REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Spółka komunalna a prawo do składania deklaracji kwartalnych

Matarewicz Jacek
VAT, spółka komunalna
VAT, spółka komunalna
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Z dniem 1 października 2013 r. weszły w życie nowe przepisy VAT służące m.in. przeciwdziałaniu nadużyciom w tym podatku w obszarze obrotu tzw. towarami wrażliwymi. Ustawa ta nie zawiera żadnych wyłączeń w zakresie jej stosowania w odniesieniu do spółek komunalnych, co oznacza, że „procedury bezpieczeństwa” przewidziane przez ustawę o Towarach Wrażliwych mogą znaleźć teoretycznie zastosowanie do spółek komunalnych obracających towarami zaliczonymi do grupy towarów wrażliwych, których wykaz znajduje się w dodanym załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zakres działalności gospodarczej, jaką może prowadzić gmina – o ile oczywiście jest to uzasadnione realizacją określonych normatywnie celów (co podlega kontroli przez np. NIK) jest dość szeroki (por. art. 2 oraz art. 10 ust. 1-3 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej; tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 45 poz. 236).

REKLAMA

REKLAMA

Niewątpliwie jednak głównym celem prowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego takiej działalności jest realizacja zadań własnych, w tym z zakresu użyteczności publicznej, polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności (wyrok NSA z 16 maja 2006 r., sygn. akt II OSK 288/06).

Spółka komunalna prowadząca działalność gospodarczą może być odrębnym od gminy podatnikiem VAT (wyrok NSA z 30 października 2013 r., sygn. akt I FSK 1397/12). Może się również zdarzyć, że z uwagi na specyfikę swojej działalności spółka komunalna deklaruje regularnie podatek VAT do zapłaty z uwagi na małą ilość zakupów podlegających opodatkowaniu. W konsekwencji, spółka ta może wybrać korzystniejsze dla siebie rozliczanie VAT poprzez deklaracje kwartalne (jeżeli spełnia warunki do uznania jej za małego podatnika – VAT-7K lub jeżeli ich nie spełnia – VAT-7D). Przyjmując więc, że w kontekście ww. przesłanek spółka komunalna X sp. z o.o. prowadzi działalność na terenie gminy polegającą na hurtowej sprzedaży paliwa na rzecz miejskich przedsiębiorstw transportowych i komunalnych, warto przeanalizować nowe przepisy dotyczące składania deklaracji kwartalnych przez podmioty obracające tzw. towarami wrażliwymi.

Zobacz również: Nowe zasady wystawiania faktur od 2014 r.

REKLAMA

Z dniem 1 października 2013 r. weszły w życie nowe przepisy VAT służące m.in. przeciwdziałaniu nadużyciom w tym podatku w obszarze obrotu tzw. towarami wrażliwymi. Zmiany te wprowadzono w życie na mocy ustawy z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r. poz. 1027, dalej: „ustawa o Towarach Wrażliwych”). Jednocześnie, ustawa ta nie zawiera żadnych wyłączeń w zakresie jej stosowania w odniesieniu do spółek komunalnych, co oznacza, że „procedury bezpieczeństwa” przewidziane przez ustawę o Towarach Wrażliwych mogą znaleźć teoretycznie zastosowanie do spółek komunalnych obracających towarami zaliczonymi do grupy towarów wrażliwych, których wykaz znajduje się w dodanym załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm., dalej: „ustawa o VAT”). Wśród towarów wrażliwych wymieniono paliwa. W związku z tym, że w procesie wyłudzeń VAT niejednokrotnie wykorzystywane są dłuższe okresy rozliczeniowe VAT (tu kwartalne), wprowadzono rozwiązania nakładające na sprzedawców towarów wrażliwych, w pewnych sytuacjach, obowiązek składania wyłącznie deklaracji miesięcznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodane do ustawy o VAT - art. 99 ust. 3a-3, ograniczają możliwość składania deklaracji za okresy kwartalne podatnikom dokonującym dostaw towarów wymienionych w dodawanym do ustawy o VAT załączniku nr 13, jeżeli ich łączna wartość sprzedaży netto przekroczy: w danym miesiącu tego okresu kwotę 50 000 zł oraz 1% wartości ich sprzedaży w sprzedaży ogółem (zakładając, że tak należy rozumieć zapis „nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 1% wartości ich sprzedaży bez kwoty podatku”, co również budzi wątpliwości). Jednocześnie, nie są uznawane za dostawy towarów w rozumieniu art. 99 ust. 3a ustawy o VAT i tym samym wliczane do ustalonego w tym przepisie limitu sprzedaży 50 000 zł dostawy towarów, o których mowa w pozycji 10 załącznika nr 13 do ustawy o VAT (tj. benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym), jeżeli:
1) dostawy te dokonywane są na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów (art. 99 ust. 3b pkt 1 ustawy o VAT);
2) dostaw tych dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych (art. 99 ust. 3b pkt 2 ustawy o VAT).
W przypadku spółki komunalnej dokonującej hurtowej sprzedaży paliwa, a więc z założenia nie bezpośrednio do standardowych zbiorników w pojazdach, wyłączenie to nie znajdzie zastosowania.

W przypadku, gdy łączna wartość dostaw towarów netto wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, w jakimkolwiek miesiącu kwartału przekroczy kwotę 50 000 zł i 1 % wartości sprzedaży ogółem, podatnicy są zobowiązani do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne, począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału, w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty miało miejsce w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, przy czym w przypadku gdy przekroczenie kwoty miało miejsce w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału (art. 99 ust. 3c pkt 1 ustawy o VAT). Oznacza to, że przekroczenie limitu 50.000 zł i 1% sprzedaży ogółem w drugim miesiącu kwartału oznacza dla podatnika obowiązek złożenia dwóch deklaracji (za pierwszy i drugi miesiąc, np. za styczeń i luty) w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału. Natomiast jeżeli przekroczenie kwoty miało miejsce w pierwszym miesiącu kwartału, deklaracja za ten miesiąc jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po tym miesiącu (zgodnie z regułą ogólną zawartą w art. 99 ust. 1 ustawy o VAT). Natomiast w przypadku, gdy przekroczenie kwoty limitu 50.000 zł i 1% wartości sprzedaży ogółem ma miejsce w trzecim miesiącu kwartału, zobowiązanie do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne powstaje od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę (art. 99 ust. 3c pkt 2 ustawy o VAT).

Zobacz również: Usługi administrowania targowiska a VAT

W analogicznych terminach podatnicy ci (a więc również spółka komunalna X sp. z o.o. dokonująca hurtowej sprzedaży paliwa, którego wartość sprzedaży w jednym miesiącu przekroczyła 50.000 zł netto i 1 % sprzedaży ogółem) obowiązani są do zapłaty podatku (dodany do ustawy o VAT art. 103 ust. 1a).

Należy przy tym zwrócić uwagę, że ustawa o VAT odwołuje się również do obrotów z poprzednich kwartałów, które również mogą wpłynąć na obowiązek składania miesięcznych deklaracji. Docelowo, wyłączenie ze składania deklaracji kwartalnych obowiązywać będzie przez cztery następne kwartały. Niemniej jednak, na podstawie przepisu przejściowego (art. 7 ustawy o Towarach Wrażliwych), w okresie pierwszych trzech kwartałów 2014 r. podatnicy nie będą obowiązani analizować obrotów towarami wrażliwymi za poprzednie kwartały. Dopiero w 4 kwartale podatnicy powinni brać pod uwagę obroty z poprzednich 4 kwartałów. Oznacza to, że utrata przez spółkę komunalną X sp. z o.o. prawa do składania deklaracji kwartalnych np. w listopadzie 2013 r., nie wyłącza możliwości złożenia deklaracji kwartalnej już za kolejny kwartał, tj. za 1. kwartał 2014 r. (styczeń-marzec). Podatnik, chcąc ponownie złożyć deklarację kwartalną (za 1 kwartał 2014 r.), powinien zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze składania kwartalnych deklaracji najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału (w tym przypadku do 25. lutego 2014 r.). Jednocześnie, obecnie obowiązujący formularz VAT-R, w którym aktualizuje się informacje m.in. o przyjętym okresie rozliczeniowym, nie zawiera pola, w którym podatnik mógłby odnotować informację o utracie prawa do składania deklaracji kwartalnych, jak ma to miejsce np. w przypadku utraty prawa do stosowania metody kasowej przez małych podatników (por. pola 39 oraz 44 formularzy VAT-R). W tej sytuacji, utraty prawa do składania deklaracji kwartalnych nie zgłasza się, tym bardziej, że od kolejnego kwartału znów można składać deklaracje miesięczne. W analizowanym przypadku, chcąc definitywnie zgłosić zmianę zasad rozliczania VAT (z miesięcznych na kwartalne lub na odwrót), spółka powinna jednak zaktualizować pole formularza VAT-R dotyczące składanych przez podatnika deklaracji (VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D), tj. część C2 – Informacje dotyczące składania deklaracji.

Co więcej, spółka komunalna X sp. z o.o. nie analizuje wartości dostaw sprzed 1 października 2013 r. (tj. wejścia w życie nowych przepisów). Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy o Towarach Wrażliwych, „(…) nie będzie miała znaczenia dla możliwości składania deklaracji kwartalnych w okresie od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. wysokość dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy w okresie od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r.”. Od 1 października 2014 r. przekroczenie limitu w 4 poprzednich kwartałach (przy czym ustawodawca nie wskazał tu, czy wartość sprzedaży z 4 poprzednich kwartałów brana jest pod uwagę łącznie, czy każdy kwartał należy traktować odrębnie), wyłączy spółce komunalnej możliwość składania deklaracji kwartalnych na 4 kolejne kwartały następujące po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie limitu (pod warunkiem, że w tym czasie również nie przekroczy wskazanych w ustawie limitów).

Polecamy serwis: Podatki i opłaty

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
ZNP o elektronicznych dziennikach w szkołach. Rodzice oczekują odpowiedzi od nauczyciela w nocy

Dlaczego praca nauczycieli nigdy się nie kończy? Bo elektroniczne dzienniki są cały czas dostępne i rodzice piszą wiadomości do nauczycieli o różnych porach dnia i nocy, często oczekując natychmiastowej odpowiedzi.

Dodatkowe 50 mln zł z rezerwy Funduszu Pracy na działania dla powiatów, w których planowane są zwolnienia grupowe

Są zwolnienia grupowe na rynku pracy, jest też reakcja rządowa. "Chcemy dmuchać na zimne, dlatego podjęłam decyzję, żeby prewencyjnie uruchomić dodatkowe 50 mln zł dla powiatów, w których planowane są zwolnienia grupowe" - przekazała ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Podwyżka zasiłku pogrzebowego do 7000 zł już pewna. Czy jeszcze w 2024 roku?

22 kwietnia 2024 r. (w odpowiedzi na interpelację poselską) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - przewidujący podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł zostanie w najbliższych dniach skierowany do opiniowania w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

PFRON +15%: Nowe stawki dofinansowań dla przedsiębiorców. [dopłaty do etatów osób niepełnosprawnych]

PFRON: zwiększenie stawek dofinansowań: dla stopnia znacznego kwota bazowa 2760 zł (do tej pory: 2400 zł), dla stopnia umiarkowanego kwota bazowa 1550 zł (do tej pory: 1350 zł), dla stopnia lekkiego kwota bazowa 575zł (do tej pory: 500zł)

REKLAMA

Około 6000 zł minimalnego wynagrodzenia od 1 maja 2024 r. Dla kursanta w Straży Granicznej. Ze wszystkimi stałymi dodatkami. Wyższy mnożnik kwoty bazowej [rozporządzenie MSWiA]

Opublikowany 22 kwietnia 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przewiduje podwyższenie mnożnika kwoty bazowej dla grupy uposażenia zasadniczego 01 w I kategorii uposażenia zasadniczego z 1,372 do 1,862, co stanowi kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego o 1.020 zł  oraz w II kategorii z 1,322 do 1,862, co daje wzrost o 1.130 zł. Te zmiany spowodują podwyższenie uposażenia zasadniczego funkcjonariusza Straży Granicznej zaszeregowanego na stanowisku kursanta do ok. 6.000 zł (z dodatkami o charakterze stałym). 

Wenecja - od kiedy będą obowiązywać nowe zasady wjazdu, obowiązkowa rejestracja i opłata?

Aż 60 tysięcy turystów odwiedziło Wenecję w ostatnią niedzielę przed wejściem w życie nowych zasad wjazdu do historycznego centrum i rezerwacji wizyt. Ponadto w tych dniach odbyło się także Biennale Sztuki. Takich tłumów we włoskim mieście jeszcze nie było. 

Kto wygrał w drugiej turze wybory na prezydenta miasta? PKW podała wyniki

Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki II tury niedzielnych wyborów samorządowych. Jak wyglądają one w największych miastach?

Będzie eksplozja w Polsce? 15 000 zachorowań w Chinach. Wzrost o 1500%. Źle w Bułgarii, Czechach. I Chorwacji

Czy ta choroba eksploduje w Polsce tak jak w innych krajach. Krztusiec atakuje coraz więcej krajów.

REKLAMA

Min. edukacji B. Nowacka: W najbliższym roku szkolnym nie będzie HIT, WOS i edukacji obywatelskiej

Min. B. Nowacka Nowacka odrzuciła pomysł ZNP co do przywrócenia WOS na rok szkolny 2024/2025. Krótko stwierdziła: To byłby chaos.

Wniosek o bon energetyczny będą przyjmowały gminy do 31 października 2024 r. Sprawdź, czy przysługuje Ci nowe świadczenie!

Bon energetyczny jako nowe świadczenie pieniężne ma być przyznawany na wniosek beneficjenta złożony do końca października 2024 r. Obsługą bonu będą zajmowały się gminy i to tam należy kierować swoje kroki, by przejść całą procedurę. Szczegóły dotyczące składania wniosku zawiera ustawa, która właśnie ujrzała światło dzienne. Sprawdź, czy bon energetyczny jest dla Ciebie!

REKLAMA