Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

System Informacji Oświatowej przeskanuje uczniów i nauczycieli

Renata Maciejczak
Utworzenie nowego Systemu Informacji Oświatowej ma udoskonalić zarządzanie oświatą na szczeblu krajowym, m.in. poprzez jasny podział środków finansowych na wykonywanie zadań oświatowych. Dla samorządów to kluczowa kwestia, która co roku znacząco obciąża lokalne budżety. Czy nowe rozwiązania prawne, które zaczną obowiązywać od przyszłego roku, poprawią funkcjonowanie systemu oświaty?

Senat 12 maja br. przegłosował bez poprawek ustawę z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (SIO). Oznacza to, że ten akt prawny czeka już tylko na podpis prezydenta.

Przegłosowanie przez senatorów wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek spowodowało, że nie poddano pod głosowanie ponad 30 propozycji zmian zgłoszonych przez senatorów Prawa i Sprawiedliwości oraz senacką Komisję Praw Człowieka. Wśród nich były poprawki zmierzające do wyłączenia z ustawy zapisów o zbieraniu danych wrażliwych oraz indywidualnych o uczniach.

Zastrzeżenia do Senatu przesłała także Helsińska Fundacja Praw Człowieka, podważając celowość zmian w zaproponowanym przez resort edukacji kształcie. Wątpliwe jest, czy tak silnie personalizowane dane są niezbędne do gromadzenia w świetle celu projektowanej ustawy i czy są środkami koniecznymi do monitorowania i podwyższania poziomu edukacji w Polsce – pisze Fundacja w opinii.

Według Fundacji, jeśli ustawodawca podejmuje decyzję, że określona ingerencja w zakres praw i wolności obywateli jest konieczna i niezbędna, to powinien w maksymalnym stopniu ograniczyć liczbę gromadzonych spersonalizowanych danych. Wątpliwości wywołuje też zakres danych indywidualnie personalizowanych, który obejmuje również dane wrażliwe. Zdaniem Fundacji bezcelowe wydaje się archiwizowanie zindywidualizowanych informacji na poziomie centralnym, gdy żadne podmioty (poza ministerstwem) nie uzyskają dostępu do takich informacji i w związku z tym nie będą z nich korzystały we wskazanych w uzasadnieniu do projektu ustawy celach.

Uzasadnione z perspektywy należytego zagwarantowania praw jednostki byłoby rozwiązanie, zgodnie z którym z lokalnych baz danych, tj. z poszczególnych szkół, do centralnego SIO mogłyby wychodzić dane zbiorcze lub zanonimizowane – wskazywała Helsińska Fundacja Praw Człowieka w piśmie do marszałka Senatu.

Na te wątpliwości odpowiadała Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej (dalej: MEN), i przekonywała w Senacie, że dane indywidualne uczniów będą przechowywane w Systemie Informacji Oświatowej tylko tak długo jak będą potrzebne – część z nich ma być usuwana już po roku, inne po dwóch lub pięciu latach. Podkreślała także, że reforma zbierania danych potrzebna jest do precyzyjnego wyliczania subwencji oświatowej dla samorządów.

Z informacji zamieszczonych na stronach internetowych MEN wynika, że na wszystkich etapach prac nad ustawą MEN współpracowało z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Według resortu edukacji GIODO będzie pełnił nadzór zarówno nad tworzeniem rozwiązań informatycznych nowego systemu, jak i jego prawidłowym funkcjonowaniem. Ministerstwo uważa, że nowy system będzie wyposażony we wszelkie wymagane zabezpieczenia uniemożliwiające wyciek danych. Dane zbierane przez SIO, opisujące jednostkowo konkretne osoby, będą podlegały ochronie danych osobowych.

Czytaj także: Kontrowersje wokół ustawy o Systemie Informacji Oświatowej>>

Co się zmieni

System Informacji Oświatowej funkcjonuje od 1 stycznia 2005 r. wprowadzony ustawą z 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (dalej: stara ustawa o SIO). W SIO gromadzone są zbiory danych o:

● szkołach i placówkach oświatowych,

● uczniach, słuchaczach, wychowankach, absolwentach,

● nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach,

● spełnianiu obowiązku nauki.

System gromadzi i przetwarza dane służące do prowadzenia polityki oświatowej państwa. Są one m.in. podstawą do podziału subwencji oświatowej czy kształtowania wynagrodzeń nauczycieli. W praktyce jednak, aż 1/4 sprawozdań, będących podstawą wpisów do obecnego systemu, zawiera poważne błędy, stąd też argumenty MEN o konieczności zmian w systemie.

Administratorem Systemu Informacji Oświatowej zostanie Minister Edukacji Narodowej. Jest on również adresatem zasobów informacyjnych zgromadzonych w tej bazie. Administratorami lokalnych baz danych Systemu Informacji Oświatowej będą dyrektorzy szkół (lub wyznaczeni przez nich pracownicy).

Dane zbiorcze, dane jednostkowe

W porównaniu ze starą ustawą o Systemie Informacji Oświatowej nowa ustawa zmienia sposób zbierania danych. Odchodzi się od formuły gromadzenia informacji zbiorczych, na rzecz danych jednostkowych. W konsekwencji wszystkie dane gromadzone i przetwarzane w SIO, dotyczące zarówno uczniów i nauczycieli, jak i placówek oświatowych – będą danymi jednostkowymi.

Jednostkowa formuła gromadzenia danych polega na tym, że dane oświatowe będą opisywały nie, jak dotychczas, pewien zbiór osób, np. liczbę uczniów klas pierwszych danej szkoły, lecz konkretną osobę lub jednostkę organizacyjną o ustalonej tożsamości lub cechach identyfikacyjnych. Tożsamość:

1) uczniów i nauczycieli będzie identyfikowana w systemie przez imię, nazwisko i numer PESEL,

2) szkoły, placówki oświatowej czy innej jednostki organizacyjnej będzie identyfikowana przez np. nazwę jednostki, adres jej siedziby i numer REGON.

Obecnie gromadzone dane zbiorcze zawierają informacje o liczbie uczniów opisanych według określonej cechy, m.in. płci, roku urodzenia, typów lub rodzajów szkół i placówek oświatowych, do których uczęszczają, klas, oddziałów, profili kształcenia, rodzaju zajęć w których uczestniczą itd.

Nowa formuła powoduje, że każda z tych informacji będzie przypisana do konkretnego dziecka. Zastosowanie tak precyzyjnego mechanizmu pozwoli na weryfikowanie rzetelności danych już na etapie ich wprowadzania. I to zarówno w stosunku do każdego dziecka, nauczyciela, jak i do każdej instytucji oświatowej. Stanie się to dzięki elektronicznemu powiązaniu SIO z rejestrami referencyjnymi PESEL i REGON. Brak potwierdzenia przez te rejestry poprawności wpisu dla konkretnej osoby (imienia, nazwiska i numeru PESEL) lub danych placówki (numeru REGON) uniemożliwi wprowadzenie do SIO kolejnych danych dotyczących tej osoby lub placówki.

Tak szczegółowy system oznacza znaczne rozbudowanie tej bazy danych. Może się w niej znajdować potencjalnie nawet 6 mln uczniów, 600 tys. przedszkolaków i 600 tys. słuchaczy.

Ewidencja szkół

Uchwalenie nowej ustawy o SIO spowodowało, że powstanie Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), czyli aktualizowany na bieżąco jednolity katalog szkół i placówek oświatowych. Będzie on występował jako część bazy danych SIO i miał status krajowego rejestru urzędowego.

W RSPO gromadzone będą podstawowe dane charakteryzujące rodzaj działań oświatowych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych w danej jednostce. Znajdą się tam informacje, takie jak:

● nazwa i typ szkoły lub rodzaj placówki,

● określenie statusu publicznoprawnego,

● określenie specyfiki szkoły oraz kategorii osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dla których szkoła została zorganizowana,

● określenie profili kształcenia ogólnozawodowego w liceum profilowanym, zawodu i specjalizacji w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe.

Informacje z tej bazy będą też wykorzystywane przez nadzór pedagogiczny, podmioty prowadzące szkoły, a także przez uczniów i rodziców.


Dane o uczniach i nauczycielach

Dane dotyczące uczniów i nauczycieli podzielono na identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) i dziedzinowe. Dane dziedzinowe to informacje „oświatowe”, tj. takie, których gromadzenie jest niezbędne do realizacji zadań ustrojowych związanych z zapewnieniem prawa do nauki. Dane te dotyczą sfery dydaktyczno-wychowawczej w przypadku uczniów oraz sfery zawodowej i ekonomicznej – w odniesieniu do nauczycieli.

Środki na realizację zadań oświatowych pokrywane są głównie z subwencji oświatowej. Podziału tej subwencji dokonuje MEN, uwzględniając m.in.: typ szkoły, awans zawodowy nauczycieli, liczbę uczniów itd. Źródłem tych danych jest właśnie SIO. Odstąpienie od gromadzenia w SIO danych zbiorczych na rzecz informacji jednostkowych ma lepiej powiązać przekazywane pieniądze z uczniem, szkołą i samorządem – do którego są kierowane.

Do bazy będą też przekazywane dane o profilu nauczania, zawodzie, specjalności. Będą one podstawą do „wyciągania” z systemu informacji o tym, ilu uczniów o jakich specjalnościach kończy szkołę, jakich uczniów brakuje na rynku, a jakie kierunki z powodu dużej podaży pracowników powinny być ograniczane.

Gromadzenie danych dotyczących miejsca zamieszkania ucznia jest niezbędne m.in. z konieczności zapewnienia przez samorządy bezpłatnego dowozu uczniów do szkół. Właściwe jednostki samorządu będą miały dostęp do danych o miejscu zamieszkania uczniów w formie raportów (zawierających dane odpersonalizowane).

Dane pracownicze

Do systemu wprowadzane będą też informacje o liczbie nauczycieli, z którymi planowane jest rozwiązanie stosunku pracy albo stosunek pracy wygaśnie. Informacja taka wprowadzana będzie przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Będzie wykorzystywana przy planowaniu w budżecie państwa i budżetach samorządowych środków finansowych, np. na odprawy dla nauczycieli.

Do bazy wprowadzone zostaną też dane o liczbie pracowników zatrudnionych w komórkach merytorycznych odpowiedzialnych za zarządzanie i administrację oświatą (np. w urzędach gmin, kuratoriach oświaty). Dane te umożliwią uzyskanie pełnego obrazu kosztów i struktury zatrudnienia w oświacie.

Szkoły zobowiązane będą do przekazywania tytułów podręczników obowiązujących w poszczególnych oddziałach szkolnych. Będzie to narzędzie dla szefów resortów edukacji i kultury, służące do dopuszczania i wycofywania podręczników z użytku szkolnego (zgodnie z kompetencjami ministrów określonymi w art. 22a ust. 3 i 7 ustawy o systemie oświaty).

Czytaj także: System Informacji Oświatowej będzie pod kontrolą GIODO>>

Finansowanie systemu

Na realizację projektu przewidziano 14 mln zł. Środki te przeznaczone zostaną na zakup m.in. sprzętu komputerowego, relacyjnej bazy danych, oprogramowania analitycznego. Szacowane jest też zwiększenie rocznego budżetu potrzebnego na utrzymanie SIO. Zwiększone o 3 mln zł roczne koszty wynikają ze znacznego rozbudowania SIO w stosunku do obecnego systemu.

Wprowadzenie nowego systemu informacji oświatowej nie obciąży finansowo samorządów terytorialnych.

Zdaniem ustawodawcy nowe rozwiązanie pozwoli na posiadanie jednostkowych danych o wynagrodzeniach nauczycieli, a to umożliwi dokonywanie rzetelnych analiz o faktycznej sytuacji finansowej nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w oświacie.

Na poziomie lokalnym dostęp władz samorządowych (jako organów prowadzących) do tych informacji ma doprowadzić do poprawy organizacji pracy szkół i placówek oświatowych.

Uchwalona przez parlament nowa ustawa o SIO została przekazana do podpisu prezydenta. Gdy tak się stanie, to będzie wchodzić w życie stopniowo od 30 kwietnia 2012 r. Początkowo oba systemy – obecny i nowy – będą funkcjonowały równolegle.

DO CZEGO SŁUŻY NOWY SIO

● Zarządzanie siecią szkół

● Podział subwencji oświatowej

● Ustalanie liczby nauczycieli

● Określanie potrzeb dowozu dzieci do szkół

● Określanie podaży osób przyuczających się do konkretnego zawodu

● Określanie wysokości środków potrzebnych na odprawy dla nauczycieli

DOTACJE NA ŻŁOBKI

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (dalej: MPiPS) złagodziło wymagania formalne dla samorządów, aby więcej jednostek skorzystało z dotacji w ramach programu „Maluch”. Do 20 czerwca, 15 lipca i 5 sierpnia 2011 r. gminy mogą składać wnioski o pieniądze na rozwój infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, tj. żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Przedmiotem dofinansowania może być wyposażenie pomieszczeń i prace wykończeniowe, adaptacja istniejących budynków oraz budowa lub zakup nowych z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi.

Na Program w 2011 roku MPiPS przeznaczyło ogółem kwotę 40 mln zł.

Więcej na stronie www.mpips.gov.pl

Podstawy prawne

•  Ustawa z 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. nr 49, poz. 463; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 273)

•  Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 80, poz. 526; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 857)

•  Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. nr 106, poz. 622)

•  Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1706)

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego [PDF]
  Znany jest wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Nie zostało jeszcze opublikowane odpowiednie rozporządzenie, ale autorzy ustawy o dodatku już udostępnili wzór wniosku. W artykule załączamy go w formacie PDF.
  Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. [rozporządzenie z 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego]
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1) z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego.
  Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty - Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1636
  Kwalifikacje na stanowisku pedagoga specjalnego
  Określenie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli zatrudnianych na stanowisku pedagoga specjalnego w przedszkolach, szkołach i zespołach przedszkoli i szkół niebędących szkołami specjalnymi znalazło się w projekcie rozporządzenia. Zmieni ono rozporządzenie ministra edukacji i nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
  Ile wyniosą podwyżki opłat za wodę i ścieki w 2023 r.?
  Wody Polskie od 1 września rozpoczną ponowny proces taryfikacji, czyli ustalania cen za wodę i ścieki - poinformowały w we wspólnym komunikacie Wody Polskie oraz Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie".
  Przedmioty dodatkowe na egzaminie maturalnym w 2023 r.
  Przedmioty dodatkowe na egzaminie maturalnym w 2023 r. - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego.
  Deklaracja przystąpienia do matury 2023 r.
  Deklaracja przystąpienia do matury 2023 r. - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego.
  Czy piec kaflowy i koza na węgiel dają prawo do dodatku węglowego?
  Czy piec kaflowy i koza na węgiel dają prawo do dodatku węglowego?
  Kontrola prawa do dopłaty do pelletu i węgla [urzędnicy w gminach, straż miejska i kominiarze]
  W Rzeszowie do połowy zeszłego tygodnia korekty deklaracji zgłosiło 30 osób, a w Częstochowie w okresie od 20 lipca do 2 sierpnia było ich 26 (co stanowiło niemal jedną piątą wszystkich złożonych deklaracji w tym czasie). Ale już np. w Katowicach w zeszłym tygodniu urzędnicy szacowali, że zmiany wcześniejszych deklaracji mogło dokonać ponad 200 właścicieli i zarządców nieruchomości.
  Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. [jednolite rozporządzenie]
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2017 r. z późn. zm.)
  Czy dodatek węglowy jest opodatkowany?
  Pytanie: Czy po otrzymaniu dodatku węglowego, mam zapłacić podatek dochodowy PIT od 3000 zł?
  Czy jest dopuszczalna egzekucja obowiązku szkolnego w wakacje
  Do organu prowadzącego szkołę podstawową wpłynął wniosek dyrektora tej szkoły o wszczęcie egzekucji administracyjnej wobec rodziców uchylających się od obowiązku zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. Wniosek wpłynął 14 czerwca 2022 r. Rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka i (lub) samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia. Czy zasadne jest by wójt gminy jako organ egzekucyjny wszczynał procedurę w sprawie egzekucji obowiązku szkolnego po zakończeniu roku szkolnego?
  Czy urzędnik na stanowisku kierowniczym może też być kierownikiem jednostki organizacyjnej w gminie?
  Czy pracownik na stanowisku urzędniczym kierowniczym w urzędzie gminy może jednocześnie pełnić obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej w gminie, na zasadzie wydania zarządzenia wójta w sprawie powierzenia obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej X z zaznaczeniem, że pełnienie tych obowiązków wygasa z dniem zatrudnienia kierownika tej jednostki?
  Jak wyjaśnić rażąco niską cenę zamówienia publicznego
  Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego. Złożono trzy oferty. Wartość jednej z ofert jest o 90% niższa od pozostałych dwóch ofert oraz o 90% od oszacowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma obawy co do możliwości prawidłowej realizacji zamówienia. Czy zamawiający może w tym przypadku zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie ceny rażąco niskiej?
  Ustawa z 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym [pełna treść]
  Poniżej treść ustawa z 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym:
  Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy 3000 zł? Do kiedy? Gdzie jest wzór? Czy trzeba wykazywać dochody? [Kompendium]
  Wniosek o wypłatę dodatku węglowego 3000 zł składa się do dnia 30 listopada 2022 r. Można go złożyć przez ePUAP, a wzór opracuje minister do spraw energii.
  Wniosek o dofinansowanie do pelletu, LPG, oleju, drewna. Co z dopłatami do gazu?
  Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zaprezentowała projekt ustawy dotyczącej wsparcia dla niektórych źródeł ciepła i ciepłowni. Według niego używający pelletu otrzymają 3 tys. zł, drewna kawałkowego – 1 tys. zł, oleju opałowego – 2 tys. zł, a gazu LPG – 500 zł.
  Jakie są przedmioty w liceum ogólnokształcącym (LO)?
  Jakie są przedmioty w liceum ogólnokształcącym? Jaki akt prawny wprowadza te przedmioty do programu nauczania w liceum?
  Gdzie znaleźć listę szkół prowadzących rekrutację uzupełniającą do liceum, technikum, zawodówki?
  Jak znaleźć liceum, technikum, szkołę zawodową prowadzącą rekrutację uzupełniającą?
  MEiN: rekrutacja uzupełniająca i odwołanie od wyniku rekrutacji do liceum, technikum, zawodówki
  Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe młodzież przyjmuje się do publicznych szkół ponadpodstawowych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. Wskazane w ustawie kryteria są możliwe do spełnienia przez każdego ucznia publicznej szkoły podstawowej.
  Minister rolnictwa: 4-5 zł za 1 kg cukru. 10 zł za chleb to sianie paniki. Chyba, że wzrośnie cena gazu
  Mąki nam nie zabraknie, jesteśmy bezpieczni żywnościowo - zapewnił w piątek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Mamy odpowiednie ilości zapasów cukru - dodał.
  Wczasy pod gruszą a wakacyjny wyjazd dziecka pracownika
  Wakacje, podobnie jak święta, to czas, w którym zainteresowanie pracowników możliwością uzyskania świadczeń z ZFŚS jest wzmożone. Wiąże się to z ponoszeniem w tym okresie większych wydatków związanych z organizacją wypoczynku rodzinnego oraz dla dzieci i młodzieży. Jakie środki mogą uzyskać pracownicy na te cele? Czy możliwe jest uzyskanie świadczenia zarówno na organizację wypoczynku własnego, jak i dziecka?
  Konferencja: Atom dla samorządu. Energetyka jądrowa szansą dla transformacji energetycznej Śląska i Zagłębia [13 września 2022 r.]
  Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza do udziału w konferencji:
  Wykaz zajęć pedagogów, psychologów, terapeutów i doradców zawodowych [rozporządzenie z 22 lipca 2022 r.]
  Znany jest wykaz zajęć prowadzonych przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Wynika z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych – Dz.U z 2022 r. Poz. 1610.
  Egzamin ósmoklasisty: Lista lektur w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024
  Minister edukacji Przemysław Czarnek określił listę lektur wymaganych na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.