Kategorie

Stawka VAT przy zakupie przez gminę samochodu ochrony przeciwpożarowej

Rafał Frankiewicz
Zastosowanie właściwej stawki podatku od towarów i usług przez firmę biorącą udział w postępowaniu przetargowym dotyczącym zakupu samochodów ochrony przeciwpożarowej przez gminę może okazać się decydujące przy wyborze oferty. Dlatego tak istotne znaczenie ma prawidłowa wykładnia przepisów ustawy o VAT.
Reklama

Ogłaszając przetarg na dostawę samochodów specjalnych ratowniczo-gaśniczych z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej, pracownicy urzędu gminy lub miasta mogą spotkać się z dylematem, czy złożona oferta zawiera właściwą stawkę podatku od towarów i usług. Problem ten dotyczy sytuacji, gdy urząd gminy lub miasta planuje dokonać zakupu takiego pojazdu i następnie przekazać go jednostce ochrony przeciwpożarowej. Często to właśnie wysokość podatku, stanowiącego element kwoty brutto, będzie przesądzał o tym, która z ofert jest korzystniejsza. Zarówno w orzecznictwie, jak i w interpretacjach podatkowych nie ma przyjętego jednolitego stanowiska w tej sprawie, dlatego warto bliżej przyjrzeć się omawianej tematyce.

W art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) czytamy, że stawka podatku wynosi 22%. Nie dotyczy to natomiast, m.in. dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej (art. 41 ust. 10 w związku z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT). W takiej sytuacji zastosowanie znajdzie stawka obniżona, 7%. Mowa tutaj m.in. o sprzęcie przewozowo-samochodowym, do którego ustawa zalicza w szczególności pożarnicze samochody specjalne i specjalistyczne  (gaśnicze, rozpoznawcze, drabiny samochodowe, techniczne, chemiczne, ekologiczne, dźwigi i podnośniki, cysterny, sanitarki) oraz fabrycznie wykonane i oznakowane pojazdy straży pożarnej (poz. 129 załącznika nr 3 do ustawy).

Z powyższego wynika, że istnieje możliwość zastosowania stawki niższej, 7%, ale tylko jeżeli zostaną spełnione łącznie dwa warunki:

- dostawa jest dokonywana dla jednostki ochrony przeciwpożarowej,

- przedmiot dostawy ma być przeznaczony na cele ochrony przeciwpożarowej.

Kontrowersje budzi pierwszy ze wskazanych warunków, który bywa różnie interpretowany przez organy podatkowe oraz sądy. Po pierwsze warto zastanowić się, które podmioty można zakwalifikować jako jednostki ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 z późn. zm.) jednostkami tymi są:

1) jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej;

1a) jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej;

2) zakładowa straż pożarna;

3) zakładowa służba ratownicza;

4) gminna zawodowa straż pożarna;

4a) powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna;

5) terenowa służba ratownicza;

6) ochotnicza straż pożarna;

7) związek ochotniczych straży pożarnych;

8) inne jednostki ratownicze.

Czytaj także: Ochrona przeciwpożarowa w gminie i powiecie>>

Reklama

Biorąc powyższe pod uwagę wydaje się oczywiste, że skoro gmina ani powiat nie zostały wymienione w powyższym katalogu, co warto podkreślić – katalogu mającym charakter zamknięty, to nie został spełniony jeden z warunków niezbędnych przy zastosowaniu stawki 7%.

Odmienny pogląd został wyrażony w dwóch wyrokach sądów administracyjnych: w wyroku WSA w Gliwicach z dnia 09.05.2007 r. (III SA/Gl 568/07) oraz w wyroku NSA z dnia 28.10.2008 r. (I FSK 1322/07). W obu orzeczeniach sąd wskazywał na zasadność zastosowania w omawianej sytuacji stawki 7% VAT, pomimo, że odbiorcą dostawy była jednostka samorządu terytorialnego.

Wskazywano przy tym, że co prawda katalog z art. 15 nie zalicza gminy ani powiatu do jednostek ochrony przeciwpożarowej, ale przy rozstrzyganiu sprawy nie można pominąć postanowień art. 29 i 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Pierwszy ze wskazanych przepisów stanowi, iż koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Drugi z kolei stanowi, że gmina ponosi także koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej. To oznaczałoby, zdaniem sądu, że gmina jest tylko podmiotem finansującym dostawę, z racji ustawowych obowiązków, natomiast faktycznym nabywcą będzie ochotnicza straż pożarna lub inna jednostka ochrony przeciwpożarowej.

Trudno jednak zgodzić się z taką wykładnią przepisów. Po pierwsze, należy pamiętać, że katalog podmiotów zaliczanych do jednostek ochrony przeciwpożarowej ma charakter zamknięty i nie można rozszerzać go, dodając jednostki samorządu terytorialnego. Sąd w tym przypadku dokonał nadinterpretacji, powołując się na regulacje dotyczące finansowania działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej, jako argument przemawiający za uznaniem, iż dostawa jest faktycznie dokonywana dla tych jednostek, a nie dla gminy. Decydujące w tym względzie powinny być postanowienia umowy sprzedaży oraz treść faktury wystawionej przez dostawcę. Jeżeli jako odbiorca wskazana jest tam jednostka samorządu terytorialnego, to dla takiej dostawy należy zastosować stawkę 22% podatku VAT.

Kolejnym argumentem przemawiającym przeciwko wykładni zaprezentowanej w dwóch wskazanych wyrokach jest literalne brzmienie omawianej regulacji. Nie przypadkowo ustawodawca w treści art. 41 ust. 10 ustawy o VAT zawarł sformułowanie „dostaw (…) dla jednostek ochrony przeciwpożarowej” odnosząc się do możliwości zastosowania stawki 7%. Oznacza to, że tylko bezpośrednia dostawa dla tych jednostek będzie korzystała z preferencyjnego opodatkowania. Gdyby ustawodawca chciał potraktować podobnie także sytuację, gdy dostawa jest dokonywana dla jednostki samorządu terytorialnego, a następnie przedmiot dostawy przekazywany jest np. ochotniczej straży pożarnej, to zawarłby w treści omawianego przepisu zwrot „dostaw do jednostek ochrony przeciwpożarowej za pośrednictwem innych podmiotów”.

Podsumowując powyższe rozważania, należy wyraźnie zaakcentować, że możliwość zastosowania preferencyjnej stawki 7% w podatku od towarów i usług jest możliwa tylko jeżeli dostawa jest dokonywana bezpośrednio dla jednostki ochrony przeciwpożarowej, a przedmiot dostawy jest przeznaczony na cele ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli natomiast dostawa jest dokonywana na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, to wówczas należy zastosować stawkę 22%, bez względu na to, czy przedmiot dostawy następnie zostanie przekazany np. ochotniczej straży pożarnej.

Czytaj także: Wykroczenia przeciwko zasadom bezpieczeństwa przeciwpożarowego>>

Na koniec warto jeszcze przeanalizować wskazaną sytuację z punktu widzenia prawa zamówień publicznych. Mogą bowiem pojawić się wątpliwości, czy w przypadku, gdy zostanie wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i do zamawiającego, którym jest gmina, wpłyną dwie oferty z różną stawką podatku od towarów i usług, uzasadnionym będzie odrzucenie oferty zawierającej 7% podatek. Może dojść bowiem do sytuacji, w której przy zbliżonych kwotach netto, o tym, która z ofert okaże się korzystniejsza będzie decydowała wysokość podatku od towarów i usług. Należy jednak pamiętać, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego porównaniu podlegają ceny brutto, w związku z czym zamawiający nie powinien badać, która stawka jest właściwa, nie należy to bowiem do jego kompetencji. To na wykonawcy będzie spoczywał obowiązek właściwego zastosowania przepisów podatkowych i to on będzie ponosił ewentualną odpowiedzialność karnoskarbową przyjęcia niewłaściwej stawki VAT. W związku z powyższym zamawiający nie będzie uprawniony do odrzucenia oferty zawierającej stawkę 7% VAT. Pogląd ten znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 stycznia 2009 r. (sygn. akt: KIO/UZP 1514/08).

Powyższe rozważania, zostały oparte na interpretacjach oraz rozstrzygnięciach podjętych przed zmianą ustawy o podatku od towarów i usług. Nowe regulacje, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. przewidują m.in. zastąpienie dotychczasowych stawek 7% oraz 22% odpowiednio stawkami 8% oraz 23%. Zmiany te nie mają jednak wpływu na wcześniejsze rozważania poczynione w tym artykule oraz przyjęte wnioski. 

Rafał Frankiewicz

samorzad.infor.pl

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?

  Certyfikat COVID na telefonie

  Certyfikat COVID na telefonie - od kiedy? Odpowiadamy na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy paszport covidowy pojawi się w aplikacji mObywatel.

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat od 7 czerwca 2021

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat ruszyły. Jak młodzież może zapisać się na szczepienie? Czy konieczna jest zgoda i obecność rodziców?

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy. Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu „Czyste Powietrze”, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów.

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda?

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda? Przedstawiamy najważniejsze informacje o unijnym certyfikacie COVID.

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca - poinformował w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Wtedy planowane jest kolejne luzowanie obostrzeń dotyczących COVID-19.

  Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne?

  Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne? Rząd łagodzi obostrzenia covidowe, ale utrzymuje całkowity zakaz zgromadzeń spontanicznych. RPO przesłał swoje stanowisko do premiera Mateusza Morawieckiego.

  Rola najwyższego kierownictwa we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów 

  Najwyższe kierownictwo - rola we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, zwaną potocznie dyrektywą o sygnalistach, pozostało 6 i pół miesiąca, aby sektor publiczny oraz duże przedsiębiorstwa wdrożyły systemy dla sygnalistów. Odpowiedzialność za to ponosi najwyższe kierownictwo.

  Program "Sportowe Wakacje+" w 2021 roku

  "Sportowe Wakacje+". Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z Fundacją Lotto im. Haliny Konopackiej przeznaczyły 30 milionów złotych na drugą edycję programu "Sportowe Wakacje+" - poinformował szef resortu, wicepremier Piotr Gliński.

  Polski Ład - utrata dochodów samorządów

  Polski Ład - w dużej mierze zapłacą za niego samorządy. Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że ich dochody mają spaść o ok. 10–11 mld zł, ale rząd obiecuje, że ten ubytek pokryje specjalna subwencja inwestycyjna. Według ekspertów może ona jednak się okazać niewystarczająca.

  Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa

  Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów dotyczących samorządów lokalnych. Dzięki nowym rozwiązaniom, młode osoby będą miały szersze możliwości do angażowania się w życie publiczne i obywatelskie.