Kategorie

Spółka komunalna a prawo do składania deklaracji kwartalnych

Matarewicz Jacek
VAT, spółka komunalna
VAT, spółka komunalna
Fotolia
Z dniem 1 października 2013 r. weszły w życie nowe przepisy VAT służące m.in. przeciwdziałaniu nadużyciom w tym podatku w obszarze obrotu tzw. towarami wrażliwymi. Ustawa ta nie zawiera żadnych wyłączeń w zakresie jej stosowania w odniesieniu do spółek komunalnych, co oznacza, że „procedury bezpieczeństwa” przewidziane przez ustawę o Towarach Wrażliwych mogą znaleźć teoretycznie zastosowanie do spółek komunalnych obracających towarami zaliczonymi do grupy towarów wrażliwych, których wykaz znajduje się w dodanym załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zakres działalności gospodarczej, jaką może prowadzić gmina – o ile oczywiście jest to uzasadnione realizacją określonych normatywnie celów (co podlega kontroli przez np. NIK) jest dość szeroki (por. art. 2 oraz art. 10 ust. 1-3 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej; tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 45 poz. 236).

Reklama

Niewątpliwie jednak głównym celem prowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego takiej działalności jest realizacja zadań własnych, w tym z zakresu użyteczności publicznej, polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności (wyrok NSA z 16 maja 2006 r., sygn. akt II OSK 288/06).

Spółka komunalna prowadząca działalność gospodarczą może być odrębnym od gminy podatnikiem VAT (wyrok NSA z 30 października 2013 r., sygn. akt I FSK 1397/12). Może się również zdarzyć, że z uwagi na specyfikę swojej działalności spółka komunalna deklaruje regularnie podatek VAT do zapłaty z uwagi na małą ilość zakupów podlegających opodatkowaniu. W konsekwencji, spółka ta może wybrać korzystniejsze dla siebie rozliczanie VAT poprzez deklaracje kwartalne (jeżeli spełnia warunki do uznania jej za małego podatnika – VAT-7K lub jeżeli ich nie spełnia – VAT-7D). Przyjmując więc, że w kontekście ww. przesłanek spółka komunalna X sp. z o.o. prowadzi działalność na terenie gminy polegającą na hurtowej sprzedaży paliwa na rzecz miejskich przedsiębiorstw transportowych i komunalnych, warto przeanalizować nowe przepisy dotyczące składania deklaracji kwartalnych przez podmioty obracające tzw. towarami wrażliwymi.

Zobacz również: Nowe zasady wystawiania faktur od 2014 r.

Reklama

Z dniem 1 października 2013 r. weszły w życie nowe przepisy VAT służące m.in. przeciwdziałaniu nadużyciom w tym podatku w obszarze obrotu tzw. towarami wrażliwymi. Zmiany te wprowadzono w życie na mocy ustawy z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r. poz. 1027, dalej: „ustawa o Towarach Wrażliwych”). Jednocześnie, ustawa ta nie zawiera żadnych wyłączeń w zakresie jej stosowania w odniesieniu do spółek komunalnych, co oznacza, że „procedury bezpieczeństwa” przewidziane przez ustawę o Towarach Wrażliwych mogą znaleźć teoretycznie zastosowanie do spółek komunalnych obracających towarami zaliczonymi do grupy towarów wrażliwych, których wykaz znajduje się w dodanym załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm., dalej: „ustawa o VAT”). Wśród towarów wrażliwych wymieniono paliwa. W związku z tym, że w procesie wyłudzeń VAT niejednokrotnie wykorzystywane są dłuższe okresy rozliczeniowe VAT (tu kwartalne), wprowadzono rozwiązania nakładające na sprzedawców towarów wrażliwych, w pewnych sytuacjach, obowiązek składania wyłącznie deklaracji miesięcznych.

Dodane do ustawy o VAT - art. 99 ust. 3a-3, ograniczają możliwość składania deklaracji za okresy kwartalne podatnikom dokonującym dostaw towarów wymienionych w dodawanym do ustawy o VAT załączniku nr 13, jeżeli ich łączna wartość sprzedaży netto przekroczy: w danym miesiącu tego okresu kwotę 50 000 zł oraz 1% wartości ich sprzedaży w sprzedaży ogółem (zakładając, że tak należy rozumieć zapis „nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 1% wartości ich sprzedaży bez kwoty podatku”, co również budzi wątpliwości). Jednocześnie, nie są uznawane za dostawy towarów w rozumieniu art. 99 ust. 3a ustawy o VAT i tym samym wliczane do ustalonego w tym przepisie limitu sprzedaży 50 000 zł dostawy towarów, o których mowa w pozycji 10 załącznika nr 13 do ustawy o VAT (tj. benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym), jeżeli:
1) dostawy te dokonywane są na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów (art. 99 ust. 3b pkt 1 ustawy o VAT);
2) dostaw tych dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych (art. 99 ust. 3b pkt 2 ustawy o VAT).
W przypadku spółki komunalnej dokonującej hurtowej sprzedaży paliwa, a więc z założenia nie bezpośrednio do standardowych zbiorników w pojazdach, wyłączenie to nie znajdzie zastosowania.

W przypadku, gdy łączna wartość dostaw towarów netto wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, w jakimkolwiek miesiącu kwartału przekroczy kwotę 50 000 zł i 1 % wartości sprzedaży ogółem, podatnicy są zobowiązani do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne, począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału, w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty miało miejsce w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, przy czym w przypadku gdy przekroczenie kwoty miało miejsce w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału (art. 99 ust. 3c pkt 1 ustawy o VAT). Oznacza to, że przekroczenie limitu 50.000 zł i 1% sprzedaży ogółem w drugim miesiącu kwartału oznacza dla podatnika obowiązek złożenia dwóch deklaracji (za pierwszy i drugi miesiąc, np. za styczeń i luty) w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału. Natomiast jeżeli przekroczenie kwoty miało miejsce w pierwszym miesiącu kwartału, deklaracja za ten miesiąc jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po tym miesiącu (zgodnie z regułą ogólną zawartą w art. 99 ust. 1 ustawy o VAT). Natomiast w przypadku, gdy przekroczenie kwoty limitu 50.000 zł i 1% wartości sprzedaży ogółem ma miejsce w trzecim miesiącu kwartału, zobowiązanie do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne powstaje od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę (art. 99 ust. 3c pkt 2 ustawy o VAT).

Zobacz również: Usługi administrowania targowiska a VAT

W analogicznych terminach podatnicy ci (a więc również spółka komunalna X sp. z o.o. dokonująca hurtowej sprzedaży paliwa, którego wartość sprzedaży w jednym miesiącu przekroczyła 50.000 zł netto i 1 % sprzedaży ogółem) obowiązani są do zapłaty podatku (dodany do ustawy o VAT art. 103 ust. 1a).

Należy przy tym zwrócić uwagę, że ustawa o VAT odwołuje się również do obrotów z poprzednich kwartałów, które również mogą wpłynąć na obowiązek składania miesięcznych deklaracji. Docelowo, wyłączenie ze składania deklaracji kwartalnych obowiązywać będzie przez cztery następne kwartały. Niemniej jednak, na podstawie przepisu przejściowego (art. 7 ustawy o Towarach Wrażliwych), w okresie pierwszych trzech kwartałów 2014 r. podatnicy nie będą obowiązani analizować obrotów towarami wrażliwymi za poprzednie kwartały. Dopiero w 4 kwartale podatnicy powinni brać pod uwagę obroty z poprzednich 4 kwartałów. Oznacza to, że utrata przez spółkę komunalną X sp. z o.o. prawa do składania deklaracji kwartalnych np. w listopadzie 2013 r., nie wyłącza możliwości złożenia deklaracji kwartalnej już za kolejny kwartał, tj. za 1. kwartał 2014 r. (styczeń-marzec). Podatnik, chcąc ponownie złożyć deklarację kwartalną (za 1 kwartał 2014 r.), powinien zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze składania kwartalnych deklaracji najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału (w tym przypadku do 25. lutego 2014 r.). Jednocześnie, obecnie obowiązujący formularz VAT-R, w którym aktualizuje się informacje m.in. o przyjętym okresie rozliczeniowym, nie zawiera pola, w którym podatnik mógłby odnotować informację o utracie prawa do składania deklaracji kwartalnych, jak ma to miejsce np. w przypadku utraty prawa do stosowania metody kasowej przez małych podatników (por. pola 39 oraz 44 formularzy VAT-R). W tej sytuacji, utraty prawa do składania deklaracji kwartalnych nie zgłasza się, tym bardziej, że od kolejnego kwartału znów można składać deklaracje miesięczne. W analizowanym przypadku, chcąc definitywnie zgłosić zmianę zasad rozliczania VAT (z miesięcznych na kwartalne lub na odwrót), spółka powinna jednak zaktualizować pole formularza VAT-R dotyczące składanych przez podatnika deklaracji (VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D), tj. część C2 – Informacje dotyczące składania deklaracji.

Co więcej, spółka komunalna X sp. z o.o. nie analizuje wartości dostaw sprzed 1 października 2013 r. (tj. wejścia w życie nowych przepisów). Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy o Towarach Wrażliwych, „(…) nie będzie miała znaczenia dla możliwości składania deklaracji kwartalnych w okresie od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. wysokość dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy w okresie od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r.”. Od 1 października 2014 r. przekroczenie limitu w 4 poprzednich kwartałach (przy czym ustawodawca nie wskazał tu, czy wartość sprzedaży z 4 poprzednich kwartałów brana jest pod uwagę łącznie, czy każdy kwartał należy traktować odrębnie), wyłączy spółce komunalnej możliwość składania deklaracji kwartalnych na 4 kolejne kwartały następujące po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie limitu (pod warunkiem, że w tym czasie również nie przekroczy wskazanych w ustawie limitów).

Polecamy serwis: Podatki i opłaty

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy? Jest to niezwykle istotna kwestia pod kątem roku szkolnego i bezproblemowego powrotu dzieci do szkół.

  Compliance - od czego zacząć wdrożenie systemu?

  Compliance - od czego należy zacząć wdrożenie systemu w organizacji? Coraz więcej podmiotów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego rozumie, że posiadanie systemów Compliance jest niezbędne, by podmiot mógł bezpiecznie funkcjonować lub się rozwijać.