REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Legitymacja uprawniająca do tańszych przejazdów a PIT

Marta Mikosz
Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.
Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
Podróż służbowa/ fot. Fotolia
Podróż służbowa/ fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Czy pracownik powinien zapłacić podatek z tytułu legitymacji uprawniającej do przejazdów w obniżonej cenie? Czy uprawnienia do przejazdów wyłącznie służbowych stanowią przychód pracownika?

Pracownik nie będzie musiał zapłacić podatku z tytułu legitymacji uprawniającej do przejazdów o obniżonej cenie

REKLAMA

Czy wydana w zakresie wykonywania zobowiązania cywilnoprawnego przez podmiot zajmujący się przewozem osób legitymacja uprawniająca do przejazdów o obniżonej cenie, przekazana następnie pracownikowi przez pracodawcę z ustalonym przez strony obowiązkiem po stronie pracownika do posługiwania się nią jedynie w celach służbowych stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

REKLAMA

Sprawa rozpoczęła się od złożenia wniosku o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, a ściślej w temacie skutków podatkowych wydania pracownikom legitymacji uprawniających do przejazdów koleją o obniżonej o 50% cenie, która to legitymacja była wykorzystywana w celach służbowych. Na wyżej wskazane usługi przewozu koleją została zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a podmiotem X umowa cywilnoprawna, której celem było właśnie zapewnienie zniżki na potencjalne przejazdy o charakterze służbowym. Usługi te zostały zatem zakupione przez Wnioskodawcę z przeznaczeniem dla pracowników, którzy w ramach powierzonych obowiązków służbowych mieli realizować w poszczególnych latach podróże służbowe na terenie całego kraju. Jednakże pracodawca (Wnioskodawca) przewidział również możliwość wykorzystania legitymacji w celach prywatnych – wówczas pracownik był zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż zamierza w ten sposób wykorzystywać udzielone uprawnienie i ma świadomość konieczności doliczenia wartości uprawnienia do jego przychodu.

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2016 z komentarzem (książka)

REKLAMA

W tak przedstawionej sytuacji Wnioskodawca zapytał, czy wydana w zakresie wykonywania zobowiązania cywilnoprawnego przez podmiot zajmujący się przewozem osób legitymacja uprawniająca do przejazdów o obniżonej cenie, przekazana następnie pracownikowi przez pracodawcę z ustalonym przez strony obowiązkiem po stronie pracownika do posługiwania się nią jedynie w celach służbowych stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361 z późn.zm.) – dalej zwaną w skrócie u.p.d.o.f.

Zdaniem Wnioskodawcy uprawnienia do przejazdów wyłącznie służbowych nie stanowią przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to  wskazuje, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zdaniem Wnioskodawcy dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Tymczasem nie sposób uznać, że świadczeniem w tej sytuacji jest samo przyznanie pracownikowi imiennej legitymacji uprawniającej do 50 % zniżki z tytułu przejazdów kolejowych, bowiem z punktu widzenia celu przydzielenia takiej legitymacji jest związane z korzystaniem z niej w ramach przejazdów służbowych. Pracodawca nie ma zatem na celu świadczenia na rzecz pracownika, a jedynie ograniczenie własnych kosztów prowadzonej działalności.

Ponadto Wnioskodawca podkreśla, że gdyby przyjąć za wiążące stanowisko NIK, zgodnie z którym wszelkie niezgodne z obowiązkami pracowniczymi zachowania pracownika (tj. wykorzystanie ulgi kolejowej przyznanej w celach służbowych dla celów prywatnych) stanowiące potencjalne przysporzenie, uznać należy za przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., to ewentualne konsekwencje w zakresie stosunków podatkowych będą znacznie szersze. Można bowiem wówczas domniemywać, że nawet wyposażenie stanowiska pracy pracownika w komputer z dostępem do Internetu stanowi jego przychód w zakresie, w jakim potencjalnie może ów dostęp wykorzystać do celów prywatnych. Równie skrajnym przypadkiem – zdaniem Wnioskodawcy – byłaby potencjalna możliwość wykorzystania gniazdka elektrycznego do ładowania prywatnego telefonu.

Zobacz również: Dodatkowe wynagrodzenie roczne w 2016 r. - dla kogo?

Podsumowując swoją argumentację Wnioskodawca podkreślił, że w przypadku udostępnienia legitymacji zniżkowej tylko i wyłącznie do celów związanych z pracą i wykorzystaniem tychże legitymacji wyłącznie do celów służbowych nie sposób uznać, iż pracownicy uzyskują przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Pracownicy uzyskiwaliby bowiem nieodpłatne świadczenia, które podlegałyby opodatkowaniu łącznie z innymi składnikami wynagrodzenia w sytuacji, gdyby korzystali z legitymacji do celów prywatnych, a Wnioskodawca ponosiłby koszty takiego korzystania w całości lub w części.

Autopromocja

Na tak przedstawioną argumentację Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów, odpowiedział, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe Na wstępie organ podatkowy podkreślił, że o powstaniu przychodu ze stosunku pracy nie będzie przesądzać fakt skorzystania przez pracownika z legitymacji uprawniającej do przejazdów o obniżonej cenie w celach prywatnych, gdyż istotnym jest w tej sytuacji fakt, że pracownikowi postawiono nieodpłatnie do dyspozycji określone świadczenia, z których można skorzystać. Zdaniem organu w przedstawionym stanie faktycznym pracownik otrzymuje nieodpłatnie świadczenie o określonej wartości w związku z wydaniem mu legitymacji uprawniającej do przejazdów w obniżonej cenie, bez względu na to, czy następnie będzie korzystał z niej w celach prywatnych. Okoliczność, że pracownik nie będzie korzystał z przysługujących mu uprawnień nie ma znaczenia. Nie zmienia to bowiem faktu, że świadczenie te otrzymał, a pracodawca musiał zapłacić za nie określoną cenę. Zgodnie z powyższym należy uznać, że wydana pracownikowi legitymacja uprawniająca do przejazdów w obniżonej cenie, stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.

Wnioskodawca, po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, zaskarżył interpretację Ministra Finansów, wskazując w uzasadnieniu, że gdyby przyjąć uproszczoną interpretację Organu interpretującego, pracownik poprzez uznanie instrumentu, którym posługuje się pracodawca, za jego przychód, zostałby obarczony de facto daniną publiczną wynikającą z kosztów prowadzenia działalności przez pracodawcę. Wówczas pracownik mimo braku wzbogacenia ponosiłby konsekwencje decyzji finansowych pracodawcy. Na zakończenie Skarżąca wskazała, że organ pominął fakt, iż ewentualne wykorzystanie legitymacji w celu innym niż służbowy stanowiłoby delikt pracowniczy. Ponadto podkreśliła, że okoliczność wykorzystywania czy też niewykorzystywania w zaistniałej sytuacji jest bez znaczenia, bowiem nie istnieje prawnie sama możliwość wykorzystania legitymacji służbowej do celów prywatnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie podzielił stanowiska Ministra Finansów, a w ramach uzasadnienia wyroku z dnia 25 czerwca 2013r. (sygn. akt III SA/Wa 309/13) wskazał na dominujący pogląd zarówno w literaturze prawniczej, jak i w orzecznictwie sądowym, który nakazuje rozróżniać pojęcie „otrzymać” od „postawić do dyspozycji”, w konsekwencji czego nie należy ich ze sobą utożsamiać. W niniejszej sprawie powyższe oznacza, że w odniesieniu do świadczeń w naturze przychód podatkowy powstaje wówczas, gdy nie są one tylko postawione do dyspozycji podatnika, lecz zostały przez niego otrzymane. Przenosząc tak przedstawioną argumentację na grunt rozpatrywanej sprawy „dla spełnienia norm cytowanych przepisów nie wystarczy wręczyć pracownikowi legitymację uprawniającą do zniżkowych przejazdów, lecz należałoby ustalić każdorazową ulgę przy dokonanym zakupie biletu na danej trasie kolejowej i przypisać ją do wynagrodzenia tegoż pracownika, za każdy mający miejsce w danym okresie rozliczeniowym przejazd.”

Reasumując Sąd uznał, że stanowisko Ministra Finansów w zakresie przychodu pracownika w postaci ulgi w zakupie biletu nabytego w związku z delegacją służbową jest całkowicie nieuzasadnione. „Gdyby bowiem wręczenie pracownikowi legitymacji uprawniającej do ulgowego zakupu biletu przy przejazdach w celach służbowych stanowiło świadczenie nieodpłatne, którego wartość według danych statystycznych należało przypisać do podstawy opodatkowania przychodu pracowniczego to pracownicy danej jednostki ponosiliby odpowiedzialność za zobowiązania pracodawcy określane zbiorowo dla wszystkich pracowników, w wielkościach uśrednionych, co przeczy nakazowi określenia konkretnego przychodu konkretnej osoby celem wskazania konkretnego zobowiązania podatkowego.”

Ostatecznie sprawę rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 lutego 2016r. (sygn. akt II FSK 2880/13), oddalając skargę Ministra Finansów i przyznając rację stronie Skarżącej.

Marta Mikosz

Doradca podatkowy (nr wpisu 12803). Związana z Kancelarią Ślązak, Zapiór i Wspólnicy, gdzie jest odpowiedzialna za bieżącą obsługę klientów, w szczególności w zakresie związanym z prowadzeniem postępowań podatkowych oraz administracyjnych, a także w ramach kontroli podatkowej i skarbowej.

Autorka bloga na temat zmian, obowiązków oraz uprawnień, a przede wszystkim możliwości, jakie daje prawo podatkowe osobom prawnym i fizycznym – www.opodatkowany.pl 

Polecamy serwis: Pracownicy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dodatek osłonowy wraca w 2024 r.! 2,3 mld do wydania! Dla 7 mln rodzin. Poprzednio do 1437,50 zł! Ile dostaną w 2024 r.? [druk sejmowy nr 72]

  Dodatek osłonowy ma być wypłacony jednorazowo do końca czerwca 2024 r. Projekt ustawy złożyli posłowie (druk sejmowy nr 72). I nie są to posłowie PIS, a mający większość posłowie KO i Polski 2050 - TD.

  Koszt miesięcznego utrzymania studenta wynosi średnio 3 867 zł. Coraz więcej żaków się zadłuża

  O ile wzrosło miesięczne utrzymanie studenta? Jaki procent studentów bierze pod uwagę rezygnację z kształcenia z przyczyn materialnych? Na jaką kwotę średnio zadłużony jest student? 

  Kiedy zgłosić się do okulisty, a kiedy do optometrysty?

  Wady i choroby oczu dotykają coraz więcej osób. Przyczynia się do tego również nadmierna ekspozycja na ekrany oraz brak profilaktyki. Kiedy umówić się na badanie wzroku z optometrystą, a kiedy konieczna jest wizyta u lekarza okulisty wyjaśnia ekspert.

  Cząstkowy raport komisji ds. rosyjskich wpływów: W czasie rządów D.Tuska Służba Kontrwywiadu Wojskowego uległa wpływom Rosji

  Służba Kontrwywiadu Wojskowego uległa wpływom Rosji. Zaistniał rosyjski wpływ na polski kontrwywiad. Korzystając ze zgody premiera D. Tuska na współpracę podpisano porozumienie między SKW i FSB - to główne tezy cząstkowego raportu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 przedstawione przez jej członków w środę 29 listopada 2023 r. na konferencji prasowej.

  REKLAMA

  Rząd Tuska już 11 grudnia? Marszałek Hołownia: tego dnia M. Morawiecki wygłosi expose i będzie głosowanie nad wotum zaufania

  W dniu 11 grudnia o godzinie 10 premier M. Morawiecki wygłosi expose; ok. godz. 15 powinno nastąpić głosowanie nad wotum zaufania dla rządu - powiedział 29 listopada 2023 r. marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Następnie, jak wyjaśnił, ogłosi przerwę, w której będzie oczekiwał na zgłoszenie kandydatur na premiera w drugim konstytucyjnym kroku.

  Rząd ostrzega przed "zaświadczeniami na druku MEN/MEiN". Ministerstwo nie wydaje takich dokumentów na potwierdzenie kwalifikacji po kursach

  Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest wydawane przez organizatora kursu i potwierdza wyłącznie uczestnictwo w danym kursie, nie zaświadcza o uzyskanych efektach kształcenia i kwalifikacjach - informuje MEiN. 

  Zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła do połowy 2024 roku na koszt Orlenu? D.Obajtek: dziś opozycja powoduje spadek wartości Orlenu o ponad 5,5 mld zł

  29 listopada 2023 r. na platformie X prezes Orlenu Daniel Obajtek napisał: - Najpierw opozycja atakowała fuzje, potem zapowiadała rozbijanie koncernu, a dziś powoduje spadek wartości Orlenu o ponad 5,5 mld zł. Odniósł się w ten sposób do doniesień medialnych, że zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła dla gospodarstw domowych do połowy 2024 roku odbędzie się na koszt Orlenu.

  Jak przechowywać leki? Jak je prawidłowo przyjmować? Czym jest wielolekowość?

  W ramach "Środy z Profilaktyką" NFZ przypomniał, jak prawidłowo przechowywać i przyjmować leki oraz przybliżył temat wielolekowości. Co trzeci Polak po 65. roku życia przyjmuje wiele leków oraz suplementów diety jednocześnie.

  REKLAMA

  Przyznanie świadczenia wspierającego – 32 obszary codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej [rozporządzenie, test 32 czynności]

  Ocena 32 czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.

  Jest rozporządzenie w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia. Dz.U. poz. 2581 [świadczenie wspierające, osoby niepełnosprawne, PDF]

  Rozporządzenie reguluje szczegóły przyznawania punktów osobom niepełnosprawnym przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

  REKLAMA