REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

Renata Majewska
Niezależny ekspert z zakresu prawa pracy, prawnik, doświadczony szkoleniowiec w dziedzinie prawa pracy, w tym w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń. Autorka licznych artykułów poświęconych praktycznym aspektom stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Autorka licznych artykułów publikowanych w: Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Dzienniku Gazeta Prawna.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa/ Fot. Fotolia
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa/ Fot. Fotolia
fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Nauczycielowi, wykonującemu pracę według standardowego pensum, dy­rektor może wyjątkowo polecić świadczenie dodatkowej pracy dydaktycznej, opiekuńczej lub wychowawczej zgodnej z jego specjalnością, gdy taka po­trzeba wynika z konieczności realizacji programu nauczania. Aktualne zarobki nauczycieli artykule poniżej.

Zobacz: Zarobki nauczycieli w 2021 r.

Liczba godzin ponadwymiarowych nie może przewyższać:

REKLAMA

 • 1/4 obowiązkowego pensum - gdy przydziału dokonuje pracodawca od­górnie,
 • 1/2 pensum - za zgodą nauczyciela - art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela.

Bez aprobaty ciężarnej, osoby wychowującej dziecko do 4 lat oraz nauczyciela odbywającego staż istnieje zakaz powierzania im godzin po­nadwymiarowych.

Prawidłowo wyznaczone, zgodnie z opisanymi w art. 35 ust. 1 Kar­ty Nauczyciela zasadami, godziny ponadwymiarowe są obowiązkiem na­uczyciela. Jeśli w następnym roku szkolnym dyrektor już ich nie zleca, nie oznacza to jednostronnego pogorszenia warunków zatrudnienia nauczycie­la i wypowiedzenie zmieniające jest zbędne (wyrok SN z 12 maja 2004 r., sygn. akt I PK 454/03).

Nie wolno nakazywać godzin ponadwymiarowych nauczycielowi ko­rzystającemu:

 • na własny wniosek z podwyższonego pensum (art. 42 ust. 5a Karty Na­uczyciela),
 • obniżonego pensum, z wyjątkiem dyrektora, wicedyrektora szkoły, na­uczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, czy nauczy­ciela pełniącego obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, które­mu zostało powierzone stanowisko kierownicze - tym można zlecać pracę ponadwymiarową (art. 42a ust. 3 w zw. z art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela).
 • nauczyciel ma obowiązek realizować prawidłowo zlecone godziny ponad­wymiarowe, z wyjątkiem ciężarnej, nauczyciela wychowującego dziecko do 4 lat oraz nauczyciela stażysty (ci muszą wyrazić zgodę na godziny ponadwymiarowe).

Polecamy serwis: Oświata

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Doraźne zastępstwa to przydzielone nauczycielowi godziny zajęć dydak­tycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obo­wiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, których realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego na­uczyciela. Dyrektor może je również wyznaczać nauczycielowi objętemu podwyższonym pensum.

Warunki wypłaty

REKLAMA

Organ prowadzący określa w regulaminie wynagradzania nauczycieli szcze­gółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad­wymiarowe i doraźne zastępstwa, honorując zasadę kalkulacji podstawy wy­miaru według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z ewentualnym uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Do stawki osobistego zaszere­gowania nauczyciela przyjmuje się wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze, wyłącza natomiast dodatek funkcyjny (uchwała Sądu Najwyższego z 18 lis­topada 1988 r., sygn. akt III PZP 39/88).

Wykaz błędów, jakich należy unikać w regulaminie wynagradzania na­uczycieli przy określaniu warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, przedstawia tabela 7.

TABELA 7. Błędy w regulaminie wynagradzania nauczycieli dotyczące wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

błędne postanowienie regulaminu wynagradzania nauczycieli

powód uchylenia

wyrok lub rozstrzygnięcie nadzorcze

1

2

3

Określenie maksymalnej liczby go­dzin ponadwymiarowych realizo-

wanych przez dyrektorów i nauczy­cieli zajmujących stanowiska kie­rownicze niższej od limitów takiej pracy (1/4 lub 1/2 pensum).

Organ prowadzący nie został upo­ważniony do ustanowienia innych

warunków przydziału godzin ponad­wymiarowych, niż wskazano w Kar­cie Nauczyciela, czy konkretyzacji tych warunków. Z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopusz­czalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego

z 19 września 2012 r. (znak NK-N1.4131.829.2012.RB)

Wliczanie do stawki osobistego za­szeregowania, stanowiącego pod­stawę wymiaru wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe/doraź­ne zastępstwa, dodatku funkcyj­nego.

Stawka osobistego zaszeregowania nauczyciela to wyłącznie pobierane przez niego wynagrodzenie zasad­nicze.

Uchwała Sądu Najwyższego z 18 listopada 1988 r. (sygn. akt III PZP 39/88).

Uprawnienie dyrektora szkoły do realizowania godzin ponadwymia­rowych z przekroczeniem limitów takiej pracy (1/4 lub 1/2 pensum).

Stanowi przekroczenie delegacji ustawowej z art. 30 ust. 6 Karty Na­uczyciela oraz normy merytorycznej art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wo­jewody Łódzkiego z 26 wrześ­nia 2000 r. (znak PZ/PT I 0911/7/2000)

Określenie sytuacji nabycia pra­wa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe/doraźne zastęp­stwa.

Norma kompetencyjna, upoważnia wyłącznie do określenia przez organ prowadzący szkołę warunków obli­czania i wypłacania wynagrodzenia za te godziny. To, czy nauczycielowi przysługuje prawo do wynagrodze­nia za godziny ponadnormatywne zrealizowane czy niezrealizowane, wynika wprost z przepisów ustawy i organ ten nie ma w tym zakresie kompetencji.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Ad­ministracyjnego we Wrocławiu z 17 września 2009 r. (sygn. akt IV SA/Wr 257/10)

Wskazanie okoliczności, kiedy wy­nagrodzenie za godziny ponadwy­miarowe i doraźnych zastępstw nie przysługuje.

Brak jest ustawowej delegacji dla or­ganu prowadzącego do ustalania w formie regulaminu zasad przyzna­wania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraź­nych zastępstw.

Rozstrzygnięcie Wojewody Pod­laskiego z 19 grudnia 2012 r. (znak NK-II.4131.220.2012.JŁ)

Zwykle organy prowadzące wzorują się na analogicznych regulacjach dla nauczycieli podlegających pod administrację rządową - na § 6 rozporządze­nia w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli za­trudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej. W przypadku godzin ponadwymiarowych jest delegacja do określenia przez organ prowadzący w regulaminie wynagradzania nauczycieli szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymia­rowe i doraźne zastępstwa (art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela). Organ prowadzący ma tu dowolność, więc może powielać regulacje dotyczące na­uczycieli podlegających pod administrację rządową.

Zobacz również: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe pracowników samorządowych

Sposób obliczania wynagrodzenia

Podstawę wymiaru wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraź­ne zastępstwa stanowi stawka osobistego zaszeregowania nauczyciela plus ewentualnie dodatek za warunki pracy, jeśli godziny ponadwymiarowe lub doraźnego zastępstwa nauczyciel zrealizował w warunkach trudnych lub uciążliwych. Przepisy Karty Nauczyciela nie precyzują pojęcia „stawka osobistego zaszeregowania nauczyciela". Zgodnie z cytowaną uchwałą Sądu Najwyższego z 18 listopada 1988 r. (wydaną w innym stanie praw­nym), nie obejmuje ona dodatku funkcyjnego. Z orzecznictwa Sądu Naj­wyższego wynika, że stawka osobistego zaszeregowania to wyłącznie wy­nagrodzenie zasadnicze pracownika określone w stałej stawce miesięcznej bądź według stawek godzinowych (uchwała z 3 kwietnia 2007 r., sygn. akt II PZP 4/07 oraz wyrok z 22 czerwca 2011 r., sygn. akt II PK 3/11). Nie wli­cza się do niej premii czy dodatków, w tym dodatku funkcyjnego. Należy uznać, że stawka osobistego zaszeregowania to wynagrodzenie zasadni­cze przyznane nauczycielowi w umowie o pracę lub akcie mianowania (w tym wyższe od minimalnego wynikającego z rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli).

Sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla standardowego pensum

Rachunki przebiegają trzyetapowo.

PRZYKŁAD

Zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2015/2016, nauczycielo­wi matematyki, zatrudnionemu w wymiarze 18/18, zostały przydzielone 2 go­dziny ponadwymiarowe tygodniowo. Jego wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2707 zł brutto miesięcznie. Nie dostaje dodatku za warunki pracy. We wrześ­niu 2015 r. przepracował on 8 godzin ponadwymiarowych. Jak należy wyli­czyć dla tego nauczyciela wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe? ETAP 1. Ustalenie podstawy wymiaru

Podstawę stanowi miesięczne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela w wy­sokości 2707 zł.

ETAP 2. Ustalenie stawki za godzinę

W tym celu podstawę wymiaru należy podzielić przez miesięczną liczbę go­dzin wynikającą z pensum (będącą wynikiem pomnożenia obowiązującego nauczyciela pensum przez wskaźnik 4,16), zaokrągloną do pełnych godzin tak, że wartość poniżej 0,5 godziny odrzuca się, a równą albo wyższą od 0,5 godziny przyjmuje się za pełną godzinę:

 • 18 (pensum) x 4,16 = 74,88, po zaokrągleniu 75 - miesięczna liczba godzin,
 • 2707 zł : 75 godzin = 36,09 zł - stawka za godzinę. ETAP 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

Stawkę godzinową nauczyciela należy pomnożyć przez liczbę godzin ponad­wymiarowych w miesiącu: 36,09 zł x 8 godzin = 288,72 zł. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wylicza się w ten sam sposób.

Nauczycielowi z przydzielonymi godzinami ponadwymiarowymi, który po­biera dodatek za warunki pracy, uwzględnia się ten dodatek w podstawie wymiaru wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa realizowane w warunkach trudnych lub uciążliwych.

 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe: 30,89 zł x 7 godzin = = 216,23 zł.

Obliczenie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane w trudnych warunkach:

 • podstawa wymiaru: 2331 zł,
 • stawka godzinowa: 2331 zł : 83 godziny = 28,08 zł,
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane w trudnych warunkach: 28,08 zł x 5 godzin = 140,40 zł.

Łącznie wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe tej nauczycielki w maju 2015 r. wynosi 356,63 zł.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciela samorządowego, który - zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli - otrzymuje wy­nagrodzenie zasadnicze wyższe od minimalnych stawek z rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ustala się od podstawy wymiaru równej faktycznie otrzymywanemu wyna­grodzeniu.

PRZYKŁAD [Stawka zasadnicza wyższa od minimalnej]

Nauczyciel kontraktowy, zatrudniony w warszawskiej szkole według pensum 22/22, ma przydzieloną w roku szkolnym 2015/2016 jedną godzinę ponad­wymiarową w tygodniu. We wrześniu 2015 r. zrealizował 4 godziny po­nadwymiarowe. Uzyskuje wynagrodzenie zasadnicze 2107 zł brutto (zgod­nie z regulaminem wynagradzania nauczycieli warszawskich, nauczyciele kontraktowi pobierają minimalne stawki zasadnicze zwiększone o 65 zł; 2042 zł + 65 zł). Nie pobiera dodatku za warunki pracy. Kalkulacja wyna­grodzenia za godziny ponadwymiarowe przedstawia się następująco:

 • podstawa wymiaru: 2107 zł,
 • stawka godzinowa: 2107 zł : (22 godziny x 4,16) = 2107 zł : 92 godziny = = 22,90 zł,
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe: 22,90 zł x 4 godziny = = 91,60 zł.

Wynagrodzenie za godziny doraźnego zastępstwa nauczyciela, zatrudnione­go według podwyższonego pensum, ustala się na podstawie wynagrodzenia zasadniczego przypisanego do podwyższonego pensum i według podwyż­szonego pensum.

PRZYKŁAD [Podwyższone pensum]

Nauczyciel, zatrudniony w roku szkolnym 2015/2016 według podwyższo­nego pensum (z 18 do 22 godzin tygodniowo), otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 3246,93 zł brutto. We wrześniu 2015 r. przepracował 3 godziny doraźnych zastępstw. Wynagrodzenie za doraźne zastępstwa szacujemy na­stępująco:

 • podstawa wymiaru: 3246,93 zł,
 • stawka godzinowa: 3246,93 zł : (22 godziny x 4,16) = 3246,93 zł : 92 go­dziny = 35,29 zł,
 • wynagrodzenie za doraźne zastępstwa: 35,29 zł x 3 godziny = 105,87 zł.

Czytaj więcej w poradniku: Jak obliczać wynagrodzenie nauczycieli samorządowych

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wybory samorządowe. 4 marca 2024 r. ostatnim dniem na zgłaszanie list kandydatów na radnych

  W tegorocznych wyborach samorządowych komitety wyborcze mogą zgłaszać listy kandydatów na radnych tylko do godz. 16 w poniedziałek.

  Helikopter z odbiornikiem pasywnym szukają surowców krytycznych na Suwalszczyźnie. Co to są surowce krytyczne?

  Od 1 marca 2024 r. na terenie kilku gmin na Suwalszczyźnie rozpoczęły się poszukiwania złóż surowców krytycznych ze skał magmowych. Badania z wykorzystaniem helikoptera potrwają około dwóch tygodni – poinformował PAP Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

  Są już wypłaty podwyżek 30-33% dla nauczycieli - informuje Lublin, Kalisz, Rzeszów, Biała Podlaska, Brwinów, Hrubieszów. Samorządy nie czekały do końca kwietnia

  Rozpoczęła się długo wyczekiwana wypłata podwyżek dla nauczycieli. 1 marca wyższe wynagrodzenie otrzymali nauczyciele z Lublina i Koszalina. Również mniejsze gminy uruchamiają wyższe przelewy.

  Stopnie alarmowe na terenie całego kraju. Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia

  Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe - 2. stopnia BRAVO i 2. stopnia BRAVO-CRP na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  REKLAMA

  Pobyt w szpitalu - jak się przygotować?

  Pobyt w szpitalu często wiąże się ze stresem. Czasem zmniejszyć go może odpowiednie przygotowanie i wiedza o tym, co jest potrzebne do przyjęcia do szpitala. Podpowiadamy w artykule. 

  Od 1 marca 2024 r. zmiana wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

  Jaka jest aktualna wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny? Kiedy pobierana jest taka opłata?

  Infolinia dla żołnierzy i ich rodzin uruchomiona - wsparcie psychologiczne

  29 lutego 2024 roku została uruchomiona bezpłatna i ogólnodostępna infolinia dla żołnierzy WP, pracowników resortu obrony narodowej oraz ich rodzin.

  29 lutego - Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Ile ich jest na świecie?

  Dzień Chorób Rzadkich przypada na ostatni dzień lutego, data jest nieprzypadkowa. Na całym świecie 300 mln ludzi żyje z rzadkimi chorobami. 

  REKLAMA

  Jak pozbyć się mikroplastiku z wody? Prosty sposób

  Mikroplastik jest wszechobecny, niestety trafia także do pożywienia i wody. Chociaż na ten moment nie wiadomo dokładnie, jak wpływa na ludzki organizm, to wpływ ten z pewnością nie jest pozytywny. Naukowcy znaleźli sposób na pozbycie się mikroplastiku go z wody. 

  "Szczyt rolniczy" w Warszawie. Dziś premier spotkał się z protestującymi rolnikami

  Dziś w Warszawie miał miejsce "szczyt rolniczy". Premier Donald Tusk spotkał się z przedstawicielami protestujących rolników. Tematem rozmów jest m.in. kwestia napływu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Rolnicy sprzeciwiają się również unijnej polityce Zielonego Ładu.

  REKLAMA