Kategorie

Ochrona stosunku pracy nauczycielek w okresie ciąży

Joanna Pióro
Pracownica w ciąży - ochrona przed wypowiedzeniem
Fotolia
Pracownice ciężarne zatrudnione w szkołach i placówkach oświatowych podlegają niemal bezwzględnej ochronie zarówno przed wypowiedzeniem definitywnym, jak i zmieniającym. Regulacja Kodeksu pracy i ubezpieczeń społecznych ma na celu zapewnienie nauczycielkom stabilizacji zatrudnienia w okresie macierzyństwa.

Wszelkie normy ochronne prawa pracy oraz szczególne unormowania ubezpieczeń społecznych związane z macierzyństwem należy rozpatrywać jako regulację mającą na celu zniwelowanie kolizji między obowiązkiem świadczenia pracy a wypełnieniem zadań związanych z urodzeniem, wychowaniem i opieką nad dzieckiem.

Regulacja stosunku pracy nauczycieli

Stosunek pracy nauczycieli reguluje przede wszystkim ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (dalej jako K. N.), zgodnie z którą w zakresie wynikającym ze stosunku pracy, nieuregulowanym jej przepisami stosujemy przepisy Kodeksu pracy (dalej jako k.p.), co do pozostałych pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych stosujemy analogicznie ustawę z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i k.p.

Polecamy: Newsletter

Początki ustawodawstwa ochronnego

W celu realizacji równouprawnienia kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu już w ustawodawstwie międzywojennym w Polsce podjęto wysiłki mające na celu zapewnienie równych praw w zatrudnieniu, czego wyrazem były przepisy ochronne, mające zapewnić kobietom możliwość pogodzenia  obowiązków zawodowych, domowych i macierzyńskich oraz opiekuńczo-wychowawczych.

Ochrona trwałości stosunku pracy

Reklama

Na ochronę trwałości stosunku pracy składa się całokształt środków prawnych zabezpieczających przed utratą pracy. W przypadku kobiet w ciąży, przebywających na urlopie wychowawczy regulacje prawne nie tylko ograniczają możliwość wypowiedzenia, ale też uniemożliwiają pracodawcy rozwiązanie stosunku pracy. Zagadnienia te regulują przepisy Kodeksu pracy.

Zasady w nim określone, przewidujące szczególną ochronę trwałości stosunku pracy pracownic w ciąży oraz pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, mają zastosowanie także do pracownic będących nauczycielkami. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba, że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy (art. 177 § 1 k.p.).

Reklama

Przepisy te są ukierunkowane głównie na umocnienie stabilizacji zawodowej i zabezpieczenie bytu materialnego pracownic ciężarnych. Uprawnienia te stanowią więc zarazem obowiązki, których pracodawca zobowiązany jest przestrzegać. Ponadto należy dodać, że zgodnie z przepisami prawa pracy umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu (art. 177 § 3 k.p.).

W przypadku zatrudnienia w szkołach oraz innych placówkach oświatowych występują wyłącznie umowy zawierane na czas nieokreślony oraz określony, w tym także tzw. umowy na zastępstwo, a więc zawierane na czas określony obejmujący usprawiedliwioną nieobecność pracownika. Uregulowania Karty Nauczyciela, jak i ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nie przewidują takiej formy zatrudnienia jak umowa na okres próbny, czy czas wykonania określonej pracy ( art. 10 Karty Nauczyciela  i art. 16 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych). Tak więc przeważającą formą zatrudnienia nauczycieli jest umowa zawierana na czas nieokreślony oraz we wskazanych, regulacją Karty Nauczyciela, przypadkach na czas określony (art. 10 ust. 7 K. N.).

Umowa na czas określony

Przedłużenie umowy zawartej na czas określony po upływie trzeciego miesiąca ciąży następuje z mocy prawa, przy czym fakt ten powinien zostać odnotowany w dokumentacji osobowej pracownicy. Zgodnie z art. § 2 k. p. w przypadku, gdy przedłużenie dotychczasowej umowy o pracę następuję w formie aneksu, to przedłużenie to należy traktować jako zawarcie kolejnej umowy o pracę. Należy podkreślić, że  pomimo możliwych wątpliwości, regulacja ta limitująca dopuszczalną ilość zawieranych na czas określony umów w odstępach nie przekraczających jednego miesiąca i przekształcająca zawartą trzecią umowę na czas określony między tymi samymi stronami w umowę na czas nieokreślony nie ma zastosowania w przypadku nauczycieli. Przypadek przedłużenia, trzeciej umowy zawartej na czas określony z nauczycielem, na mocy art. 177 § 3 k. p nie powoduje zatem jej przekształcenia w umowę na czas nieokreślony. Ponieważ art. 10 K. N. wyczerpująco reguluje zasady nawiązania stosunku pracy z nauczycielami, stąd brak jest podstaw do stosowania w tym zakresie k. p., a wiec i  jego art. 251.

Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę jest to, w jaki sposób postrzegać upływ trzeciego miesiąca ciąży. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2002 r. (sygn. akt I PK 33/02) miesiąc należy postrzegać jako upływ 28 dni.

Artykuł 177 § 1 k. p. obejmujący zakazy wypowiadania i rozwiązywania odnosi się w pełni do umów zawartych na czas nieokreślony niezależnie od podstawy zawarcia umowy, a więc także do stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania. W przypadku zapewnienia trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży zatrudnionych na postawie umowy zawartej na czas określony przyjęto konstrukcję przedłużenia do dnia porodu. Umowy te rozwiązują się z mocy prawa w dniu urodzenia dziecka. Była pracownica nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego, ale przysługuje jej zasiłek macierzyński na czas równy okresowi urlopu macierzyńskiego. Ponieważ stosunek pracy ustał, pracownicy nie przysługuje prawo do urlopu wychowawczego, gdyż warunkiem jego udzielenia jest nie tylko przepracowanie co najmniej 6 miesięcy, ale także pozostanie w stosunku pracy. W całym okresie trwania stosunku pracy, czyli do dnia porodu, pracownice objęte są ochroną trwałości stosunku pracy.

Zobacz również: Rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela

Ograniczenia zakazu rozwiązania umów o pracę

Zakaz wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę, będący formą najdalej idącej ochrony trwałości stosunku pracy, nie jest jednak bezwzględny. Kodeks pracy przewiduje też ochronę interesów pracodawcy i reguluje wyjątki umożliwiające rozwiązanie z kobietą umowy o pracę za wypowiedzeniem, a także bez wypowiedzenia zarówno w okresie ciąży, jak i urlopu macierzyńskiego.

Możliwe jest to w przypadkach, określonych w art. 177 § 4 k.p.,: ogłoszenie upadłości lub likwidacja zakładu pracy oraz w art. 177 § 1 k.p.: dopuszczenie się przez pracownicę zawinionych zachowań uzasadniających rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 k.p. Jeżeli pracownica ze swej winy dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych lub popełni przestępstwo, które uniemożliwia dalsze jej zatrudnienie na zajmowanym stanowisku, albo też utraci w sposób zawiniony uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, to stosunek pracy ustaje poprzez rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Zakład pracy musi  spełnić przesłanki warunkujące możność takiego rozwiązania, a więc uzyskać zgodę zakładowej organizacji związkowej.

Ochrona trwałości stosunku pracy a wypowiedzenie zmieniające

Przepisy ochronne dotyczące kobiet w ciąży i przebywających na urlopie macierzyńskim, dotyczą nie tylko rozwiązania umowy o pracę, ale także tzw. wypowiedzenia zmieniającego, czyli dokonywania zmiany warunków pracy i płacy. W przypadku zatrudnienia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zmiana warunków pracy i płacy jest niedopuszczalna, a więc art. 42 kodeksu pracy nie znajduje zastosowania. Karta Nauczyciela, określająca sytuacje, w których następuje rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym, nie wymienia wśród nich rozwiązania stosunku pracy wskutek odmowy przyjęcia przez nauczyciela mianowanego nowo zaproponowanych mu warunków pracy lub płacy (art. 23 Karty Nauczyciela).

Istotną kwestią jest również to, w jaki sposób kształtuje się sytuacja nauczycieli stażystów oraz zatrudnionych na postawie umowy na czas określony. Czy możliwe jest wręczenie im wypowiedzenia zmieniającego w okresie ciąży bądź podczas przebywania na urlopie macierzyńskim?

Należy podkreślić, że pracodawca ma prawo do dokonywania mało istotnych zmian w warunkach zatrudnienia, które nie mają istotnego wpływu na warunki pracy lub płacy w drodze polecenia. Inaczej sytuacja kształtuje się, gdy zmiana ma już charakter kluczowy. Choć instytucja ta ma na celu kontynuowanie istniejącego stosunku pracy to artykuł 42 § 1 k.p. nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o wypowiedzeniu umowy także do wypowiedzenia zmieniającego. Z regulacji tej wynika, że nauczycielki i inne pracownice zatrudnione w placówkach oświatowych, w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego są chronione również przed istotną zamianą elementów treści stosunku pracy w tym szczególnym okresie. Tak szeroki zakres stosowania zakazu wydaje się w pełni uzasadniony, w pełni przemawiają za nim takie racje społeczne i ekonomiczne jak zmniejszona, ograniczona sprawność organizmu i aktywność zawodowa kobiety. Pomimo, że regulacja ta obciąża pracodawcę, to należy uznać, ze mieści się ona w ponoszonym przez pracodawcę tzw. ryzyku socjalnym.

Zakaz ten nie jest jednak bezwzględny. Wypowiedzenie zmieniające jest dopuszczalne w przypadku wejścia w życie nowego lub zmiany obowiązującego układu zbiorowego, a także regulaminu wynagradzania (art. 24113§2 i art. 772§ k.p.). Należy się więc liczyć z możliwością otrzymania wypowiedzenia zmieniającego, jeżeli stało się ono konieczne ze względu na istotne zmiany w zakładzie pracy uzasadnione na przykład względami ekonomicznymi, organizacyjnymi czy technologicznymi wprowadzonymi w celu poprawy warunków pracy. W tym przypadku, jeżeli wynagrodzenie pracownicy, ulegnie obniżeniu to przysługuje jej szczególne uprawnienie w formie dodatku wyrównawczego do końca okresu, w którym korzystałaby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Dodatek przysługuje w wysokości różnicy między dotychczas otrzymywanym wynagrodzeniem, a wynagrodzeniem przysługującym po zmianach warunków płacy.

Wypowiedzenie umowy pomimo szczególnej ochrony

Wydaje się, że ochrona trwałości stosunku pracy pracownic w okresie ciąży i urlopu wychowawczego jest niemal bezwzględna. Co jeśli pomimo tego nauczycielka bądź inna pracownica placówki oświatowej otrzyma wypowiedzenie umowy o pracę, nie uzasadnione w świetle przepisów prawa? Dokonane w taki sposób przez pracodawcę wypowiedzenie, pomimo, ze jest sprzeczne z prawem, jest ważne i skuteczne. Jednak i w tym przypadku pracownica nie pozostaje bez ochrony, gdyż wypowiedzenie z powodu swej wadliwości może być zakwestionowane przed sądem pracy. Przysługujące roszczenia to: żądanie uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, bądź o odszkodowanie.

W przypadku wystąpienia z żądaniem uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy sąd pracy nie jest uprawniony do zamiany roszczenia pracownika na odszkodowanie z powodu niemożliwości lub niecelowości tych żądań ( art. 45§1 -3 k.p.)

Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę w okresie ochronnym

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę obejmuje szeroki zakres czasowy. Wypowiedzenie nie może być wręczone zarówno w okresie ochronnym, jak i przed jego rozpoczęciem. W tej drugiej sytuacji należy przyjąć zatem, że dokonane przed okresem ochronnym wypowiedzenie umowy o pracę staje się bezskuteczne. Na bezskuteczność wypowiedzenia nie ma również wpływu to, że pracownica, która zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia,  po dacie przewidzianej jako termin rozwiązania umowy ciąże przerwała.

Pracownica jest również chroniona, jeżeli zdecydowała się na rozwiązanie stosunku pracy, nie wiedząc o tym, że jest w ciąży. W tym przypadku może ona się uchylić od skutków tego oświadczenia poprzez zawiadomienie pracodawcy o ciąży w ciągu 7 dni  od dnia wykrycia błędu.

Przewidziane przez polski system prawny regulacje, mające na celu ochronę trwałości stosunku pracy w okresie ciąży i urlopy macierzyńskiego, nie stają na przeszkodzie rozwiązaniu stosunku prawnego na mocy porozumienia stron. Nauczycielka, bądź inna pracownica zatrudniona w placówce oświatowej podlegająca szczególnej ochronie związanej z macierzyństwem może wypowiedzieć umowę o pracę. Choć te przypadki zdarzają się niezwykle rzadko, to i tak należy podkreślić, że musi być ona w pełni świadoma stanu ciąży i pomimo tego zamierza rozwiązać stosunek pracy, a więc i zrezygnować z przysługujących jej uprawnień związanych z macierzyństwem. Jak już była mowa wyżej, gdyby złożyła ona takie oświadczenie nie wiedząc o stanie ciąży, to takie wypowiedzenie umowy o pracę należy uznać za bezskuteczne, co wielokrotnie Sąd Najwyższy podkreślał w swych orzeczeniach (zb. SN z 29.03.2001 r., I PUN 330/00, OSNP 2003/1/11).

Podstawy prawne:

Kodeks pracy (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2014 r., poz. 208)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U 1982 Nr 3 poz. 19)

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458)

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?

  Certyfikat COVID na telefonie

  Certyfikat COVID na telefonie - od kiedy? Odpowiadamy na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy paszport covidowy pojawi się w aplikacji mObywatel.

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat od 7 czerwca 2021

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat ruszyły. Jak młodzież może zapisać się na szczepienie? Czy konieczna jest zgoda i obecność rodziców?

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy. Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu „Czyste Powietrze”, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów.

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda?

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda? Przedstawiamy najważniejsze informacje o unijnym certyfikacie COVID.

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca - poinformował w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Wtedy planowane jest kolejne luzowanie obostrzeń dotyczących COVID-19.