Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Pierwsze doświadczenia z działania systemu rejestrów państwowych

Agata Sobolewska
Artur Prasal
Urząd/ Fot. Fotolia
Urząd/ Fot. Fotolia
Fotolia
1 marca 2015 r. samorządy stanęły przed nowym wyzwaniem technicznym, organizacyjnym i prawnym dotyczącym sposobu realizacji zadań związanych z utworzeniem nowego systemu rejestrów państwowych. Urzędom oddano do użytku system Źródło, za pomocą którego przetwarzane są dane w systemie rejestrów państwowych. Realizacja przedsięwzięcia od samego początku budziła wiele kontrowersji, mimo niewątpliwie ważnego celu wdrożenia tego projektu – utworzenia referencyjnego rejestru PESEL. Niestety, nadal wiele urzędów nie realizuje zadań z wykorzystaniem systemu Źródło.

Założenia zmian prawnych zmierzające do integracji baz PESEL, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego powszechnie uznawane były za konieczne, nie tylko w celu stworzenia referencyjnego rejestru PESEL, z którego mogłyby korzystać wszystkie uprawnione podmioty bez ryzyka pobrania danych nieaktualnych zawierających błędy, lecz także usprawnienia obsługi mieszkańców, którzy sprawy dotyczące dowodów osobistych, ewidencji ludności, stanu cywilnego mogliby załatwiać w dowolnym urzędzie gminy/miasta, również z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Przyjęte założenia wymagały zmiany lub uchwalenia kilku aktów prawnych:

● ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (dalej: u.e.l.),

● ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (dalej: u.d.o.),

● ustawy z 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (dalej: p.a.s.c.).

Zobacz również: Ślub poza urzędem stanu cywilnego

Własny system dedykowany czy system centralny

Zmiana stanu prawnego miała doprowadzić przede wszystkim do umożliwienia wdrożenia jednolitego sposobu realizacji zadań przez wszystkie gminy. Jednolitość w tym przypadku miała być osiągnięta dzięki wdrożeniu systemu teleinformatycznego Źródło, dzięki któremu gminy nie tylko zasilają system rejestrów państwowych (integracja baz: PESEL, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego), lecz także komunikują się z innymi gminami, zlecając wykonanie zadań ustawowo określonych. Wdrożenie systemu Źródło pozwala samorządom na wykorzystanie systemu teleinformatycznego opracowanego na szczeblu centralnym i udostępnionego nieodpłatnie samorządom do wspomagania realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Należy jednak zwrócić uwagę, że samorządy, szczególnie obsługujące większą liczbę mieszkańców, często wykorzystywały już wcześniej dedykowane systemy teleinformatyczne – często „szyte na miarę”, dostosowane do potrzeb danego urzędu.

Przykładem są tu urzędy stanu cywilnego, które od wielu lat zasilały własne bazy danymi dotyczącymi stanu cywilnego obywateli, generowały z baz odpisy aktów stanu cywilnego i statystyki wymagane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). System dedykowany zamawiany na potrzeby danego urzędu ma również znaczną przewagę nad systemem centralnym pod kątem funkcjonalności oczekiwanych przez dany urząd, chociażby w zakresie możliwości jego integracji z systemami typu EZD czy systemami kancelaryjnymi. Mimo analogicznych zadań zarówno struktura urzędów, jak i wewnętrzne procedury realizacji tych zadań, stopień informatyzacji urzędów są w wielu przypadkach różne. Różne są też oczekiwania stawiane systemowi teleinformatycznemu.

Wadą rozwiązania polegającego na wykorzystywaniu własnego systemu teleinformatycznego – niezintegrowanego z jakąkolwiek bazą centralną – jest niewątpliwie brak możliwości lub znaczne utrudnienia w zakresie wymiany danych między różnymi podmiotami publicznymi, brak możliwości dostępu do danych przetwarzanych przez inny urząd. Efektem takiego odseparowanego rozwiązania – z punktu widzenia obywatela – była konieczność uzyskania zaświadczeń, odpisów z jednego urzędu w celu ich przedłożenia w innym urzędzie.

Zmiana sposobu podejścia do funkcjonowania systemu rejestrów państwowych przejawia się przede wszystkim w funkcjonowaniu rejestru PESEL.

Przygotowania do wdrożenia

Sposób wprowadzania zmian przepisów prawa w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i stanu cywilnego przygotowywany w 2014 roku budził wiele kontrowersji. Należy wziąć pod uwagę, że zakres planowanych do wdrożenia zmian był tak szeroki i tak bardzo ingerował w dotychczasowy sposób realizacji zadań, że pracownicy urzędów byli sceptycznie nastawieni do nowych regulacji, nawet mimo usilnych prób podejmowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) w zakresie wyjaśniania założeń projektu.

Wielu przedstawicieli gmin zwracało uwagę na krótki okres przygotowania zmian prawnych, brak projektów aktów wykonawczych, wątpliwości dotyczące projektowanych rozwiązań prawnych. W momencie, w którym projekty aktów prawnych poddano konsultacjom, kluczowa stała się weryfikacja sposobu realizacji projektowanych wymagań w samym systemie teleinformatycznym. W przepisach prawa nie ma bowiem możliwości uregulowania wszystkich aspektów realizacji bieżących zadań z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Kolejne próby wykonania poszczególnych czynności w testowo udostępnionym systemie Źródło kończyły się w większości przypadków niepowodzeniem.

Okres przejściowy czy pełne wdrożenie systemu

Niemal do końca 2014 roku zakładano wejście w życie wymienionych wcześniej przepisów, jak również uruchomienie systemu Źródło z początkiem stycznia 2015 r. W grudniu 2014 r. MSW podjęło decyzję o przesunięciu terminu wdrożenia do 1 marca 2015 r. Przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów, a także produkcyjnego uruchomienia systemu Źródło, to niejedyny krok podjęty w celu zabezpieczenia możliwości obsługi obywateli w przypadku problemów w realizacji zadań według nowych zasad. Dodatkowo w przepisach p.a.s.c. wprowadzono sześciomiesięczny okres przejściowy, dopuszczając możliwość realizacji zadań według dotychczasowych zasad. Należy podkreślić, że wprowadzenie okresu przejściowego nie oznacza całkowitej lub dowolnej rezygnacji z zasilania danymi systemu rejestrów państwowych z wykorzystaniem systemu Źródło (akty stanu cywilnego, które zostały sporządzone bądź w których zamieszczono wzmianki lub przy których zamieszczono przypiski na podstawie przepisów dotychczasowych w okresie od 1 marca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r., podlegają przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.).

Rejestr PESEL ma być podstawowym rejestrem gromadzącym dane związane z tożsamością osób. Zmiana zasad zasilania danymi zagwarantuje jego pełną wiarygodność i aktualność, dzięki czemu stanie się – w zakresie przedmiotowym – rejestrem referencyjnym i będzie mógł w tym względzie pełnić funkcję nadrzędną wobec innych rejestrów centralnych. Zapewniony zostanie automatyczny obieg informacji między rejestrami, co często zwolni obywateli z obowiązku przedkładania dokumentów poświadczających te dane i wykluczy takie żądania po stronie organów administracji. W rezultacie stworzy podstawę do oczekiwanego społecznie „odmiejscowienia” wielu czynności administracyjnych.

2 marca 2015 r., w pierwszy dzień funkcjonowania systemu, okazało się, że gminy miały wiele trudności organizacyjno-technicznych. W rezultacie powstały trzy typy rozwiązań w zakresie realizacji zadań przez urzędy stanu cywilnego:

1) gminy od razu przyjęły rozwiązania dopuszczone w tzw. okresie przejściowym i wykorzystywały system Źródło tylko w niezbędnym zakresie – zdając sobie sprawę z ograniczeń technicznych, funkcjonalnych wdrożonych rozwiązań i zagrożeń dla bieżącej obsługi mieszkańca,

2) gminy rozpoczęły pracę z wykorzystaniem systemu Źródło, ale powróciły do dotychczasowego sposobu realizacji zadań (sytuacje takie mogły mieć miejsce szczególnie w przypadkach, w których gmina zakładała realizację zadań w pełnym zakresie z wykorzystaniem systemu Źródło, chcąc uniknąć m.in. nawarstwienia pracy przy uzupełnianiu danych w rejestrze stanu cywilnego w późniejszym okresie, ale powróciła do dotychczasowego sposobu pracy po pierwszych problemach z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego),

3) gminy rozpoczęły pracę w systemie Źródło i nieprzerwanie ją kontynuują.

Doświadczenia gmin

Jak wskazuje Anna Broś-Milc, zastępca dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, doświadczenia z pierwszych dni pracy pokazały „problemy natury technicznej – niewydolność infrastruktury technicznej, przez co kilkukrotnie wydłużył się czas obsługi mieszkańca”. Problemy wystąpiły również w przekazywaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego do MSW (realizacja procedury przesłania wniosku wymaga kilkukrotnego logowania się do systemu, co spowodowane jest zawieszaniem systemu teleinformatycznego). W konsekwencji przyjmuje się wnioski w formie papierowej i wydaje odręczne potwierdzenie.

Poza problemami technicznymi, Anna Broś-Milc wskazuje na „braki funkcjonalne systemu – chociażby brak wsparcia przy przygotowywaniu raportów w sposób analogiczny do wcześniej wykorzystywanego w systemie wydawania dowodów osobistych”.

Problemem okazało się również wprowadzenie okresu przejściowego w przepisach p.a.s.c., skutkującego chociażby trudnościami przy usuwaniu niezgodności w rejestrze PESEL. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek niezgodności, za pośrednictwem systemu Źródło wysyłany jest wniosek o uzupełnienie do właściwego USC. Trudności polegają też na tym, iż prawdopodobnie niektóre z gmin rozszerzająco potraktowały przepisy dopuszczające ograniczenia w wykorzystaniu systemu i nie realizują obowiązków na nie nałożonych w zakresie usuwania nieścisłości w rejestrze PESEL. W konsekwencji wydłuża się czas oczekiwania na wydanie dowodów osobistych.

Przedstawicielka krakowskiego magistratu zwraca także uwagę na „występujące problemy w przesyłaniu z MSW danych zwrotnych z rejestru PESEL do Rejestrów Mieszkańców w poszczególnych gminach”. Dane te w 80% nie są migrowane w ogóle, a te które są migrowane, zawierają wiele błędów. W konsekwencji Rejestr Mieszkańców stracił całkowicie na swojej aktualności (brak uwidocznionych zameldowań, wymeldowań, przemeldowań, zgonów, urodzeń i małżeństw). W Krakowie dziennie jest dokonywanych około tysiąca takich operacji. Obawy budzi również sposób wykorzystania danych w zbliżających się wyborach prezydenckich. System nie pozwala na weryfikację informacji np. w przypadku, gdy osoba zameldowana do dzisiaj w Warszawie zameldowała się aktualnie na pobyt stały w Gdańsku, a była dopisana do stałego rejestru wyborców w Krakowie.

Bezpieczeństwo systemu Źródło i doświadczenia MSW

Pomimo że w związku z koniecznością wprowadzenia wielu zmian prawno-organizacyjnych w urzędach oraz zreorganizowania dotychczasowego sposobu załatwiania spraw przez urzędy stanu cywilnego dociążono urzędy dodatkowymi obowiązkami, MSW nie pozostawiło urzędów bez wsparcia. Konsultanci MSW wspomagający urzędy w ramach uruchomionego dla aplikacji Service Desk na bieżąco przyjmują zgłoszenia dotyczące pojawiających się trudności w użytkowaniu systemu.

Najczęstszymi problemami zgłaszanymi do ekspertów są trudności pojawiające się w wyniku korzystania z Systemu Rejestrów Państwowych (np. brak możliwości połączenia z SRP) oraz zagadnienia dotyczące praktycznego stosowania aplikacji Źródło (m.in. wyjaśnienia dotyczące procedur wprowadzania danych niezbędnych do wydania dokumentów, np. aktów urodzenia). W ciągu pierwszych godzin od uruchomienia w praktyce systemu konsultanci MSW odebrali około 600 zgłoszeń dotyczących funkcjonowania systemu, co stanowiło około 4% użytkowników. Eksperci pracujący nad systemem oraz przedstawiciele MSW podkreślają, że aplikacja Źródło i System Rejestrów Państwowych są systemami w pełni bezpiecznymi, a kradzież danych mieszkańców jest w praktyce niemożliwa. Maksymalny poziom bezpieczeństwa zapewniony jest przede wszystkim przez odseparowanie komputerów korzystających z SRP od sieci internetowej. Na potrzeby aplikacji i systemu MSW udostępniło dedykowane łącze (dostarczane i utrzymywane przez resort spraw wewnętrznych), za pośrednictwem którego urzędy mają możliwość logowania się do nowych narzędzi. Takie rozwiązanie gminy już znają i stosowały je w praktyce dużo wcześniej, m.in. w związku z izolacją od globalnej sieci stanowisk obsługujących sprawy związane z wydawaniem/unieważnianiem dowodów osobistych.

Przez pierwsze dziesięć dni rzeczywistego funkcjonowania systemu (od północy 1 marca do 7:00 12 marca) w systemie zarejestrowano ponad 1 mln operacji:

● nadano ponad 18,1 tys. numerów PESEL,

● stworzono ponad 11,3 tys. aktów małżeństwa,

● stworzono ponad 26 tys. aktów urodzenia,

● zarejestrowano ponad 14 tys. zgonów,

● przyjęto ponad 166,8 tys. wniosków o wydanie dowodu osobistego,

● ponad 83,6 tys. osób złożyło wnioski o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy,

● wydano ponad 154 tys. dowodów osobistych.

Po ponad trzech tygodniach działania systemu (do 23 marca br. do godz. 16.30) pracownicy urzędów wykonali ponad 2 mln operacji:

● nadali ponad 32,4 tys. razy numer PESEL,

● zarejestrowali ponad 26,7 tys. aktów małżeństwa,

● zarejestrowali ponad 26,4 tys. zgonów,

● wprowadzili ponad 60,8 tys. aktów urodzeń,

● przyjęli 320,5 tys. wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydali ponad 289,5 tys. dowodów osobistych oraz unieważnili 286,1 tys. dowodów,

● zameldowali na pobyt stały lub czasowy ponad 161,5 tys. razy,

● łącznie załatwili ponad 2 069 300 spraw.

Od 1 marca 2015 r. dane związane z tożsamością osoby i jej statusem prawno-administracyjnym wprowadzają do rejestru PESEL organy rejestrujące zdarzenia. Realizacja tych wymogów wymaga jednak m.in. dostępności i funkcjonalności systemu teleinformatycznego (MSW), jak również realizacji zadań powierzonych przez organy do tego zobowiązane (USC). Dopiero wtedy można mówić o sprawnym wdrożeniu nowych wymagań prawnych.

AGATA SOBOLEWSKA

Autorka jest specjalistką w zakresie administracji publicznej

ARTUR PRASAL

Autor jest ekspertem w dziedzinie informatyzacji administracji publicznej

PODSTAWY PRAWNE

● art. 145 ustawy z 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 262)

● art. 10 ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 388)

Polecamy serwis: Organizacja

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Ministerstwo Finansów udzieliło 24 czerwca 2022 r. wyjaśnień odnośnie centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.
  6600 zł brutto, to netto 4829,58 zł, składka ZUS 904,86 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  W 2021 r. dla pensji 6600 zł brutto wynagrodzenie na rękę było 4741,58 zł netto.
  Komunikat MRiPS: przepisy nie nakazują skrócenia pracy w czasie upału. Pracownik ma prawo do napojów pod rygorem grzywny
  Komunikat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Wysokie temperatury mają wpływ nie tylko na wydajność pracy, ale i na bezpieczeństwo pracownika. Skrócenie czasu pracy jest jednak decyzją, która zależy w praktyce od dobrej woli pracodawcy. Prawo nakazuje mu dostarczenia napojów. Nierespektowanie przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 do 30 tys. złotych.
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  Klasa IV i V podstawówki - lista przedmiotów i liczba godzin w roku szkolnym 2022/2023
  Przedmioty w klasie 5 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023. Przedmioty w klasie 4 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023, liczba godzin.
  Czy praca zdalna jest na wniosek pracownika? Czy pracodawca może nakazać pracę zdalną?
  Kodeks pracy wprowadzi możliwość pracy zdalnej i hybrydowej – zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg
  Podwyżka zaliczki na PIT dla umowy zlecenia od 1 lipca 2022 r. Przykłady MF i DGP obliczeń od 3000 zł do 8000 zł
  MF: Od zlecenia 3200 zł brutto miesięcznie zaliczka na PIT wzrośnie o 103 zł do 265 zł. Niekorzystna zmiana od 1 lipca 2022 r. Przed tą datą zaliczka na PIT wynosiła 162 zł.
  300 mln zł dla artystów z opłaty od komputerów, tabletów, smartfonów, dysków i pendrivów
  Projekt ustawy o artystach zawodowych przewiduje zasilenie kwotą 300 mln zł nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Pieniądze będą pochodziły z opłaty reprograficznej płaconej przez importerów i sprzedawców elektroniki (komputery, tablety, smartfony, dyski twarde i pendrivy).
  300 mln zł dla Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Opłata od smartfonów i laptopów w 2023 r.
  300 mln zł. To planowane wpłaty z opłaty reprograficznej na rzecz nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych (FWAZ). Jeżeli nie będzie tych pieniędzy fundusz dla artystów otrzyma z budżetu dotację celową 100 mln zł rocznie. Podstawą dla płatności tych kwot jest ustawa o artystach zawodowych. 27 czerwca 2022 r. rząd przedstawił jej najnowszy projekt w wersji, która ma zostać skierowana do Sejmu i tam uchwalona.
  Świadczenie 40 zł za dzień dłużej niż 120 dni za pomoc Ukrainkom w ciąży, osobom w wieku 60/65 lat i matkom trójki dzieci
  Gminy otrzymały prawo do wydłużenia ponad 120 dni okresu wypłaty świadczenia 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywiania uchodźców z Ukrainy.
  Czy umowy zawierane na realizację zadań w programie rozwiązywania problemów alkoholowych podlegają Prawu zamówień publicznych?
  Pytanie nr 1. Czy umowy zawierane na realizację zadań zapisanych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podlegają Prawu zamówień publicznych? Pytanie nr 2. Czy prawidłowym jest zawieranie umów zlecenia na realizację usług konsultanta bez określania okresu świadczenia usługi?
  Połowa nauczycieli z Warszawy myśli o odejściu ze szkoły. Nauczyciel woli prowadzić zakład pogrzebowy niż uczyć za 3500 zł
  Blisko połowa kadry zatrudnionej w publicznych szkołach myśli o odejściu z zawodu – pokazują badania realizowane m.in. przez Urząd Miasta st. Warszawy. Według ratusza zbliżamy się do dramatycznego punktu, kiedy po prostu nie będzie komu uczyć dzieci. Tym bardziej że spośród 31 tys. stołecznych nauczycieli ponad 5 tys. jest w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Wiadomo też, że wakatów w tym roku jest więcej niż w latach 2021 i 2020, a z podobnym problemem borykają się szkoły w całym kraju.
  "DGP": Od 1 lipca 2022 r. błąd w przepisach o składce zdrowotnej i liczeniu zaliczek od pensji [nieudana korekta Polskiego Ładu?]
  DGP: Przepisy korygujące Polski Ład były tworzone w pośpiechu i rząd zapomniał zmienić zasady wyliczania składki zdrowotnej. Nie ma wątpliwości, że w po 1 lipca 2022 r. pracodawcy dalej muszą wyliczać wysokość zaliczki na PIT dwukrotnie: 1) według zasad z 2022 r. i 2) zasad z 2021 r. W jakim celu? Dla ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki z 2021 r.
  IMGW: Najnowsza prognoza pogody na wakacje 2022 r. W lipcu upały powyżej 30 stopni. W sierpniu ciepło i burze
  Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej wynika, że w lipcu w Polsce temperatury będą powyżej normy, to znaczy, że będzie naprawdę upalnie.
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto i netto 3270,83 zł dla pracownika chorującego przez część miesiąca od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  Przeliczenie wynagrodzenia brutto do netto od 1 lipca 2022 r., gdy pracowniki część miesiąca był chory - to przykład nr 38 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  15 000 zł brutto dla programisty, to 10555,58 zł albo 9167,58 zł netto [42 przykłady od 1 lipca 2022 r.]
  Lista płac dla pracownika, który przekroczył I próg podatkowy - to przykład nr 40 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  Ochrona zabytków w gminach
  Zadania, które realizuje samorząd gminny w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, obejmują między innymi ochronę i opiekę nad zabytkami. Oznacza to wiele obowiązków ustawowych, które gmina musi wypełniać.
  Okazjonalne kąpielisko za milczącą zgodą wójta
  Zmienia się procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie na utworzenie takiego miejsca będzie można załatwić w jednym urzędzie - gminy. Nowelizacja Prawa wodnego upraszcza także zasady i formę zgody na utworzenie takiego miejsca (może być milcząca). Ważne jest również skrócenie terminów opiniowania zgłoszenia przez inspekcje ochrony środowiska, sanepid, dyrektorów: parku narodowego, urzędu morskiego czy urzędu żeglugi śródlądowej.
  Pełnomocnictwo dla wójta do reprezentowania spółki to nie dokument urzędowy
  Pełnomocnictwo udzielone przez reprezentującego podmiot gospodarczy, nawet na rzecz osoby sprawującej funkcję publiczną, nie jest dokumentem urzędowym. Taki dokument jest wystawiony przez podmiot prywatny i dotyczy spraw, które nie są związane z działalnością organu publicznego oraz zarządzaniem mieniem komunalnym. Z tego powodu dokument taki nie stanowi również informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu.
  Listy płac dla 3010 zł, 6000 zł i 11 000 zł brutto netto od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  W artykule jeden z 42 przykładów jak przeliczać wynagrodzenie z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. z poradnika Wydawnictwa Infor. I sporządzić listy płac. Od 1 lipca 2022 r. pensja 3010 zł brutto, to 2363,56 zł netto, wynagrodzenie 6000 zł brutto, to na rękę 4420,43 zł a 11 000 zł brutto, to wypłata netto 7828.63 zł. Pozostałe 41 przykłady w poradniku.
  PIP po kontroli przestrzegania PPK może nałożyć mandat karny do 2000 zł [wykaz naruszeń prawa]
  Po nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, od 4 czerwca br., każdy podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o PPK – nie tylko pracodawca, ale też np. zleceniodawca - może być kontrolowany przez PIP w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PPK.
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4800 zł brutto, to netto 3602,15 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4800 zł brutto, to netto 3602,15 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  Trzy kalkulatory wynagrodzeń brutto netto od 1 lipca 2022 r. - umowy o pracę, zlecenie, o dzieło [Infor.pl]
  Infor.pl przygotował trzy kalkulatory przeliczające wartości wynagrodzeń z brutto do netto uwzględniające zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r. określane jako „Polski Ład 2.0” albo „likwidacja Polskiego Ładu”.