| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Prawo wodne > Wody opadowe i roztopowe to nie ściek - nowelizacja ustawy Prawo wodne

Wody opadowe i roztopowe to nie ściek - nowelizacja ustawy Prawo wodne

Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy Prawo wodne, do kategorii ścieków zalicza się m. in. wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów.  Wejście w życie ustawy Prawo wodne w obecnie procedowanym kształcie, doprowadzi do pozbawienia wód opadowych i roztopowych charakteru ścieku.

Stan niepewności i informacyjnego chaosu wokół projektu nowego Prawa wodnego trwa. Niestety, jak na razie próżno oczekiwać kompleksowej analizy i odpowiedzi na licznie pojawiające się pytania o skutki wejścia w życie ustawy.

Poza branżą gospodarki wodnej, sytuacji przyglądają się również przedstawiciele branży wodociągowo - kanalizacyjnej, a w szczególności: te przedsiębiorstwa wod-kan, na których terenie obowiązują uchwały taryfowe uwzględniające opłatę za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych.

Polecamy: Nowe Prawo wodne z uzasadnieniem rządowym (książka)

Z perspektywy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, jedną z najistotniejszych zmian zaproponowanych w projekcie nowego Prawa wodnego, jest nowa definicja pojęcia ścieki. Zgodnie bowiem z treścią art. 492 projektu ustawy Prawo wodne, w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) (...) art. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „ścieki – wprowadzane do wód lub do ziemi:

a) wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze,

b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach działu III rozdziału 4 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. …) oraz w przepisach ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 668),

c) wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,

d) wody pochodzące z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni,

e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie, z wyłączeniem niezanieczyszczonych wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych,

f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, o ile ilość i rodzaj substancji zawartych w tych wodach przekracza wartości ustalone w warunkach wprowadzania ścieków do wód określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, 

g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb albo innych organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej, o ile produkcja tych ryb lub organizmów rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu”.

Porównując przytoczony wyżej projekt ustawy z obecnym brzmieniem art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, nie sposób nie zauważyć, że w zaproponowanej przez autorów projektu nowej definicji "ścieków", nie znalazły się wody opadowe i roztopowe (czyli tzw. deszczówka).

Zobacz również: Prawo administracyjne

Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy (art. 2 pkt 8 c ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków), do kategorii ścieków zalicza się bowiem m. in. wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów.  W związku z powyższym, wejście w życie ustawy Prawo wodne w obecnie procedowanym kształcie, doprowadzi do pozbawienia wód opadowych i roztopowych charakteru ścieku.

Rzeczywista waga tej zmiany widoczna jest szczególnie wyraźnie z perspektywy przedmiotowego zakresu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie bowiem z art. 1 ustawy, określa ona m. in. zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Pozbawienie deszczówki charakteru ścieku, skutkować będzie w praktyce usunięciem wód opadowych i roztopowych spod reżimu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wiele można by mówić o konsekwencjach takiej zmiany, jednak z praktycznego punktu widzenia, najwięcej pytań rodzi w tym momencie kwestia dopuszczalności pobierania (po wejściu w życie ustawy) opłat za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, ustalonych na podstawie uchwał taryfowych obowiązujących w dniu wejścia w życie nowego Prawa wodnego. Skoro bowiem, zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, taryfę stanowi zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, to usunięcie deszczówki z zakresu pojęcia ścieków skutkować winno niemożnością ustalania (a co za tym idzie: pobierania) w tym trybie cen i stawek opłat za odprowadzanie deszczówki.

Co w takim razie stanie się po wejściu w życie ustawy z już obowiązującymi taryfami za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych? Wprawdzie, pobieranie opłat za odprowadzanie deszczówki nie jest praktyką powszechną (ze względu na rozbieżności orzecznicze co do sposobu obliczania ilości odprowadzonych ścieków opadowych i roztopowych, większość uchwał taryfowych nie uwzględnia tego rodzaju opłaty), jednak dla ponad 70 gmin, w których obowiązuje taryfa za odprowadzanie deszczówki, wejście w życie nowego Prawa wodnego wiąże się z koniecznością dokonania szczegółowej analizy i podjęcia strategicznych decyzji co do dalszych praktyk.

Jak wynika z analizy projektu ustawy, w tym przypadku trudno jest mówić o wyrozumiałości projektodawcy dla konieczności dostosowania obecnego stanu faktycznego i prawnego do zapowiadanych zmian. Zgodnie bowiem z art. 570 projektu Prawa wodnego, ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. Przed branżą wodociągowo - kanalizacyjnej ustawodawca postawił jednak jeszcze większe wyzwanie: zgodnie z art.  570 pkt 1, art. 492 ustawy (tj. przepis wprowadzający do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nową definicję ścieków), wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Aleksandra Misiun

radca prawny, specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, w zagadnieniach związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz w prawie samorządowym

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »