REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Karta Nauczyciela 2014 - co się zmieni?

Karta Nauczyciela 2014.
Karta Nauczyciela 2014.
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Karta Nauczyciela od 2014 roku ma zawierać wiele zmian m. in. w urlopach dla nauczycieli i procedurach awansu zawodowego. Projekt ustawy został przekazany do konsultacji społecznych.

Projekt ustawy Karta nauczyciela skierowany do konsultacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw został przekazany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Celem projektowanej regulacji jest wprowadzenie zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli, które będą służyły podnoszeniu jakości pracy szkoły. Uporządkowanie niektórych aspektów pracy nauczyciela zapewni uczniom jak najlepsze warunki korzystania z zajęć realizowanych w ramach statutowych zadań szkoły, poprawi organizację pracy szkoły oraz usprawni komunikację między nauczycielem a rodzicami uczniów. Wychodzą także naprzeciw oczekiwaniom związanym z funkcjonowaniem szkoły w życiu lokalnej społeczności.

REKLAMA

Zobacz również: Wynagrodzenia i dodatki dla nauczycieli 2014- zmiany w Karcie Nauczyciela

Powyższe cele będą osiągnięte poprzez zmianę systemu wynagradzania nauczycieli, określenia wymiaru i terminu udzielania nauczycielom urlopu wypoczynkowego, rozszerzenia zakresu rejestrowania zajęć i czynności realizowanych przez nauczycieli, w tym doskonalenia zawodowego, zwiększenia roli rodziców w istotnych sprawach szkoły, zmianę w procedurze awansu zawodowego.

1. Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli, polegająca na wzmocnieniu jego motywacyjnego charakteru, uelastycznienie sposobu rozliczania oraz urealnieni uprawnień socjalnych

REKLAMA

a. Zastąpienie średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wskaźnikami kalkulacyjnymi środków ogółem, przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli oraz zmiana sposobu rozliczania środków wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli. Proponuje się zastąpienie średnich wynagrodzeń nauczycieli wskaźnikami kalkulacyjnymi środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli ogółem. Zaproponowane w nowelizacji wskaźniki kalkulacyjne będą odpowiadały wysokości obowiązujących wskaźników wynagrodzenia średniego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu.

Nie wpłynie to na zmianę łącznej wysokości środków, które jednostki samorządu terytorialnego będą wydatkować na wynagrodzenia nauczycieli. Rozliczanie tych środków będzie jednak dokonywane łącznie na wszystkich stopniach awansu zawodowego, a nie jak dotychczas oddzielnie na poszczególnych stopniach awansu. W ten sposób zagwarantowana zostanie ogólna suma środków na wynagrodzenia nauczycieli, a zarządzanie wynagrodzeniami będzie uproszczone.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zwiększenie elastyczności w rozliczaniu wynagrodzeń spowoduje, że docelowo większość należnych wynagrodzeń będzie wypłacana w ciągu roku kalendarzowego i nie będzie potrzeby dodatkowego rozliczania niewypłaconych środków.

Ułatwi to prowadzenie motywacyjnej polityki wynagradzania, będącej niezbędnym elementem w zapewnianiu wysokiej jakości pracy szkoły. Planowane zmiany pozwolą na przeznaczenie większych środków na wynagrodzenie dla najlepszych nauczycieli,

b. Zniesienie niektórych uprawnień socjalnych nauczycieli, nieadekwatnych do współczesnych realiów społeczno-gospodarczych.

Proponuje się uchylenie przepisów dotyczących dodatku mieszkaniowego, zasiłku na zagospodarowanie, prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego, prawa do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły.

Jednocześnie zostanie zachowana zasada ochrony praw nabytych. Nauczyciele, nauczyciele-emeryci, renciści lub pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zachowają te uprawnienia do końca okresu, na jaki zostały im przyznane. Nauczyciele, którzy do wejścia w życie ustawy spełnią warunki otrzymania jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie, zachowają prawo do tego zasiłku. Nauczyciele, którym przysługiwał dodatek mieszkaniowy zachowują do niego prawo, do chwili rozwiązania stosunku pracy lub ustania przesłanek do jego przyznania.

Zmianie ulegnie sposób określania wysokości tzw. dodatku wiejskiego.

Zakłada się ustalenie czterech kwot dodatku wiejskiego, w zależności od posiadanego stopnia awansu zawodowego nauczycieli, na poziomie stawek obecnie obowiązujących dla nauczycieli z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym. Wysokość dodatku będzie wynosić:

- dla nauczyciela stażysty – 227 zł
- dla nauczyciela kontraktowego – 233 zł
- dla nauczyciela mianowanego – 265 zł
- dla nauczyciela dyplomowanego – 311 zł

Dodatek ten będzie uwzględniany w rozliczaniu środków wydatkowanych przez JST na wynagrodzenia nauczycieli.

2. Doskonalenie zawodowe jako ważne zadanie podlegające rejestracji w czasie pracy nauczyciela

Proponowane rozwiązania dotyczące form doskonalenia zawodowego nauczycieli w połączeniu z potrzebami uczniów i szkoły, będą realizowane poprzez ukierunkowanie środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Związane jest to m.in. z obszarami wynikającymi z polityki edukacyjnej, wnioskami i wynikami nadzoru pedagogicznego, wynikami egzaminów zewnętrznych, realizacją podstawy programowej, potrzebami uczniów i indywidualizacją procesu kształcenia oraz z kierunkami lokalnej polityki oświatowej.

3. Wymiar i terminy udzielenia nauczycielom urlopu wypoczynkowego

REKLAMA

W projekcie ustawy doprecyzowano przepisy dotyczące urlopu wypoczynkowego nauczycieli szkół, w których organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe oraz zaproponowano uelastycznienie możliwości korzystania z tego urlopu. Jednoznacznie określono wymiar - 47 dni roboczych w roku oraz termin urlopu - dni wolne od zajęć lekcyjnych.

Obecnie wspomniani nauczyciele mają prawo do urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Dyrektor szkoły ma jednak prawo zobowiązać nauczyciela do wykonywania czynności na rzecz szkoły przez 7 dni tego okresu. (W praktyce w roku 2012 liczba dni wakacji letnich i ferii zimowych wyniosła 54 dni, tym samym urlop wypoczynkowy nauczycieli w 2012 roku wyniósł 47 dni roboczych.) Należy zaznaczyć, iż w okresie wakacji letnich nauczyciele prowadzą czynności związane z zakończeniem i rozpoczęciem roku szkolnego, procesem rekrutacji oraz prowadzeniem poprawkowych egzaminów maturalnych.

Nauczyciele będą mogli korzystać z urlopu wypoczynkowego nie tylko w okresie ferii zimowych i letnich, ale także w dni, w których nie odbywają się w szkole zajęcia lekcyjne, a więc w czasie 7 - 9 dni roboczych w okresie przerw świątecznych oraz 6 - 10 dni roboczych, które dyrektor szkoły ustali jako dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zobacz również: Ferie zimowe 2014

Jeżeli nauczyciel nie będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego podczas dni wolnych od zajęć lekcyjnych, powinien realizować zadania statutowe szkoły oraz doskonalenie zawodowe zgodnie z poleceniem dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły będzie mógł wykorzystać urlop wypoczynkowy w ciągu całego roku, a nie tylko w dni wolne od zajęć lekcyjnych.

W ustalonym wymiarze urlopu wypoczynkowego nauczyciel będzie miał prawo do nieprzerwanego wypoczynku - co najmniej 28 dni kalendarzowych, a w przypadku dyrektora szkoły - 14 dni kalendarzowych.

Nauczycielowi po raz pierwszy podejmującemu pracę będzie przysługiwał urlop w wymiarze 30 dni w roku. Będzie mógł on skorzystać z urlopu w wymiarze proporcjonalnym do czasu przepracowanego w szkole. Oznacza to, że nowozatrudniony nauczyciel, z którym zostanie nawiązany stosunek pracy we wrześniu, w trakcie przerwy świątecznej będzie mógł wykorzystać 7 dni urlopu. Jeżeli tego nie zrobi, urlop przesunie się na nowy rok kalendarzowy, wówczas nauczyciel będzie mógł skorzystać z pełnych 47 dni urlopu i urlopu zaległego z roku, w którym został zatrudniony.

Uregulowana zostanie także kwestia urlopu dla nauczyciela, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki w szkole, w której organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, oraz w takiej, w której ferie szkolne nie są przewidziane. Urlop ten określany będzie w wymiarze proporcjonalnym do liczby tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, realizowanych przez nauczyciela w danej szkole. Urlop wypoczynkowy będzie udzielany w szkołach zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów dla nauczycieli będzie ustalał dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę. Należy brać pod uwagę wnioski nauczycieli i dyrektora szkoły oraz konieczność zapewnienia prawidłowej organizacji pracy szkoły. Planem urlopów będzie obejmowany pełny, przewidziany ustawą, wymiar urlopu, bowiem nie przewiduje się możliwości udzielania nauczycielom urlopu na żądanie.

4. Urlop dla poratowania zdrowia, zmiana kryteriów jego przyznawania, wymiaru oraz zmiany w zakresie orzekania

Urlop dla poratowania zdrowia będzie udzielany w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej, lub choroby, w której powstaniu istotną rolę mogą odgrywać czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy.

O potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia będzie decydował lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas lekarz pierwszego kontaktu. Takie zasady przyznawania urlopu wzmocnią profilaktykę chorób zawodowych nauczycieli.

Zobacz również: Urlop dla poratowania zdrowia 2014 - planowane zmiany

O urlop dla poratowania zdrowia nauczyciele będą mogli występować po 20 latach pracy, a nie jak obecnie po 7 latach. Łączny czas urlopu nie może przekroczyć 1 roku.

Projekt ustawy przewiduje, że nauczyciel oraz dyrektor szkoły będą mogli wnieść odwołanie od orzeczenia lekarza do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce wydania orzeczenia.

Koszty związane z orzekaniem o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia będzie ponosił pracodawca.

Ponadto dyrektor szkoły będzie mógł udzielić urlopu dla poratowania zdrowia także na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową, na podstawie potwierdzonego skierowania oraz na okres ustalony w tym skierowaniu.

W projekcie uwzględniono przepis przejściowy, zgodnie z którym nauczycielom, którzy uzyskają orzeczenie od lekarza o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia przed dniem wejścia w życie ustawy, urlop ten będzie udzielany zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

5. Zakres rejestrowania zajęć i czynności realizowanych przez nauczycieli

W projekcie ustawy przyjęto, żeby istniejący już obowiązek rejestrowania niektórych zajęć wykonywanych przez nauczyciela w czasie pracy dotyczył nie tylko realizacji procesu dydaktycznego, ale również najistotniejszych zajęć i czynności wspierających ten proces. Rejestrowane będą następujące zajęcia i czynności:

- dostępność nauczyciela w szkole dla rodziców uczniów;

- udział w posiedzeniach rad pedagogicznych oraz zespołach realizujących zadania na rzecz dziecka i ucznia tworzonych przez dyrektora szkoły (o ile nauczyciel jest

- zobowiązany do realizacji tych zajęć i czynności);

- doskonalenie zawodowe uzgodnione z dyrektorem szkoły, realizowane w obszarach określonych w ustawie.

Proponowane rozwiązania ułatwią planowanie i organizację wymienionych zajęć i czynności, zapewniając poprawę organizacji pracy szkoły w obszarach wspierających proces dydaktyczny. Formę rejestracji określa dyrektor szkoły (obowiązek rejestrowania ww. zajęć i czynności nie będzie dotyczył samego dyrektora). Czynności te będą rejestrowane w okresach miesięcznych, w miarę ich realizacji.

Należy podkreślić, że zmiana ta nie nakłada na nauczycieli dodatkowych zadań, wprowadza jedynie obowiązek rejestrowania określonych zajęć i czynności realizowanych na rzecz uczniów i szkoły oraz kształtujących jakość pracy w szkole. Obowiązek rejestrowania będzie obejmował najważniejsze zajęcia i czynności nauczycieli wymienione w ustawie.

6. Rola rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczących istotnych spraw szkoły

Proponuje się, żeby dyrektor szkoły zasięgał opinii rady rodziców przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela. Natomiast przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły, organ prowadzący szkołę będzie zasięgał opinii rady szkoły. W szkołach, w których nie została utworzona rada szkoły istotna będzie opinia rady rodziców.

Zwiększy się również udział rodziców w procedurze nadawania stopni awansu zawodowego nauczycielom. Przedstawiciel rady rodziców będzie mógł brać udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, w charakterze obserwatora.

7. Zmiany w procedurze awansu zawodowego

Organem właściwym do nadania nauczycielowi mianowanemu stopnia nauczyciela dyplomowanego będzie organ prowadzący szkołę (z zastrzeżeniem szkolnictwa artystycznego). Organem wyższego stopnia, w sprawach dotyczących nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, będzie organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Ponadto uwzględniono:

Zmianę przepisów dotyczących skład komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego i komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Skrócenie ścieżki awansu zawodowego dla nauczycieli posiadających staż pracy w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dodanie przepisu, zgodnie z którym w przypadku nieobecności w pracy nauczyciela z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulegnie przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. Łączny czas nieobecności w pracy z powodu korzystania z tych urlopów oraz z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy nie może być jednak dłuższy niż rok i 6 miesięcy.

Ponadto do ustawy Karty nauczyciela zostaną wprowadzone regulacje:

Usprawniające postępowanie dyscyplinarnego nauczycieli. Wprowadzony zostanie centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych. Zakłada się, że rejestr ten będzie skutecznym narzędziem przeciwdziałającym zatrudnieniem w szkole nauczyciela ukaranego karą dyscyplinarną wydalenia z zawodu nauczycielskiego lub zwolnienia z pracy, z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania.
Rozszerzające na wszystkich nauczycieli, bez względu na wymiar i miejsce zatrudnienia, przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz wymogi nawiązania stosunku pracy i wygaśnięcia stosunku pracy dotyczące niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nietoczenia się postępowania karnego lub dyscyplinarnego.

Inne zmiany doprecyzowujące lub porządkujące:

Ułatwienie finansowania dodatkowych zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
Doprecyzowanie sposobu finansowania jednorazowej gratyfikacji wypłacanej osobom, którym nadano tytuł honorowy profesora oświaty,
Ograniczenie stosowania przepisów ustawy Karta Nauczyciela w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Reasumując: najważniejsze zmiany w skierowanym do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekcie zmiany ustawy dotyczą: sposobu rozliczania środków na wynagrodzenia nauczycieli, urlopu wypoczynkowego, urlopu dla poratowania zdrowia, rejestrowania niektórych zadań w czasie pracy nauczyciela oraz zmiany w wymaganiach i obowiązkach nauczycieli sprzyjających bezpieczeństwu uczniów.

Wynagradzanie nauczycieli

Zaproponowane zmiany w sposobie rozliczania pieniędzy na wynagrodzenia nauczycieli wzmocnią motywacyjną politykę kadrową dyrektorów szkół, co pozwoli wyróżniać nauczycieli za dobrą pracę, niezależnie od posiadanego stopnia awansu zawodowego. Zmiany w urlopie wypoczynkowym urealnią wymiar tego urlopu oraz określą czas, w którym nauczyciel będzie mógł z niego skorzystać.

Rejestrowanie czasu pracy nauczycieli

Zmiana pozwoli na lepszą organizację pracy nauczycieli w zakresie zadań, które nie są realizowane bezpośrednio z uczniami i wspierają ten proces. Dotyczy rejestrowania niektórych zadań w czasie pracy nauczycieli. Przyczyni się to do lepszej organizacji pracy.

Urlop dla poratowania zdrowia

Nowe rozwiązania dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia spowodują, że skorzystają z niego osoby faktycznie wymagające takiego wsparcia, w związku ze sposobem i warunkami wykonywanej pracy.

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i uszczelnienie dostępu do zawodu

Sposób prowadzenia postępowania dyscyplinarnego, rozciągnięcie wymogu niekaralności na wszystkie osoby prowadzące zajęcia z uczniami oraz zmiana dotycząca rejestrowania kar dyscyplinarnych wydalenia z zawodu i czasowego zakazu zatrudniania w zawodzie nauczyciela uszczelnią dostęp do zawodu nauczyciela i wzmocnią bezpieczeństwo uczniów w szkole.

Źródło: MEN

Polecamy: Forum

Poznaj pierwszą w Polsce Platformę Rachunkowości Budżetowej przygotowaną z myślą o księgowych w budżecie.
Skorzystaj z bezpłatnego dostępu przez 30 dni! Szczegóły promocji znajdziesz na www.inforrb.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wybory samorządowe. 4 marca 2024 r. ostatnim dniem na zgłaszanie list kandydatów na radnych

  W tegorocznych wyborach samorządowych komitety wyborcze mogą zgłaszać listy kandydatów na radnych tylko do godz. 16 w poniedziałek.

  Helikopter z odbiornikiem pasywnym szukają surowców krytycznych na Suwalszczyźnie. Co to są surowce krytyczne?

  Od 1 marca 2024 r. na terenie kilku gmin na Suwalszczyźnie rozpoczęły się poszukiwania złóż surowców krytycznych ze skał magmowych. Badania z wykorzystaniem helikoptera potrwają około dwóch tygodni – poinformował PAP Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

  Są już wypłaty podwyżek 30-33% dla nauczycieli - informuje Lublin, Kalisz, Rzeszów, Biała Podlaska, Brwinów, Hrubieszów. Samorządy nie czekały do końca kwietnia

  Rozpoczęła się długo wyczekiwana wypłata podwyżek dla nauczycieli. 1 marca wyższe wynagrodzenie otrzymali nauczyciele z Lublina i Koszalina. Również mniejsze gminy uruchamiają wyższe przelewy.

  Stopnie alarmowe na terenie całego kraju. Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia

  Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe - 2. stopnia BRAVO i 2. stopnia BRAVO-CRP na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  REKLAMA

  Pobyt w szpitalu - jak się przygotować?

  Pobyt w szpitalu często wiąże się ze stresem. Czasem zmniejszyć go może odpowiednie przygotowanie i wiedza o tym, co jest potrzebne do przyjęcia do szpitala. Podpowiadamy w artykule. 

  Od 1 marca 2024 r. zmiana wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

  Jaka jest aktualna wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny? Kiedy pobierana jest taka opłata?

  Infolinia dla żołnierzy i ich rodzin uruchomiona - wsparcie psychologiczne

  29 lutego 2024 roku została uruchomiona bezpłatna i ogólnodostępna infolinia dla żołnierzy WP, pracowników resortu obrony narodowej oraz ich rodzin.

  29 lutego - Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Ile ich jest na świecie?

  Dzień Chorób Rzadkich przypada na ostatni dzień lutego, data jest nieprzypadkowa. Na całym świecie 300 mln ludzi żyje z rzadkimi chorobami. 

  REKLAMA

  Jak pozbyć się mikroplastiku z wody? Prosty sposób

  Mikroplastik jest wszechobecny, niestety trafia także do pożywienia i wody. Chociaż na ten moment nie wiadomo dokładnie, jak wpływa na ludzki organizm, to wpływ ten z pewnością nie jest pozytywny. Naukowcy znaleźli sposób na pozbycie się mikroplastiku go z wody. 

  "Szczyt rolniczy" w Warszawie. Dziś premier spotkał się z protestującymi rolnikami

  Dziś w Warszawie miał miejsce "szczyt rolniczy". Premier Donald Tusk spotkał się z przedstawicielami protestujących rolników. Tematem rozmów jest m.in. kwestia napływu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Rolnicy sprzeciwiają się również unijnej polityce Zielonego Ładu.

  REKLAMA