Kategorie

Gmina przekaże nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt"

Gmina przekaże nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt"
Gmina przekaże nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt"
Lokal za grunt od 1 kwietnia 2021. - weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. Na tej podstawie cena lokali lub budynków przekazywanych gminie na własność przez inwestora, w związku z nabyciem przez tego inwestora własności nieruchomości zbywanej z zasobu gminnego, może podlegać rozliczeniu w cenie tej nieruchomości.

Lokal za grunt od 1 kwietnia 2021 r.

O zbyciu nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości z rozliczeniem „lokal za grunt” rozstrzygnie rada gminy. Niezbędny będzie jednak przetarg. Ustawodawca wprowadził nowy instrument wsparcia w postaci grantu na infrastrukturę. Rząd planuje rozszerzyć także dopłaty do czynszu „Mieszkanie na Start” na najemców mieszkań wniesionych przez gminy do spółek gminnych i państwowych.

1 kwietnia 2021 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (dalej: ustawa o rozliczaniu ceny lokali). Na tej podstawie cena lokali lub budynków przekazywanych gminie na własność przez inwestora, w związku z nabyciem przez tego inwestora własności nieruchomości zbywanej z zasobu gminnego, może podlegać rozliczeniu w cenie tej nieruchomości.

Reklama

Ustawa dotyczy zatem inwestycji - rozumianych jako przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane z wykorzystaniem nieruchomości zbywanej z gminnego zasobu nieruchomości, z rozliczaniem w cenie tej nieruchomości ceny lokali lub budynków przekazywanych przez inwestora na własność gminie.

W zakresie nieuregulowanym omawianą ustawą stosuje się przepisy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Uchwała rady gminy o zbyciu nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" 

O zbyciu nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" rozstrzyga rada gminy. Do projektu uchwały dołącza się operat szacunkowy określający wartość tej nieruchomości, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia projektu uchwały radzie gminy.

Tabela 1. Elementy uchwały o zbyciu nieruchomości.

Element uchwały o zbyciu nieruchomości

Szczegóły

Minimalna i maksymalna liczba i powierzchnia użytkowa lokali lub budynków

Rada gminy może określić np. minimalną i maksymalną powierzchnię pojedynczego lokalu/budynku jako takiego lub w podziale na poszczególne lokale/budynki.

Przeznaczenie lokali lub budynków

Możliwe jest wskazanie proporcji zasobu mieszkaniowego do niemieszkaniowego oraz wskazanie planowanego celu wykorzystania nieruchomości, takiego jak otwarcie żłobka, szkoły podstawowej, ośrodka zdrowia.

Minimalny standard lokali lub budynków

Rada gminy może decydować np. o konieczności zapewnienia przez inwestora:

 1. standardu "pod klucz" lub jedynie standardu deweloperskiego;
 2. standardów związanych z pomocą osobom niepełnosprawnym (np. w zakresie wind, podjazdów);
 3. pomieszczeń na działanie świetlicy, przechowalni, schowków, miejsc postojowych;
 4. wskazanych parametrów co do energochłonności budynków i mieszkań.

Wymogi dotyczące lokalizacji lokali lub budynków

Dla lokali lub budynków przeznaczonych do przekazania przez inwestora na własność gminie, pochodzących z przedsięwzięcia innego niż inwestycja, uchwała może wskazywać dodatkowe wymogi dotyczące ich lokalizacji - w szczególności dotyczące odległości od budynków użyteczności publicznej, w tym budynków wykorzystywanych na potrzeby oświaty, wychowania lub opieki zdrowotnej, oraz dostępu do środków transportu publicznego.

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu lub budynku

Będzie ona stosowana niezależnie od rzeczywistej wartości lokali/budynków podlegających przekazaniu gminie.

W rozliczeniu rada gminy może też pozyskać lokale lub budynki położone w innej lokalizacji niż zbywana nieruchomość. Są tu zatem trzy warianty. Lokale i budynki mogą pochodzić:

1) wyłącznie z inwestycji;

2) z inwestycji lub przedsięwzięcia innego niż inwestycja;

3) wyłącznie z przedsięwzięcia innego niż inwestycja.

Zbycie nieruchomości z rozliczeniem lokal za grunt

Zbycie nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" następuje przez jej sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. Obowiązują tu następujące zasady:

 • przetarg może dotyczyć wyłącznie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości, w stosunku do której rada gminy wyraziła zgodę na zbycie z rozliczeniem "lokal za grunt" (ogłoszenie przetargu może nastąpić dopiero po uzyskaniu takiej zgody);
 • przetarg może dotyczyć wyłącznie nieruchomości położonej na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) - w przypadku braku MPZP przedmiotem przetargu może być wyłącznie nieruchomość, w odniesieniu do której wydano na rzecz gminy decyzję o warunkach zabudowy;
 • przetarg nie może zostać ogłoszony przed upływem okresu przysługującego organowi nadzorczemu na ewentualne orzeczenie o nieważności uchwały określającej zasady zbycia nieruchomości gminnej z rozliczeniem "lokal za grunt".
Reklama

W uzasadnieniu projektu ustawy jej autorzy podkreślili, że trzeba też uwzględnić art. 34 i art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: "Oznacza to m.in. możliwość ogłoszenia przetargu dopiero po przeprowadzeniu procedury związanej z publikacją wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i realizacji wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu. Takie przesądzenie jest dyktowane potrzebą respektowania podstawowych zasad związanych z gospodarowaniem zasobem gminnym oraz praw przysługujących osobom trzecim".

Ogłoszenie o przetargu powinno umożliwić inwestorowi analizę oferty pod kątem oczekiwań gminy odnośnie do lokali lub budynków oferowanych przez inwestora do przekazania gminie z zaliczeniem ich ceny na poczet części ceny nabywanej nieruchomości. Dlatego w ogłoszeniu trzeba wskazać np.:

a) minimalną i maksymalną liczbę i powierzchnię użytkową oraz minimalny standard lokali lub budynków,

b) ich przeznaczenie,

c) wymogi dotyczące lokalizacji,

d) cenę 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu lub budynku,

e) termin przekazania lokali lub budynków na własność gminie w ramach rozliczenia "lokal za grunt", liczony od dnia przeniesienia na inwestora własności zbywanej nieruchomości.

Cena za 1 m2 lokalu lub budynku

Cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu lub budynku przeznaczonego do przekazania przez inwestora na własność gminie w ramach rozliczenia "lokal za grunt" nie może przekroczyć limitu ustawowego. Ustawodawca wykorzystał tu średni wskaźnik przeliczeniowy stosowany w programie dopłat do czynszu "Mieszkanie na Start". Dostępny jest on w BIP prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Istnieje możliwość podwyższenia przez radę gminy ceny 1 m2 powierzchni użytkowej (np. o 20% wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego) w przypadku wskazania przez radę gminy minimalnego standardu tego lokalu lub budynku w zakresie wyposażenia i wykończenia na poziomie umożliwiającym zasiedlenie albo rozpoczęcie używania. Nowe przepisy przewidują też możliwość podwyżki o 10% wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego - tak będzie np. w przypadku pochodzącego z inwestycji lokalu w budynku wpisanym do rejestru zabytków (lub znajdującego się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków) albo w przypadku lokalu w budynku znajdującym się na obszarze rewitalizacji.

W przypadku gdy podwyższenie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu lub budynku przeznaczonego do przekazania przez inwestora na własność gminie w ramach rozliczenia "lokal za grunt" jest możliwe na więcej niż jednej podstawie prawnej - wynikające z tych podstaw prawnych limity podwyższenia ceny się sumuje.

W zależności od przypadku podwyższenia limitu łączna cena lokali lub budynków przeznaczonych do przekazania przez inwestora na własność gminie w ramach rozliczenia "lokal za grunt" nie może przekraczać wartości nieruchomości lub 90% tej wartości.

Rozliczenia gminy z inwestorem

Przekazane gminie na własność nieruchomości muszą być zasadniczo wolne od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.

Tabela 2. Cechy lokali przekazanych przez inwestora gminie

Lokale lub budynki pochodzące z inwestycji

Lokale lub budynki pochodzące z przedsięwzięcia innego niż inwestycja

 • lokale lub budynki wolne od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, lub
 • lokale objęte zgodą banku lub innego wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na bezobciążeniowe wyodrębnienie i przeniesienie własności lokalu na gminę, lub
 • budynki objęte zgodą banku lub innego wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na bezobciążeniowe przeniesienie własności nieruchomości wraz z budynkiem lub budynkami.
 • lokale lub budynki są wolne od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich,
 • lokale mogą być obciążone roszczeniem o opłatę przekształceniową, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

W przypadku nieprzekazania na własność gminie lokali lub budynków zgodnie z wymogami wynikającymi ze zobowiązań powstałych na podstawie nowej ustawy, inwestor jest obowiązany do zapłaty gminie sumy pieniężnej stanowiącej 150% ceny lokali lub budynków, które zobowiązał się przekazać na własność gminie w ramach rozliczenia "lokal za grunt".

Gmina zakłada spółkę

Gmina może dokonać wniesienia lokali lub budynków przekazanych jej na własność przez inwestora w ramach rozliczenia "lokal za grunt" jako wkładu niepieniężnego do spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, w której:

1) gmina lub gminy dysponują ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu;

2) Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne dysponują ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu.

Grant na infrastrukturę

Przepis art. 15 nowej ustawy wprowadził zmiany w ustawie z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz.U. z 2020 r. poz. 508). Ma to umożliwić samorządom lokalnym ubieganie się o bezzwrotny grant na pokrycie części kosztów przedsięwzięć infrastrukturalnych towarzyszących budownictwu mieszkaniowemu.

Tomasz Król

prawnik, ekspert z zakresu prawa administracyjnego i podatkowego, prawnik kancelarii prawnej, wykładowca

Podstawa prawna

ustawa z 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 223)

Poszerzaj swoją wiedzę z naszym programem >>
INFORLEX Plan kont – program dla księgowych jednostek budżetowych
INFORLEX Plan kont – program dla księgowych jednostek budżetowych
Tylko teraz
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  24 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy? Jest to niezwykle istotna kwestia pod kątem roku szkolnego i bezproblemowego powrotu dzieci do szkół.

  Compliance - od czego zacząć wdrożenie systemu?

  Compliance - od czego należy zacząć wdrożenie systemu w organizacji? Coraz więcej podmiotów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego rozumie, że posiadanie systemów Compliance jest niezbędne, by podmiot mógł bezpiecznie funkcjonować lub się rozwijać.

  Czternastka dla nauczycieli do likwidacji?

  Czternastka dla nauczycieli - czy zostanie zlikwidowana? Nie tylko samorządowcy, lecz także eksperci są zdania, że przy wprowadzeniu nowego sytemu płac nauczycieli należy zlikwidować jednorazowy dodatek uzupełniający.

  Wjazd do Słowacji - czy obowiązuje kwarantanna?

  Wjazd do Słowacji - czy obowiązuje kwarantanna? 9 lipca 2021 roku weszły w życie obostrzenia ws. COVID-19 dotyczące wjazdu na Słowację. Zakwestionował je Słowacki Sąd Konstytucyjny.

  Francja - niezaszczepieni nie będą mogli wejść do restauracji i centrów handlowych

  Francja - niezaszczepieni nie będą mogli wejść do restauracji i centrów handlowych. Od kiedy wejdą w życie nowe obostrzenia w związku z koronawirusem? Czy będą przymusowe szczepienia?

  Aspekty społeczne w nowym prawie zamówień publicznych

  Społeczne zamówienia publiczne to podejście, w którym zamawiający w oparciu o dostępne instrumenty prawne osiągają dodatkowe - w stosunku do głównego celu jakim jest realizacja zamówienia - korzyści społeczne.

  Loteria szczepionkowa - pierwsze losowanie

  Loteria szczepionkowa - pierwsze losowanie odbywa się 14 lipca 2021 roku. Można w nim wygrać 5 razy po 50 tys. złotych i 60 hulajnóg elektrycznych. Jak sprawdzić wygrane?