Kategorie

Elektroniczny System Poboru Opłat

Zgodnie z planami rządowymi od lipca 2011 zacznie funkcjonować ETC, czyli elektroniczny pobór opłat za użytkowanie dróg krajowych.

Szczegóły ETC określa dokument, który znajduje się w konsultacjach społecznych. Jest to projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej. Zakłada się, iż ww. rozporządzenie wjedzie w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

Wspomniany projekt rozporządzenia przewiduje w pierwszym okresie (od lipca 2011 roku) objęcie opłatami ok. 640 km autostrad, ok. 600 km dróg ekspresowych oraz ok. 380 km dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Pierwsza rozbudowa systemu możliwa jest na styczeń 2012 roku. Zakłada się, iż sieć dróg krajowych podlegających opłacie elektronicznej może zostać uzupełniona o ok. 150 km autostrad i dróg ekspresowych.

Reklama

Kolejna rozbudowa systemu możliwa jest na dzień 1 stycznia 2013 roku. Łącznie do systemu może zostać włączone dalsze ok. 970 km autostrad i dróg ekspresowych oraz wybrane drogi krajowe, które w najbliższych latach nie będą przebudowywane do parametrów klasy A lub S.

Trzecia rozbudowa systemu, w ocenie Rządu, możliwa jest w styczniu 2014 roku. Wówczas do systemu włączone zostanie kolejne ok. 200 km dróg ekspresowych. Planuje się, że w roku 2014 system obejmował będzie ok. 2560 km autostrad i dróg ekspresowych oraz sieć wybranych dróg krajowych innych klas.

Docelowo opłatami elektronicznymi zostaną objęte wszystkie odcinki autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych, które nie będą przebudowywane oraz wybrane odcinki dróg krajowych.

Obecnie funkcjonują dwa systemy poboru opłat za przejazd po drogach krajowych:

Reklama

1) tzw. system winietowy, czyli opłata ryczałtowa uprawniająca do przejazdu po wszystkich drogach krajowych przez określony czas wskazany bezpośrednio na winiecie i odcinku kontrolnym. Opłata uiszczana jest za przejazd samochodów ciężarowych powyżej 12 ton. System obejmuje swoim zasięgiem całą sieć dróg krajowych (w tym drogi ekspresowe i autostrady), czyli nieco ponad 18 tys. km dróg krajowych. Od 1 lipca 2011 r. system zostanie zastąpiony opłatami pobieranymi w formie elektronicznej za przejazd po drogach krajowych;

2) system opłat rzeczywistych od pojazdów samochodowych (pobieranych na bramkach), z wyłączeniem samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, obowiązujący na wszystkich odcinkach autostrad płatnych, od momentu dostosowania ich do poboru opłat.

Opłaty te pobierane są na podstawie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. W chwili obecnej system ten funkcjonuje w odniesieniu do trzech odcinków autostrad budowanych i eksploatowanych bądź jedynie eksploatowanych przez partnerów prywatnych. Są to: autostrada A-4 na odcinku Kraków – Katowice, Autostrada A-1 na odcinku Gdańsk - Grudziądz oraz autostrada A-2 na odcinku Konin – Nowy Tomyśl. Łącznie systemem opłat rzeczywistych objętych jest obecnie 295 km autostrad.

Wielkość stawek opłaty elektronicznej ustalona została dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów.

Pamiętajmy, iż zgodnie z ustawą o drogach publicznych stawka stosowana nie może być wyższa niż 2 zł. Ponadto, nie może ona być większa od maksymalnej stawki opłaty elektronicznej. Jak podaje Rząd, zgodnie z konsensusem parlamentarnym wypracowanym podczas prac nad zmianami do ustawy o drogach publicznych bazową stawką początkową stosowaną w systemie opłaty elektronicznej będzie stawka 0,46 zł/km.

Alokacja całkowitych kosztów na sieci autostrad i dróg ekspresowych w 2011 roku (tys. zł.):

•    Koszty inwestycyjne i finansowe 3 378 346

•    Koszty rozwoju sieci 570 187

•    Roczne koszty utrzymania 207 661

•    Budowa systemu opłaty elektronicznej 17 857

•    Inne koszty eksploatacyjne, zarządzania i poboru opłat 116 724

Razem 4 290 774

W uzasadnieniu do projektowanego rozporządzenia zakłada się, że objęcie systemem opłaty elektronicznej autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg krajowych przyniesie w okresie 2011-2020 wyższe przychody w porównaniu z przychodami, jakie były generowane w systemie winietowym. Czy tak będzie, zobaczymy. Na wysokość przychodów z opłat pobieranych w systemie elektronicznym wpływ będzie miał wzrost ruchu oraz stopniowy wzrost długości sieci dróg objętych tym systemem.

Zasadniczo, w uproszczeniu, im więcej dróg, tym więcej dochodów do kasy państwa. System opłaty elektronicznej może być również sukcesywnie rozszerzany na drogi alternatywne tak, aby nie dopuścić do ucieczki ruchu na drogi pozostające poza systemem, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do zwiększenia kosztów eksploatacji, w tym utrzymania dróg alternatywnych, a tym samym „rozsadzenia” systemu.

Czytaj także: Jednolity system poboru opłat drogowych>>

Bilans finansowy Elektronicznego Systemu Poboru Opłat

Projektowane rozporządzenie określa podstawową sieć dróg krajowych, na której pobierana będzie opłata elektroniczna oraz wysokość stawek opłaty elektronicznej. Wpływy z opłaty elektronicznej stanowić będą drugie stałe źródło zasilania Krajowego Funduszu Drogowego, który finansuje realizację zadań w zakresie budowy, utrzymania i przebudowy sieci dróg krajowych.

Przypomnę, iż w dniu 1 października 2010 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnął postępowanie przetargowe dotyczące budowy Krajowego Systemu Poboru Opłat, w tym czynności związane z poborem opłaty elektronicznej (wygrała aut iracka firma KAPSCH). Kwota wynagrodzenia za wykonanie zamówienia polegającego na zaprojektowaniu, budowie, i eksploatacji systemu obejmującego opłatę elektroniczną od pojazdów ciężarowych oraz opłatę za przejazd autostradami płatnymi od pojazdów osobowych wyniesie prawie 5 mld PLN brutto. Kwota ta dotyczy całego okresu trwania umowy, tj. do roku 2018 i pochodzić będzie z Krajowego Funduszu Drogowego.

Szacowane rozbicie kosztów na poszczególne lata umowy przedstawia się następująco:

2011 rok – 1 317 449 441,57 PLN

2012 rok – 382 397 280,80 PLN

2013 rok – 611 844 100,48 PLN

2014 rok – 487 130 457,73 PLN

2015 rok – 611 102 306,09 PLN

2016 rok – 688 156 032,03 PLN

2017 rok – 504 605 985,77 PLN

2018 rok – 324 117 577,82 PLN.

Dodatkowo wynagrodzenie wykonawcy obejmie również wynagrodzenie z tytułu refundacji części poniesionych kosztów transakcyjnych ok. 253 mln PLN netto oraz z tytułu kwoty warunkowej, stanowiącej wynagrodzenie za usługi Niezależnego Podmiotu Monitorującego i Audytu Technicznego ok. 50 mln PLN netto.

Wielkość przychodów z systemu ETC, oszacowana na podstawie bieżących prognoz oraz dotycząca sieci zgodnej z Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 przyjętym uchwałą Rady Ministrów z dnia 27 września 2007 r. wynosi ok. 19,5 mld PLN.

W tym:

2011 rok – 0,4 mld PLN,

2012 rok – 0,9 mld PLN,

2013 rok – 2,3 mld PLN,

2014 rok – 2,9 mld PLN,

2015 rok – 3,2 mld PLN,

2016 rok – 3,6 mld PLN,

2017 rok – 3,7 mld PLN,

2018 (styczeń - sierpień) – 2,5 mld PLN.

Rząd zastrzega, iż ze względu na istniejące aktualne limity wydatków, powinniśmy się liczyć się z niższymi przychodami z systemu wynikającymi z mniejszej sieci dróg krajowych. Rząd szacuje, że przychody te mogą być niższe o ok. 20%, czyli realnie ok. 15 mld PLN.

Jakie są przepływy finansowe w chwili obecnej?

W chwili obecnej przepływy w ramach obecnie funkcjonującego systemu winietowego kształtują się następująco (dane z ostatnich trzech lat):

Szacowane przychody z kart opłaty drogowej:

•    2008 rok - 608 118 351,87 PLN

•    2009 rok - 815 150 315,19 PLN

•    2010 rok (styczeń – sierpień) - 625 714 490,58 PLN.

Ile teraz kosztują winiety ?

Koszty związane z systemem winietowym (obejmujące np. koszty druku kart opłaty drogowej, koszty Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego, prowizje dla dystrybutorów kart opłaty drogowej, rekompensaty z tytułu przejazdu pojazdów zwolnionych z opłat na podstawie kart opłaty drogowej) są następujące:

•    2008 rok – 694 344 184,79 PLN

•    2009 rok – 657 321 960,63 PLN

•    2010 rok (styczeń – sierpień) – 417 793 950,20 PLN.

Prognozy przychodów oraz kosztów systemu winietowego w kolejnych latach są następujące:

PRZYCHODY – zakłada się, iż dopiero w roku 2013 przychody z ETC przewyższą przychody z winiet (odpowiednio 2 309 469 932,40 PLN  wobec 940 000 000,00 PLN).

KOSZTY (PLN):

Lata        ETC                                    WINIETY

2010        0,00                                  630 000 000,00

2011        1 317 449 441,57               630 000 000,00

2012        382 397 280,80                  630 000 000,00

2013        611 844 100,48                  630 000 000,00

Należy zauważyć, iż w przypadku istniejących odcinków dróg krajowych wprowadzeniu opłat będzie towarzyszyć realizacja programu ochrony dróg równoległych obejmującego zabiegi o charakterze prawnym, organizacyjnym, inżynieryjnym i kontrolnym.

Czytaj także: Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – umowa o świadczenie usług>>

Wpływ regulacji na rynek pracy

W ocenie Rządu pobieranie opłat w systemie opłaty elektronicznej będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy – zakłada się, iż dzięki wdrożeniu ETC powstanie ok. 700 miejsc pracy.

Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Implementacja systemu opłaty elektronicznej wiązać się będzie z wprowadzeniem zasady, iż stawka opłaty będzie odzwierciedlać rzeczywisty koszt zużycia drogi przez użytkownika. Może to spowodować zracjonalizowanie kosztów przez wszystkie podmioty, które korzystają z dróg publicznych, wykorzystujące pojazdy o dmc powyżej 3,5 t. Być może nastąpi eskalacja racjonalności w strukturze przewozów, tj. zmniejszenie udziału pustych przejazdów dalekobieżnych oraz przeniesienie części przewozów towarowych i osobowych na alternatywne środki transportu (w szczególności transport kolejowy).

Wojciech Bugajski

samorzad.infor.pl

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać na telefon?

  Unijny Certyfikat COVID - tzw. paszport covidowy (szczepionkowy) od dziś jest już dostępny w aplikacji mObywatel i można go pobrać na telefon komórkowy. Jak pobrać paszport covidowy?

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rusza nowy rządowy program, który zapewni pieniądze na inwestycje dla samorządów. Na co i na jakich zasadach będzie można otrzymać dofinansowanie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak poinformować o nich rodziców? Jak prawidłowo wyliczyć przysługującą szkole liczbę zajęć wspomagających? Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowych lekcji po powrocie do szkół.

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?