Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Decyzja o warunkach zabudowy w postępowaniu odwoławczym

Decyzje o warunkach zabudowy w postępowaniu odwoławczym, fot. Fotolia
Decyzje o warunkach zabudowy w postępowaniu odwoławczym, fot. Fotolia
Decyzje ustalające warunki zabudowy stanowią często przedmiot odwołań składanych nie tylko przez sąsiadów projektowanej inwestycji, lecz także samych inwestorów. Skomplikowana materia podlegająca rozstrzygnięciu decyzją sprawia, że prawidłowe rozpoznanie odwołania przez samorządowe kolegium odwoławcze jest zadaniem trudnym, a niekiedy wymagającym specjalistycznej wiedzy.

Samorządowe kolegium odwoławcze (SKO) po otrzymaniu akt postępowania o ustalenie warunków zabudowy (dalej: WZ), ale przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania odwołania, powinno przeprowadzić ocenę formalną obejmującą weryfikację zakresu żądania podmiotu składającego odwołanie oraz sprawdzenie, czy odwołanie pochodzi od strony, a także czy został zachowany termin na jego wniesienie.

Równie ważne jest sprawdzenie, czy odwołanie zostało wniesione w terminie. Należy bowiem pamiętać, że SKO nie będzie miało prawa do wystąpienia w sprawie w charakterze organu odwoławczego, jeżeli nie został zachowany termin do wniesienia odwołania, a strona nie wystąpiła o jego przywrócenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 20 lipca 2011 r. (sygn. akt IV SA/Po 422/11) stwierdził, że pismo zatytułowane jako odwołanie, a wniesione po terminie, nie stanowi w istocie środka zaskarżenia, a ewentualne jego rozpoznanie i wydanie decyzji byłoby dotknięte wadą nieważności z art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.), ponieważ decyzja organu II instancji zostałaby wydana bez podstawy prawnej.

Istotne znaczenie ma także przeprowadzenie wstępnej oceny treści żądania. Decyzja WZ powinna bowiem zawierać szczegółowe rozstrzygnięcia, co powoduje, że niekiedy strony kwestionują brak rozstrzygnięcia co do wszystkich kwestii w piśmie mylnie tytułowanym jako odwołanie. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 stycznia 2012 r. (sygn. akt II GSK 427/09) orzekł, że jeżeli z pisma wynika niezadowolenie strony z nieobjęcia rozstrzygnięciem wszystkich kwestii, to takie pismo nie jest w istocie odwołaniem, lecz żądaniem uzupełnienia treści decyzji na podstawie art. 111 § 1 k.p.a. W takim przypadku organowi odwoławczemu nie wolno rozpatrzyć merytorycznie pisma jako odwołania, a akta sprawy powinny zostać odesłane organowi I instancji.

Polecamy również: Rozbiórka z warunkami zabudowy

Strony postępowania odwoławczego

Wstępne badanie odwołania od decyzji WZ obejmuje również sprawdzenie, czy osoba wnosząca odwołanie jest stroną postępowania. Jeżeli bowiem odwołanie nie pochodzi od podmiotu, któremu przysługuje przymiot strony postępowania WZ, to zgodnie z wyrokiem NSA z 7 września 2012 r. (sygn. akt II OSK 905/11) organ powinien wydać decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a. W praktyce postępowań WZ często jednak zdarza się błędne określenie kręgu stron postępowania przez organ I instancji. Dlatego SKO, w przypadku wniesienia odwołania przez podmiot, który nie był wcześniej uznawany za stronę postępowania WZ, powinny wnikliwie badać, czy podmiot taki nie powinien być stroną tego postępowania, a umorzyć postępowanie odwoławcze wyłącznie w przypadku ewidentnego braku przymiotu strony. WSA w Warszawie w wyroku z 19 stycznia 2012 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1904/11) podkreślił, że odwołanie może wnieść także podmiot, który nie był stroną w postępowaniu przed organem I instancji, którego jednak interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z orzecznictwa

Odwołanie takie można wnieść dopóki nie upłynął termin do jego wniesienia dla ostatniej z osób, którym organ doręczył decyzję. W tym celu należy ustalić, kiedy nastąpiło najpóźniejsze doręczenie decyzji wydanej w pierwszej instancji.

Wyrok WSA w Krakowie z 28 stycznia 2011 r., sygn. akt II SA/Kr 1334/10

Zakres postępowania wyjaśniającego

Po wstępnym badaniu wymogów formalnych odwołania SKO powinno przystąpić do merytorycznego zbadania prawidłowości decyzji WZ. Organ II instancji nie może jednak ograniczyć się do zbadania wyłącznie zasadności zarzutów zawartych w odwołaniu, ale zgodnie z zasadą dwuinstancyjności postępowania wyrażoną w art. 15 k.p.a. powinien stwierdzić, czy w sprawie możliwe jest ustalenie warunków zabudowy zgodnie z wnioskiem inwestora, a następnie skonfrontować wynik własnego postępowania wyjaśniającego z decyzją WZ. WSA w Warszawie w wyroku z 10 lutego 2012 r. (sygn. akt I SA/Wa 873/11) ocenił, że z art. 15 k.p.a. wynika obowiązek ponownego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia tej samej sprawy wyznaczonej treścią zaskarżonej decyzji. Dlatego postępowanie odwoławcze powinno być traktowane jako powtórzenie rozstrzygania w tej samej sprawie. SKO, oceniając prawidłowość decyzji WZ, nie może pomijać merytorycznej oceny okoliczności czy dowodów mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

W świetle art. 136 k.p.a., w postępowaniu przed organem odwoławczym może dojść do uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie. Zwraca się jednak przy tym uwagę, że takie uzupełnienie nie powinno prowadzić do naprawienia nieprzeprowadzonego lub błędnie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego organu I instancji, bowiem jeżeli stan faktyczny sprawy zostanie ustalony dopiero przez organ odwoławczy, to dojdzie do naruszenia zasady dwuinstancyjności postępowania. Odnosząc powyższe do specyfiki postępowania WZ, NSA w wyroku z 25 lutego 2011 r. (sygn. akt II OSK 1607/09) wskazał, że analiza urbanistyczno-architektoniczna jako dokument podstawowy, na którym powinna zostać oparta decyzja WZ organu I instancji, może zostać uzupełniona w toku postępowania przed SKO tylko w wyjątkowych sytuacjach. Co do zasady natomiast stwierdzenie braków analizy urbanistyczno-architektonicznej powinno prowadzić do uchylenia decyzji WZ i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez organ I instancji.

Polecamy również: Decyzja o warunkach zabudowy

Z orzecznictwa

Kolegia nie mogą ograniczać się do sprawdzenia, czy analiza urbanistyczno-architektoniczna będąca podstawowym dowodem w sprawie o wydanie decyzji WZ została sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. W tym zakresie organ drugiej instancji powinien przeprowadzić ocenę merytorycznej prawidłowości analizy jak każdego innego dowodu.

Wyrok WSA w Krakowie z 13 grudnia 2007 r., sygn. akt II SA/Kr 822/06

Najczęstsze błędy

Praktyka orzecznicza SKO pozwala na wyodrębnienie przynajmniej kilku błędów, które często powtarzają się w decyzjach WZ, a które skutkują zwykle koniecznością ich uchylenia. Można tu zwrócić uwagę na niewłaściwe określenie poszczególnych parametrów architektonicznych projektowanej inwestycji. W szczególności za błędne uznaje się określenie parametru poprzez wskazanie tylko jednej wartości granicznej (np. do 40 m). Dlatego za wyłącznie prawidłowe należy uznać określenie parametrów poprzez wskazanie konkretnej wartości danego parametru (np. 40 m) lub posłużenie się dwoma wartościami granicznymi (np. od 35 do 45 m), na co zwrócił uwagę WSA w Poznaniu w wyroku z 17 maja 2011 r. (sygn. akt II SA/Po 71/11). Jako niewłaściwy sposób określenia parametrów nowej zabudowy WSA w Bydgoszczy w wyroku z 23 stycznia 2008 r. (sygn. akt II SA/Bd 800/07) zakwalifikował takie ich określenie, w którym zrezygnowano z wyrażenia ich w stosowanych jednostkach miary, np. określenie wysokości nowego budynku przez wskazanie wyłącznie liczby pięter. Poszczególne parametry powinny być przy tym określone na poziomie średniej danego parametru dla obszaru analizowanego. Przepisy dopuszczają wyjątki od określenia parametrów na podstawie średnich, ale, zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z 17 grudnia 2010 r. (sygn. akt II SA/Kr 1290/10), powinno być to logicznie uzasadnione w analizie urbanistyczno-architektonicznej koniecznością lub korzyścią dla ładu przestrzennego.

Nieprawidłowe wyznaczenie parametrów nowej inwestycji wiąże się zwykle z nieprawidłowościami analizy urbanistyczno-architektonicznej, do których należą w szczególności błędne wyznaczenie obszaru analizowanego oraz rezygnacja ze wskazania średniej poszczególnych parametrów dla całego obszaru analizowanego.

Do częstych błędów należą również wadliwie przeprowadzone postępowania uzgadniające. Wciąż zdarza się, że przedmiotem uzgodnienia nie jest projekt decyzji WZ, lecz samo zamierzenie inwestycyjne. NSA w wyroku z 9 czerwca 2009 r. (sygn. akt II OSK 947/08) podkreślił, że do organu uzgadniającego powinien zostać przesłany wyłącznie projekt decyzji, nie zaś wniosek inwestora, bowiem to na konkretną treść projektu decyzji ma wyrazić zgodę organ uzgadniający.

Polecamy serwis: Prawo administracyjne

Rozstrzygnięcie SKO

Postępowanie odwoławcze od decyzji WZ, co do zasady, kończy się wydaniem jednej z decyzji administracyjnych przewidzianych w art. 138 k.p.a. Jednym z możliwych rozstrzygnięć, które jednak stosowane są najrzadziej, jest umorzenie postępowania odwoławczego. W świetle wyroku WSA w Poznaniu z 13 września 2011 r. (sygn. akt II SA/Po 407/11), konieczność umorzenia postępowania odwoławczego dotyczącego decyzji WZ zachodzi m.in. w sytuacji uchwalenia i wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nawet jeżeli w momencie wydawania decyzji organu I instancji plan miejscowy jeszcze nie obowiązywał. Wejście w życie planu miejscowego stanowi bowiem zawsze przesłankę skutkującą niemożnością prowadzenia postępowania WZ, także postępowania odwoławczego w tym zakresie. Konieczność umorzenia postępowania odwoławczego zachodzi również w przypadku skutecznego cofnięcia odwołania.W przypadku wydania prawidłowej decyzji WZ kolegium powinno wydać decyzję utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji. WSA w Krakowie w wyroku z 19 maja 2009 r. (sygn. akt II SA/Kr 898/08) wyjaśnił, że decyzja utrzymująca w mocy decyzję wydaną w I instancji nie jest zatwierdzeniem poprzedniej decyzji, zaś utrzymanie w mocy należy uznać za skrót wyrażający zasadę, że nowe, powtórne rozstrzygnięcie pokrywa się z rozstrzygnięciem organu I instancji. Zatem SKO może wydać decyzję utrzymującą w mocy decyzję WZ, jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego dojdzie do takiej samej konkluzji, tj. uzna, że biorąc pod uwagę stan sprawy ustaliłoby takie same lub zbliżone parametry nowej zabudowy.

Najwięcej wątpliwości budzi możliwość wydania przez SKO decyzji uchylającej decyzję WZ i jednocześnie ustalającej nowe warunki zabudowy. Obecnie uznaje się już, że SKO może wydać decyzję merytoryczną, tj. ustalającą warunki zabudowy, jeżeli zgromadzony w sprawie materiał pozwala na ustalenie parametrów zabudowy.

Kolegium może również wydać decyzję kasacyjną, tj. decyzję uchylającą decyzję WZ organu I instancji i przekazującą sprawę do ponownego rozpoznania. Praktyka wskazuje jednak, że decyzje kasacyjne są nadużywane przez SKO. Dlatego WSA w Warszawie w wyroku z 12 sierpnia 2008 r. (sygn. akt IV SA/Wa 365/08) podkreślił, że skorzystanie przez SKO z decyzji kasacyjnej w postępowaniach WZ powinno być zarezerwowane ściśle do przypadków, w których stopień wyjaśnienia sprawy w postępowaniu pierwszoinstancyjnym w oczywisty sposób nie pozwala na jej merytoryczne rozpatrzenie. Chodzi więc o takie przypadki, w których wcześniej poczynione ustalenia nie znajdują potwierdzenia w analizie urbanistyczno-architektonicznej lub budzą istotne wątpliwości, których SKO nie jest w stanie rozstrzygnąć we własnym zakresie.

Z orzecznictwa

Nie jest dopuszczalne ustalenie warunków zabudowy w postępowaniu odwoławczym, jeżeli wcześniej organ pierwszej instancji odmówił ich ustalenia. Jeżeli w takiej sytuacji kolegium doszłoby do wniosku, że spełnione zostały przesłanki do ustalenia warunków zabudowy, to powinno uchylić decyzję organu pierwszej instancji i przekazać sprawę do tego organu celem jej ponownego rozpoznania.

Wyrok NSA z 8 listopada 2011 r., sygn. akt II OSK 1564/10

SKO może wydać decyzję ustalającą warunki zabudowy, jeżeli zgromadzony w sprawie materiał pozwala na ustalenie parametrów zabudowy.

KAZIMIERZ PAWLIK
Autor jest radcą prawnym, specjalizuje się w prawie administracyjnym

Podstawa prawna
● art. 15, art. 111 § 1, art. 136, art. 138, art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 183)

Polecamy również: Jakie są możliwości zawieszenia postępowania o ustalenie warunków zabudowy

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Radca prawny, adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , dawniej pracownik administracji publicznej, obecnie prowadzi w Krakowie i w Radomiu własną kancelarię radcowską zajmującą się reprezentacją w postępowaniach administracyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach dostępu do informacji publicznej (z tego zakresu obroniona praca doktorska w 2016 r.), planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym. Współautor książki Dyplom z Internetu (2015 r.) oraz komentarza do Ustawy o samorządzie gminnym (2015 r.) i autor przeszło trzystu artykułów, głównie z zakresu prawa samorządowego, publikowanych m.in. w „Gazecie Samorządu i Administracji”, „Wspólnocie Mieszkaniowej”, „Inwestorze”, „Sekretarzu i Organizacji Urzędu” oraz „Skarbniku i Finansach Publicznych” czy „Inwestycjach Sektora Publicznego”.
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Euro 2024. Ile razy reprezentacja Polski grała w mistrzostwach? Kiedy najbliższy mecz o eliminacje?

  Euro 2024. Polscy piłkarze czterokrotnie dotychczas grali w mistrzostwach Europy. Trzy razy po eliminacjach - w 2008, 2016 i 2021 roku, a w 2012 jako współgospodarze, obok Ukrainy. Zmagania o udział w kolejnej imprezie tej rangi - w 2024 w Niemczech - rozpoczną od piątkowego meczu z Czechami w Pradze.

  M. Pietrzak: wyższe diety dla członków obwodowych komisji wyborczych

  Będą wyższe diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - zapowiedziała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

  Program Dobrowolnych Nabyć nieruchomości pod CPK tylko do 7 kwietnia. Później wywłaszczenia

  Właściciele nieruchomości położonych na terenie przyszłego lotniska Centralnego Portu Komunikacyjnego na zgłoszenie się do Programu Dobrowolnych Nabyć mają czas do 7 kwietnia. Później grunty pod lotnisko będą wywłaszczane. Wkrótce ruszy podobny program obejmujący tereny wokół planowanego lotniska. 

  Brakuje 13 000 policjantów. Dlaczego mundurowi odchodzą?

  Podwyżki, dodatki stażowe, waloryzacja, czyli dorzucanie pieniędzy, bez reformy struktur, nic nie dało. W tym roku ze służby odeszło już 6,5 tys. osób, przyjęto 772. Policjanci są przeciążeni pracą i zniechęceni. Efekty? Nie ma patroli na ulicach, częściej dochodzi do pospolitych przestępstw, np. kradzieży w 2022 r. było 124 tys. – to o 12 tys. więcej.

  Prezes ZUS: pierwsze "trzynastki" trafią do emerytów przed Wielkanocą [Harmonogram]

  Pierwsze "trzynastki" trafią do emerytów i rencistów jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi - przekazała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Aby otrzymać to świadczenie nie trzeba składać żadnego wniosku, ZUS zrobi to automatycznie.

  PFRON: Dopłata 120 000 zł do samochodu osobowego. Wzory dokumentów od sprzedawcy samochodu

  PFRON udostępnił wzory dokumentów od sprzedawcy samochodu. Dokumenty służą rozliczeniu dofinansowania do samochodu dla osoby niepełnosprawnej. Można otrzymać nawet 120 000 zł.  

  Rząd chwali się 30 korzystnymi dla Polaków zmianami w podatkach

  Ministerstwo opublikowało listę korzystnych zmian w podatkach wprowadzonych od 2016 r. Jest to prawdopodobnie odpowiedź na zestawienie szeregu podwyżek podatków, opłat i niekorzystnych rozwiązań przez money.pl. 

  Duża podwyżka: 4765,32 zł brutto dla osoby niepełnosprawnej. Świadczenie wspierające i jednocześnie renta socjalna w 2024 r.

  Projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych został w środę skierowany pod obrady Rady Ministrów. Projekt przewiduje również możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego - poinformowało MRiPS.

  Niewyjaśnione problemy trawienne. Zespół alfa-gal. Czy to skutek ukąszenia kleszcza?

  The American Gastroenterological Association (AGA) opublikowało nowe wytyczne kliniczne, aby pomóc lekarzom i pacjentom w określeniu, czy niewyjaśnione objawy ze strony przewodu pokarmowego są spowodowane zespołem alfa-gal, alergią pokarmową na mięso i inne produkty pochodzenia zwierzęcego powodowaną przez ukąszenie kleszcza amerykańskiego. W Polsce pierwszy przypadek zespołu alfa-gal odnotowano w roku 2021 w Krakowie.

  MF: nie będzie waloryzacji 500+ do 1000+

  Nie dyskutujemy i nie ma mowy o podniesieniu 500 plus do 1000 plus - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska. W tym roku priorytetem, jaki stanął przed polskim budżetem, jest szeroko pojęte bezpieczeństwo - dodała.

  "Trenuj z wojskiem" - weekendowe szkolenia w kwietniu 2023 r.

  Kolejna edycja programu "Trenuj z wojskiem" będzie przybliżać różne specjalizacje w Wojsku Polskim, by zachęcić młodych ludzi do służby – zapowiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

  DGP: Szurm emerytów na ZUS. Eksperci chcą to zatrzymać zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn

  Polacy ignorują zachęty do dłuższej pracy przed emeryturą. 

  Plan Strategiczny WPR. Jest harmonogram naboru wniosków

  Harmonogram naboru wniosków o wsparcie dla rolników w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 opublikowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy mogą występować o dopłaty bezpośrednie od połowy marca.

  W środę kolejna akcja NURD. Będzie więcej policji na drogach

  Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego (NURD) – to nazwa ogólnopolskich działań kontrolno-prewencyjnych, jakie drogówka przeprowadzi w środę 22 marca. Funkcjonariusze będą kontrolować, czy kierowcy ustępują pierwszeństwa pieszym na przejściach.

  Kto, gdzie, kiedy składa wniosek o dopłaty w rolnictwie w 2023 r. [Harmonogram dla rolników pszczelarzy, producentów owoców]

  ARiMR opublikowała harmonogram naboru wniosków w ramach Planu Strategicznego WPR

  1,2 mln laptopów dla uczniów za 3 mld zł - szczegóły programu

  1,2 mln laptopów, za łączną kwotę blisko 3 mld zł; komputery trafią zarówno szkół publicznych jak i niepublicznych, dostarczone będą wraz z oprogramowaniem; powstanie specjalny portal zgłoszeniowy, który pozwoli zgłaszać potencjalne problemy ze sprzętem - to niektóre z wyjaśnień kancelarii premiera w odpowiedzi na pytania posłów w sprawie zakupu laptopów dla czwartoklasistów i nauczycieli.

  Las – naturalne lekarstwo. I to bez recepty!

  Las – naturalne lekarstwo. Przywitaliśmy już wiosnę, a w nocy z 25 na 26 marca zmieniamy czas na letni i dłużej będziemy cieszyć się światłem w ciągu dnia. To dobry moment, aby przebywać jak najwięcej na świeżym powietrzu, w otoczeniu natury. Dlaczego las ma na nas taki dobry wpływ?

  Wdówik: Świadczenie wspierające 3176 zł będzie można łączyć z rentą socjalną albo zasiłkiem pielęgnacyjnym

  Dla osób z najcięższą niepełnosprawność będziemy kierować dodatkowe świadczenie równe 200 proc. renty socjalnej, czyli 3176 zł. To działanie w ramach skali opartej o narzędzia międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania ICF - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

  MRiPS: Badania psychiatryczne pacjenta DPS. Czy można trafić do DPS bez swojej zgody?

  Niedopuszczalne jest przyjmowanie i przebywanie w placówkach zapewniających całodobową opiekę osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku, bez wyrażenia przez te osoby świadomej zgody – wyjaśnił resort rodziny i polityki społecznej.

  Wiceminister Szwed: 930 mln zł na środowiskowe domy samopomocy

  W tym roku przekażemy łącznie ponad 930 mln zł na środowiskowe domy samopomocy - czyli ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - poinformował we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

  Rolniku! W tym roku nie tylko dopłaty. Możesz złożyć osobny wniosek o pieniądze na ekoschematy

  Podstawowy termin składania wniosków upłynie 15 maja 2023 r. Jeżeli rolnik złoży wniosek po tym terminie, jednak nie później niż do 9 czerwca 2023 r. jego dopłata zostanie pomniejszona o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

  Pierwszy stały garnizon US Army w Polsce od 21 marca 2023 r. "Camp Kościuszko"

  We wtorek 21 marca 2023 r. w poznańskim "Camp Kościuszko" odbędzie się uroczystość przekształcenia Regionalnej Grupy Wsparcia w Garnizon Sił Zbrojnych US Army w Polsce. Jak podkreśla Ministerstwo Obrony Narodowej, będzie to pierwszy stały garnizon wojsk amerykańskich w Polsce. 

  Nowe świadczenie wspierające 3176,88 zł dla niepełnosprawnych. Czy trzeba zrezygnować z renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego?

  Od 1 stycznia 2024 r. osoba niepełnosprawna może otrzymać świadczenie wspierające w kwocie dwa razy większej niż renta socjalna.  Na dziś jest to 3176,88 zł brutto. Czy skorzystanie z niego wymaga rezygnacji z renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego?

  Jak rozliczyć składkę zdrowotną za 2022 r. w ZUS RCA [nowy wzór od 1 maja 2023 r.]

  W 2023 r. po raz pierwszy masz obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Rozliczenie roczne przekazujesz w dokumencie za kwiecień 2023 roku

  Jak często Polacy myją zęby? Sytuacja nie wygląda najlepiej

  Jak często Polacy myją zęby?  Z najnowszego badania opinii społecznej wynika, że blisko 60% Polaków myje zęby dwa razy dziennie, a niecałe 20% robi to tylko raz. Z kolei ponad 11% ankietowanych sięga po szczoteczkę trzy razy w ciągu dnia, a niespełna 3% – częściej. Tylko nieco ponad 2% czyści zęby po każdym posiłku. Sondaż pokazuje też, że blisko 3% ankietowanych nie szczotkuje ich codziennie. Brakuje polityki profilaktycznej.