| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Ustrój i jednostki > Wójt też wydaje interpretacje

Wójt też wydaje interpretacje

Wśród porzekadeł dotyczących podatków można znaleźć i taki, wedle którego podatek jest jak twoja matka: nigdy go nie rozumiesz, ale zawsze o nim pamiętasz. Niestety jest w nim sporo prawdy, bowiem pamiętać o podatkach trzeba a zrozumieć je często niełatwo.

Ze skutecznym wystąpieniem o wydanie interpretacji wiąże się także wymóg dotyczący opłaty za wniosek. Wynosi ona 40 zł i powinna być uiszczona na rachunek gminy (miasta). Nie musi być jednak wniesiona w momencie złożenia wniosku, albowiem wnioskodawca ma na jej wpłatę siedem dni licząc od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie więcej niż jednego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego należna opłata stanowi iloczyn wskazanej wyżej wysokości i przedstawionych we wniosku odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych. Opłata za wydanie interpretacji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jest dochodem jednostki samorządu terytorialnego.

W kwestii warunków formalnych wniosku należy dodać, że jeżeli wnioskodawcą nie jest osoba fizyczna, konieczne jest załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu wykazującego umocowanie osoby podpisującej interpretację do reprezentowania strony.

Z kolei jeżeli wniosku nie składa osobiście pytający, a czyni to w jego imieniu inna osoba, powinien być do niego dołączony oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Co w przypadku, gdy wniosek ma braki?

W przypadku wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej niespełniającego wymogów określonych w art. 14b § 3 O.p. (wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie ) obowiązkiem organu jest wezwanie pytającego do uzupełnienia braków. Dopiero po bezskutecznym upływie terminu do ich uzupełnienia wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia organ wydaje postanowienie, na które służy zażalenie.

Czytaj także: Czy wójt może poprawić wydaną decyzję>>

Składniki interpretacji

Na wstępie niniejszej części artykułu trzeba podkreślić, że obecnie przepisy Ordynacji podatkowej nie przesądzają  o formie, w jakiej wydaje się interpretacje. W żadnym wypadku nie stanowią one ani decyzji ani postanowień. W doktrynie wypracowano stanowisko, zgodnie z którym po prostu interpretacja indywidualna jest jedynie wyjaśnieniem znaczenia przepisów prawa podatkowego, w związku z czym nie ma potrzeby nadawania interpretacjom indywidualnym określonej formy prawnej aktu indywidualnego.

Interpretacja indywidualna powinna oprócz wymogów dotyczących każdego pisma pochodzącego od organu podatkowego (oznaczenia organu, daty wydania, oznaczenia strony i podpisu osoby upoważnionej) zawierać następujące elementy: ocenę stanowiska wnioskodawcy, uzasadnienie prawne tej oceny i pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Sentencja interpretacji indywidualnej powinna zawierać jasne i jednoznaczne wskazanie, co do stanowiska wnioskodawcy (wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 października 2008 r., III SA/Wa 1191/08).

Prawidłowa ocena stanowiska wnioskodawcy będzie wyrażać się poprzez użycie przez organ następującej formuły: „na podstawie art. 14j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.), wójt/burmistrz/ prezydent miasta … stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia … r. (data wpływu … r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od … w zakresie … - jest prawidłowe/ jest nieprawidłowe.”

W postępowaniu w sprawie udzielenia interpretacji nie może toczyć się spór co do faktów. Organ pełną wiedzę o stanie faktycznym, stanowiącym podstawę dla ustalenia regulacji prawa podatkowego, które w danej sprawie winny zostać zastosowane czerpie wyłącznie z wniosku zainteresowanego. Nie ma żadnych podstaw do prowadzenia w tym postępowaniu postępowania dowodowego. Organ podatkowy ma obowiązek przyjąć za wnioskodawcą do oceny prawnej stan faktyczny przez niego przedstawiony. Stanu tego organ nie może kwestionować, weryfikować czy zmieniać. Jedynie w przypadku niewskazania istotnych dla oceny prawnej elementów organ ma obowiązek wezwać pytającego o ich uzupełnienie. Natomiast gdyby w dalszej kolejności okazało się, że dany stan faktyczny nie ma zastosowania, wówczas taka interpretacja, jako odnosząca się do innego stanu faktycznego, nie miałaby wobec organu podatkowego mocy wiążącej (wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 10 czerwca 2009 r., I SA/Rz 310/09).

Z istoty i celu interpretacji indywidualnej wynika, że jej uzasadnienie prawne powinno zawierać wyjaśnienie przepisów prawa podatkowego objętych interpretacją oraz wskazanie prawidłowej ich wykładni. Uzasadnienie interpretacji powinno nastąpić przez przedstawienie pełnej argumentacji, która spowodowała taką, a nie inną ocenę stanowiska pytającego.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Emilianowicz Kuchta Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »