Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowa procedura realizacji inwestycji przeciwpowodziowych

Wioletta Kępka
Skutki decyzji realizacyjnych wydanych dla inwestycji przeciwpowodziowych na podstawie specustawy są w praktyce nieodwracalne, co ułatwi i przyspieszy realizację takich projektów. Jednak to nie jedyne zalety nowych przepisów.

Ustawa z 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (dalej: specustawa powodziowa), przygotowana i uchwalona w trybie pilnym, jako reakcja na skutki tegorocznej powodzi, jest wzorowana na przepisach ułatwiających realizację innych, kluczowych dla rozwoju kraju przedsięwzięć, m.in. drogowych, na EURO 2012, lotniskowych gazowych. Jej głównym adresatem są inwestorzy (a więc m.in. samorządy i dyrektorzy regionalnego zarządu gospodarki wodnej) oraz wojewodowie. Choć nowe przepisy funkcjonują dopiero od kilku miesięcy, można już wskazać problemy, jakie się z nimi wiążą.

Katalog inwestycji przeciwpowodziowych

Specustawa powodziowa zawiera m.in. zamknięty katalog inwestycji, które mogą być realizowane na jej podstawie. Należą do nich:

● kanały ulgi,

● poldery przeciwpowodziowe,

● stopnie wodne i zbiorniki retencyjne posiadające retencję powodziową,

● suche zbiorniki przeciwpowodziowe,

● wały przeciwpowodziowe,

● wrota przeciwsztormowe oraz wrota przeciwpowodziowe,

● kierownice w ujściach rzek do morza oraz budowle ochrony przed powodzią morską wraz z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie.

Problem interpretacyjny może stanowić natomiast modernizacja, nadbudowa czy przebudowa obiektów przeciwpowodziowych, ponieważ specustawa powodziowa nie wymienia tego typu projektów – informuje Bartłomiej Jankowski, partner w kancelarii WBK Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Nowa decyzja realizacyjna

Do 25 sierpnia 2010 r., czyli do dnia wejścia w życie specustawy powodziowej, inwestycje przeciwpowodziowe były realizowane na zasadach ogólnych. Proces ten był kilkuetapowy, czyli należało:

1) uzyskać decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego (inwestycje przeciwpowodziowe zaliczają się do tego typu przedsięwzięć),

2) przeprowadzić negocjacje z właścicielami gruntów w celu ich zakupu, dzierżawy itd.,

3) przeprowadzić procedurę wywłaszczeniową na zasadach ogólnych wobec tych nieruchomości, których właściciele nie zgodzili się na zaproponowane przez inwestora warunki (przedsięwzięcia przeciwpowodziowe jako inwestycje celu publicznego mogą być realizowane z wykorzystaniem procedury wywłaszczenia),

4) uzyskać decyzje o pozwoleniu na budowę.

Nowe przepisy ułatwiają i przyspieszają ten proces, ale jedynie w ograniczonym zakresie. Specustawa wprowadza m.in. decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (dalej: decyzja realizacyjna), która zastępuje decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja realizacyjna jest wydawana przez wojewodę na wniosek inwestora (a więc m.in. samorządu).

Wojewoda ma obowiązek wydania decyzji realizacyjnej, ponieważ warunkiem jej uzyskania jest jedynie złożenie przez inwestora poprawnego wniosku – twierdzi Piotr Woźniak, partner w kancelarii WBK Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Do wniosku inwestor powinien dołączyć opinie określonych organów, w zależności od rodzaju inwestycji, instytucji (art. 6 ust. 1 pkt 7 specustawy powodziowej). Opinie te wydają:

● minister zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na obszarach uzdrowisk lub ochrony uzdrowiskowej,

● dyrektor właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, portów i przystani morskich,

● organ nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych,

● dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa i będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

● wojewódzki konserwator zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury,

● zarządca infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowych,

● zarządca infrastruktury drogowej – w odniesieniu do dróg,

● zarząd województwa i powiatu oraz wójt (burmistrz lub prezydent miasta), o ile nie reprezentują inwestora,

● dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, o ile nie jest inwestorem,

● komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – w odniesieniu do inwestycji podlegającej przepisom o ochronie przeciwpożarowej,

● minister Skarbu Państwa – w odniesieniu do nieruchomości w portach i przystaniach morskich,

● dyrektor parku narodowego – w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parków i ich otulin.

Opinie te zastępują wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, zwolnienia, opinie i stanowiska, wymagane przy inwestycjach realizowanych na zasadach ogólnych.

Negatywna opinia wystawiona przez instytucję na wniosek inwestora nie może być podstawą negatywnej decyzji wojewody. Na pewno też negatywna opinia nie może być podstawą zaskarżenia wniosku inwestora do II instancji, czyli do Ministra Infrastruktury – mówi Piotr Woźniak.

Wojewoda ma 90 dni na wydanie decyzji realizacyjnej. Jednak w przypadku inwestycji ważnych dla interesu społecznego lub gospodarczego, wojewoda – na wniosek inwestora – nadaje decyzji realizacyjnej klauzulę natychmiastowej wykonalności.

Czytaj także: Szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi - ustawa>>

Postępowanie o wydanie decyzji

W stosunku do zasad ogólnych specustawa wprowadza m.in. uproszczenie postępowania o wydanie decyzji realizacyjnej. Przede wszystkim wojewoda wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania tylko na adres wnioskodawcy, a także właścicieli nieruchomości oraz użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, ale na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Takie zawiadomienie nie wymaga uzyskania potwierdzenia odbioru.

Pozostałych uczestników postępowania zawiadamia się poprzez obwieszczenie w urzędzie wojewódzkim.

Wskazanie adresu z katastru, czyli z ewidencji gruntów i budynków, jako właściwego do wysłania zawiadomienia o wszczęciu postępowania bez konieczności uzyskania potwierdzenia odbioru bardzo uprości i przyspieszy procedurę. Oczywiście, może to wzbudzać kontrowersje, np. dotyczące prawa własności zagwarantowanego w Konstytucji RP, ale jest zgodne z prawem – przekonuje Piotr Woźniak. – Według prawa właściciele nieruchomości mają bowiem obowiązek aktualizowania danych w ewidencji gruntów i budynków.

Ważnym uproszczeniem jest także ograniczenie w możliwościach rozporządzania nieruchomością po wszczęciu postępowania. Dotyczy to, co prawda, tylko nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa albo samorządów. Prywatni właściciele mają jednak w takiej sytuacji obowiązek poinformowania wojewody o sprzedaży nieruchomości.

Trwałość decyzji realizacyjnej

Wydana przez wojewodę decyzja realizacyjna może być zaskarżona do Ministra Infrastruktury, a w następnej kolejności – do sądu administracyjnego. Jednak żadna z tych instancji, w przypadku gdy decyzja realizacyjna jest w części wadliwa, nie może uchylić decyzji w całości lub stwierdzić jej nieważności.

Unieważnić decyzji nie można także wtedy, gdy wniosek w tej sprawie wpłynął po 14 dniach od daty rozpoczęcia inwestycji. A uwzględnienie przez sąd administracyjny skargi na decyzję o natychmiastowym rygorze wykonalności nie może wstrzymać realizacji inwestycji, jeżeli od początku budowy minęło więcej niż 14 dni.

Decyzję realizacyjną można uchylić lub stwierdzić jej nieważność tylko w przypadku, gdy cała jest wadliwa. A taka sytuacja zdarza się raczej rzadko.

Po 14 dniach od rozpoczęcia realizacji inwestycji przeciwpowodziowej decyzja realizacyjna jest w praktyce niepodważalna. Oczywiście, nie ogranicza to odpowiedzialności odszkodowawczej – uważa Piotr Woźniak.

Znaczenie decyzji realizacyjnej

Ułatwienia wprowadzone specustawą powodziową nie ograniczają się do skrócenia procedury uzyskiwania decyzji realizacyjnej. Dotyczą także skutków, jakie ta decyzja wywiera, a m.in.:

1) określa linie rozgraniczające terenu,

2) określa warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, zabytków i dóbr kultury oraz obronności,

3) określa wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich,

4) zatwierdza podział nieruchomości,

5) przenosi własność nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji realizacyjnej na Skarb Państwa lub samorząd,

6) trwale ogranicza sposób korzystania z tych nieruchomości, które są niezbędne do realizacji inwestycji, ale które nie muszą przejść na własność państwa lub samorządów,

7) zatwierdza projekt budowlany.

Uzyskanie decyzji realizacyjnej jest równoznaczne z posiadaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, a także pozwolenia na budowę – mówi Piotr Woźniak.

Skutkiem decyzji realizacyjnej jest też wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych, obciążających nieruchomości objęte wnioskiem oraz najmu, dzierżawy lub użyczenia, które wygasają w ciągu 30 dni.

Wygaśnięcie najmu, dzierżawy lub użyczenia według specustawy powodziowej dotyczy tylko nieruchomości państwowych lub samorządowych – twierdzi Piotr Woźniak.

Decyzja realizacyjna jest także podstawą do wydania decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustawionego na nieruchomościach samorządowych lub Skarbu Państwa.

Wywłaszczenia na podstawie specustawy

Obok uproszczenia procedury uzyskiwania decyzji realizacyjnej specustawa powodziowa wprowadziła także ułatwienia w wywłaszczeniach gruntów niezbędnych dla takich przedsięwzięć.

Według zasad ogólnych do czasu ustalenia wartości odszkodowania dla właściciela za wywłaszczenie nie może być wydana decyzja o wywłaszczeniu. W specustawie powodziowej jest inaczej. W chwili gdy decyzja realizacyjna stanie się ostateczna, na rzecz samorządu lub Skarbu Państwa przechodzi prawo własności nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji objętych wnioskiem. Wydanie decyzji powoduje również konieczność opuszczenia lokalu mieszkalnego w ciągu 90 dni.

Wysokość odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość niezbędną do realizacji inwestycji przeciwpowodziowych ustalana jest w odrębnym postępowaniu, niezależnie od wydania decyzji realizacyjnej.

Wysokość odszkodowania powinna być ustalona pomiędzy właścicielem a wojewodą. Inwestor nie jest zaangażowany w te negocjacje. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym decyzja realizacyjna stała się ostateczna, nie uda się ustalić wysokości odszkodowania, decyzję w tej sprawie wydaje wojewoda.

Inwestorzy, którzy będą korzystać z ułatwień powinni jednak pamiętać, że mogą one nieść ze sobą także niekorzystne skutki.

Doświadczenie wskazuje, że prowadzenie negocjacji w sprawie odszkodowań za wywłaszczenie, jakkolwiek wydłuży okres przygotowań do budowy, to jednak ze względów społecznych jest bardzo korzystne – przekonuje Ryszard Kuna, kierownik Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Czytaj także: Wały przeciwpowodziowe i zbiorniki retencyjne w podatku od nieruchomości>>

MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, wspólnie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, przystąpił w listopadzie 2010 r. do realizacji projektu, którego celem jest wykonanie wstępnej oceny zagrożenia powodziowego, map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego. Mają one być przygotowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poprzez swoje Centra Modelowania Powodziowego IMiGW w Gdyni, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie na podstawie ankiet rozesłanych na początku listopada br. do miast i gmin. Instytut zwrócił się do samorządów z prośbą o opisanie i schematyczne wskazanie na przesłanej wraz z ankietą mapie zasięgu zalewu powodzi, do których doszło w przeszłości.

Podstawa prawna

•  Ustawa z 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. nr 143, poz. 963)

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Deklaracja przystąpienia do matury 2023 r.
  Deklaracja przystąpienia do matury 2023 r. - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego.
  Czy piec kaflowy i koza na węgiel dają prawo do dodatku węglowego?
  Czy piec kaflowy i koza na węgiel dają prawo do dodatku węglowego?
  Kontrola prawa do dopłaty do pelletu i węgla [urzędnicy w gminach, straż miejska i kominiarze]
  W Rzeszowie do połowy zeszłego tygodnia korekty deklaracji zgłosiło 30 osób, a w Częstochowie w okresie od 20 lipca do 2 sierpnia było ich 26 (co stanowiło niemal jedną piątą wszystkich złożonych deklaracji w tym czasie). Ale już np. w Katowicach w zeszłym tygodniu urzędnicy szacowali, że zmiany wcześniejszych deklaracji mogło dokonać ponad 200 właścicieli i zarządców nieruchomości.
  Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. [jednolite rozporządzenie]
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2017 r. z późn. zm.)
  Czy dodatek węglowy jest opodatkowany?
  Pytanie: Czy po otrzymaniu dodatku węglowego, mam zapłacić podatek dochodowy PIT od 3000 zł?
  Czy jest dopuszczalna egzekucja obowiązku szkolnego w wakacje
  Do organu prowadzącego szkołę podstawową wpłynął wniosek dyrektora tej szkoły o wszczęcie egzekucji administracyjnej wobec rodziców uchylających się od obowiązku zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. Wniosek wpłynął 14 czerwca 2022 r. Rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka i (lub) samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia. Czy zasadne jest by wójt gminy jako organ egzekucyjny wszczynał procedurę w sprawie egzekucji obowiązku szkolnego po zakończeniu roku szkolnego?
  Czy urzędnik na stanowisku kierowniczym może też być kierownikiem jednostki organizacyjnej w gminie?
  Czy pracownik na stanowisku urzędniczym kierowniczym w urzędzie gminy może jednocześnie pełnić obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej w gminie, na zasadzie wydania zarządzenia wójta w sprawie powierzenia obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej X z zaznaczeniem, że pełnienie tych obowiązków wygasa z dniem zatrudnienia kierownika tej jednostki?
  Jak wyjaśnić rażąco niską cenę zamówienia publicznego
  Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego. Złożono trzy oferty. Wartość jednej z ofert jest o 90% niższa od pozostałych dwóch ofert oraz o 90% od oszacowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma obawy co do możliwości prawidłowej realizacji zamówienia. Czy zamawiający może w tym przypadku zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie ceny rażąco niskiej?
  Ustawa z 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym [pełna treść]
  Poniżej treść ustawa z 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym:
  Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy 3000 zł? Do kiedy? Gdzie jest wzór? Czy trzeba wykazywać dochody? [Kompendium]
  Wniosek o wypłatę dodatku węglowego 3000 zł składa się do dnia 30 listopada 2022 r. Można go złożyć przez ePUAP, a wzór opracuje minister do spraw energii.
  Wniosek o dofinansowanie do pelletu, LPG, oleju, drewna. Co z dopłatami do gazu?
  Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zaprezentowała projekt ustawy dotyczącej wsparcia dla niektórych źródeł ciepła i ciepłowni. Według niego używający pelletu otrzymają 3 tys. zł, drewna kawałkowego – 1 tys. zł, oleju opałowego – 2 tys. zł, a gazu LPG – 500 zł.
  Jakie są przedmioty w liceum ogólnokształcącym (LO)?
  Jakie są przedmioty w liceum ogólnokształcącym? Jaki akt prawny wprowadza te przedmioty do programu nauczania w liceum?
  Gdzie znaleźć listę szkół prowadzących rekrutację uzupełniającą do liceum, technikum, zawodówki?
  Jak znaleźć liceum, technikum, szkołę zawodową prowadzącą rekrutację uzupełniającą?
  MEiN: rekrutacja uzupełniająca i odwołanie od wyniku rekrutacji do liceum, technikum, zawodówki
  Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe młodzież przyjmuje się do publicznych szkół ponadpodstawowych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. Wskazane w ustawie kryteria są możliwe do spełnienia przez każdego ucznia publicznej szkoły podstawowej.
  Minister rolnictwa: 4-5 zł za 1 kg cukru. 10 zł za chleb to sianie paniki. Chyba, że wzrośnie cena gazu
  Mąki nam nie zabraknie, jesteśmy bezpieczni żywnościowo - zapewnił w piątek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Mamy odpowiednie ilości zapasów cukru - dodał.
  Wczasy pod gruszą a wakacyjny wyjazd dziecka pracownika
  Wakacje, podobnie jak święta, to czas, w którym zainteresowanie pracowników możliwością uzyskania świadczeń z ZFŚS jest wzmożone. Wiąże się to z ponoszeniem w tym okresie większych wydatków związanych z organizacją wypoczynku rodzinnego oraz dla dzieci i młodzieży. Jakie środki mogą uzyskać pracownicy na te cele? Czy możliwe jest uzyskanie świadczenia zarówno na organizację wypoczynku własnego, jak i dziecka?
  Konferencja: Atom dla samorządu. Energetyka jądrowa szansą dla transformacji energetycznej Śląska i Zagłębia [13 września 2022 r.]
  Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza do udziału w konferencji:
  Wykaz zajęć pedagogów, psychologów, terapeutów i doradców zawodowych [rozporządzenie z 22 lipca 2022 r.]
  Znany jest wykaz zajęć prowadzonych przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Wynika z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych – Dz.U z 2022 r. Poz. 1610.
  Egzamin ósmoklasisty: Lista lektur w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024
  Minister edukacji Przemysław Czarnek określił listę lektur wymaganych na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.
  Walka z rakiem: naukowcy opracowali mapę układu odpornościowego
  Opublikowano właśnie pierwszą mapę powiązań i komunikacji między wszystkimi komórkami układu immunologicznego. Dzięki takiej wiedzy mogą powstać nowe terapie raka, chorób zakaźnych i innych schorzeń.
  Wymagania dla egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024
  Minister Edukacji i nauki określił wymagania egzaminacyjne dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w 2023 r. i 2024 r. Wynikają z rozporządzenia z 15 lipca 2022 r. (Dz.U z 2022 r. poz. 1591). Zawiera ono załącznik podzielony na trzy części:
  Postępowania dyscyplinarne wobec nauczycieli – od niewłaściwego słowa po uwodzenie. Anonimy na nauczycieli
  Przybywa postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych wobec pedagogów. Czego dotyczą?
  Czy można zmienić deklarację CEEB, aby dostać dodatek węglowy 3000 zł?
  Po wprowadzeniu dodatku węglowego 3000 zł wzrosło zainteresowanie Polaków korygowaniem wpisów w ewidencji CEEB tak, aby do zgłoszonego np. pieca gazowego dodać piec opalany węglem. Albo zgłosić w ewidencji, że wcześniej zgłoszony taki piec jest głównym źródłem ogrzewania domu. Przed nadużyciami w tym zakresie przestrzega rzecznik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB).
  5,323 mld zł rekompensaty za zamrożenie taryfy na gaz w 2022 r. dla sprzedawcy gazu PGNiG Obrót Detaliczny
  Największy detaliczny sprzedawca gazu, PGNiG Obrót Detaliczny otrzymało 2,495 mld zł na poczet rekompensaty za zamrożenie taryfowych cen gazu - poinformowało 2 VIII 2002 r. PGNiG. Łącznie od 7 marca 2022 r. spółka otrzymała już 5,323 mld zł z tego tytułu.
  Wolne miejsca na uczelniach 2022 r. / 2023 r.
  Największym zainteresowaniem studentów cieszą się takie kierunki jak: informatyka, psychologia, prawo. Czy są jeszcze wolne miejsca?