| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Pracownicy > Dodatkowe świadczenia dla pracodawców za zatrudnienie bezrobotnego

Dodatkowe świadczenia dla pracodawców za zatrudnienie bezrobotnego

Zatrudniając bezrobotnego skierowanego przez UP można ubiegać się o dofinansowanie wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy oraz refundację kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Prezentowana problematyka regulowana jest przepisami ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU nr 99, poz. 1001 ze zm., art. 44 pkt 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 5, art. 47) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (DzU nr 236, poz. 2002 ze zm.).

Wyposażenie stanowisk pracy

Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie nakładów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy musi złożyć do starosty wniosek o refundację kosztów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy. Refundacja ta dokonywana jest ze środków Funduszu Pracy na podstawie pisemnej umowy zawartej między pracodawcą a starostą.

Wniosek o refundację należy złożyć zgodnie z właściwością miejscową, tj. do starosty właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce wykonywania pracy przez bezrobotnego.

Wniosek ten musi zawierać niżej wymienione informacje:

l oznaczenie pracodawcy, wraz z numerem REGON, numerem NIP, datą rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz oznaczeniem formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,

l liczbę stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,

l wyliczenie wydatków na poszczególne stanowiska pracy oraz źródła ich finansowania,

l wnioskowaną kwotę refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

l szczegółowe wyliczenie wydatków, które wiążą się z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska oraz harmonogram ich realizacji (z uwzględnieniem środków, które będą niezbędne do zapewnienia wymogów bhp oraz ergonomii na stanowisku pracy),

l rodzaj pracy, którą będą wykonywać bezrobotni,

l niezbędne kwalifikacje, a także inne wymagania potrzebne do wykonywania pracy, którymi powinni legitymować się bezrobotni,

l kwotę kosztów, które poniesie pracodawca w okresie 24 miesięcy z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych (w tym: wynagrodzenia brutto oraz opłacone od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne),

l informację o liczbie zatrudnionych (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) pracowników w dniu złożenia wniosku,

l liczbę zatrudnionych pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w poszczególnych 12 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku (jeżeli natomiast pracodawca prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, powinien podać liczbę zatrudnionych pracowników w poszczególnych miesiącach prowadzenia tej działalności),

l informację, czy projektowane wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy będzie utworzone w związku z realizacją nowej inwestycji lub dużego projektu inwestycyjnego,

l propozycję zabezpieczenia zwrotu refundacji (poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym - aval, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika),

l podpis pracodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania.

Do wyżej wymienionego wniosku należy dołączyć m.in. oświadczenia o tym, że pracodawca:

l nie zalega (w dniu złożenia wniosku) z wypłatami wynagrodzeń oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, podatków oraz innych danin publicznych,

l nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

l w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku nie otrzymał pożyczki ze środków Funduszu Pracy na utworzenie dodatkowych stanowisk pracy (w przypadku natomiast gdy ją otrzymał - o dotrzymaniu warunków umowy i całkowitej spłacie pożyczki),

l prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

l w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku, nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Kodeksu karnego.

Ważne!

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z załącznikami starosta ma obowiązek powiadomienia pracodawcy o tym, czy wniosek zostanie uwzględniony.

Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dokonywana jest na wniosek pracodawcy. Podstawą dokonania refundacji przez starostę, jest rozliczenie oraz udokumentowanie poniesionych kosztów, od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia bezrobotnego, a także spełnienie pozostałych warunków określonych w umowie. Rozliczenie kosztów dokonywane jest w kwocie brutto.

Maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 5-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, która ustalana jest na dzień zawarcia wyżej wymienionej umowy.

Pracodawca, który otrzymał refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, ma obowiązek zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli:

l na utworzonym stanowisku pracy zatrudniał bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 3 lata (a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - 2 lata),

l naruszył inne warunki umowy o refundację.

Refundacja składek ZUS

Na podstawie umowy zawartej ze starostą pracodawca może ubiegać się o jednorazową refundację kosztów poniesionych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, opłaconych w związku z zatrudnieniem bezrobotnego.

Zwrot kosztów poniesionych składek może nastąpić wówczas, gdy pracodawca zatrudniał bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 12 miesięcy, przy czym po upływie tego okresu bezrobotny jest nadal zatrudniony.

Wysokość refundowanych składek maksymalnie wynosi 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »