Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Zmiany w transmitowaniu obrad JST./ fot. Shutterstock
Zmiany w transmitowaniu obrad JST./ fot. Shutterstock
W świetle aktualnie obowiązujących przepisów transmisja obrad rad gmin jest bezwzględnym obowiązkiem każdej gminy. Każdy zainteresowany ma prawo uzyskania dostępu do informacji publicznej w formie odpowiednich nagrań z obrad.

Od nowej kadencji każda sesja rady gminy musi być transmitowana i nagrywana. Na kanwie wprowadzonego obowiązku powstaje szereg wątpliwości prawnych.

Wśród licznych zmian wprowadzonych tzw. styczniową nowelizacją ustaw samorządowych (tj. ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Dz. U. poz. 130) dużo kontrowersji tak w toku prac legislacyjnych nad ustawą (zwłaszcza na etapie komisji sejmowych), jak i po jej wejściu w życiu, wzbudza nałożony na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa. Toczone dyskusje dotyczą nie tylko jego strony kosztowej, ale również zasad jego realizacji w zgodzie z literą i duchem regulacji ustawowej.

Transmisja obrad dziś i jutro

Nowododany przepis art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Analogiczne przepisy wprowadzono także na szczeblu powiatu (art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym) i województwa samorządowego (art. 21 ust. 1a ustawy o samorządzie województwa). Równocześnie zmienione przepisy przewidują, że dla realizacji wymienionych obowiązków, możliwe jest zawarcie przed radę gminy (odpowiednio radę powiatu) porozumienia z Szefem Krajowego Biura Wyborczego w przedmiocie udostępnienia i zasad korzystania z urządzeń służących do transmisji lub rejestracji czynności obwodowej komisji wyborczej, o których mowa w ustawie Kodeks wyborczy. Problematyka zasad zawierania wskazanych porozumień oraz ich zakresu będzie przedmiotem odrębnego artykułu na naszym portalu.

Zobacz: Prawo administracyjne

Wracając do samego obowiązku zapewnienia transmisji i retransmisji obrad rady gminy, warto wskazać, że dotychczas jedynym przepisem odnoszącym się do transmitowania obrad organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego był art. 18 ust. 3 zd. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), który stanowi, że w miarę potrzeby (a zatem fakultatywnie) zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Tym samym, do dnia wejścia w życie nowelizacji styczniowej, transmisja obrad rad gmin była dodatkowym instrumentem zapewnienia jawności działalności rady gminy – zresztą coraz częściej stosowanym w praktyce samorządowej.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Od dnia 31 stycznia 2018 r. dotychczasowa fakultatywna transmisja obrad, o której mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej, stała się bezwzględnym obowiązkiem każdej gminy, rodząc równocześnie po stronie każdego zainteresowanego prawo uzyskania dostępu do informacji publicznej w formie odpowiednich nagrań z obrad. Realizacja tego obowiązku ma nastąpić od dnia rozpoczęcia nowej kadencji jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami końcowymi noweli styczniowej.

W kontekście dotychczasowych, ustawowych zasad zapewniania jawności obrad rady gminy, podkreślić trzeba, że zapewnienie transmisji z obrad rady nie zwalnia gmin z określonego ww. ustawą o dostępie do informacji publicznej obowiązku zapewnienia każdemu dostępu (rozumianego jako „prawo wstępu”) na sesje rad gmin. W kontekście reżimu ustawy o dostępie do informacji publicznej, można natomiast rozważyć, czy realizacja obowiązku transmisji i retransmisji obrad zwalnia gminy z obowiązku sporządzania „tradycyjnych” protokołów z sesji jako że art. 19 tej ustawy wyraźnie stanowi, że sporządzenie i udostępnienie materiałów audiowizualnych lub teleinformatycznych w pełni rejestrujących obrady samorządowych organów stanowiących wyłącza obowiązek sporządzenia i udostępnienia protokołów lub stenogramów z obrad. 

Dokonując interpretacji nowowprowadzonego art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym wskazać także należy, że z użytego w nim wyrażenia „transmisja” obrad, wynika niewątpliwie, że rejestracja i przesyłanie obrazu i dźwięku z obrad ma następować na bieżąco w czasie rzeczywistym, czyli mówiąc kolokwialnie „na żywo”. Innymi słowy, nie będzie spełnieniem obowiązku ustawowego zapewnienie jedynie retransmisji (tj. udostępnienia utrwalonych już nagrań) z obrad – ta objęta jest bowiem oddzielnym zobowiązaniem samorządu gminnego. Równocześnie, z ww. przepisu można wywieść, że zarówno transmisja, jak i retransmisja ma być dokonywana w formie teleinformatycznej tj. przez Internet. Inna forma transmisji i retransmisji obrad, w szczególności za pośrednictwem telewizji, może mieć w związku z tym charakter jedynie uzupełniający względem obligatoryjnej formy teleinformatycznej. 

Obok formy udostępniania nagrań, ustawodawca zakreślił także w omawianych przepisach katalog miejsc, w których nagrania mają być udostępniane wskazując na obowiązek ich umieszczenia zarówno na stronie internetowej gminy, jak i w jej BIP. Inne miejsca publikowania nagrań, np. coraz częściej spotykane w praktyce kanały gmin w systemach streamingowych typu youtube, czy strony gmin w mediach społecznościowych, takich jak facebook, mogą być kwalifikowane w świetle art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym co najwyżej jako „inny sposób zwyczajowo przyjęty” udostępniania nagrań. Podkreślić przy tym trzeba, że katalog miejsc, w jakich nagrania mają być udostępniane został przez ustawodawcę zbudowany na zasadzie koniunkcji, z czego wywieść należy, że udostępnienie nagrania w jednym ze wskazanych w ustawie miejsc nie zwalnia z obowiązku jego udostępnienia w innym miejscu ustawowo określonym. Oznacza to w praktyce m.in. konieczność równoległego zamieszczenia nagrania zarówno na stronie internetowej gminy, jak i w jej BIPie.

Zobacz: Postępowanie administracyjne

Pytanie za pytaniem, czyli wybrane wątpliwości związane z realizacją obowiązku transmisji i nagrywania obrad

Nie ulega wątpliwości, że wprowadzone nowelizacją styczniową przepisy nakładające na samorządy obowiązek transmisji i retransmisji obrad są wysoce lakoniczne. W konsekwencji, próba odkodowania wyrażonych w niej nakazów może napotkać na liczne problemy w praktyce, obejmujące przykładowo takie obszary jak:

- standardy jakościowe sprzętu służącego do transmisji i nagrywania,

- zakres i standardy jakościowe transmisji i retransmisji obrad,

- standardy i czas archiwizacji utrwalonych nagrań,

- konsekwencje naruszenia obowiązków ustawowych w zakresie transmisji, nagrywania obrad i ich retransmisji lub wadliwej realizacji tych obowiązków,

- relacja realizacji ww. obowiązków ustawowych do reżimów prawnych gwarantujących ochronę określonych danych i informacji.

Rozwijając powyższe, wskazać w pierwszej kolejności trzeba, że ustawodawca nie przesądził we wprowadzonych przepisach ustrojowych standardów realizacji nałożonych na samorządy gminne obowiązków. Nie ulega natomiast wątpliwości, że w zależności od wybranego instrumentarium, zakres (np. udostępnionego widoku z obrad), jakość (np. obrazu) i dostępność (np. prędkość przesyłanych danych) udostępnianych materiałów teleinformatycznych może być różna, a nawet diametralnie różna w poszczególnych gminach. W konsekwencji, można mnożyć pytania o sposoby technicznej i technologicznej realizacji ustawowych obowiązków, tak by zakreślone ustawą nowelizującą cele zostały rzeczywiście osiągnięte. Pytania te dotyczą nie tylko samego sprzętu, który ma służyć utrwalaniu obrad (jak np. ilość kamer, czy mikrofonów), ale również metod udostępniania nagrań np. możliwości wykorzystywania na potrzeby transmisji i retransmisji powszechnie dostępnych serwisów streamingowych - biorąc pod uwagę stosowane przez nie zróżnicowane zasady odtwarzania nagrań (np. w części z nich spotykane jest przerywanie udostępnianych nagrań reklamami), zasady eksploatacji nagrań (np. w zakresie zawężania przez niektóre serwisy kręgu odbiorców do określonej grupy odbiorców), czy wreszcie zasady administrowania danymi przez te serwisy i ich przechowywania.

Podobnie jak w przypadku standardów jakościowych sprzętu i nagrań, tak w odniesieniu do problematyki okresu, w którym ma następować udostępnianie nagrań we wskazanych ustawą miejscach oraz zasad archiwizacji nagrań już nieudostępnianych ustawodawca milczy. Nowe przepisy nie zawierają w tym zakresie ani żadnych rozwiązań własnych, ani też nie odsyłają wprost do reżimów ogólnych np. przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Pomimo tego, że na komisji sejmowej wskazano, że brak regulacji w omawianym zakresie stanowi świadomą decyzję ustawodawcy pozostawiającą samorządom swobodę w określeniu zasad i czasu przechowywania nagrań, nie wprowadzono w nowych przepisach upoważnienia do takiego działania dla organów gmin.

Co również niezwykle istotne, ustawodawca nie określił w nowych przepisach konsekwencji wadliwej realizacji obowiązków ustawowych, czy też braku jego realizacji np. w zakresie oceny ważności przeprowadzonych obrad. Tym samym, trudno na dzień dzisiejszy ocenić np. czy problemy techniczne w zakresie transmisji obrad muszą obligatoryjnie skutkować ich przerwaniem. Powstaje również pytanie, czy i w jakim zakresie wadliwa transmisja skutkuje odpowiedzialnością karną za nieudostępnienie informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Na koniec warto również zasygnalizować, że ustawodawca nie określił w nowowprowadzonych przepisach ich relacji do innych przepisów ustawowych dotyczących np. ochrony danych osobowych, której system jest obecnie silnie modyfikowany w związku z rychłym wejściem w życie RODO, czy ochrony związanej z rozpowszechnianiem wizerunku, o której mowa w przepisach prawa autorskiego, o ochronie różnego rodzaju informacji tajnych i niejawnych nawet w tym miejscu nie wspominając. W tym kontekście, powstaje pytanie o konieczność przygotowania przez samorządy i wdrożenia odpowiednich procedur związanych z ww. reżimami prawnymi (np. w postaci instrukcji towarzyszących odtwarzaniu nagrań za pośrednictwem Internetu), a także następne o zakres dopuszczalnej ingerencji w nagrania retransmitowane - co rodzi w konsekwencji również kolejne pytanie o dopuszczalność „odłożenia w czasie” udostępnienia nagrania utrwalonego w związku z koniecznością dokonania takiej ingerencji.

Postawione powyżej przykładowe pytania związane z realizacją obowiązku transmisji i retransmisji obrad rady gminy nie wyczerpują problemów, jakie będą musiały rozstrzygnąć samorządy bieżącej kadencji. Ich skala i zakres zależeć będą w dużej mierze od tego, czy samorządy skorzystają z dostępnych już na rynku usług firm zewnętrznych dla realizacji nowowprowadzanych obowiązków, czy też podejmą próbą ich samodzielnej realizacji „od zera”.

Statuty gmin a obowiązek transmisji i nagrywania obrad

Wskazać na koniec także należy, że wprowadzony nowelą styczniową obowiązek zapewnienia transmisji i retransmisji obrad rady gminy może wymagać dostosowania lokalnych regulacji statutowych do nowej rzeczywistości prawnej.

Wskazać bowiem należy, że część spośród obowiązujących obecnie statutów gmin reguluje, w mniejszym lub większym stopniu, możliwość transmisji i nagrywania obrad w ramach przepisów dotyczących jawności działalności organów gminy – czyni tak np. §17 ust. 12 statutu Miasta Sopotu (uchwała Nr XI/115/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 9 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sopotu, Dz. Urz. Woj. Pomor. z 2011 r. Nr 153, poz. 3174 z późn. zm.), czy §28 ust. 8 Statutu Gminy Wolsztyn (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 5727 z późn. zm.). Równocześnie, gro regulacji statutowych zawiera różnego rodzaju postanowienia w zakresie możliwości wprowadzania ograniczeń jawności obrad rady gminy (np. postanowienia wprowadzające możliwość przeprowadzania obrad bez udziału publiczności - tak np. przepis §7 ust. 2 Statutu Miasta Łodzi – uchwała Nr LXVII/1301/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Łodzi, Dz. Urz. Woj. Łódzk. Z 2009 r. Nr 347, poz. 2860 z późn. zm.), które również mogą wymagać zmiany w związku z rozszerzeniem zasady jawności obrad o ich transmisję i retransmisję.

Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że idea zwiększania jawności działalności organów jednostek samorządu terytorialnego poprzez upublicznienie nagrań z obrad samorządowych organów stanowiących służy lepszej realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej oraz może przysłużyć się wzmocnieniu narzędzi obywatelskiej kontroli nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.

Niezależnie od wyżej wskazanych, oczywistych i bezdyskusyjnych spostrzeżeń, uznać należy, że wprowadzeniu obowiązku transmisji i retransmisji obrad organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego nie towarzyszyła pogłębiona refleksja ustawodawcy – stanowiąca skądinąd konstytucyjny wymóg prawidłowej legislacji w państwach demokratycznych.  

W toku prac legislacyjnych nad nowelizacją nie przeprowadzono kalkulacji rzeczywistych kosztów realizacji nakładanych na samorządy obowiązków, na które składa się nie tylko zakup odpowiedniego sprzętu i odpowiednich licencji, ale również koszty eksploatacji, konserwacji i utrzymania zakupionego sprzętu, jego ubezpieczenia, czy obsługi (w tym koszty osobowe), a także koszty archiwizacji zrealizowanych nagrań, o procesie ich ewentualnej anonimizacji nie wspominając. Nie dokonano również analizy relacji wprowadzonego obowiązku do innych regulacji ustawowych. Nie przeprowadzono, choć wydawać mogłoby się to oczywistym etapem, analiz w zakresie dotychczas stosowanych przez niektóre samorządy narzędzi transmisyjnych. Nie opracowano także żadnych choćby pozaustawowych instrukcji, czy poradników wdrażania obowiązku transmisyjnego – pomijając w tym miejscu ocenę zasadności stworzenia na szczeblu ogólnokrajowym powszechnej platformy informatyzacyjnej dla wszystkich jst umożliwiającej realizację obowiązków transmisyjnych.

Ustawodawca po raz kolejny założył, że samorządy podołają nakładanym na nie obowiązkom bez względu na jakość regulacji prawnych – i zapewne tak też się stanie, pozostaje jednak pytanie o to, czy niektórych kosztów i błędów, jakie zapewne będą popełniane w toku wdrażania nowelizacji, nie można było zapobiec lepiej stanowiąc powszechnie obowiązujące prawo.

Anna Kudra

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Posiłki w szkole i w przedszkolu. Zasady odpłatności, rozliczania i naliczania odsetek za nieterminowe płatności
Posiłki w szkole i w przedszkolu. Zasady odpłatności, rozliczania i naliczania odsetek za nieterminowe płatności
Tylko teraz
29,00 zł
39,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  IMGW: Najnowsza prognoza pogody na wakacje 2022 r. W lipcu upały powyżej 30 stopni. W sierpniu ciepło i burze
  Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej wynika, że w lipcu w Polsce temperatury będą powyżej normy, to znaczy, że będzie naprawdę upalnie.
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto i netto 3270,83 zł dla pracownika chorującego przez część miesiąca od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  Przeliczenie wynagrodzenia brutto do netto od 1 lipca 2022 r., gdy pracowniki część miesiąca był chory - to przykład nr 38 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzenie z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  15 000 zł brutto dla programisty, to 10555,58 zł albo 9 167,58 zł netto [42 przykłady od 1 lipca 2022 r.]
  Lista płac dla pracownika, który przekroczył I próg podatkowy - to przykład nr 40 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzenie z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  Ochrona zabytków w gminach
  Zadania, które realizuje samorząd gminny w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, obejmują między innymi ochronę i opiekę nad zabytkami. Oznacza to wiele obowiązków ustawowych, które gmina musi wypełniać.
  Okazjonalne kąpielisko za milczącą zgodą wójta
  Zmienia się procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie na utworzenie takiego miejsca będzie można załatwić w jednym urzędzie - gminy. Nowelizacja Prawa wodnego upraszcza także zasady i formę zgody na utworzenie takiego miejsca (może być milcząca). Ważne jest również skrócenie terminów opiniowania zgłoszenia przez inspekcje ochrony środowiska, sanepid, dyrektorów: parku narodowego, urzędu morskiego czy urzędu żeglugi śródlądowej.
  Pełnomocnictwo dla wójta do reprezentowania spółki to nie dokument urzędowy
  Pełnomocnictwo udzielone przez reprezentującego podmiot gospodarczy, nawet na rzecz osoby sprawującej funkcję publiczną, nie jest dokumentem urzędowym. Taki dokument jest wystawiony przez podmiot prywatny i dotyczy spraw, które nie są związane z działalnością organu publicznego oraz zarządzaniem mieniem komunalnym. Z tego powodu dokument taki nie stanowi również informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu.
  Listy płac dla 3010 zł, 6000 zł i 11 000 zł brutto od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  W artykule jeden z 42 przykładów jak przeliczać wynagrodzenie z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. z poradnika Wydawnictwa Infor. I sporządzić listy płac. Od 1 lipca 2022 r. pensja 3010 zł brutto, to 2363,56 zł netto, wynagrodzenie 6000 zł brutto, to na rękę 4420,43 zł a 11 000 zł brutto, to netto 7828.63 zł. Pozostałe 41 przykłady w poradniku.
  PIP po kontroli przestrzegania PPK może nałożyć mandat karny do 2000 zł [wykaz naruszeń prawa]
  Po nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, od 4 czerwca br., każdy podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o PPK – nie tylko pracodawca, ale też np. zleceniodawca - może być kontrolowany przez PIP w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PPK.
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4800 zł brutto, to netto 3602,15 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4800 zł brutto, to netto 3602,15 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  Trzy kalkulatory wynagrodzeń brutto netto od 1 lipca 2022 r. - umowy o pracę, zlecenie, o dzieło [Infor.pl]
  Infor.pl przygotował trzy kalkulatory przeliczające wartości wynagrodzeń z brutto do netto uwzględniające zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r. określane jako „Polski Ład 2.0” albo „likwidacja Polskiego Ładu”.
  Posiłki w szkołach obowiązkowo od 1 września 2022 r. [Nowe obowiązki szkół]
  Od 1 września 2022 r. szkoły podstawowe będą miały ustawowy obowiązek zapewnienia posiłku uczniom. Przepisy dotyczące wyżywienia w przedszkolach nie zmieniły się. Art. 106a u.p.o. dotyczy tylko szkół podstawowych.
  Likwidacja nauczyciela kontraktowego i stażysty [Sejm zmienił Kartę Nauczyciela]
  Liczba stopni awansu zawodowego zostanie zmniejszona, a nauczyciele w pierwszych latach pracy będą zarabiać więcej – zdecydował w czwartek Sejm, uchwalając nowelizację ustawy Karta nauczyciela.
  Podwyżki w służbie zdrowia od 632 zł do 2000 zł [Sejm uchwalił ustawę]
  Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).
  Czy pracodawcy będą musieli informować pracownika, jakie ma możliwości awansu?
  Pracodawca prawdopodobnie będzie przekazywać zatrudnionym informację o „możliwości awansu”. Oznaczałoby to, że pracownik w momencie przyjmowania do pracy będzie miał jasność co do tego, czy z daną pracą wiążą się możliwości awansu czy też takich możliwości nie ma (np. z uwagi na brak wolnego stanowiska związanego z awansem).
  Pensja brutto od 3010 zł do 4000 zł od 1 lipca 2022 r. – przeliczenie na netto, ZUS, zaliczki, NFZ [zestawienie]
  Pensja brutto od 3010 zł do 4000 zł od 1 lipca 2022 r. – przeliczenie na netto, ZUS, zaliczki, NFZ [zestawienie]
  Pacjentowi w szpitalu usunięto zdrowe oko
  W szpitalu w Bratysławie usunięto pacjentowi niewłaściwe oko, w wyniku czego stracił oboje oczu, poinformował w środę portal gazety „Pravda”. Lekarka, która przeprowadziła operację, już nie pracuje z pacjentami. Zdaniem dziennikarzy chodzi o cenioną specjalistkę.
  Rząd: w 2023 r. budowa 500 hal sportowych w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich
  Rozpoczynamy program budowy hal sportowych, które będą wielofunkcyjne. W ciągu najbliższych paru lat chcemy, aby takich hal powstał tysiąc. W tym roku wybudujemy co najmniej kilkadziesiąt takich hal, a w przyszłym 500 - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.
  Jak rzucić palenie? Powoli, stopniowo!
  Palacz przeżywa żal po stracie, niepokój związany z dużą zmianą w jego życiu. Można to porównać do przeżyć sportowca, który nagle dowiedział się, że z powodu kontuzji ma przerwać treningi i pożegnać się na zawsze z rywalizacją. Trzeba dać sobie czas na odnalezienie się w nowej rzeczywistości bez papierosa - mówi dr n. hum. Katarzyna Korpolewska, psycholog społeczna.
  Wzór legitymacji strażaka OSP [rozporządzenie z 1 czerwca 2022 r. - Dz.U. poz. 1274]
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie legitymacji strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego (Dz.U. poz. 1274).
  Czy urlop wypoczynkowy musi trwać co najmniej 14 dni? [PIP wyjaśnia]
  Pytanie: Czy należy wykorzystać urlop wypoczynkowy w taki sposób, aby jego jedna część trwała co najmniej 14 dni?
  Wyliczenia miesięcznych wynagrodzeń brutto / netto od 1 lipca 2022 r. - MF podaje przykłady dla pracownika, emeryta i zleceniobiorcy
  Ministerstwo Finansów: przykłady zmian na poziomie zaliczek i rozliczenia rocznego dla pracownika, emeryta i zleceniobiorcy od 1 lipca 2022 r.
  4700 zł brutto, to netto 3533,62 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4700 zł brutto, to netto 3533,62 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto, to netto 3466,10 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto, to netto 3466,10 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]