Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Stabilizacja finansowa miast - projekty ustaw

Stabilizacja finansowa miast - projekty ustaw./ fot. Fotolia
Stabilizacja finansowa miast - projekty ustaw./ fot. Fotolia
Co może poprawić i ustabilizować sytuację finansową samorządów? Czy zmiany w obowiązujących przepisach okażą się wystarczające? Jakie plany ma Związek Miast Polskich i co się zmieni w prawie?

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2019. Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS

Związek Miast Polskich pracuje nad pakietem projektów ustaw stabilizujących finanse miast. Zmiany dotyczą projektów ustaw: o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych, o samorządzie gminnym, o kosztach sądowych, Kodeks postępowania administracyjnego oraz Ordynacja podatkowa.

Komisja Finansów ZMP przedstawiła projekty zmian i harmonogram prac nad ostatecznym kształtem proponowanych zapisów regulacji.

Zaciąganie zobowiązań dłużnych do poprawki

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym przewiduje zmiany zgłaszane wielokrotnie przez środowiska samorządowe dotyczące art. 243, polegające na poprawieniu relacji określonej w tym artykule, tak aby otrzymane wyniki w sposób miarodajny określały możliwości JST do zaciągania zobowiązań dłużnych.

Wprowadzone zapisy zawierają takie zmiany jak np.: wyłączenie wydatków bieżących na obsługę długu z prawej strony relacji, zwiększenie o przychody z prywatyzacji w każdym ze składników średniej arytmetycznej prawej strony relacji, zastąpienie dzielenia przez dochody ogółem po obu stronach relacji dzieleniem przez dochody bieżące, wyłączenie z łącznej kwoty z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych, spłaty wynikającej z restrukturyzacji zadłużenia, która jest uzasadniona ekonomicznie.

Zaproponowane rozwiązanie eliminuje też niekorzystną prawidłowość polegającą na pogorszeniu zdolności JST do obsługi zadłużenia w sytuacji incydentalnego wpływu dochodów majątkowych (innych niż dochody ze sprzedaży majątku), na przykład związanych z pozyskaniem dofinansowania unijnego. Uwzględnia natomiast korzystny wpływ wzrostu dochodów bieżących w danym roku.

Podczas spotkania Komisji Finansów ZMP najwięcej wątpliwości dotyczyło wydłużenia okresu, z którego liczona jest średnia arytmetyczna po prawej stronie relacji. Sprawa ta będzie jeszcze tematem następnych spotkań i konsultacji z miastami.

Inne propozycje zmian zapisów w ustawie o finansach publicznych dotyczą m.in.:

● jednoznacznego stwierdzenia, że urzędy zapewniające obsługę organów JST są jednostkami budżetowymi (art. 3 ust. 4a),

● nienaliczania od należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym odsetek za opóźnienie (art. 40), gdy wysokość ich nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej za przesyłkę poleconą (aktualnie – 8,70 zł),

● umożliwienia lokowania przez jednostki sektora finansów publicznych środków pochodzących z dotacji z budżetu np. na rachunkach bankowych (art. 48 ust. 1) – dotychczasowy zakaz nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia i uniemożliwia gospodarne oraz celowe wykorzystywanie środków pieniężnych, a skala strat wynikających z zakazu lokowania wolnych środków jedynie przez same JST oraz uczelnie publiczne w latach 2010–2015 wyniosła blisko 700 mln zł,

● wprowadzenia jednolitych regulacji (rozszerzenie art. 168 i 251) w stosunku do źródeł finansowania (z UE, EOG, EFTA) – chodzi głównie o doprecyzowanie zapisów dotyczących zwrotów dotacji,

● doprecyzowania art. 207, mającego na celu wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych związanych z rozliczeniem środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w przypadku częściowych odliczeń podatku od towarów i usług,

● wyłączenia z kompetencji organu stanowiącego JST (art. 223) do określania źródeł pochodzenia dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, spadków, zapisów i darowizn na rzecz jednostki budżetowej, co ma zagwarantować realizację woli spadkodawcy czy darczyńcy, który postanowił obdarować jednostkę budżetową (np. szkołę), a nie JST,

● doprecyzowania pojęcia nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków (zmiana art. 217) w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiają się w obecnie obowiązującym stanie prawnym,

● usprawnienia procesu realizacji przedsięwzięć wieloletnich określonych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (zmiana art. 232) – proponowana zmiana rozszerza kompetencje organu wykonawczego dotyczące dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej o możliwość zmiany limitów zobowiązań lub kwot wydatków na przedsięwzięcia oraz wydłużenia okresu, jeśli jest to konieczne dla prawidłowej realizacji danego przedsięwzięcia.

Polecamy: Gazeta Samorządu i Administracji

Bez odpowiedzialności solidarnej przy parkingach

Projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych dotyczy kwestii opodatkowania dróg i parkingów zlokalizowanych przy budynkach mieszkaniowych i służących dojazdowi do tych budynków oraz parkowaniu samochodów przez ich mieszkańców. Chodzi o wprowadzenie zapisu o braku odpowiedzialności solidarnej w przypadku współwłasności, analogicznie jak w przypadku garażu wielostanowiskowego. Ustawa powinna umożliwić ustalanie zobowiązań w podatku od nieruchomości odrębnie dla poszczególnych współwłaścicieli czy współużytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, podobnie jak ma to miejsce w przypadku współwłasności garaży wielostanowiskowych w budynku mieszkalnym.

Druga z proponowanych zmian w ustawach podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczy przyznania organom wykonawczym (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta) kompetencji do określenia wzorów formularzy podatkowych, które mają zawierać dane i informacje niezbędne dla wymiaru niektórych podatków i opłat.

Przeciwko płaceniu „sami sobie”

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa przewiduje zniesienie obowiązku płacenia „samemu sobie” podatków i opłat o charakterze publicznoprawnym. Projekt ten ma wyeliminować obowiązek wypełniania i składania deklaracji podatkowych przez gminy i ich jednostki budżetowe, co nie jest łatwym zadaniem i stanowi jedynie biurokratyczny obowiązek, który nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

Znowelizowane przepisy niosą bezpośrednie skutki społeczne i gospodarcze. JST nie będą ponosiły wydatków na pokrycie kosztów realizacji wewnętrznych przepływów finansowych, ewidencji i sprawozdawczości. Koszty administracyjne obsługi opodatkowania przez gminy własnych nieruchomości w skali kraju wynoszą co najmniej 25 mln zł.

Bez kosztów sądowych

Natomiast projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wprowadza zwolnienie gminy, związku międzygminnego, związku powiatów, powiatu oraz samorządu województwa z obowiązku uiszczania opłat sądowych, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Obecne pozbawienie JST prawa do zwolnienia podmiotowego od kosztów sądowych narusza przepisy Konstytucji – art. 32 (zasada równości wobec prawa), art. 45 (prawo do sądu) oraz art. 165 (prawo do ochrony sądowej samodzielności JST), ponieważ różnicuje sytuację prawną podmiotów wykonujących zadania publiczne. Zarówno Skarb Państwa, jak i JST wykonują zadania publiczne na rzecz ogółu obywateli.

Konieczność uiszczenia opłat sądowych w wysokości maksymalnej może powodować rezygnację ze względów finansowych z dochodzenia przez JST swoich roszczeń przed sądem. Nałożenie na JST obowiązku uiszczania kosztów sądowych pozostaje też w sprzeczności z treścią art. 11 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.

Wzmocnienie pozycji JST

Z kolei projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, ma na celu ustalenie pozycji prawnej JST w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i sądowo-administracyjnych, w których organem orzekającym w I instancji był organ tej jednostki, a sprawa dotyczy spraw majątkowych tej jednostki. Dodatkowo gmina powinna być stroną postępowania podatkowego dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych stanowiącego jej dochód. Proponuje się wprowadzić do KPA przepis, który jednoznacznie przesądzi, że w drugiej instancji stroną postępowania jest również JST, której spraw dotyczy dane postępowanie. Analogiczną regulację proponuje się w Ordynacji podatkowej. W konsekwencji JST będzie przysługiwało prawo występowania przed organem II instancji w celu obrony swoich praw.

Druga zmiana proponowana w niniejszym projekcie dotyczy wprowadzenia procedury umożliwiającej kontrolę przekazywanych gminom wpływów z podatków od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych.

Ważne nieistotne naruszenie prawa

Projekt o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa wprowadza możliwość zaskarżania aktów organów nadzoru stwierdzających nieistotne naruszenie prawa. Rozstrzygnie to istniejący w orzecznictwie spór co do możliwości zaskarżania tego rodzaju aktów. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami regulującymi nadzór nad JST, zaskarżeniu podlega jedynie rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające istotne naruszenie prawa. Tego rodzaju praktyka w sposób istotny ogranicza ochronę samodzielności gmin. Gminy są pozbawiane w takich sytuacjach możliwości rozstrzygnięcia sporów pod względem prawidłowości stosowania przepisów prawa z organami nadzoru.

Szerszy dostęp do tajemnic skarbowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa odnosi się do wprowadzonego w 2015 r. zapisu w art. 60 mówiącego, że w przypadku zapłaty podatku za pomocą innego instrumentu płatniczego podatnik ponosi koszty opłat i prowizji związanych z taką zapłatą. Nowelizacja ta zniechęca do dokonywania płatności za pomocą innych instrumentów płatniczych, aniżeli polecenia przelewu i w związku z tym może zwiększać koszty poboru podatków oraz opłat, dlatego proponuje się uchylenie art. 60 § 2a.

Proponowane zmiany dotyczą również umożliwienia rozliczania nadpłaty zgodnie z art.76 § 1 Ordynacji podatkowej, a więc m.in zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz kosztów upomnienia, a także poszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do dostępu i wykorzystania danych objętych tajemnicą skarbową. Wprowadzenie możliwości przekazywania danych objętych tajemnicą skarbową przez samorządowe organy podatkowe własnym jednostkom organizacyjnym w sposób istotny usprawni realizację zadań własnych przez gminy.

Wszystkie projekty zmian w ustawach są dostępne na http://www.miasta.pl/aktualnosci/z-komisji-finansow-zmp-w-bydgoszczy

JOANNA PRONIEWICZ

rzecznik prasowy Związku Miast Polskich

Instrukcje księgowego
Instrukcje księgowego – książka z aktualizacjami w serwisie online

Zawiera zestaw 96 aktualnych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe, kadrowe oraz z dziedziny prawa cywilnego i gospodarczego. Instrukcje w serwisie są powiązane z kalkulatorami, formularzami, wskaźnikami, materiałami wideo i aktami prawnymi.

Teraz 17% taniej!
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  DGP: Gmina tanio sprzeda dwie tony węgla. Ale tylko osobie, która dostała dodatek węglowy
  Wyłączenie stosowania trybu zamówień publicznych, zebranie przez gminy zapotrzebowania na węgiel, możliwość jego kupna przez osoby, którym przyznano dodatek węglowy, w ilości maksymalnie do 2 ton - tak rząd chce uregulować system sprzedaży i dystrybucji węgla z udziałem samorządów.
  Sasin: cena prądu powyżej 2000 kWh będzie ustawowo ograniczona w 2023 r.
  Rząd wkrótce przedstawi propozycję ograniczenia ceny energii elektrycznej dla szeregu podmiotów, w tym samorządów, uczelni oraz małych i średnich firm, a także dla gospodarstw domowych powyżej limitów z ustawy o zamrożeniu cen - poinformował w Sejmie wicepremier Jacek Sasin.
  COVID-19 u kobiet i mężczyzn - różnice
  Hormony męskie i żeńskie różnicują przebieg COVID-19. Mężczyźni są bardziej podatni i narażeni na śmiertelność z powodu ostrej infekcji, a u kobiet częściej występują długoterminowe objawy – zaznaczyła w rozmowie z PAP wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska.
  MON: Onet, Wp, Interia przekażą policji dane o korzystaniu z emaili przez internautów? Czy dotyczy to poczty od Google?
  Nowa ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. MON proponuje, by dostawcy poczty elektronicznej tworzyli rejestry logowań i na życzenie udostępniali je służbom.
  Senat: Zamrożenie cen prądu i dodatek elektryczny
  Senacka komisja gospodarki wprowadziła szereg poprawek do ustawy zamrażającej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2023 r. Zgodnie z poprawkami m.in. ochroną objęci będą odbiorcy, którzy trafią do sprzedawcy rezerwowego po wypowiedzeniu umowy.
  Bon edukacyjny: 500 zł dla ucznia na potrzeby edukacyjne
  Niestety na razie tylko w Wadowicach.
  DGP: Osoby bezrobotne będą miały ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. Muszą tylko złożyć wniosek do ZUS
  Od 2023 r. 2,8 mln osób bez pracy zyska prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na wniosek złożony w ZUS.
  Nowy wzór wniosku o świadczenie ratownicze dla strażaków OSP [projekt rozporządzenia]
  Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. Zmiany dotyczą usunięcia z wzoru wniosku zgody na przetwarzanie danych oraz rubryk z adresem e-mail i numerem telefonu.
  Średnie wynagrodzenie nauczycieli: dyplomowanych 7326,05 zł brutto, mianowanych 5733,43 zł, początkujących 4777,86 zł [projekt budżetu 2023 r., podwyżki o 7,8%]
  Resort edukacji nie wywalczył 9-proc. podwyżek, które obiecał związkowcom. W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. nauczyciele mają zapewniony wzrost płac na poziomie 7,8 proc.
  Szef MON: 450 zł dodatku służbowego dla żołnierzy
  Podjąłem decyzję, aby żołnierze w określonych jednostkach wojsk lądowych dostawali dodatek służbowy 450 zł miesięcznie; rozporządzenie w tej sprawie skierowano już do uzgodnień - poinformował w mediach społecznościowych wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.
  Spray lub żel do nosa zamiast igły i strzykawki lub tabletki. Nowe metody szczepień i podawania leków
  Naukowcy mają dobre wieści dla tych, którzy boją się igieł i nie lubią tabletek. Nowe szczepionki i leki mogą być wkrótce podawane w postaci sprayu czy żelu do nosa. Jednak komfort to nie wszystko - takie preparaty mogą też przynosić lepsze efekty.
  Gminy wzywają do poprawy złożonych przez ePUAP wniosków o dodatek węglowy. Nie popełnij tego błędu przy innych dodatkach
  Błąd polega na niepodpisaniu wniosku o dodatek węglowy profilem zaufanym. Profilem opatrzono tylko pismo do gminy. Ale załącznik do pisma z wnioskiem o dodatek węglowy nie miał podpisu elektronicznego.
  Czy Polacy chcą przywrócenia poboru do wojska [Sondaż]
  Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że tylko co trzeci badany zgadza się na przywrócenie poboru. W ciągu kilku miesięcy spadła liczba tych, którzy popierają przywrócenie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej w Polsce.
  Windfall tax to danina a nie podatek? Zapłacą wszystkie duże spółki podnoszące marżę o 200% pod pretekstem inflacji?
  MAP broni pomysłu nowego podatku. To ma być podatek nie od zysków a od marż. Nowy podatek ma dać 5 mld zł na prąd dla samorządów, szpitali, żłobków, szkół.
  DGP: Trzy nowe podatki od nieruchomości w 2023 r.?
  Resort min. Jacka Sasina pracuje nad nowymi podatkami obciążającymi właścicieli wielu nieruchomości. Podatek mają zapłacić m.in. fundusze kupujące po kilkadziesiąt mieszkań w jednej transakcji.
  PIS: Po dodatku węglowym kolejne dopłaty do węgla aż obniżymy jego cenę
  Mogę potwierdzić, że będą kolejne dopłaty do węgla po to, żeby obniżyć jego cenę w taki sposób, żeby Polacy decydowali się go kupić - powiedział w sobotę europoseł, wiceprezes PiS Joachim Brudziński. Chcemy realnie pomóc Polakom przejść przez ten trudny okres zimowy - dodał
  Min. Maląg zapowiedziała nowy nabór do programu Maluch Plus
  Maluch Plus 2023. Prawdopodobnie za miesiąc, półtora, ogłosimy zasady nowego naboru, zupełnie innego, z większym budżetowaniem – mówiła Marlena Maląg, odnosząc się do programu Maluch Plus.
  Kalendarz akademicki 2022/2023
  Rok akademicki 2022/2023 rozpoczął się 1 października 2022 r. Zakończy się 30 się września 2023 r. Podzielony jest na dwa semestry.
  Rok akademicki 2022/23: 1,2 mln studentów, 100 000 nauczycieli akademickich, 400 uczelni
  Rok akademicki 2022/2023 - w Polsce jest blisko 100 tys. nauczycieli akademickich, ok. 28,5 tys. doktorantów i blisko 1,2 mln studentów. Wśród kadry akademickiej jest ok. 9,7 tys. profesorów, ponad 21 tys. doktorów habilitowanych i ok. 45,8 tys. doktorów.
  Czy dodatek elektryczny do pomp ciepła, bojlerów, pieców jest zwolniony z podatku PIT?
  Tak, dodatek elektryczny jest zwolniony z podatku PIT. Przy dodatku do prądu obowiązują te same zasady, co przy dodatku węglowym, dodatku do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju. A wcześniej dodatku osłonowym.
  Nieleczony ząb = paciorkowce = zawał(?)
  Nieleczony ząb zwiększa prawdopodobieństwo zawału.
  Jak uzyskać dodatek elektryczny 1000 zł albo 1500 zł do bojlera [od 1 grudnia 2022 r.]
  Dodatek do prądu a bojler - w ewidencji CEEB zgłoszono przeszło 1 mln bojlerów elektrycznych. Osoby korzystające z tych urządzeń do ogrzewania mieszkań albo domów mają prawo do dodatku elektrycznego.
  Tauron: Zniesienie obliga giełdowego może obniżyć hurtowe ceny energii
  Planowane zniesienie obliga giełdowego docelowo powinno spowodować znaczący spadek cen energii na rynku hurtowym. Może jednak zwiększyć ryzyko kosztów zakupu energii elektrycznej - prezes Tauronu Paweł Szczeszek.
  DGP: Czym różni się praca okazjonalna od pracy zdalnej
  Pracodawcy chcą, aby praca okazjonalna miała wymiar 52 dni w roku. W praktyce pozwoli to na ograniczenie u danego pracodawcy pracy zdalnej. Pracownik na pracy okazjonalnej będzie jeden dzień w tygodniu pracował w domu (bez zwrotu kosztów takiej pracy). A w pozostałe 4 dni pojedzie do biura.
  Jak otrzymać dodatek elektryczny 1000 zł albo 1500 zł? [dodatek do prądu]
  Dodatek elektryczny wynosi 1000 zł. Jego podwyższona wysokość to 1500 zł. Wnioski składa się w gminie miejsca zamieszkania od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Ma być wypłacony najpóźniej do 31 marca 2023 r.