Kategorie

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

7 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami [dalej: „ugn”] oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowelizacja eliminuje wątpliwości interpretacyjne pojawiające się na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów, a poprzez zmiany w przepisach regulujących wywłaszczenie nieruchomości ma wpłynąć na przyspieszenie realizacji inwestycji celu publicznego.

Najemca i dzierżawca budynku może skorzystać z pierwszeństwa

W znowelizowanej ustawie jednoznacznie przesądzono, że właściwe organy administracji rządowej i samorządowej będą mogły przyznać najemcom lub dzierżawcom pierwszeństwo w nabywaniu nie tylko lokali, ale również całych budynków mieszkalnych lub użytkowych stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy.

Reklama

Wcześniej były w tym zakresie wyrażane poważne wątpliwości. Zgodnie bowiem z art. 34 ust. 6 ugn, wojewoda (w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa) oraz odpowiednia rada lub sejmik (w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego), mogły przyznać pierwszeństwo najemcom lub dzierżawcom lokali.

W związku z tym, że nie do końca jest jasne czy zawarta w ustawie o własności lokali definicja samodzielnego lokalu mieszkalnego obejmuje również budynki jednolokalowe, nie było jasne czy na podstawie powołanego przepisu wolno przyznać pierwszeństwo najemcy lub dzierżawcy całego budynku.

Nowelizacja poprzez wprowadzenie do ugn art. 34 ust. 6a przesądziła, że do budynków mieszkalnych lub użytkowych, stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy należy stosować art. 34 ust. 6 ugn, a konsekwencji, iż wolno ich najemcom i dzierżawcom przyznawać pierwszeństwo w nabyciu. Takie rozwiązanie zasługuje na aprobatę jako zgodne z wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP zasadę równości. Nie było bowiem nigdy racjonalnych powodów ku temu, aby na gruncie ugn różnicować sytuację prawną najemców o dzierżawców lokali i całych budynków.

 

Zgoda na bezprzetargowy najem i dzierżawę będzie prostsza

Nowelizacja eliminuje dotychczasowe wątpliwości co do tego kiedy wolno bez przetargu zawrzeć umowę użytkowania, najmu lub dzierżawy nieruchomości.

Reklama

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ugn, co do zasady przetargu nie przeprowadza się przy zawieraniu ww. umów na czas nieoznaczony, a także oznaczony dłuższy niż 3 lata. Nawet jednak gdy przetarg jest wymagany, wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od trybu przetargowego i taka zgoda będzie jedyną przesłanką odstąpienia.

Wcześniej istniały co do tego duże wątpliwości, których wyrazem jest Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lipca 2009 r., I OPS 1/09. Sąd stwierdził w niej, że rada gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od trybu przetargowego tylko wtedy gdy spełnione są dodatkowe przesłanki uzasadniające bezprzetargowe zbycie nieruchomości określone w art. 37 ust. 3 ugn (przeznaczenie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych przez wymienione w ustawie podmioty oraz sprzedaż zabudowanej nieruchomości na rzecz osoby, która dzierżawi ją na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat).

 

Łatwiej udzielić bonifikaty

Wprowadzone do ustawy zmiany upraszczają procedurę udzielania bonifikat od cen sprzedawanych nieruchomości. Tak jak dotąd, bonifikaty wolno udzielić tylko w przypadku ziszczenia się ustawowo określonych przesłanek, wymienionych w art. 68 ust. 1 pkt 1-11 ugn (np. przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe, realizację urządzeń infrastruktury technicznej, realizację innych celów publicznych, na działalność charytatywną, opiekuńczą, oświatową, naukową) i za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku.

W obowiązującym stanie prawnym nie budzi już wątpliwości, że zgoda ta nie musi mieć charakteru indywidualnego i konkretnego, a w konsekwencji, iż nie musi być wyrażana w każdym przypadku zbycia konkretnej nieruchomości na rzecz konkretnego nabywcy.

W świetle znowelizowanych przepisów przedmiotowa zgoda, wyrażana w zarządzeniu wojewody lub uchwale rady albo sejmiku, może dotyczyć zarówno konkretnej nieruchomości jak i określonej ich grupy (może dotyczyć np. wszystkich sprzedawanych nieruchomości). W art. 68 ust. 1b określono minimalną treść jaką musi zawierać uchwała (zarządzenie) w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty, wskazując, iż powinny one określać w szczególności warunki udzielenia bonifikat i wysokość stawek procentowych.

 

Postępowanie wywłaszczeniowe przebiegnie szybciej

Nowelizacja w znaczącym stopniu ograniczyła możliwość wydawania decyzji uznaniowych w postępowaniach związanych z wywłaszczaniem nieruchomości. I tak w art. 115 ust. 2 ugn zobligowano starostę do wszczęcia postępowania o wywłaszczenie po bezskutecznym upływie dwumiesięcznego terminu do zawarcia umowy o nabycie praw do nieruchomości. Dotąd starosta miał taką możliwość, ale musiał z niej skorzystać co opóźniało moment pozyskania nieruchomości na cele publiczne.

Zmiana art. 122 ust. 1 ugn wyklucza uznaniowość przy wydawaniu zezwoleń na niezwłoczne zajęcie nieruchomości objętych decyzją o wywłaszczeniu.  Zgodnie z nowelizacją, starosta w każdym przypadku gdy zaistnieją ku temu przesłanki będzie miał obowiązek (a nie jak dotąd tylko możliwość) udzielić podmiotowi mającemu realizować cel publiczny takiego zezwolenia. 

Do katalogu przesłanek uzasadniających wydanie zezwolenia, obok zwłoki w zajęciu uniemożliwiającej realizację celu publicznego oraz przesłanek określonych art. 108 k.p.a. (ochrona zdrowia lub życia ludzkiego, zabezpieczenie gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami, inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony), dodano dodatkową przesłankę w postaci  ważnego  interesu gospodarczego.

Można się spodziewać, iż zmiana w tym zakresie wpłynie na przyspieszenie realizacji inwestycji celu publicznego, w szczególności tych, które są realizowane z funduszy unijnych. Kolejną nowością jest to, że decyzji w przedmiocie zezwolenia obligatoryjnie (a nie jak dotąd fakultatywnie) będzie nadawany rygor natychmiastowej wykonalności. Analogiczne reguły przyjęto w odniesieniu do nieruchomości, w stosunku do których wydano na postawie art. 124 ust. 1 ugn zezwolenie o czasowym ograniczeniu korzystania.

Agata Legat- prawnik w Kancelarii

Dr Krystian Ziemski & Partners

Kancelaria Prawna w Poznaniu

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: Sektor Publiczny
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  2 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Dobry Start - pieniądze wypłacane przez ZUS

  ZUS wypłaca już pieniądze w ramach programu Dobry Start. Kto najszybciej otrzymał świadczenie? Jaki błąd uniemożliwia przelanie pieniędzy?

  Dodatek specjalny za część miesiąca

  Dodatek specjalny za część miesiąca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - jak obliczyć w przypadku absencji z innego powodu niż choroba?

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?