Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zatrudnianie asystenta nauczyciela

Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych
Asystent nauczyciela/ Fot. Fotolia
Asystent nauczyciela/ Fot. Fotolia
Instytucja asystenta nauczyciela jest dość kontrowersyjnym rozwiązaniem. Mimo posiadanych kwalifikacji, asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego.

Zatrudnianie asystenta nauczyciela

Od 4 czerwca 2014 r. na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty utworzona została nowa grupa pracowników szkół. Zgodnie z art. 7 ust. 1e ustawy o systemie oświaty, w szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent nauczyciela lub osoby, o której mowa w ust. 1a (tj. osoby niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć, zatrudnianej za zgodą kuratora oświaty), prowadzący zajęcia w klasach I-III, lub asystent wychowawcy świetlicy.

Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela lub osoby, o której mowa w ust. 1a, prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela, osoby, o której mowa w ust. 1a, lub wychowawcy świetlicy.

Osoba zatrudniana na stanowisku asystenta musi posiadać wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne.

Mimo posiadanych kwalifikacji, asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego. Asystent musi również spełniać warunek niekaralności, potwierdzony zaświadczeniem z Krajowego Rejestru Karnego i nie może toczyć się przeciwko niemu postępowanie karne, dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie. Asystentowi nie powierza się jednak zadań określonych dla tzw. nauczycieli wspomagających, tj. posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Polecamy serwis: Oświata


Nawiązanie stosunku pracy na stanowisku asystenta nauczyciela

Zatrudnianie osób na stanowisku asystenta nauczyciela odbywa się na zasadach wynikających z Kodeksu pracy. Oznacza to, że dyrektor szkoły ma swobodę wyboru podstawy zatrudnienia takiej osoby i może ją zatrudniać zarówno na podstawie umowy o pracę na czas określony, jak i nieokreślony. Nie istnieją tu ograniczenia w zatrudnianiu na czas określony, przewidziane dla nauczycieli w art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela. Zastosowanie będzie miała natomiast zasada określona w art. 251 Kodeksu pracy, zgodnie z którą trzecia umowa jest już umową na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony zawarły dwukrotnie umowy na czas określony, a przerwa między nimi nie przekroczyła 1 miesiąca.

Niemniej jednak ustawodawca wprowadził pewne dodatkowe wymagania dotyczące osoby zatrudnianej na stanowisko asystenta nauczyciela, nieprzewidziane w Kodeksie pracy. Osoba ubiegająca się o to stanowisko musi przedstawić zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzające jej niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, a ponadto musi złożyć oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne czy o ubezwłasnowolnienie.

Dodatkowo musi spełniać wymagania kwalifikacyjne na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, posiada osoba, która ukończyła:
1) studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
3) studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
4) studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
5) studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
6) studia wyższe na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 4 i 5, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, albo
7) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom, lub
8) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona w pkt 7, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

Ponadto kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada również osoba, która ukończyła:
1) studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, lub
2) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.
Status prawny asystenta nauczyciela

Polecamy serwis: Pracownicy

Sytuacja prawna asystenta nauczyciela jest szczególna. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1f ustawy o systemie oświaty, asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego. Oznacza to, że stosunek pracy takiego pracownika uregulowany jest przepisami Kodeksu pracy niemalże w pełnym zakresie. Ustawodawca wprost wskazał, że nie są to nauczyciele i nie podlegają przepisom Karty Nauczyciela. W konsekwencji pojawia się pytanie, czy osoby te są zatem pracownikami samorządowymi, jeżeli szkoła lub placówka, w której są zatrudnieni jest samorządową jednostką organizacyjną. Z brzmienia art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych wynika, że osoby te mają status pracowników samorządowych. Jednakże stanowisko asystenta nauczyciela, nie zostało wymienione wśród stanowisk, na których zatrudniani są pracownicy samorządowi, wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Wątpliwości podkreśla dodatkowo fakt, że ustawodawca nakazuje wprost stosowanie do tej kategorii pracowników przepisów Kodeksu pracy, a nie ustawy o pracownikach samorządowych. W konsekwencji pojawiają się dalsze wątpliwości związane m.in. z wynagrodzeniem za pracę tych pracowników.


Określając wysokość wynagrodzenia osoby zatrudnionej w tym trybie ustawodawca odniósł się do przepisów płacowych dotyczących nauczycieli, pozostawiając jednak pewną swobodę pracodawcy, poprzez określenie jedynie maksymalnej kwoty wynagrodzenia, które nie może być wyższe niż wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego. Odwołanie do nauczycielskich stawek wynagrodzenia, choć nie bezpośrednio, to jednak odnosi się wyłącznie do stawek wynagrodzenia zasadniczego, gdyż ten składnik wynagrodzenia nauczycieli uzależniony jest od stopnia awansu zawodowego. Na gruncie omawianej regulacji powstaje jednak zasadnicze pytanie o pozostałe elementy wynagrodzenia omawianej grupy pracowników szkół i placówek. Literalna wykładnia omawianego przepisu wskazuje, że osoby te objęte są przepisami Kodeksu pracy, za wyjątkiem wynagrodzenia, którego stawka ustalana jest na podstawie nauczycielskich stawek wynagrodzenia. Odesłanie do wynagrodzeń nie jest jednak pełne i sugeruje wyłącznie stawkę wynagrodzenia zasadniczego. Wątpliwości budzi kwestia innych składników wynagrodzenia. Kodeks pracy odsyła w tym zakresie do układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania, ewentualnie do umowy o pracę, jeśli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym i nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu wynagradzania. Pracodawcy samorządowi obowiązani są tworzyć regulaminy wynagradzania bez względu na liczbę zatrudnionych osób, co wynika z art. 39 ustawy o pracownikach samorządowych. Asystent nauczyciela powinien być zatem objęty postanowieniami regulaminu wynagradzania szkoły lub placówki. Regulaminy te jednak zwykle nie powtarzają przepisów płacowych zawartych w przepisach powszechnie obowiązujących. Powstaje zatem pytanie, czy do osób tych znajdują wprost zastosowanie przepisy płacowe zawarte w ustawie o pracownikach samorządowych i wydanym na jej podstawie rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. W mojej ocenie należy przyjąć, że omawiana grupa pracowników ma status pracowników samorządowych z uwagi na kryterium miejsca zatrudnienia. W efekcie przepisy o pracownikach samorządowych, w tym przepisy płacowe znajdują wprost zastosowanie do tych osób, za wyjątkiem uregulowań odrębnych. Oznacza to, że brak stanowiska asystenta nauczyciela w wykazie zawartym w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych był celowym zabiegiem ustawodawcy, który przewidział dla tej grupy osób inne zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego. Pozostałe natomiast elementy wynagrodzenia, jak dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalno – rentowa, przysługują tej kategorii pracowników na mocy pragmatyki samorządowej. Status osób niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określa również art. 5d ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z tym przepisami osoby takie mają status pracowników samorządowych. Wydaje się, że nie ma podstaw, aby osoby zatrudnione na stanowisku asystenta nauczyciela, pozbawione były statusu pracowników samorządowych, gdyż miejsce zatrudnienia wyraźnie wskazuje na spełnienie kryterium kwalifikacji do grupy pracowników samorządowych, zaś statusu tych osób nie regulują inne przepisy, jak to jest w przypadku nauczycieli.

Zobacz również w INFORRB: Jak i kiedy wypłacać nauczycielom kolejne nagrody jubileuszowe

Czas pracy asystenta nauczyciela

Czas pracy osób zatrudnianych na stanowisku asystenta nauczyciela nie został uregulowany w sposób szczególny. Oznacza to, że do osób zatrudnionych na tych stanowiskach stosuje się przepisy o czasie pracy zawarte w Kodeksie pracy z odrębnościami wynikającymi z przepisów o pracownikach samorządowych.

Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu pracy, czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Wydaje się, że osoby zatrudniane na stanowisku asystenta nauczyciela powinny być objęte podstawowym systemem czasu pracy ze względu na charakter ich pracy. Trudno bowiem uzasadnić obejmowanie tej grupy pracowników równoważnym systemem czasu pracy, gdzie dopuszczalne jest przekroczenie 8-godzinnej dobowej normy czasu pracy, jeżeli zakres obowiązków związany jest ze wspieraniem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy, a wymiar godzin zajęć z uczniami w danym dniu nie przekracza 8 godzin. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że ustawodawca nie narzuca odgórnie systemów czasu pracy, jakimi mogą być objęci asystenci nauczyciela.

Odrębności związane z czasem pracy pracowników samorządowych, a więc również osób zatrudnionych na stanowisku nauczyciela dotyczą przede wszystkim godzin nadliczbowych. W myśl art. 42 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której pracownik samorządowy jest zatrudniony, na polecenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta. Jednocześnie pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 25 czerwca 2009 r. (GPP-433-4560-42/09/PE/RP), art. 42 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych stanowi lex specialis w stosunku do przepisów kodeksu pracy i nie przewiduje dodatków ani 50 proc. ani 100 proc. za godziny nadliczbowe. Za pracę wykonywaną w sobotę, pracownikowi przysługuje zatem wynagrodzenie (bez dodatków) lub czas wolny w tym samym wymiarze. Jak o tym mowa w art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych, tylko w kwestiach nieuregulowanych w tej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy. Zdaniem GIP, z brzmienia art. 42 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych wynika, iż wybór wynagrodzenia albo czasu wolnego jest alternatywą rozłączną, tzn. albo wynagrodzenie albo czas wolny, ponadto - w obowiązującym stanie prawnym nie ma przesłanek do stosowania zasad określonych w kodeksie pracy. Oznacza to, że również asystent nauczyciela pracujący w godzinach nadliczbowych może otrzymać z tego tytułu rekompensatę w wybranej przez siebie formie – albo czasu wolnego albo wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie przysługuje w zwykłej stawce godzinowej (bez dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych).


Urlop wypoczynkowy

Także w zakresie urlopu wypoczynkowego asystent nauczyciela objęty jest przepisami Kodeksu pracy, co oznacza, że wymiar jego urlopu uzależniony jest od stażu pracy i wynosi 20 lub 26 dni w roku kalendarzowym (art. 154 Kodeksu pracy). W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, urlop wypoczynkowy ustalany jest proporcjonalnie do wymiaru etatu. Obowiązuje tu również zasada udzielania urlopu w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu (art. 1542 Kodeksu pracy).

W praktyce mogą na tym tle powstać wątpliwości w sytuacji, gdy nauczyciel wspomagany przez asystenta jest na urlopie wypoczynkowym, wynikającym z przepisów Karty Nauczyciela, który obejmuje okres ferii szkolnych (zimowych i letnich). Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1e ustawy o systemie oświaty, asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela, osoby, o której mowa w ust. 1a, lub wychowawcy świetlicy. Skoro zatem asystent może wykonywać swoje obowiązki wyłącznie w obecności nauczyciela, to jakie czynności będzie realizował w czasie, kiedy nauczyciel jest nieobecny w pracy, m.in. z powodu przebywania na urlopie wypoczynkowym. Ustawodawca nie przewidział rozwiązania takich problemów, co oznacza, że zakres czynności asystenta w takich wypadkach ustali dyrektor szkoły. Powierzenie pracownikowi innych zadań, aniżeli określone w umowie o pracę jest wprawdzie możliwe, jednakże podlega pewnym prawnym ograniczeniom, zawartym zarówno w Kodeksie pracy jak i ustawie o pracownikach samorządowych. Zgodnie z art. 21 pragmatyki samorządowej, jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, pracownikowi samorządowemu można powierzyć, na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym, wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami. W okresie tym przysługuje pracownikowi wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego. Analogiczne rozwiązanie przewidziane jest w art. 42 § 4 Kodeksu pracy.

Podsumowanie

Instytucja asystenta nauczyciela jest dość kontrowersyjnym rozwiązaniem. Osoba zatrudniana na tym stanowisku, mimo posiadania kwalifikacji pedagogicznych tożsamych z wymaganiami dotyczącymi pracy na stanowisku nauczyciela, jest jednak pracownikiem niepodlegającym przepisom Karty Nauczyciela. Status prawny asystenta jest zrównany ze statusem osób, o których mowa w art. 7 ust. 1b ustawy o systemie oświaty. Mało tego, osoba z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi do pracy na stanowisku nauczyciela w szkole podstawowej może być asystentem osoby, która nie posiada kwalifikacji pedagogicznych. Rozwiązanie takie budzi wątpliwości. W uzasadnieniu do omawianej nowelizacji ustawy o systemie oświaty, wskazuje się, że wprowadzenie instytucji asystenta nauczyciela ma na celu wzmocnienie standardu opieki nad uczniami oraz opiekuńczej funkcji szkoły poprzez zapewnienie możliwości zatrudnienia w szkole podstawowej osoby wspierającej nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub prowadzących opiekę świetlicową, a także uregulowanie na poziomie ustawowym zasad funkcjonowania świetlicy w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz szkołach prowadzących kształcenie specjalne. Wskazuje się, że zadania oraz ich rozkład w 40-godzinnym tygodniowym czasie pracy asystenta nauczyciela będzie ustalał dyrektor szkoły mając na względzie potrzeby wynikające z zadań realizowanych w szkole przez nauczycieli. Asystent nie będzie zatem realizował zadań nauczyciela, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1-3 ustawy - Karta Nauczyciela, ani żadnych innych wynikających z przepisów wykonawczych do ustawy o systemie oświaty, a więc nie będzie również współorganizować kształcenia i wychowania, ale będzie wspierać nauczyciela lub osobę, o której mowa w art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty, którzy realizują swoje obowiązki, np. w czasie prowadzenia zajęć, pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub przygotowania do zajęć.

Wydaje się więc, że celem ustawodawcy było stworzenie stanowiska analogicznego do stanowiska pomocy nauczyciela występującego w przedszkolach. Różnica polega jednak na tym, że na stanowisku pomocy nauczyciela nie są wymagane kwalifikacje pedagogiczne i osoba ta ma w pełni status pracownika samorządowego. Wprowadzenie asystenta nauczyciela powiela konstrukcyjne niedociągnięcia związane ze statusem osób zatrudnianych na podstawie art. 7 ust. 1a i 1d ustawy o systemie oświaty. Dodatkowo natomiast wprowadza możliwość omijania Karty Nauczyciela w zatrudnianiu pracowników pedagogicznych i wprowadza znaczną dyferencjację statusu osób posiadających identyczne kwalifikacje zawodowe. Faktem jest, że zakres obowiązków nauczyciela i asystenta jest ukształtowany w sposób odmienny, jednakże istnieje duże prawdopodobieństwo nadużywania stanowiska asystenta nauczyciela w celu omijania pragmatyki nauczycielskiej. Zasadność wprowadzenia instytucji asystenta nauczyciela budzi więc uzasadnione wątpliwości.

Podstawa prawna:

• ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r., poz. 256, poz. 2572 ze zm.),
• ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.),
• ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
• rozporządzenie z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2013 r., poz. 1050),
• rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2013 r., poz. 1207 ze zm.).

Zobacz również: Asystenci nauczyciela - nowa grupa pracowników w szkołach

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Komplet e-booków: Budowa domu bez pozwolenia + Gwarantowany kredyt mieszkaniowy
Komplet e-booków: Budowa domu bez pozwolenia + Gwarantowany kredyt mieszkaniowy
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  WHO: małpią ospę da się powstrzymać
  Choć rozprzestrzenianie się małpiej ospy jest czymś niespotykanym, wirusa da się powstrzymać - powiedziała we wtorek 24 maja 2022 r. Sylvie Briand, dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. globalnych zagrożeń chorobami zakaźnymi). Według danych WHO poza Afryką - gdzie zwykle odnotowuje się zakażenia wirusem - potwierdzono dotąd 131 przypadków małpiej ospy.
  Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego
  Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego.
  Jak skorygować złożoną deklarację CEEB [termin do 30 czerwca 2022 r.]
  Możliwość korygowania pomyłek w złożonych deklaracjach, ulepszone wyszukiwanie punktów adresowych, możliwość samodzielnego resetu hasła przez gminnego administratora i stopniowania uprawnień użytkowników w danej gminie to tylko część z nowych funkcjonalności wprowadzonych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w systemie do składania deklaracji CEEB.
  Rząd pracuje nad zmianą kilometrówki w 2022 r. MF postuluje liczenie kilometrówki od mocy silnika a nie pojemności [Interpelacja]
  Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zmianami w zasadach stosowania kilometrówki. Ministerstwo Finansów postuluje, aby zrezygnować z liczenia kilometrówki według pojemności silnika na rzecz mocy silnika.
  Żaden młody nauczyciel nie otrzyma kredytu hipotecznego [zmiany w Karcie Nauczyciela]
  Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność": nauczyciele nie będą mieli szans na kredyt hipoteczny. A doświadczony nauczycieli będzie zarabiał niewiele więcej od początkującego.
  ZUS zawiesi wypłatę 500+ Ukraińcom, którzy wyjechali z Polski
  Rząd przygotowuje kolejną nowelizacją specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
  Polski Fundusz Rozwoju: Polska zrobiła interes życia bo za obligacje, z których wypłacono pomoc antycovidową płacimy tylko 1,5% odsetek [wywiad]
  Na wsparcie ze wszystkich tarcz mieliśmy zarezerwowane 100 mld zł. Okazało się, że wypłaciliśmy - jak było wspomniane - 73 mld zł, a de facto po umorzeniach skończyło się na 44 mld zł. To nie jest nawet 2 proc. PKB. Na pewno dobrze, że firmy dostały realne wsparcie, bo np. wśród beneficjentów tarczy 1.0 mamy 104 proc. utrzymania zatrudnienia. Ale z drugiej strony dobrze, że część tych pieniędzy oddają. To powinno nas cieszyć jako podatników, bo dzięki temu dług publiczny jest niższy.
  Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: We wtorek 24 maja rozpoczyna się trzydniowy egzamin
  Dla ponad 502,6 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,6 tys. szkół w kraju we wtorek pisemnym egzaminem z języka polskiego rozpocznie się trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
  Świadczenie motywacyjne dla żołnierzy zawodowych: 1500 zł albo 2500 zł. 900 zł miesięcznie na zakwaterowanie
  Nowość dla żołnierzy zawodowych: świadczenie motywacyjne w wysokości 1500 zł dla żołnierzy ze stażem od 25 do 28 lat i 6 miesięcy oraz 2500 zł dla żołnierzy z wyższym stażem. A także tzw. gwarancja zakwaterowania.
  Dobrowolna służba wojskowa. 4560 zł miesięcznie za cały okres szkolenia. [Poradnik i wzór wniosku o wstąpienie do wojska]
  21 maja rozpoczął się nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej; obejmuje ona 2 etapy: 28-dniowe szkolenie podstawowe i maksymalnie 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne; żołnierze w trakcie szkolenia otrzymają wynagrodzenie jak żołnierze zawodowi, będą mieć też prawo do urlopu.
  Prof. Szuster-Ciesielska: spada odporność populacyjna przeciwko COVID-19, potrzebna kolejna kampania szczepień
  Spada odporność populacyjna przeciwko COVID-19, przed nami kolejna, jeszcze trudniejsza kampania szczepień – powiedziała PAP prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, wirusolog z Lublina. Ostrzegła, że wariant Omikron nie jest żadną naturalną szczepionką i wciąż zagraża nam Delta. Specjalistka jest naukowcem, pracuje w Katedrze Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zwraca uwagę, że u wielu zaszczepionych osób minęło ponad pół roku od podania dawki przypominającej, zwłaszcza wśród osób starszych. A po tym okresie odporność znacząco spada, nawet u ludzi młodszych. Nadal jednak część osób, a wśród nich są nawet lekarze, jest przeciwna szczepieniom przeciwko SARS-CoV-2.
  Prof. Pyrć: szczepienie przeciw ospie wietrznej nie chroni przed ospą małpią
  Szczepienie przeciw ospie wietrznej nie chroni przed ospą małpią – twierdzi prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapewnia natomiast, że jest inna szczepionka, która w znacznym stopniu chroni zarówno przed ospą prawdziwą, jak i małpią. Podkreśla też, że "nie ma powodów do paniki".
  Tunel pod Dworcem Wschodnim w Warszawie. Miasto i PKP PLK podpisały porozumienie
  Miasto sfinansuje projekt tunelu pod Dworcem Wschodnim a PKP PLK włączą ten projekt w dokumentację przebudowy stacji Warszawa Wschodnia. Właśnie podpisano porozumienie w tej sprawie – poinformował w poniedziałek 23 maja 2022 r. stołeczny ratusz.
  Ostatni dzień matur 2022 r.: egzaminy dwujęzyczne
  W poniedziałek, w ostatnim dniu sesji pisemnych egzaminów maturalnych, odbywają się pisemne egzaminy dwujęzyczne z matematyki, historii, geografii, biologii, chemii i z fizyki. Zdawane są w języku obcym. Przystępują do nich absolwenci klas dwujęzycznych.
  Nurek, kucharz, kierowca, operator maszyn. Takich osób szuka wojsko do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej [od 21 maja 2022 r.]
  WYKAZ UPRAWNIEŃ I KWALIFIKACJI SZCZEGÓLNIE PRZYDATNYCH W SIŁACH ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  Wzór wniosku o powołanie do służby wojskowej [PDF]. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa
  Wzór wniosku o powołanie do służby wojskowej [PDF]. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 970
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 970
  Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 maja 2022 r. [Tabela, rozporządzenie w PDF]
  WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI od 1 maja 2022 r. [Tabela, rozporządzenie]
  Mapa drogowa rozwoju geotermii w Polsce do 2040 r.
  Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało „Wieloletni Program Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce”. To mapa drogowa rozwoju geotermii do 2040 roku, z perspektywą do 2050 roku.
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z informatyki [PDF]
  Matura 2022 r.: arkusz egzaminacyjny z informatyki [PDF]
  Rejestr ciąż: w SIM będzie adnotacja o ciąży pacjentki [projekt rozporządzenia]
  W SIM pojawią się nowe dane odnoszące się do: wyrobów medycznych zaimplantowanych u pacjenta, występujących u niego alergii, wyniku grupy krwi oraz ciąży (w tym ostatnim zakresie tzw. rejestr ciąż). Dane mają identyfikować świadczenie zdrowotne, tym samym ich przekazanie do SIM będzie uzależnione od zakresu świadczenia udzielanego przez placówkę medyczną czy lekarza.
  Jak mediować w postępowaniu administracyjnym
  Mediacja jest alternatywną formą rozwiązywania sporów - również w postępowaniu administracyjnym. Jej największe zalety to możliwość znacznego przyspieszenia postępowania oraz wspólnego znalezienia rozwiązania, które zadowoli wszystkie strony. Pozwala uniknąć postępowania odwoławczego lub postępowania sądowoadministracyjnego. Choć daje stronom aktywny wpływ na wynik postępowania, zawsze musi zmierzać do podjęcia ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa.
  Powołanie zastępcy wójta - obowiązek czy wolna wola
  Władza na poziomie samorządu gminnego została podzielona pomiędzy organ kolegialny, jakim jest rada gminy, oraz organ monokratyczny, którym jest wójt. Ustawodawca, dostrzegając ryzyko związane z realizowaniem władzy wykonawczej jednoosobowo, wprowadził do systemu prawnego funkcję zastępcy wójta. Czy powołanie osoby na takie stanowisko jest jednak obowiązkowe oraz jakie konsekwencje mogą wynikać z braku powołania zastępcy?
  Kawa jest zdrowa. Lekarze zalecają 3 do 5 filiżanek dziennie. Jakim chorobom zapobiega kawa?
  Wokół kawy przez lata narosło wiele mitów. Część z nich jest wyniesiona jeszcze z czasów PRL-u, kiedy kawa często towarzyszyła papierosom i podejrzewano, że może nawet wywoływać wrzody żołądka. Jednak wieloletnie badania naukowe wykazały, że kawa ma wręcz prozdrowotne właściwości, a regularne, umiarkowane picie kawy wspiera profilaktykę wielu chorób cywilizacyjnych. Trzy–pięć filiżanek dziennie powoduje, że spada m.in. ryzyko zachorowania na cukrzycę, niektóre nowotwory czy choroby układu sercowo-naczyniowego. Dlatego kawę określa się dziś mianem „wschodzącej gwiazdy profilaktyki” i porównuje do zażywanej profilaktycznie aspiryny.
  86 mln zł od ZUS na żłobkowe
  W piątek 20 maja 2022 r. ZUS przelał na konta placówek w ramach świadczenia żłobkowego ponad 86 mln zł. Liczba dzieci, na które przyznano do tej pory dofinansowanie, wynosi ponad 65 tys. – poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.