reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Prawo wodne > Wody opadowe i roztopowe to nie ściek - nowelizacja ustawy Prawo wodne

Wody opadowe i roztopowe to nie ściek - nowelizacja ustawy Prawo wodne

Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy Prawo wodne, do kategorii ścieków zalicza się m. in. wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów.  Wejście w życie ustawy Prawo wodne w obecnie procedowanym kształcie, doprowadzi do pozbawienia wód opadowych i roztopowych charakteru ścieku.

Stan niepewności i informacyjnego chaosu wokół projektu nowego Prawa wodnego trwa. Niestety, jak na razie próżno oczekiwać kompleksowej analizy i odpowiedzi na licznie pojawiające się pytania o skutki wejścia w życie ustawy.

Poza branżą gospodarki wodnej, sytuacji przyglądają się również przedstawiciele branży wodociągowo - kanalizacyjnej, a w szczególności: te przedsiębiorstwa wod-kan, na których terenie obowiązują uchwały taryfowe uwzględniające opłatę za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych.

Polecamy: Nowe Prawo wodne z uzasadnieniem rządowym (książka)

Z perspektywy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, jedną z najistotniejszych zmian zaproponowanych w projekcie nowego Prawa wodnego, jest nowa definicja pojęcia ścieki. Zgodnie bowiem z treścią art. 492 projektu ustawy Prawo wodne, w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) (...) art. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „ścieki – wprowadzane do wód lub do ziemi:

a) wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze,

b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach działu III rozdziału 4 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. …) oraz w przepisach ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 668),

c) wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,

d) wody pochodzące z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni,

e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie, z wyłączeniem niezanieczyszczonych wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych,

f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, o ile ilość i rodzaj substancji zawartych w tych wodach przekracza wartości ustalone w warunkach wprowadzania ścieków do wód określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, 

g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb albo innych organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej, o ile produkcja tych ryb lub organizmów rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu”.

Porównując przytoczony wyżej projekt ustawy z obecnym brzmieniem art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, nie sposób nie zauważyć, że w zaproponowanej przez autorów projektu nowej definicji "ścieków", nie znalazły się wody opadowe i roztopowe (czyli tzw. deszczówka).

Zobacz również: Prawo administracyjne

Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy (art. 2 pkt 8 c ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków), do kategorii ścieków zalicza się bowiem m. in. wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów.  W związku z powyższym, wejście w życie ustawy Prawo wodne w obecnie procedowanym kształcie, doprowadzi do pozbawienia wód opadowych i roztopowych charakteru ścieku.

Rzeczywista waga tej zmiany widoczna jest szczególnie wyraźnie z perspektywy przedmiotowego zakresu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie bowiem z art. 1 ustawy, określa ona m. in. zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Pozbawienie deszczówki charakteru ścieku, skutkować będzie w praktyce usunięciem wód opadowych i roztopowych spod reżimu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wiele można by mówić o konsekwencjach takiej zmiany, jednak z praktycznego punktu widzenia, najwięcej pytań rodzi w tym momencie kwestia dopuszczalności pobierania (po wejściu w życie ustawy) opłat za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, ustalonych na podstawie uchwał taryfowych obowiązujących w dniu wejścia w życie nowego Prawa wodnego. Skoro bowiem, zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, taryfę stanowi zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, to usunięcie deszczówki z zakresu pojęcia ścieków skutkować winno niemożnością ustalania (a co za tym idzie: pobierania) w tym trybie cen i stawek opłat za odprowadzanie deszczówki.

Co w takim razie stanie się po wejściu w życie ustawy z już obowiązującymi taryfami za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych? Wprawdzie, pobieranie opłat za odprowadzanie deszczówki nie jest praktyką powszechną (ze względu na rozbieżności orzecznicze co do sposobu obliczania ilości odprowadzonych ścieków opadowych i roztopowych, większość uchwał taryfowych nie uwzględnia tego rodzaju opłaty), jednak dla ponad 70 gmin, w których obowiązuje taryfa za odprowadzanie deszczówki, wejście w życie nowego Prawa wodnego wiąże się z koniecznością dokonania szczegółowej analizy i podjęcia strategicznych decyzji co do dalszych praktyk.

Jak wynika z analizy projektu ustawy, w tym przypadku trudno jest mówić o wyrozumiałości projektodawcy dla konieczności dostosowania obecnego stanu faktycznego i prawnego do zapowiadanych zmian. Zgodnie bowiem z art. 570 projektu Prawa wodnego, ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. Przed branżą wodociągowo - kanalizacyjnej ustawodawca postawił jednak jeszcze większe wyzwanie: zgodnie z art.  570 pkt 1, art. 492 ustawy (tj. przepis wprowadzający do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nową definicję ścieków), wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Aleksandra Misiun

radca prawny, specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, w zagadnieniach związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz w prawie samorządowym

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama