Kategorie

Zbliża się termin rozpoczęcia procedury utworzenia funduszu sołeckiego

Anna Ryl
Utworzenie funduszu sołeckiego daje szansę mieszkańcom sołectw na decydowanie o inwestycjach na własnym terenie, a także sprzyja rozwojowi miejscowości i poprawie jakości życia. Gminy, które chciałyby skorzystać z tego narzędzia rozwoju w 2012 roku, już powinny przygotowywać procedurę powołania takiego funduszu.

Problematykę funkcjonowania funduszu sołeckiego reguluje obowiązująca od 1 kwietnia 2009 r. ustawa z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim. Zgodnie z nią środki finansowe przekazywane sołectwom stanowią część finansów publicznych i muszą podlegać wszystkim rygorom prawnym.

Obowiązki rady gminy i wójta

Środki funduszu sołeckiego stanowią część budżetu gminy, zatem wójt i rada gminy posiadają kontrolę nad wykorzystaniem i przeznaczeniem tych środków przez sołectwa.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta (dalej: wójt) przygotowuje projekt uchwały o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki i przedstawia go radzie gminy.

Reklama

Z kolei rada gminy, w terminie do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, dokonuje wyodrębnienia w budżecie gminy środków funduszu sołeckiego. Robi to w formie uchwały, w której wyraża zgodę (albo jej nie wyraża) na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. Wyodrębniając w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki rada gminy, daje sołectwom przyzwolenie na przygotowanie wniosków.

Do obowiązków wójta należy przekazanie sołtysom w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy (czyli w przypadku środków na 2012 rok do 31 lipca 2011 r.) informacji o wysokości środków przypadających na dane sołectwo.

Wniosek o udzielenie środków z funduszu sołeckiego

Warunkiem przyznania środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo wniosku do wójta. Wniosek sporządza oraz decyduje o przeznaczeniu środków z funduszu zebranie wiejskie, które z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa podejmuje uchwałę, w której wskazuje zadania przewidziane do realizacji.

Wniosek powinien określać przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków przeznaczonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

Reklama

Złożenie wniosku powinno być poprzedzone konsultacją pomiędzy kompetentną reprezentacją mieszkańców wsi a organami gminy (np. wójtem) na temat zadań przedstawionych do realizacji. W związku z tym, że wójt odpowiada za realizację budżetu gminy (a więc także funduszu sołeckiego będącego częścią budżetu gminy), to od niego będzie zależeć, w jakim terminie uruchomione zostaną środki finansowe, czy i kiedy będą przeprowadzone procedury dotyczące zamówień publicznych.

Wniosek o udzielenie środków z funduszu sołeckiego w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy (czyli w przypadku środków na 2012 r. do 30 września 2011 r.) sołtys przekazuje wójtowi (celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy). Z kolei wójt w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku odrzuca go, jeśli nie spełnia on warunków ustawowych. O odrzuceniu wniosku informowany jest sołtys, który w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji może podtrzymać wniosek, kierując go za pośrednictwem wójta do rady gminy. Jeśli sołtys podtrzymał wniosek, wówczas rada gminy rozpatruje go w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Wójt jest związany rozstrzygnięciem rady gminy w tym zakresie.

Wyodrębnienie środków na fundusz sołecki i nieodrzucenie wniosku sołectwa przez wójta powoduje wpisanie wniosku do projektu budżetu i następnie rada gminy decyduje o jego uchwaleniu bądź nieuchwaleniu. Rada, przyjmując budżet gminy, może odrzucić wniosek sołectwa tylko w sytuacji, gdy w trakcie procedury zmienił się stan formalnoprawny wniosku, co oznacza, że zadanie, które chce wykonać sołectwo, nie spełnia warunków ustawowych.

Czytaj także: Jakie zadania i obowiązki wypełnia sołtys>>

Wysokość środków funduszu sołeckiego

Obliczając wysokość środków funduszu sołeckiego przypadających na dane sołectwo, należy wziąć pod uwagę liczbę mieszkańców sołectwa oraz kwotę bazową. Wzór wyliczenia wygląda następująco:

F = {2 + (Lm/100)} – Kb

gdzie:

F  – wysokość środków przypadających na dane sołectwo,

Lm – liczba mieszkańców sołectwa według stanu na 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy (czyli w przypadku środków na 2012 r. – na 30 czerwca 2011 r.),

Kb – kwota bazowa obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy za rok poprzedzający rok budżetowy o 2 lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie danej gminy, według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Środki z funduszu sołeckiego niewykorzystane w danym roku budżetowym wygasają z upływem roku.

Ograniczenia w realizacji zadań z funduszu sołeckiego

Środki z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację przedsięwzięć, które łącznie muszą spełniać następujące warunki:

● należą do zadań własnych gminy,

● służą poprawie warunków życia mieszkańców,

● są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Z funduszu sołeckiego nie mogą być finansowane tzw. zadania twarde na majątku niestanowiącym własności gminy. Oznacza to, że np. nie można wyremontować chodnika niestanowiącego własności gminy, ale można zorganizować festyn na gruncie niebędącym własnością gminy. Ponadto nie wolno finansować z funduszu sołeckiego działalności kościołów wyznaniowych, statutowej jednostek oświatowych oraz gospodarczej osób fizycznych i osób prawnych. Nie można również finansować zakupu papierosów, alkoholu i innych używek.

Wybór wykonawców lub dostawców produktów i usług finansowanych z funduszu sołeckiego musi opierać się na ustawie z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Czytaj także: Powstał fundusz sołecki>>

Odpowiedzialność za środki

Ze względu na dużą liczbę zgłaszanych przez sołectwa zadań do realizacji rada gminy może udzielić upoważnienia sołtysom (jako organom wykonawczym jednostki pomocniczej, tj. sołectwa) do wykonywania określonych zadań możliwych do zrealizowania przez sołtysa, radę sołecką czy mieszkańców sołectwa. Takie upoważnienie jednak nie zwalnia wójta z nadzorowania i kontrolowania dokonywanych wydatków ze środków publicznych przez sołectwa. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości odpowiedzialność spoczywa bowiem na wójcie, który odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy.

Współpraca wójta i sołectwa

Współpraca między sołectwem a wójtem w realizacji zadań z funduszu sołeckiego powinna istnieć na każdym etapie, tj. poczynając od opracowywania wniosku, poprzez jego realizację i wykonanie. Zadania przedstawione do realizacji powinny być uzgodnione przez obie strony pod kątem gospodarności i legalności. Ponadto powinien być uzgodniony kosztorys zadania i celowość zadania w związku z gminnymi dokumentami planistycznymi i strategią rozwoju.

Współpraca może przynieść wymierne korzyści, np. jeśli dokonano wcześniejszych uzgodnień pomiędzy sołectwem a wójtem, istnieje możliwość zrealizowania zadania określonego we wniosku przy udziale innych środków niż tylko środki pochodzące z funduszu sołeckiego. Wówczas zrealizowane zadanie ma większy zasięg, niż gdyby było wykonane tylko ze środków funduszu sołeckiego danej wsi (np. uzyskanie dofinansowania do kompleksowego wyposażenia świetlicy wiejskiej).

Podstawa prawna

•  Ustawa z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. nr 52, poz. 420; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241)

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?