Kategorie

Komisje obwodowe w wyborach do sejmu i senatu 2011

Sebastian Kowalski

Najbliższe wybory do sejmu i senatu odbędą się już na podstawie nowych przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Ważną rolę w tych wyborach odegrają komisje obwodowe działające w obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy.

Najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów wójt podaje (w formie obwieszczenia) do wiadomości wyborców informację o:

    1)    numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania;

    2)    wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla danych wyborów;

    3)    lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

W gminach, w których wybiera się burmistrza lub prezydenta miasta, czynności zastrzeżone w kodeksie wyborczym dla wójta wykonują te właśnie osoby.

Czytaj także: Kalendarz wyborczy 2011>>

Powoływanie obwodowych komisji wyborczych

W wyborach do Sejmu i do Senatu obwodową komisję wyborczą spośród wyborców wójt powołuje najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów.

W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się:

    1)    od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby;

    2)    jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

Natomiast w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, w skład obwodowych komisji wyborczych powołuje się:

    1)    od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby;

    2)    jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest dany obwód.

Reklama

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszają pełnomocnicy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. Kandydatami mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy. Jeżeli kandydat nie spełnia tego wymagania, wójt ma obowiązek odmówić jego powołania w skład obwodowej komisji wyborczej.

Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na posłów lub zarejestrowany został kandydat na senatora.

Zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do sejmu i do senatu dokonuje się najpóźniej w 23 dniu przed dniem wyborów po uprzednim uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie ma dotyczyć.

Jeżeli pełnomocnicy wyborczy lub upoważnione przez nich osoby zgłosili w sumie mniej kandydatów od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje wójt spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy. Oczywiście i w tym przypadku, członek komisji nie może być powołany do jej składu bez uprzedniego wyrażenia na to zgody. Natomiast w przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta.

Czytaj także: Wybory parlamentarne - diety dla członków komisji wyborczych>>

Pierwsze posiedzenie i sposób działania obwodowej komisji wyborczej

Komisja niezwłocznie po jej powołaniu zbiera się na pierwszym posiedzeniu. Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej zwołuje i organizuje wójt.

Obwodowa komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu:

1)    wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę, w głosowaniu jawnym, chyba że chociażby jeden członek komisji zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego,

2)    omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład,

3)    ustala zadania do dnia wyborów,

4)    zapoznaje się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników oraz na tej podstawie sporządza plan pracy.

Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności może to nastąpić poprzez umieszczenie pisemnej informacji w tym przedmiocie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach i innych pracach komisji, w szczególności w przeprowadzeniu głosowania i ustaleniu jego wyników. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji, zwłaszcza w dniu wyborów, członek komisji powinien jak najwcześniej zawiadomić o tym przewodniczącego komisji. Jeżeli członek komisji nie wykonuje swoich obowiązków lub wykonuje je nienależycie, może zostać odwołany przez wójta.

Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:

1)    porządek obrad,

2)    imiona i nazwiska uczestników,

3)    podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.

Do protokołu dołącza się podjęte uchwały. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia (a więc przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, jeżeli to on pod nieobecność przewodniczącego komisji przewodniczy posiedzeniu).


Reklama

Obwodowa komisja wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności co najmniej połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. Rozstrzygnięcia komisji mogą mieć formę odrębnych uchwał bądź wpisów do protokołu. Uchwały podpisuje tylko przewodniczący danego posiedzenia.

Szczegółowe zasady działania obwodowej komisji wyborczej reguluje załącznik numer 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 44, poz.478).

Czytaj także: Wójt sporządzi akt pełnomocnictwa do głosowania w wyborach parlamentarnych>>

Zadania i warunki pracy obwodowych komisji wyborczych

Zadania obwodowej komisji wyborczej zostały ogólnie wyznaczone w przepisie art.185 Kodeksu wyborczego (Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.; dalej: k.wyb.).

Zgodnie z tym przepisem do zadań komisji należy:

1)    przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

2)    czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,

3)    ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,

4)    przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Poszczególne czynności do wykonania których powołuje się obwodowe komisje wyborcze zostały określone w przepisach regulujących wykonywanie zadań powierzonych tym komisjom. W szczególności chodzi tu o następujące przepisy Kodeksu wyborczego:

1)    dotyczące przebiegu głosowania (art.38-53 k.wyb.),

2)    dotyczące ustalania wyników głosowania w obwodzie (art.69-75 k.wyb.),

3)    dotyczące przesłania wyników do okręgowej komisji wyborczej (art.76 §1 p.1 k.wyb., art.78 k.wyb.),

4)    dotyczące publikacji wyników głosowania (art.77 k.wyb.),

5)    zakazujące agitacji wyborczej w lokalu obwodowej komisji wyborczej (art.107 §2 k.wyb.).

Siedzibę obwodowej komisji wyborczej podaje wójt w obwieszczeniu publikowanym najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów. Wójt zapewnia obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych komisji wyborczych, w tym możliwość wykorzystania techniki elektronicznej, oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów.

Czytaj także: Wybory parlamentarne 2011 - Senatorowie wybierani w 100 jednomandatowych okręgach>>

Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku:

1)    zrzeczenia się członkostwa,

2)    podpisania zgody na kandydowanie w wyborach bądź objęcia funkcji pełnomocnika lub męża zaufania - z dniem podpisania tej zgody,

3)    śmierci członka komisji,

4)    utraty prawa wybierania,

5)    niespełniania warunku ujęcia w stałym rejestrze wyborców danej gminy,

6)    odwołania przez wójta.

Wygaśnięcie członkostwa następuje z mocy prawa z chwilą ziszczenia się jednego z wymienionych tu warunków bez potrzeby wydawania jakiejkolwiek decyzji przez wójta, czy podejmowania uchwały komisji. Jedyny wyjątek od tej zasady stanowi decyzja wójta o odwołaniu członka obwodowej komisji wyborczej.

Z chwilą wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje konieczność uzupełnienia jej składu. Uzupełnienie składu obwodowej komisji wyborczej następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o jej powołaniu (art.184 §1 k.wyb.).

Sebastian Kowalski

Sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

samorzad.infor.pl

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?