art.42 §1 kodeksu wykroczeń; dalej: k.w.).

Wykroczenie z art.199a ust.2 p.1 ordynacji wyborczej może być popełnione zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie. Umyślnie popełnia wykroczenie ten, kto ma zamiar jego popełnienia, to jest chce popełnić wykroczenie albo przewidując możliwość jego popełnienia na to się godzi. Natomiast wykroczenie nieumyślne zachodzi, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia je jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.

Nieostrożne postępowanie bez zamiaru popełnienia wykroczenia nie wyklucza zatem odpowiedzialności za wykroczenie, aczkolwiek zawsze ma znaczenie przy wymiarze kary. Z reguły sprawca wykroczenia, który popełnił wykroczenie nieumyślnie może liczyć na łagodniejsze potraktowanie niż sprawca, który popełnił wykroczenie realizując swój zamiar w tym zakresie.

Odpowiedzialność za wykroczenie ponosi konkretna osoba fizyczna – w tym przypadku pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego. Podobnie jak w przypadku odpowiedzialności administracyjnej, z odpowiedzialności za wykroczenie nie zwalnia pełnomocnika okoliczność, że do usunięcia materiałów wyborczych zobowiązała się inna osoba lub że pełnomocnik sam nie jest w stanie tych wszystkich materiałów usunąć w oznaczonym terminie (podobnie: B.Dauter (w:) K.W.Czaplicki, B.Dauter, A.Kisielewicz, F.Rymarz, „Samorządowe prawo wyborcze. Komentarz”, Dom Wydawniczy ABC 2010r.; tezy nr 6 do art.199a ordynacji wyborczej). Z odpowiedzialności za wykroczenie nie zwalnia pełnomocnika wyborczego również fakt poniesienia uprzednio odpowiedzialności administracyjnej i zapłaty kosztów usunięcia plakatów, haseł wyborczych i urządzeń ogłoszeniowych w związku z wydaniem decyzji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Odpowiedzialność za wykroczenie jest bowiem niezależna od odpowiedzialności administracyjnej ponoszonej na podstawie art.71 ust.6 ordynacji wyborczej.

Wymierzając karę za wykroczenie sąd bierze pod uwagę w szczególności rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej wykroczeniem, stopień winy, pobudki i przyczyny zaniechania wykonania obowiązku spoczywającego na sprawcy wykroczenia (art.33 §2 k.w.), przy czym wymiar grzywny zależy w dużej mierze od dochodów sprawcy, jego warunków osobistych i rodzinnych, stosunków majątkowych i możliwości zarobkowych (art.24 §3 k.w.). W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można - biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy - zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary (art.39 § 1 k.w.). Nadzwyczajne złagodzenie polega w tym wypadku na wymierzeniu kary nagany zamiast kary grzywny (art.39 §2 k.w. w zw. z art.18 p.4 k.w.).

W razie orzeczenia grzywny, po uprawomocnieniu się wyroku, grzywna podlega wykonaniu w drodze egzekucji. Jeżeli egzekucja grzywny w kwocie przekraczającej 500 złotych okaże się bezskuteczna, można - po wyrażeniu zgody przez ukaranego - zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną, określając jej rodzaj i czas trwania. Jeżeli jednak ukarany nie wyrazi zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej albo mimo wyrażenia zgody jej nie wykona, można orzec zastępczą karę aresztu, przyjmując jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie od 20 do 150 złotych, przy czym kara zastępcza nie może przekroczyć 30 dni aresztu. Od zastępczej kary aresztu sprawca może być uwolniony w każdym czasie przez wpłacenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia (art.27 §1 k.w.). Jeżeli grzywna została uiszczona w części, karę zastępczą zmniejsza się w sposób odpowiadający stosunkowi kwoty zapłaconej w wysokości grzywny.

O odpowiedzialności za wykroczenie orzeka właściwy sąd rejonowy, który niekoniecznie kieruje sprawę na rozprawę, lecz najczęściej poprzestaje na wydaniu wyroku nakazowego na posiedzeniu bez udziału stron (art. 2 §1a kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia; dalej: k.p.s.w., art. 93-94 k.p.s.w.). Odpis wyroku nakazowego doręcza się oskarżycielowi, a obwinionemu i jego obrońcy - wraz z odpisem wniosku o ukaranie (art.94 k.p.s.w. w zw. z art.505 zd.1 k.p.s.w.).

Oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok nakazowy, w terminie 7 dni od doręczenia tego wyroku. W razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc, a sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. W takim wypadku sąd najczęściej rozpoznaje sprawę na rozprawie, którą kończy wydaniem wyroku. Sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu nie jest związany treścią wyroku nakazowego, który utracił moc (art.94 §1 k.p.s.w. w zw. z art.506 §1, §3 i §6 k.p.k.). Natomiast wyrok nakazowy, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub sprzeciw cofnięto, staje się prawomocny (art.94 §3 k.p.s.w.).

Czytaj także: Sejm przyjął kodeks wyborczy>>

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Odpowiedzialność odszkodowawcza związana jest z zobowiązaniem danego podmiotu do zapłaty odszkodowania w razie wyrządzenia poszkodowanemu szkody (art.361 §1 kodeksu cywilnego; dalej: k.c.), a to w następstwie popełnienia czynu niedozwolonego (art.415 i nast. k.c.) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art.471 i nast. k.c.).

Uprawnionym do dochodzenia odszkodowania jest ten, kto – ogólnie rzecz biorąc – wskutek niezgodnego z prawem zachowania innej osoby poniósł szkodę. Szkodą jest uszczerbek w prawnie chronionych dobrach poszkodowanego. W piśmiennictwie i judykaturze dla określenia szkody używa się terminu "uszczerbek", aby wskazać na stan niekorzystny dla poszkodowanego, co oznacza, że ów stan powstaje z zasady wbrew woli poszkodowanego. Wielkość tego uszczerbku wyznacza różnica między stanem dóbr poszkodowanego a stanem przewidywalnym, gdyby do zdarzenia wyrządzającego szkodę nie doszło. Szkoda musi być zatem rzeczywista i wyliczalna (określona w konkretniej wysokości).

Jeżeli pełnomocnik wyborczy danego komitetu wyborczego nie usunął w ustawowym terminie plakatu z budynku danej wspólnoty mieszkaniowej, to nie znaczy, że już tylko z tego powodu ta wspólnota poniosła szkodę. Szkodę poniesie ona wtedy, gdy będzie musiała zapłacić konkretną kwotę osobie, która plakat usunie i wtedy dopiero ta wspólnota może dochodzić zwrotu uiszczonej przez siebie sumy tytułem odszkodowania.

Wyrządzenie szkody może być spowodowane czynem niedozwolonym, jakim niewątpliwie jest nieusunięcie plakatów, haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych w terminie 30 dni od daty zakończenia wyborów. W każdym wypadku umieszczenie na ścianie budynku, ogrodzeniu, latarni, urządzeniu energetycznym, telekomunikacyjnym i innym plakatu, czy hasła wyborczego jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości. Jednakże zakończenie wyborów powoduje rozpoczęcie biegu terminu do ich usunięcia bez względu na to, czy ci ostatni wezwą pełnomocnika komitetu wyborczego do usunięcia plakatów i haseł wyborczych, czy też pozostaną bierni.

Wyrządzenie szkody może być też następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Chodzi tu przede wszystkim o wszelkie umowy zawierane z właścicielami lub zarządcami nieruchomości, których przedmiotem jest korzystanie z części nieruchomości w celu ustawienia tam odpowiedniego urządzenia ogłoszeniowego, wywieszenia tablicy, umieszczenia hasła wyborczego itd. W takich umowach może być zastrzeżenie, że plakaty lub hasła wyborcze albo urządzenia ogłoszeniowe zostaną usunięte szybciej niż to jest określone w art. 71 ust.5 ordynacji wyborczej. Takie zobowiązanie jest dla pełnomocnika danego komitetu wiążące w tym znaczeniu, że komitet może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą w razie niewykonania umowy w tej części nawet, gdy np. hasło wyborcze zostało usunięte w terminie krótszym niż 30 dni od zakończenia wyborów (ale jednocześnie dłuższym niż wskazany w umowie).

Przepisy ordynacji wyborczej w szczególny sposób regulują odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne. Zgodnie z art.64k ordynacji wyborczej odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe:

1)    komitetu wyborczego partii politycznej albo organizacji ponosi partia polityczna albo organizacja, która utworzyła komitet wyborczy, a w przypadku komitetu wyborczego utworzonego przez stowarzyszenie zwykłe - solidarnie członkowie stowarzyszenia;

2)    koalicyjnego komitetu wyborczego partii politycznych ponoszą solidarnie partie polityczne wchodzące w skład koalicji wyborczej;

3)    komitetu wyborczego wyborców ponoszą solidarnie osoby wchodzące w skład komitetu.

Odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe nie wygasa po rozwiązaniu komitetu wyborczego. Komitety wyborcze odpowiadają nie tylko za zobowiązania majątkowe powstałe z tytułu nieuregulowanych faktur za wykonane usługi, ale też z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone działaniami i zaniechaniami pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego (zob.: K.W.Czaplicki (w:) K.W.Czaplicki, B.Dauter, A.Kisielewicz, F.Rymarz, „Samorządowe prawo wyborcze. Komentarz”, Dom Wydawniczy ABC 2006r.; tezy nr 2 do art. 64k ordynacji wyborczej).

Dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych wymaga wniesienia powództwa przed sąd cywilny, chyba że strony dojdą do porozumienia. W szczególności możliwe jest zawarcie ugody pozasądowej mocą której strony uzgodnią sposób naprawienia szkody przez podmiot ponoszący odpowiedzialność odszkodowawczą.

Czytaj także: Obowiązki organów samorządowych związane z zakończeniem wyborów>>

Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Jak wiadomo, przepisy dotyczące wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta są zawarte przede wszystkim w ustawie z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tekst jedn.: Dz.U. z 2010r., Nr  176, poz. 1191; dalej: u.b.w.). W ustawie tej szczegółowo określono odpowiedzialność za wykroczenie związane z nieusunięciem materiałów wyborczych w ustawowym terminie. Zgodnie z art.27b ust.2 p.1 u.b.w. karze grzywny podlega  pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, który w terminie 30 dni po dniu wyborów nie usunie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii. Zasady odpowiedzialności są tu więc identyczne jak określone art.199a ust.2 p.1 ordynacji wyborczej.

W ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie uregulowano wprost kwestii terminu do usunięcia plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii, ani też odpowiedzialności administracyjnej pełnomocnika komitetu wyborczego za uchybienie temu terminowi, ale ustawodawca przesądził, że w sprawach  nieuregulowanych tą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (art.2 ust.2 u.b.w.).

Przepisy dotyczące kampanii wyborczej w bezpośrednich wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta zostały określone w art. 23-23b u.b.w. i dotyczą wyłącznie:

- nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach regionalnych telewizji publicznej i publicznego radia (art.23 u.b.w.),

- wskazania miejsc, w których agitacja wyborcza jest zabroniona (art.23a u.b.w.)

- oznaczania materiałów wyborczych (art.23b u.b.w.).

Zatem, odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast będą miały przepisy art.71 ordynacji wyborczej. Tym samym, w razie, gdy plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej w bezpośrednich wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie zostaną usunięte w terminie 30 dni po dniu wyborów, wójt (burmistrz, prezydent miasta) postanawia o ich usunięciu na koszt właściwego  pełnomocnika komitetu wyborczego.

Również zasady ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej są w przypadku nieusunięcia plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii wyborczej w bezpośrednich wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta, takie same jak w przypadku nieusunięcia plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

mgr Sebastian Kowalski - sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu,
doktorant w Katedrze Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego
Uniwersytetu Wrocławskiego

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Nowelizacja: Masz służbowy laptop? Pracodawca musi Ci udostępnić monitor stacjonarny. Może się z tego wykpić podstawką, myszką i klawiaturę

  Pracodawcy będą musieli wyposażyć pracowników korzystających z przenośnych komputerów w dodatkowy monitor stacjonarny lub podstawkę do laptopa oraz odrębną mysz i klawiaturę.

  Wojsko proponuje: rezerwiści będą ćwiczyć raz na kwartał. Co najmniej

  Aktywni rezerwiści będą ćwiczyć w swoich jednostkach co najmniej raz na kwartał. 

  Pierwsza taka diagnoza w Polsce. Pacjent chory przez smog

  Mimo, że wpływ oddychania zanieczyszczonym powietrzem na zdrowie jest dobrze udokumentowany w badaniach naukowych, czynnik ten nie był rozpoznawany w diagnozach lekarskich jako główna przyczyna problemów ze zdrowiem. Aż do teraz.

  30 maja - Światowy Dzień Świadomości SM. Za ryzyko zachorowania aż w 70% odpowiadają czynniki środowiskowe

  Na stwardnienie rozsiane (SM) choruje w Polsce blisko 50 tys. osób. Początek choroby przypada zwykle na okres między 20 a 40 rokiem życia, częściej chorują kobiety. 30 maja obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości SM.

  Darmowe leki dla dzieci i osób 65+ już od września 2023 r.?

  Program darmowych leków dla dzieci i osób 65+ wejdzie najpóźniej od początku 2024 r., ale rozważamy też scenariusz od września 2023 r. Jesteśmy po analizie, która pokazuje, że jesteśmy jeszcze w stanie kosztowo w tym roku zmieścić te leki - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

  Rewolucja w planowaniu przestrzennym: Jak nowe zmiany wpłyną na twoją gminę?

  Sejm przyjął przygotowaną przez MRiT nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  Analiza trendów: Dlaczego Polska boryka się ze wzrostem śmiertelności z powodu raka piersi?

  Zachodzi wiele pozytywnych zmian w leczeniu raka piersi. Polska wciąż jest jednak w Europie jedynym krajem, w którym rośnie śmiertelność z jego przyczyny.

  Podwyżka dla 3 mln Polaków o 600 zł w 2024 r. Pracodawcy chcą 0 zł podwyżki

  Minister Maląg: w 2024 r. płaca minimalna wyniesie powyżej 4,2 tys. zł. To podwyżka o powyżej 600 zł w stosunku do 2023 r.

  HPV: Od 1 czerwca 2023 r. dzieci 12 i 13-letnie można zaszczepić bezpłatnie

  Od 1 czerwca 2023 r. dzieci 12 i 13-letnie (urodzone od 1 stycznia 2010 r. do ukończenia 14. roku życia) będzie można zaszczepić bezpłatnie. 

  Dbamy o zdrowie poprzez aktywność: nordic walking

  Nordic walking w dziś znanej nam formie, został zaprezentowany w roku 1997 w Finlandii. Pierwotnie był to letni trening biegaczy narciarskich. Wkrótce stał się ciekawym i skutecznym treningiem dla wszystkich.

  Iga Świątek pojechała do Paryża bronić tytułu

  "Cieszę się, że jestem zdrowa" - zapewniła Iga Świątek na konferencji prasowej przed rozpoczęciem wielkoszlemowego French Open. Do Paryża, gdzie polska tenisistka będzie broniła tytułu, przyjechała po kreczu w ćwierćfinale turnieju w Rzymie.

  Przechodzisz na emeryturę? Prosty trik zwiększy ją nawet o 500 zł miesięcznie

  Trik jest prosty. I …. legalny. Po prostu przejdź na emeryturę w lipcu albo sierpniu 2023 r. 

  Whistleblowing – najnowszy projekt ustawy o sygnalistach

  25 maja 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się kolejna wersja projektu ustawy datowana na dzień 27 marca 2023 r. Obecnie projekt ustawy jest na Komitecie Stałym Rady Ministrów.

  Stażysta plus: Jak otrzymać 3000 zł miesięcznie stypendium jako stażysta [PFRON]

  Maksymalna wysokość stypendium na jednego beneficjenta ostatecznego nie może przekroczyć kwoty 3.000 zł brutto na jeden miesiąc.

  KE daje Polsce na uchodźcę z Ukrainy 200 euro. Polska ma płacić 22 000 euro na uchodźcę w Paryżu

  Andrzej Sadoś wskazał, że w Polsce 1 mln uchodźców z Ukrainy jest objętych ochroną międzynarodową, a UE na pomoc im przekazała 200 mln euro. 

  Czy konsument będzie przymusowo korzystał z rachunku bankowego w 2024 r.?

  Uchylenie przepisów obniżających limit płatności gotówkowych z 15 do 8 tys. zł, a także wprowadzających obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku bankowego przez konsumenta, kiedy wartość transakcji z przedsiębiorcą przekracza 20 tys. zł od 2024 r. - przewiduje projekt, nad którym pracować będzie dalej Sejm.

  Pięć lat obowiązywania RODO – czy mamy RODO-erę?

  RODO obowiązuje już 5 lat, a prawo ochrony danych osobowych obowiązuje w Polsce od 30 kwietnia 1998 r. czyli już ćwierć wieku.

  Egzamin ósmoklasisty 2023: Język angielski E8 [ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE]

  Zakończył się dzisiejszy egzamin ósmoklasisty 2023 z języków obcych. 98% uczniów wybrało język angielski. Publikujemy arkusz egzaminacyjny CKE z języka angielskiego. Wkrótce opublikujemy odpowiedzi przygotowane przez naszych ekspertów. Zapraszamy.

  Program bezpłatnych leków dla dzieci, młodzieży i seniorów dostępny już od września?

  Program bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz dla osób powyżej 65. roku życia być może będzie dostępny od września, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. 

  Rozpoczął się egzamin ósmoklasistów z języka angielskiego. Po 13ej na Infor.pl arkusze egzaminacyjne i odpowiedzi

  O 9.00 rozpoczął się egzamin ósmoklasisty z języków obcych. 98% uczniów wybrało język angielski. Po 13ej arkusze z tego języka wraz z odpowiedziami ekspertów opublikujemy na Infor.pl. 

  Program "Opieka 75 plus” z 58 mln zł. Pomoc dla 11 000 osób
  Ostatni dzień egzaminów E8. Dziś języki obce. Króluje angielski

  500 000 ósmoklasistów zmierzyło się już z egzaminami z języka polskiego i matematyki. Przed nimi ostatni egzamin - język obcy. W praktyce jest to egzamin z języka angielskiego. 

  Karta Nauczyciela - tekst jednolity. Najnowszy tekst już w Dzienniku Ustaw!

  Ukazał się tekst jednolity ustawy - Karta Nauczyciela. Opublikowany został właśnie w Dzienniku Ustaw - rok 2023 poz. 984. Zobacz najnowszy tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela!

  Jakie były pytania z matematyki? Gdzie znaleźć odpowiedzi? [ARKUSZ CKE i ODPOWIEDZI]

  CKE opublikowała arkusz zadań z matematyki rozwiązywany przez ósmoklasistów. Infor.pl opublikował odpowiedzi do zadań. Sprawdź odpowiedzi.

  Egzamin ósmoklasisty 2023: Matematyka [ODPOWIEDZI I ARKUSZE CKE]

  Zakończył się dzisiejszy egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki. Publikujemy arkusz egzaminacyjny CKE. Publikujemy także odpowiedzi z matematyki przygotowane przez naszych ekspertów. Zapraszamy do lektury.