Kategorie

Egzekucja dochodów poza granicami państwa

Marcin Binaś
Egzekucja dochodów poza granicami państwa/ Fot. Fotolia
Nowe przepisy o egzekwowaniu należności poza granicami Polski nie tylko stanowią dla lokalnych samorządów istotne wsparcie w odzyskiwaniu wierzytelności. Są też źródłem nowych obowiązków, zwłaszcza w zakresie udzielania informacji czy prowadzenia konkretnych czynności w związku z dochodzeniem należności dla innego państwa.

Na gruncie uprawnień nadanych wierzycielowi i organowi egzekucyjnemu przez ustawę z 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (dalej: ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków), należy wskazać m.in. na możliwość wystąpienia z wnioskiem o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne w sytuacji, gdy ich istnienie lub wysokość nie zostały ustalone, ale postępowanie w sprawie wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej jest w toku i już na tym etapie odrębne przepisy umożliwiają dokonanie zabezpieczenia. W trakcie wykonywania takich wniosków o udzielenie wzajemnej pomocy urzędnik z państwa „wnioskującego” może być obecny przy czynnościach związanych z realizacją zgłoszonego wniosku, w tym może być np. obecny przy przesłuchaniu stron i uczestników postępowania lub przy wykonywaniu konkretnych czynności egzekucyjnych czy też zabezpieczających.

Najbardziej aktualna na rynku książka dotycząca klasyfikacji budżetowej

Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków zawiera regulacje w zakresie możliwości wykorzystania nowych uprawnień przez polskie organy egzekucyjne czy też przez polskich wierzycieli. Nakłada na nich również obowiązki związane z odpowiedzią na wnioski z innych krajów UE. W ich realizacji uczestniczy także centralne biuro łącznikowe. To właśnie do niego wpływają wnioski składane przez państwa członkowskie w przedmiocie udzielenia wszelkich informacji niezbędnych do powiadomienia, dochodzenia lub zabezpieczenia należności pieniężnych. W dalszej kolejności takie wnioski są przekazywane do organów egzekucyjnych (naczelników urzędów skarbowych), którzy są właściwi ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, którego dotyczy złożony wniosek. Trzeba przy tym pamiętać, że ich rozpatrzenie może nastąpić poprzez odmowę udzielenia informacji:

● których nie można uzyskać do celów egzekucji lub zabezpieczenia tego rodzaju należności pieniężnych powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

● objętych tajemnicą zawodową, handlową lub przemysłową,

● których ujawnienie mogłoby prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub byłoby sprzeczne z jej podstawowymi zasadami porządku prawnego.

Wniosek o powiadomienie państwa członkowskiego

Reklama

Wśród wniosków o wzajemnej pomocy na pierwszym miejscu warto wskazać wniosek o powiadomienie państwa członkowskiego. Jest on realizowany przez naczelnika urzędu skarbowego, który oprócz jednolitego formularza służącego do powiadamiania doręcza jego adresatowi dokumenty związane z należnościami, których dotyczy powiadomienie. Ma on również obowiązek informowania państwa członkowskiego o wszelkich czynnościach podejmowanych w związku z realizacją wniosku.

Wobec doręczenia przez naczelnika urzędu skarbowego określonych dokumentów w ramach realizacji tego wniosku może być wniesiony sprzeciw przez osobę, wobec której naczelnik prowadzi czynności egzekucyjne. Fakt wniesienia sprzeciwu (w terminie miesiąca od doręczenia dokumentu) zobowiązuje naczelnika urzędu do jego rozpatrzenia poprzez wydanie postanowienia w przedmiocie uznania, niedopuszczalności lub odmowy uznania sprzeciwu. Jednak niezależnie od przedmiotu postanowienie rozpatrujące sprzeciw może być wzruszone poprzez złożenie zażalenia. Może on być też w dowolnym momencie wycofany, a przy jego składaniu obligatoryjnie jest załączony oryginał lub uwierzytelniona kopia dokumentu, którego wniosek dotyczy.

Zobacz również: Tajemnica skarbowa na podstawie Ordynacji podatkowej

Wniosek o odzyskanie należności pieniężnych

W ramach realizacji wniosku państwa członkowskiego o odzyskanie należności pieniężnych organ egzekucyjny podejmuje wszelkie niezbędne czynności, a otrzymany z wnioskiem jednolity tytuł wykonawczy nie podlega w Polsce zatwierdzeniu, uzupełnieniu lub zastąpieniu. Same należności egzekwowane są w złotych, a od dnia otrzymania wniosku przez centralne biuro łącznikowe naliczane są odsetki jak od „polskich” zaległości podatkowych.

Złożony wniosek uznany jest za zrealizowany w sytuacji, gdy wskazana w jednolitym tytule wykonawczym kwota, po zastosowaniu wskazanego we wniosku przelicznika, zostanie wyegzekwowana.

Reklama

Co istotne dla polskich organów egzekucyjnych – przy realizacji takiego wniosku wszelkie spory powstałe w zakresie należności pieniężnych państwa członkowskiego czy też wystawionego w nim jednolitego tytułu wykonawczego nie podlegają rozpatrywaniu w Polsce, tylko w danym państwie członkowskim.

Jeśli w trakcie wykonywania czynności egzekucyjnych wniosek zostanie zmieniony, to automatycznie zmianie podlega również jednolity tytuł wykonawczy, a w sytuacji, kiedy wyegzekwowana należność okazuje się wyższa, różnica podlega zwrotowi.

Do wniosku o odzyskanie należności pieniężnych dołącza się: zaktualizowany tytuł wykonawczy, odpis pierwotnego tytułu wykonawczego, jeżeli wcześniej nie został doręczony, oraz, ewentualnie, inne dokumenty dotyczące tych należności. W złożonym wniosku państwo członkowskie lub trzecie może zwrócić się o wystawienie zagranicznego tytułu wykonawczego.

Wniosek o zabezpieczenie

Podobnie jak poprzedni, wniosek państwa członkowskiego o zabezpieczenie nie podlega zatwierdzeniu, uzupełnieniu czy też zastąpieniu. Oprócz jego przesłania, państwo członkowskie sporządza, co do zasady, tzw. dokument zabezpieczenia – w przypadku jego braku centralne biuro łącznikowe sporządza zarządzenie zabezpieczenia, w którym wskazuje się kwoty z ich zaokrągleniem (pomija się końcówki mniejsze niż 5 groszy, natomiast końcówki 5 i więcej groszy podlegają zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy).

Wniosek o zabezpieczenie może być w dowolnym momencie wycofany, a przy jego składaniu obligatoryjnie jest załączony oryginał lub uwierzytelniona kopia dokumentu, którego wniosek dotyczy.

Terminy

W trakcie realizacji otrzymanych wniosków organ egzekucyjny lub centralne biuro łącznikowe przekazują uzyskiwane informacje w miarę ich pozyskiwania, a o wynikach swoich działań informują państwo członkowskie nie później niż w sześć miesięcy od daty wpłynięcia wniosku. Natomiast przekazanie wyegzekwowanych należności następuje w terminie dwóch miesięcy od dnia ich wyegzekwowania (termin ten może być wydłużony wobec należności o równowartości poniżej 1,5 tys. euro).

Nowe przepisy o egzekucji prowadzonej bez uprzedniego doręczenia upomnienia

31 października br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1494). Obejmuje ono 11 rodzajów należności, w tym m.in.:

koszty upomnienia i egzekucyjne,

● należności pieniężne wynikające z orzeczeń, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności,

● należności, których obowiązek zapłaty powstaje z mocy prawa, a wysokość została potwierdzona w ostatecznym orzeczeniu.

MARCIN BINAŚ

Autor jest specjalistą w zakresie podatków i opłat stanowiących w całości dochody własne gmin, pracownikiem Wydziału Kontroli RIO w Szczecinie

PODSTAWA PRAWNA

● ustawa z 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1289)

O zasadach odzyskiwania należności za granicą pisaliśmy w nr. 22 GSiA z 2014 roku w artykule „Egzekucja samorządowych dochodów poza granicami Polski”.

Polecamy serwis: Finanse

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?