Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Spółka komunalna a prawo do składania deklaracji kwartalnych

Matarewicz Jacek
VAT, spółka komunalna
VAT, spółka komunalna
Fotolia
Z dniem 1 października 2013 r. weszły w życie nowe przepisy VAT służące m.in. przeciwdziałaniu nadużyciom w tym podatku w obszarze obrotu tzw. towarami wrażliwymi. Ustawa ta nie zawiera żadnych wyłączeń w zakresie jej stosowania w odniesieniu do spółek komunalnych, co oznacza, że „procedury bezpieczeństwa” przewidziane przez ustawę o Towarach Wrażliwych mogą znaleźć teoretycznie zastosowanie do spółek komunalnych obracających towarami zaliczonymi do grupy towarów wrażliwych, których wykaz znajduje się w dodanym załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zakres działalności gospodarczej, jaką może prowadzić gmina – o ile oczywiście jest to uzasadnione realizacją określonych normatywnie celów (co podlega kontroli przez np. NIK) jest dość szeroki (por. art. 2 oraz art. 10 ust. 1-3 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej; tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 45 poz. 236).

Niewątpliwie jednak głównym celem prowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego takiej działalności jest realizacja zadań własnych, w tym z zakresu użyteczności publicznej, polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności (wyrok NSA z 16 maja 2006 r., sygn. akt II OSK 288/06).

Spółka komunalna prowadząca działalność gospodarczą może być odrębnym od gminy podatnikiem VAT (wyrok NSA z 30 października 2013 r., sygn. akt I FSK 1397/12). Może się również zdarzyć, że z uwagi na specyfikę swojej działalności spółka komunalna deklaruje regularnie podatek VAT do zapłaty z uwagi na małą ilość zakupów podlegających opodatkowaniu. W konsekwencji, spółka ta może wybrać korzystniejsze dla siebie rozliczanie VAT poprzez deklaracje kwartalne (jeżeli spełnia warunki do uznania jej za małego podatnika – VAT-7K lub jeżeli ich nie spełnia – VAT-7D). Przyjmując więc, że w kontekście ww. przesłanek spółka komunalna X sp. z o.o. prowadzi działalność na terenie gminy polegającą na hurtowej sprzedaży paliwa na rzecz miejskich przedsiębiorstw transportowych i komunalnych, warto przeanalizować nowe przepisy dotyczące składania deklaracji kwartalnych przez podmioty obracające tzw. towarami wrażliwymi.

Zobacz również: Nowe zasady wystawiania faktur od 2014 r.

Z dniem 1 października 2013 r. weszły w życie nowe przepisy VAT służące m.in. przeciwdziałaniu nadużyciom w tym podatku w obszarze obrotu tzw. towarami wrażliwymi. Zmiany te wprowadzono w życie na mocy ustawy z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r. poz. 1027, dalej: „ustawa o Towarach Wrażliwych”). Jednocześnie, ustawa ta nie zawiera żadnych wyłączeń w zakresie jej stosowania w odniesieniu do spółek komunalnych, co oznacza, że „procedury bezpieczeństwa” przewidziane przez ustawę o Towarach Wrażliwych mogą znaleźć teoretycznie zastosowanie do spółek komunalnych obracających towarami zaliczonymi do grupy towarów wrażliwych, których wykaz znajduje się w dodanym załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm., dalej: „ustawa o VAT”). Wśród towarów wrażliwych wymieniono paliwa. W związku z tym, że w procesie wyłudzeń VAT niejednokrotnie wykorzystywane są dłuższe okresy rozliczeniowe VAT (tu kwartalne), wprowadzono rozwiązania nakładające na sprzedawców towarów wrażliwych, w pewnych sytuacjach, obowiązek składania wyłącznie deklaracji miesięcznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodane do ustawy o VAT - art. 99 ust. 3a-3, ograniczają możliwość składania deklaracji za okresy kwartalne podatnikom dokonującym dostaw towarów wymienionych w dodawanym do ustawy o VAT załączniku nr 13, jeżeli ich łączna wartość sprzedaży netto przekroczy: w danym miesiącu tego okresu kwotę 50 000 zł oraz 1% wartości ich sprzedaży w sprzedaży ogółem (zakładając, że tak należy rozumieć zapis „nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 1% wartości ich sprzedaży bez kwoty podatku”, co również budzi wątpliwości). Jednocześnie, nie są uznawane za dostawy towarów w rozumieniu art. 99 ust. 3a ustawy o VAT i tym samym wliczane do ustalonego w tym przepisie limitu sprzedaży 50 000 zł dostawy towarów, o których mowa w pozycji 10 załącznika nr 13 do ustawy o VAT (tj. benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym), jeżeli:
1) dostawy te dokonywane są na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów (art. 99 ust. 3b pkt 1 ustawy o VAT);
2) dostaw tych dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych (art. 99 ust. 3b pkt 2 ustawy o VAT).
W przypadku spółki komunalnej dokonującej hurtowej sprzedaży paliwa, a więc z założenia nie bezpośrednio do standardowych zbiorników w pojazdach, wyłączenie to nie znajdzie zastosowania.

W przypadku, gdy łączna wartość dostaw towarów netto wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, w jakimkolwiek miesiącu kwartału przekroczy kwotę 50 000 zł i 1 % wartości sprzedaży ogółem, podatnicy są zobowiązani do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne, począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału, w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty miało miejsce w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, przy czym w przypadku gdy przekroczenie kwoty miało miejsce w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału (art. 99 ust. 3c pkt 1 ustawy o VAT). Oznacza to, że przekroczenie limitu 50.000 zł i 1% sprzedaży ogółem w drugim miesiącu kwartału oznacza dla podatnika obowiązek złożenia dwóch deklaracji (za pierwszy i drugi miesiąc, np. za styczeń i luty) w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału. Natomiast jeżeli przekroczenie kwoty miało miejsce w pierwszym miesiącu kwartału, deklaracja za ten miesiąc jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po tym miesiącu (zgodnie z regułą ogólną zawartą w art. 99 ust. 1 ustawy o VAT). Natomiast w przypadku, gdy przekroczenie kwoty limitu 50.000 zł i 1% wartości sprzedaży ogółem ma miejsce w trzecim miesiącu kwartału, zobowiązanie do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne powstaje od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę (art. 99 ust. 3c pkt 2 ustawy o VAT).

Zobacz również: Usługi administrowania targowiska a VAT

W analogicznych terminach podatnicy ci (a więc również spółka komunalna X sp. z o.o. dokonująca hurtowej sprzedaży paliwa, którego wartość sprzedaży w jednym miesiącu przekroczyła 50.000 zł netto i 1 % sprzedaży ogółem) obowiązani są do zapłaty podatku (dodany do ustawy o VAT art. 103 ust. 1a).

Należy przy tym zwrócić uwagę, że ustawa o VAT odwołuje się również do obrotów z poprzednich kwartałów, które również mogą wpłynąć na obowiązek składania miesięcznych deklaracji. Docelowo, wyłączenie ze składania deklaracji kwartalnych obowiązywać będzie przez cztery następne kwartały. Niemniej jednak, na podstawie przepisu przejściowego (art. 7 ustawy o Towarach Wrażliwych), w okresie pierwszych trzech kwartałów 2014 r. podatnicy nie będą obowiązani analizować obrotów towarami wrażliwymi za poprzednie kwartały. Dopiero w 4 kwartale podatnicy powinni brać pod uwagę obroty z poprzednich 4 kwartałów. Oznacza to, że utrata przez spółkę komunalną X sp. z o.o. prawa do składania deklaracji kwartalnych np. w listopadzie 2013 r., nie wyłącza możliwości złożenia deklaracji kwartalnej już za kolejny kwartał, tj. za 1. kwartał 2014 r. (styczeń-marzec). Podatnik, chcąc ponownie złożyć deklarację kwartalną (za 1 kwartał 2014 r.), powinien zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze składania kwartalnych deklaracji najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału (w tym przypadku do 25. lutego 2014 r.). Jednocześnie, obecnie obowiązujący formularz VAT-R, w którym aktualizuje się informacje m.in. o przyjętym okresie rozliczeniowym, nie zawiera pola, w którym podatnik mógłby odnotować informację o utracie prawa do składania deklaracji kwartalnych, jak ma to miejsce np. w przypadku utraty prawa do stosowania metody kasowej przez małych podatników (por. pola 39 oraz 44 formularzy VAT-R). W tej sytuacji, utraty prawa do składania deklaracji kwartalnych nie zgłasza się, tym bardziej, że od kolejnego kwartału znów można składać deklaracje miesięczne. W analizowanym przypadku, chcąc definitywnie zgłosić zmianę zasad rozliczania VAT (z miesięcznych na kwartalne lub na odwrót), spółka powinna jednak zaktualizować pole formularza VAT-R dotyczące składanych przez podatnika deklaracji (VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D), tj. część C2 – Informacje dotyczące składania deklaracji.

Co więcej, spółka komunalna X sp. z o.o. nie analizuje wartości dostaw sprzed 1 października 2013 r. (tj. wejścia w życie nowych przepisów). Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy o Towarach Wrażliwych, „(…) nie będzie miała znaczenia dla możliwości składania deklaracji kwartalnych w okresie od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. wysokość dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy w okresie od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r.”. Od 1 października 2014 r. przekroczenie limitu w 4 poprzednich kwartałach (przy czym ustawodawca nie wskazał tu, czy wartość sprzedaży z 4 poprzednich kwartałów brana jest pod uwagę łącznie, czy każdy kwartał należy traktować odrębnie), wyłączy spółce komunalnej możliwość składania deklaracji kwartalnych na 4 kolejne kwartały następujące po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie limitu (pod warunkiem, że w tym czasie również nie przekroczy wskazanych w ustawie limitów).

Polecamy serwis: Podatki i opłaty

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Nowelizacja budżetu: fundusz motywacyjny, dodatki specjalne, nauczyciele, sędziowie, odmrożenie ZFŚS

  Projekt noweli zakłada wypłatę funduszu motywacyjnego, dodatków specjalnych dla państwowej sfery budżetowej, a także dla nauczycieli.

  Polska zapłaci 20 000 euro kary za odmowę przyjęcia jednego emigranta? Górny limit to 30 000 osób

  Rada UE przyjęła stanowisko negocjacyjne w sprawie reformy regulacji migracyjnych

  Nowelizacja budżetu - dodatkowe pieniądze dla nauczycieli, sędziów, budżetówki. Rząd pracuje w długi weekend

  Ministrowie w piątek o godz. 10 zebrali się na posiedzeniu rządu, który zajmie się projektem nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej; dodatkowe środki mają być przekazane samorządom i przeznaczone na nagrody specjalne dla nauczycieli.

  1125 zł nie tylko dla nauczycieli w szkołach. Pracujący w przedszkolach też dostaną nagrodę

  Nagroda dla nauczycieli zostanie wypłacona nie tylko dla pracujących w szkołach. Wyniesie nie 900 zł jak zapowiadano początkowo, a 1125 zł. 

  MF: Kiedy urzędnicy podatkowi z różnych państw UE mogą prowadzić wspólne kontrole Polaków

  Urzędnicy podatkowi z różnych państw UE będą mogli prowadzić wspólne kontrole; także na terytorium Polski, o ile polska administracja odpowie na taki wniosek pozytywnie - poinformował Marcin Lachowicz z resortu finansów.

  Rząd przyznał 900 zł nagrody specjalnej dla każdego nauczyciela. A to nie koniec bonusów dla budżetówki

  900 zł nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Jest to efekt porozumienia rządu i NSZZ "Solidarność.

  Utrzymanie zdrowia stawów po 60. roku życia: przewodnik

  Z wiekiem nasze stawy mogą stać się bardziej podatne na zużycie, co prowadzi do takich schorzeń jak choroba zwyrodnieniowa stawów i uszkodzenia chrząstki. Istnieją jednak kroki, które możemy podjąć, aby utrzymać zdrowie. W tym „obszernym” przewodniku przedstawiamy najnowsze badania i zalecenia dotyczące utrzymania zdrowych stawów i zapobiegania schorzeniom związanym ze stawami.

  Czy opłaca się studiować? Sprawdź w systemie ELA

  6 czerwca 2023 roku Ośrodek Przetwarzania Informacji uruchomił na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) już ósmą edycję ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA).

  Akcja "Jak nie czytam, jak czytam" w 2023 r.

  Dziś odbędzie się kolejna edycja akcji "Jak nie czytam, jak czytam", podczas której uczniowie w całej Polsce w tym samym czasie będą czytać dla przyjemności. Jej celem jest stworzenie u dzieci i młodzieży pozytywnych skojarzeń związanych z książką.

   

  Jak zamawiać e-recepty przez aplikację mojeIKP?

  Pacjent, który stale przyjmuje leki na receptę, może teraz poprosić o ponowne ich wystawienie przez aplikację mojeIKP.

  ZUS: dodatkowe 450 mld zł dla 24 mln Polaków. Koniecznie zajrzyj na swoje konto emerytalne
  ZUS zwaloryzował konta ubezpieczonych. O 450 mld zł.
  Sąd Najwyższy uchylił umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych b. szefów CBA. PiS: dywersja i działanie antykonstytucyjne

  Sąd Najwyższy uchylił 6 czerwca 2023 r. umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych byłych szefów CBA, skazanych w pierwszej instancji i ułaskawionych przez prezydenta. Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania do sądu okręgowego. To jawna dywersja Sądu Najwyższego i działanie antykonstytucyjne, które ma doprowadzić do całkowitego chaosu prawnego - skomentował wyrok rzecznik PiS Rafał Bochenek.

  Apel pracodawców szpitali powiatowych do ministra zdrowia

  Pracodawcy szpitali powiatowych apelują do ministra zdrowia – czego oczekują? OZPSP zwrócił się do ministra zdrowia o niezwłoczne podjęcie działań, które w realny sposób zmienią i poprawią sytuację finansową placówek medycznych w Polsce. Potrzeba realnych zmian. 

  Ile kredyt studenckich zaciągnęli studenci w 2022 r.? Czy zmieni się kryterium dochodowe w 2023 r.?

  W latach 1998-2022 banki udzieliły kredytu studenckiego blisko 409 tys. studentów i doktorantów. W roku 2022 zawarto 1 280 takich umów.

  Czy warto studiować w 2023 r.?

  Decyzja o podjęciu studiów jest bardzo indywidualna i zależy od wielu czynników, takich jak interesy, cele kariery, sytuacja finansowa i inne osobiste okoliczności.

  Suplementacja chromem i lekkostrawna dieta korzystne dla wątroby

  Wątroba to organ bardzo narażony na skutki wysokotłuszczowej diety. Badania naukowców z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie wykazały, że najlepszym sposobem na poprawę jej funkcjonowania jest przejście na dietę lekkostrawną wraz z suplementowaniem chromu.

  Kiedy pracownik zdalny otrzyma do pracy jednocześnie laptop i monitor stacjonarny?

  Pracownicy pracujący przy użyciu laptopa powinni korzystać z monitora stacjonarnego. Pracodawca może alternatywnie wyposażyć stanowisko pracy w podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu laptopa tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz. 

  10 godzin pracy od poniedziałku do czwartku. Piątek wolny. Pracodawcy wprowadzają skompresowany tydzień pracy [4 dni pracy]

  Deloitte testuje wdrożenie skompresowanego tygodnia pracy.

  W 2023 r. od rządu 616 mln zł więcej dla rolników

  Od 3 czerwca wyższa stawka zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego.

  305 mln zł od rządu dla strażaków

  Minister Moskwa: w tym roku 305 mln zł na wozy ratowniczo-gaśnicze dla OSP.

  W Polsce sprzedano 200 000 pomp ciepła. Wiesz ile wyprodukowano w naszym kraju? [Wywiad]

  W 2022 roku sprzedano w naszym kraju ok. 200 tys. pomp ciepła, z czego jedynie 5 proc. wyprodukowano w Polsce. Importerzy zamawiają produkty pod własnym "brandem" i oferują jako polskie – powiedziała w rozmowie z PAP wiceprezes Izby Gospodarczej Urządzeń (IGU) OZE Aleksandra Jurkowska.

  Nowość: Krople do oczu spowalniają postęp krótkowzroczności u dzieci [Badania]

  Krople do oczu z niską dawką atropiny mogą spowolnić postęp krótkowzroczności u dzieci, ponieważ hamują nadmierne powiększanie się oka – informuje pismo „JAMA Ophthalmology”.

  Sposób na rekreację ruchową: taniec

  Regularne uprawianie aktywności fizycznej ma ogromne znaczenie. Szczególnie polecaną formą sportu jest taniec. Ma on wiele właściwości prozdrowotnych, poprawia samopoczucie, dodaje energii oraz pozwala nawiązać nowe kontakty towarzyskie. Warto więc już dziś udać się na zajęcia taneczne

  Kto może skorzystać z zamrożenia cen energii? Kiedy trzeba złożyć wniosek?

  Rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny muszą pamiętać, że jeszcze tylko do końca czerwca br. mają czas na złożenie wniosków umożliwiających skorzystanie w tym roku z preferencyjnych rozliczeń cen energii ujętych w Tarczy Solidarnościowej.

  Kiedy święto Bożego Ciała w 2023 r? Historia. Koszt długiego weekendu 2023 r.

  W 2023 r. Boże Ciało przypada 8 czerwca 2023 r. Polacy wzięli urlopy w piątek 9 czerwca. I pojadą na długi weekend. Sporo zapłacą za wypoczynek. Wiadomo inflacja.