Kategorie

Odliczenie VAT przy nabyciu lub wytworzeniu nieruchomości

Agnieszka Bieńkowska
Janina Fornalik
Doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego MDDP; doradztwem podatkowym zajmuje się od kilkunastu lat, poprzednio w międzynarodowych firmach doradczych; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, m.in. w działalności jednostek samorządu terytorialnego; doradza samorządom w kwestiach dotyczących rozliczania podatku VAT w bieżącej działalności, w zakresie realizowanych inwestycji oraz w ramach przekształceń, reprezentuje w postępowaniach podatkowych i sądowych; jest autorką licznych publikacji o tematyce prawnopodatkowej.
VAT, nieruchomości/ Fot. Fotolia
W przypadku inwestycji dotyczących nabycia lub wytworzenia nieruchomości, które następnie będą wykorzystywane zarówno do czynności opodatkowanych, jak i nieopodatkowanych, zasady obliczania proporcji dla odliczenia VAT zależą m.in. od daty poniesienia wydatków. Kolejna zmiana w tym zakresie nastąpi 1 stycznia 2016 r.

Zgodnie z określoną w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) zasadą ogólną, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jeśli podatnik wykonuje jednocześnie czynności opodatkowane i zwolnione z podatku od towarów i usług (VAT) i dokonuje zakupów związanych z obydwoma tymi rodzajami działalności, to, zgodnie z art. 90 ustawy o VAT, podatek naliczony odlicza jedynie częściowo, proporcjonalnie do udziału sprzedaży opodatkowanej w kwocie sprzedaży ogółem (opodatkowanej i zwolnionej). Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 24 października 2011 r. (sygn. akt I FPS 9/10), przy kalkulacji takiej proporcji nie uwzględnia się czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT, co w praktyce oznacza, że jeżeli nabywane przez podatnika (JST) towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT oraz niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem (nie są wykorzystywane do działalności zwolnionej z VAT), w obecnym stanie prawnym jednostce takiej przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości. Ten stan rzeczy zmienić ma planowana na rok 2016 nowelizacja ustawy o VAT, dopóki jednak jej postanowienia nie wejdą w życie, zastosowanie mają opisane regulacje oraz ich wykładnia dokonana przez sąd.

Zobacz również: Konsekwencje wyroku TK w sprawie użytkowania wieczystego

Inaczej jednak sprawa wygląda, jeśli chodzi o wydatki na budowę lub wytworzenie nieruchomości, tu bowiem czynności niepodlegające opodatkowaniu już dzisiaj wpływają na zakres odliczenia, a to za sprawą obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. art. 86 ust. 7b ustawy o VAT.

Nabycie lub wytworzenie nieruchomości

Zgodnie z art. 86 ust. 7b ustawy o VAT, w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.

Przez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (art. 2 pkt 14a ustawy o VAT).

Dopiero tak obliczony podatek podlega regulacjom art. 90 ustawy o VAT (proporcja sprzedaży), co w praktyce oznacza, że, ponosząc nakłady na nabycie/wytworzenie takiej nieruchomości, podatnik (JST) powinien:

Reklama

1) w pierwszej kolejności ustalić, w jakiej części (w jakim procencie) dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej (i na tej podstawie obliczyć kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 7b ustawy o VAT),

2) w przypadku gdy nieruchomość jest/będzie wykorzystywana również na potrzeby działalności zwolnionej z VAT, tak obliczoną kwotę podatku naliczonego rozliczyć następnie według proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT.

Mechanizm takiego rozliczenia przedstawia schemat 1.

Przyjmując przedstawione w schemacie 1 dane liczbowe, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanych przez JST zarówno do realizacji zadań własnych, jak i do działalności gospodarczej (w proporcji 65% : 35%), która to działalność obejmuje zarówno czynności opodatkowane, jak i zwolnione z VAT (w proporcji 70% : 30%), JST będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego jedynie w wysokości 24,5% (35% × 70%) podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury zakupu.

Dodatkowe obowiązki w zakresie obliczania proporcji w VAT wprowadzają:

Reklama

● art. 90a ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnicy dokonujący odliczenia wg opisanych zasad mają obowiązek monitorowania stopnia wykorzystania nieruchomości na cele działalności gospodarczej. Obowiązek taki rozciąga się na 120 miesięcy, począwszy od miesiąca, w którym nieruchomość została oddana do używania. Jeśli stopień wykorzystania nieruchomości ulegnie w tym okresie zmianie, należy dokonać odpowiedniej korekty odliczenia,

● art. 91 ustawy o VAT, który wprowadza analogiczny obowiązek w stosunku do proporcji sprzedaży (zakresu wykorzystywania nieruchomości do działalności opodatkowanej i zwolnionej). Obowiązek ten rozciąga się na 10 lat, licząc od roku, w którym nieruchomość została oddana do używania.

Schemat 1. Mechanizm rozliczania proporcji w VAT

infoRgrafika

Alokacja wydatków

Ustawa o VAT nie zawiera regulacji co do sposobu czy kryteriów określania udziału procentowego, w jakim nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej podatnika oraz do innych celów. W wydawanych interpretacjach organy wskazują, że zastosowana metoda powinna mieć charakter obiektywny, determinowany okolicznościami danej sprawy. Przy odliczeniu VAT naliczonego JST powinna zatem przyjąć kryterium zapewniające, że obliczenie proporcji między działalnością gospodarczą a działalnością niemającą charakteru gospodarczego będzie obiektywnie odzwierciedlało część wydatków faktycznie przypadającą odpowiednio na każdy z tych rodzajów działalności. Zdaniem organów podatkowych, możliwe jest zastosowanie jakiegokolwiek sposobu rozdziału dokonanych zakupów, pod warunkiem jednak, że gwarantuje on najdokładniejsze ustalenie kwoty podatku naliczonego do odliczenia.

Organy podatkowe unikają oceny prawidłowości przyjętej metody określania tego udziału w trybie interpretacji indywidualnych, podnosząc, że ostateczny wybór metody stanowi obowiązek podatnika, gdyż to on najlepiej zna specyfikę, organizację i podział pracy w swojej jednostce i w konsekwencji jest w stanie wyodrębnić część podatku naliczonego, związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ewentualna ocena prawidłowości przyjętej metody może nastąpić jedynie w drodze kontroli lub postępowania podatkowego. W interpretacjach i orzecznictwie sądowym wymienia się jednak kilka rodzajów kluczy takiej alokacji, np. tzw.:

● klucz powierzchniowy, czyli oparcie się na stosunku powierzchni przeznaczonej do wykorzystania na potrzeby działalności gospodarczej do powierzchni ogólnej nieruchomości (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 września 2014 r.; zn. ILPP5/443-143/14-3/PG),

● klucz czasowy, czyli oparcie się na czasie (liczba dni, godzin), w jakim nieruchomość jest wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej (por. wyrok WSA w Bydgoszczy z 4 września 2013 r., sygn. akt I SA/Bd 405/13),

● klucz powierzchniowo-czasowy, stanowiący połączenie dwóch poprzednich (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 grudnia 2013 r.; zn. IPPP1/443-1131/13-2/EK).

Zmiany od 2016 roku

Warto wskazać na wspomnianą już planowaną od 2016 roku nowelizację ustawy o VAT, która zawierać będzie wprost przykładowe rodzaje kluczy alokacji w celu przypisania wydatków do określonego rodzaju działalności (na potrzeby odliczenia podatku naliczonego od wszystkich wydatków, nie tylko związanych z nieruchomościami). Znowelizowana ustawa została uchwalona przez Sejm 9 kwietnia br. i po podpisaniu przez prezydenta obecnie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw. Przepisy te, mimo że jeszcze nie obowiązują, mogą stanowić istotną wskazówkę dla potrzeb zastosowania art. 86 ust. 7b ustawy o VAT. Obok wspomnianych kluczy powierzchniowego i czasowego, ustawa wskazuje także na tzw.:

● klucz osobowy, stanowiący średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością, jak również na

● klucz przychodowy, obliczany jako roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza.

Ustawa nowelizująca zawiera również upoważnienie dla Ministra Finansów do wprowadzenia w drodze rozporządzenia innych sposobów określenia proporcji w przypadku niektórych podatników. Wydaje się, że z uprawnienia tego minister może skorzystać m.in. w odniesieniu do wydatków realizowanych przez JST.

Rodzaje kwalifikujących się wydatków

Z art. 86 ust. 7b ustawy o VAT wynika, że ma on zastosowanie do VAT naliczonego od nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości. Nie ulega wątpliwości, że dotyczy to nakładów m.in. na nabycie gruntu, nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów, jak również nabycie budynku lub budowli posadowionych na gruncie będącym własnością podatnika lub znajdującym się w użytkowaniu wieczystym, nabycie towarów lub usług wykorzystywanych w związku z budową budynku lub budowli oraz nabycie usługi budowy budynku lub budowli.

Pewne wątpliwości pojawiły się natomiast w odniesieniu do wydatków ponoszonych na remonty, przeróbki, ulepszenia czy modernizację istniejących budynków lub budowli. Wątpliwości te wyjaśnia jednak art. 2 pkt 14a ustawy o VAT, w którym ustawodawca wprowadził definicję pojęcia „wytworzenie nieruchomości”, do którego odwołuje się art. 86 ust. 7b ustawy o VAT. Przez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części bądź ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Wprawdzie JST nie dokonują rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jednak na potrzeby zastosowania definicji „ulepszenia” nie ma to znaczenia. Ulepszenie, o którym mowa w przepisach o podatkach dochodowych (art. 16g ust. 13 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 22g ust. 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), może mieć miejsce na skutek przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji środka trwałego. Środki trwałe uważa się za ulepszone, jeżeli suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3,5 tys. zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania. Oznacza to, że art. 86 ust. 7b ustawy o VAT ma zastosowanie także do wydatków na modernizację, przebudowę czy rozbudowę nieruchomości należących do JST (np. hali sportowej, budynku urzędu gminy, świetlicy środowiskowej, szkoły). Regulacja ta nie odnosi się natomiast do wydatków związanych z wynajmem czy wydzierżawieniem nieruchomości, co oznacza, że w tym zakresie odliczenie podatku naliczonego dokonywane jest według zasad ogólnych z pominięciem omawianej regulacji, tj. odliczenie w całości lub przy zastosowaniu struktury sprzedaży z art. 90 ustawy o VAT.

Schemat 2. Zasady obliczania proporcji w VAT w zależności od daty poniesienia wydatków

infoRgrafika

Inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 2011 r.

Wprowadzająca opisane regulacje ustawa nowelizująca nie przewidywała jakichkolwiek przepisów przejściowych. Oznacza to, że art. 86 ust. 7b w związku z art. 2 pkt 14a oraz art. 90a ustawy o VAT mają zastosowanie do wydatków, w odniesieniu do których prawo do odliczenia powstało od 1 stycznia 2011 r.

Z punktu widzenia określenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu istotne znaczenie ma zatem powstanie prawa do odliczenia w odniesieniu do poszczególnych wydatków, w praktyce głównie otrzymanie faktury. W przypadku wydatków poniesionych (faktur otrzymanych) do 31 grudnia 2010 r., art. 86 ust. 7b ustawy o VAT nie ma zastosowania, co oznacza, że VAT z takich faktur JST można odliczyć w całości (jeśli inwestycja dotyczy działalności opodatkowanej oraz niepodlegającej VAT), bądź w części, przy zastosowaniu proporcji sprzedaży określonej w art. 90 ustawy o VAT (jeśli inwestycja dotyczy działalności zarówno opodatkowanej, jak i zwolnionej i niepodlegającej VAT).

W stosunku do faktur otrzymanych po 1 stycznia 2011 r. odliczenie następuje już z zastosowaniem art. 86 ust. 7b (czyli dwuetapowo, zgodnie ze schematem 1), nawet gdy dotyczy tej samej inwestycji. Taki pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 listopada 2014 r.; zn. ILPP1/443-545/13/14-S/JSK) oraz w wyrokach sądów (por. prawomocny wyrok WSA w Poznaniu z 29 maja 2014 r.; sygn. akt I SA/Po 1232/13). Mechanizm takiego odliczenia przedstawia schemat 2.

AGNIESZKA BIEŃKOWSKA

Autorka jest doradcą podatkowym, partnerem w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

JANINA FORNALIK

Autorka jest doradcą podatkowym, starszym menedżerem w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

PODSTAWY PRAWNE

● art. 2 pkt 14a, art. 86 ust. 1 i ust. 7b, art. 90, art. 90a, art. 91 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 211)

● art. 16g ust. 13 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 226)

● art. 22g ust. 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 478)

Polecamy serwis: Finanse

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?

  Certyfikat COVID na telefonie

  Certyfikat COVID na telefonie - od kiedy? Odpowiadamy na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy paszport covidowy pojawi się w aplikacji mObywatel.

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat od 7 czerwca 2021

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat ruszyły. Jak młodzież może zapisać się na szczepienie? Czy konieczna jest zgoda i obecność rodziców?

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy. Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu „Czyste Powietrze”, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów.

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda?

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda? Przedstawiamy najważniejsze informacje o unijnym certyfikacie COVID.

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca - poinformował w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Wtedy planowane jest kolejne luzowanie obostrzeń dotyczących COVID-19.