Kategorie

Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla kolei - zmiany od 2017 roku

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla kolei - zmiany od 2017 roku
Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla kolei - zmiany od 2017 roku
ShutterStock
Od 2017 roku nie będzie podatku od nieruchomości ani od budowli, ani od gruntów i budynków wchodzących w skład infrastruktury kolejowej. Może to oznaczać ogromne straty samorządów. I otwiera furtkę dla optymalizacji.

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2019. Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS

Zwolnienie wynika z największej od 2003 r. nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Sejm uchwalił ją 16 listopada 2016 r.. Dostosowuje ona polskie prawo do uregulowań dyrektywy 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.

Projekt złożył w Sejmie rząd, a uzasadnienie było bardzo lakoniczne. Powoływano się jedynie na analogiczne rozwiązania w przepisach dotyczących transportu lotniczego. Jako przykład nowego zwolnienia rząd podał tylko nastawnie kolejowe. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że obejmie ono wiele innych budynków, a także grunty.

Małe zmiany o olbrzymim znaczeniu

Rewolucja wynika głównie z przebudowania definicji. Tam, gdzie była mowa o gruntach „zajętych” przez budowle infrastruktury kolejowej, będzie zapis o gruntach wchodzących w skład tej infrastruktury. A to zasadnicza różnica.

Reklama

Podobnie jak zastąpienie sformułowania „przeznaczone wyłącznie do przewozu osób” (co dotyczyło zresztą jedynie budowli) określeniem „wykorzystywana do przewozu osób”, co będzie się odnosić do infrastruktury, ale w ostateczności obejmie grunty, budynki i budowle wchodzące w jej skład.

Zmieni się również definicja samej infrastruktury kolejowej, na wzór regulacji wspólnotowych. Zaliczono do niej wiele obiektów, które dotychczas nie były uznawane za infrastrukturę kolejową. Będą to nie tylko bocznice przy torach, ale również budynki i grunty, na których znajdują się elementy takiej infrastruktury (wymienione w załączniku nr 1 do ustawy o transporcie kolejowym).

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Zwolnienie dla budynków...

Do tej pory zwolnienie przysługiwało tylko budowlom wchodzącym w skład infrastruktury kolejowej i zajętym przez nie gruntom. Zarządcy infrastruktury kolejowej płacili więc od budynków podatek, bo nie były one zwolnione na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Ten przepis również został zmieniony. To właśnie z niego będzie wynikać zwolnienie dla gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym.

Z nowej definicji infrastruktury kolejowej wynika wprost, że będzie nią budynek, w którym znajdują się:

• nastawnie,

• urządzenia sterowania ruchem kolejowym,

• urządzenia służące do wytwarzania, przetwarzania i dystrybucji prądu elektrycznego do celów sygnalizacji i łączności.

– Przepisy ustawy podatkowej nie mówią jednak, że budynek powinien być zwolniony tylko w tej części, która jest faktycznie zajęta przez te urządzenia – zauważa dr hab. Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

W definicji infrastruktury kolejowej będzie natomiast zastrzeżenie, żeby jej element (np. budynek):

• tworzył część linii kolejowej, bocznicy kolejowej lub innej drogi kolejowej, lub

• był przeznaczony do zarządzania nimi, obsługi przewozu osób lub rzeczy, lub ich utrzymania.

Reklama

Dworzec kolejowy ten warunek spełnia, bo jest jak najbardziej przeznaczony do obsługi przewozu osób lub rzeczy. Taka definicja infrastruktury kolejowej może jednak prowadzić do absurdalnych sytuacji. Z literalnej wykładni wynikałoby bowiem, że budynek dworca zajęty pod urządzenia choćby w niewielkiej części będzie w całości uznany za infrastrukturę kolejową.

Zdaniem Rafała Dowgiera stałoby to w sprzeczności z intencją ustawodawcy. – Na dworcach znajdują się przecież jeszcze sklepy, kioski i inne punkty usługowe, a w małych miejscowościach nawet mieszkania, które z infrastrukturą kolejową nie mają nic wspólnego – dodaje ekspert. Uważa, że trudno byłoby uznać, że one również powinny być zwolnione.

Zwraca uwagę, że art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nakazuje – oprócz zweryfikowania, czy mamy do czynienia z infrastruktura kolejową – także stwierdzenie, czy jest ona:

• udostępniana przewoźnikom kolejowym lub

• wykorzystywana do przewozu osób.

W mojej ocenie część dworca zajęta np. na zakład fryzjerski czy księgarnię nie jest ani udostępniana przewoźnikom, ani wykorzystywana do przewozu osób, więc nie może korzystać ze zwolnienia – przekonuje Rafał Dowgier.

...a także dla gruntów

Wykreślono też zapis, że zwolniona jest tylko ta część gruntów, która jest faktycznie zajęta przez elementy infrastruktury kolejowej. To oznacza, że infrastrukturą kolejową może być cała działka ewidencyjna. Do tej pory zwolniona była tylko ta jej część, przez którą np. przebiegają tory lub na której stoi jeden semafor.

– Trzymając się dosłownego brzmienia przepisów, można by dojść do wniosku, że o ile tylko zostaną spełnione warunki z ustawy podatkowej, to zwolniona będzie cała działka, a nie tylko wąski kawałek ziemi pod torami, jak do tej pory – potwierdza Rafał Dowgier.

Samorządy zaskoczone

Zwolnienia z podatku od nieruchomości mogą oznaczać spory ubytek w budżetach gmin. Samorządowcy nie mogą uwierzyć, że tak radykalna zmiana praktycznie nie została z nimi przedyskutowana.

Z uzasadnienia do rządowego projektu wynika, że był on opiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego i że strona samorządowa nie zgłosiła uwag w zakresie zmian dotyczących opodatkowania.

Jednak na wcześniejszym etapie – konsultacji publicznych – samorządowcy nie zostali zapytani o uwagi. Projekt został przesłany tylko największym podmiotom działającym na rynku kolejowym, związkom zawodowym oraz przedstawicielom pracodawców.

Samorządowcy nieoficjalnie jednak przyznają, że zmianę w opodatkowaniu faktycznie przegapili.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oceniło, że straty samorządów nie będą duże; oszacowało je na zaledwie ok. 7 mln zł rocznie. W ocenie skutków regulacji podało, że dane pochodzą od PKP i z wyliczeń własnych.

Nie uszczegółowiło ich jednak. Zdaniem ekspertów straty dla gmin będą dużo większe. W ich przekonaniu zmiana definicji infrastruktury kolejowej i rozszerzenie zakresu zwolnienia może otworzyć furtkę do optymalizacji na ogromną skalę.

– Gołym okiem widać analogię pomiędzy nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym a zmianą w prawie budowlanym z 2011 r., kiedy to wyłączono z opodatkowania kable w kanalizacji, co pozwoliło spółkom telekomunikacyjnym zaoszczędzić setki milionów złotych podatku. Zmienia się definicję z ustawy niepodatkowej, do której odsyła ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, co musi mieć wpływ na zakres opodatkowania – wskazuje Rafał Dowgier.


MF też miało zastrzeżenia

Wątpliwości do wyliczeń MIiB zgłaszało również Ministerstwo Finansów już w trakcie prac nad nowelizacją. Wskazywało, że zmiany w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz rozszerzenie zakresu zwolnienia poskutkuje zmniejszeniem dochodów gmin i będzie wymagało wypłaty rekompensat z tytułu utraconych przez nie korzyści.

Fiskus podnosił też, że część elementów wymienionych w nowej definicji infrastruktury kolejowej została opisana mało precyzyjnie, co może stwarzać problemy przy ustaleniu zakresu zwolnienia.

Za przykład podał pkt 6 załącznika do ustawy o transporcie kolejowym. Wynika z niego, że w skład infrastruktury kolejowej wchodzą perony „wraz z infrastrukturą umożliwiającą dotarcie do nich pasażerom, pieszo lub pojazdem, z drogi publicznej lub dworca kolejowego”. Resort podnosił, że z zapisu tego nie wynika jednoznacznie, czym są wymienione obiekty i które z nich nie powinny być opodatkowane lub zwolnione.

Resort infrastruktury i budownictwa nie podzielił jednak tych zastrzeżeń. ⒸⓅ

Wartość aktywów Grupy PKP na koniec 2014 r.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Obecnie

Od 2017 r.

Zwolnione są budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:

a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym lub

b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, lub

c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która:

a) jest udostępniana przewoźnikom kolejowym, lub

b) jest wykorzystywana do przewozu osób, lub

c) tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm

OPINIE:

Państwo powinno dbać nie tylko o podatników

Dr Rafał Bucholski Katedra Prawa Podatkowego Uniwersytetu Zielonogórskiego

Po raz kolejny już dokonano zmiany przepisów podatkowych niejako kuchennymi drzwiami. Istnieje uzasadniona obawa, że gminy stracą z tego powodu całkiem pokaźne wpływy z podatku od nieruchomości.

Niepokoi również to, że zmiany wprowadzono ustawą dotyczącą transportu kolejowego. W ten sposób mogło dojść do przeoczenia przez gminy istotnej dla nich zmiany. Zwłaszcza że projektodawca nie skonsultował jej z organizacjami samorządowymi.

W wielu gminach jest całkiem jeszcze spora ilość nieruchomości kolejowych, których spółki kolejowe nie wykorzystują. Do tej pory często wyzbywały się one tego majątku, bo nie przynosił im on żadnych zysków, a jedynie obciążał podatkowo. Nie wiadomo, jak będzie teraz.

Państwo powinno dbać jednak nie tylko o podatników, ale także o samorządowych beneficjentów tego podatku. To oni właśnie realizują zadania własne i zaspokajają bieżące potrzeby swoich wspólnot samorządowych. ⒸⓅ

Trzeba było dużo wcześniej zapytać gminy

Grzegorz Kubalski prawnik i ekspert Związku Powiatów Polskich

Ciężko powiedzieć, jakiego rzędu strat mogą spodziewać się gminy. Uważam jednak, że szacunki przedstawione przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie są do końca adekwatne. Zmianę najdotkliwiej odczują te samorządy, w których siatka torów kolejowych jest gęsta, a co za tym idzie, jest wiele stacji i przystanków kolejowych.

Należy też pamiętać, że ewentualne problemy wystąpią dopiero przy kontrolach podatkowych, a nie na etapie ustalania wysokości należnego podatku.

Resort nie powinien pominąć samorządów już na wstępnym etapie prac, a nowelizacja nie została w ramach konsultacji społecznych skierowana do żadnej korporacji samorządowej, zwłaszcza zrzeszającej gminy. ⒸⓅ

Jakub Pawłowski

 jakub.pawlowski@infor.pl

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Kasy fiskalne 2021
Kasy fiskalne 2021
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy? Jest to niezwykle istotna kwestia pod kątem roku szkolnego i bezproblemowego powrotu dzieci do szkół.

  Compliance - od czego zacząć wdrożenie systemu?

  Compliance - od czego należy zacząć wdrożenie systemu w organizacji? Coraz więcej podmiotów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego rozumie, że posiadanie systemów Compliance jest niezbędne, by podmiot mógł bezpiecznie funkcjonować lub się rozwijać.