Kategorie

Czy wójt może poprawić wydaną decyzję

Jolanta Kardasz
inforCMS
Decyzja wójta, prezydenta czy starosty po doręczeniu nie może być zmieniana. Jak jednak samorządowiec, jako organ I instancji, może zmienić własną decyzję? Samokontrolę wydawanych aktów można zastosować w ściśle określonych przypadkach.

Prawie każda sprawa administracyjna załatwiana w urzędzie kończy się wydaniem decyzji. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i starostowie (jako organy I instancji) rozstrzygają w ten sposób o indywidualnych sprawach zainteresowanych podmiotów, np. o zezwoleniu na wycięcie drzewa, o zajęciu pasa drogowego, o przyznaniu pomocy społecznej, ustalają warunki zabudowy nieruchomości oraz opłaty adiacenckie.

Do momentu ogłoszenia (w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w Biuletynie Informacji Publicznej) lub doręczenia (adresatowi) decyzja może być poprawiana i to nawet wielokrotnie. Może być zmieniana nawet choćby była już przygotowana pisemnie i podpisana. Natomiast po ogłoszeniu stronie (przekazaniu ustnym) lub doręczeniu - już niestety nie (art. 110 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego; dalej - k.p.a.).

Kiedy wójt może zmienić decyzję

Z chwilą doręczenia decyzji (ogłoszenia) organ wydający jest nią związany. Przepisy k.p.a. dopuszczają wyjątki od tej zasady, ale w sytuacjach wyraźnie wskazanych, a nie wynikających z woli organu wydającego decyzję (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty).

Wyjątkami umożliwiającymi zmianę decyzji są sytuacje, gdy m.in.:

• przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony (art. 154 i 155 k.p.a.),

• decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności (decyzja warunkowa), a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie (art. 162 § 2 k.p.a.),

• przewidują to przepisy szczególne (art. 163 k.p.a.), zawarte w innych ustawach (np. Prawie ochrony środowiska),

• strona wniosła odwołanie od decyzji (art. 132 k.p.a.).

Zawsze dwie instancje

Autonaprawa decyzji następuje najczęściej na skutek zgłoszenia odwołania przez stronę (osoby fizycznej, osoby prawnej, adresata decyzji). Od każdej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji. Wydana w I instancji jest decyzją nieostateczną i przed upływem terminu do wniesienia odwołania nie ulega wykonaniu (14 dni od dnia jej doręczenia), chyba że nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Skutkiem prawnym wniesienia odwołania jest przeniesienie kompetencji do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy do organu odwoławczego (II instancji). Jest jednak jeszcze możliwość poprawienia decyzji, przez organ, który ją wydał.

Odwołanie daje czas na analizę

Odwołanie wnosi się do II instancji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty). Zgodnie z racjonalnym działaniem ustawodawcy obowiązek złożenia odwołania poprzez organ I instancji podyktowany jest przymuszeniem wójta (burmistrza, prezydenta, starosty) do tego, aby jeszcze raz przeanalizował wnikliwie swoje stanowisko w sprawie i przeprowadził ponowną ocenę wydanej decyzji.

Samokontrola wójta

Kodeks postępowania administracyjnego ustanawia instytucję określoną jako samokontrola administracji:jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję (...), przepis stosuje się także w przypadku, gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania (art. 132 k.p.a.). Od nowej decyzji stronie (stronom) również służy odwołanie.

Samokontrola tylko dla całości decyzji

Tylko uwzględnienie odwołania strony w całości uprawnia organ I instancji do zmiany bądź uchylenia decyzji (zależnie od żądania strony). Wójt (burmistrz, prezydent, starosta) nie może natomiast zastosować tej procedury w sytuacjach, gdy (art. 132 k.p.a.):

• zamierza zmienić decyzję częściowo (którą strona zaskarżyła w całości) - spowoduje to, że ta nowa decyzja dotknięta jest wadą nieważności (art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a.) na skutek naruszenia właściwości organu odwoławczego,

• zmieni zaskarżoną decyzję (kiedy organ administracji dopiero poprzez odwołanie strony dopatrzy się innych swoich błędów i chcąc je naprawić, wyda nową decyzję, np. w zezwoleniu na ustawienie reklamy w pasie drogowym przez pomyłkę nie ustalił należnych opłat administracyjnych) - w takiej sytuacji, gdy strona odwoła się od decyzji, bo jego zdaniem nie odpowiada mu ustalony termin zajęcia pasa na umieszczenie reklamy, wójt nie może zastosować trybu określonego w art. 132 i wydać nowej decyzji, obciążając stronę stosownymi opłatami.

Wójt (burmistrz, prezydent, starosta) może ponownie rozpoznać sprawę również przy wielości stron, tj. gdy odwołanie wniosła jedna strona, a pozostałe wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania. Brak oświadczenia woli pozostałych stron (pisemnie lub ustnie do protokołu) wyłącza możliwość samokontroli decyzji.

Zmiany tylko na korzyść

W k.p.a. przyjęto generalną zasadę zakazu zmiany decyzji na niekorzyść strony. Oznacza to, że organ I instancji, uwzględniając w całości żądanie zawarte w odwołaniu, może zmienić decyzję tylko na korzyść strony.

Jeżeli wójt (burmistrz, prezydent, starosta) uzna, że żądanie strony może być uwzględnione tylko częściowo, albo całkowicie jest bezzasadne, to nie może wzruszyć własnej decyzji, czyli nie może wydać nowej, poprawionej decyzji. Ma wtedy obowiązek przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do organu II instancji.

Na zmianę decyzji 7 dni

Organ I instancji powinien w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania przesłać je wraz z aktami sprawy do organu II instancji. Organ I instancji (wójt, burmistrz, prezydent, starosta) nie jest uprawniony do zwrócenia odwołania lub pozostawienia bez biegu, chociażby odwołanie w sposób oczywisty było niedopuszczalne lub też złożone po terminie (14 dni). Uprawnienia takie należą wyłącznie do kompetencji organu II instancji.

Czytaj także: Za co odpowiada zastępca wójta>>

 

Samokontrola jest wyjątkiem

Samokontrola decyzji należy do rozwiązań wyjątkowych. Jak w przypadku wszystkich wyjątków od ogólnej reguły, tak i tutaj zastosowanie ma zasada - wyjątków nie można interpretować rozszerzająco (exceptiones non sunt extender). Dlatego uchylenie własnej decyzji i wydanie w jej miejsce nowej, może być stosowane tylko przy spełnieniu wszystkich określonych w k.p.a. przesłanek.

Od nowej decyzji zgodnie z zasadą dwuinstancyjności postępowania administracyjnego przysługuje odwołanie na zasadach ogólnych, czyli do organu II instancji.

PROCEDURA ADMINISTRACYJNA - PRZYKŁAD

1) organ I instancji (wójt) wydaje decyzję,

2) strona (mieszkaniec) składa odwołanie,

3) organ I instancji może:

• zgodzić się w całości z odwołaniem i ponownie wydać decyzję,

• nie zgodzić się i oddać sprawę do organu II instancji.

W przypadku ponownej decyzji organu I instancji, strona (mieszkaniec) również może zaskarżyć ją (jeżeli się z nią nie zgadza) do organu II instancji.

Czytaj także: Zakres obowiązków zastępcy wójta a wysokość jego wynagrodzenia>>

 

Z PRAKTYKI SKO

Z praktyki orzeczniczej samorządowych kolegiów odwoławczych (SKO) wynika, że organy I instancji zbyt często naruszają tryb samokontroli decyzji. Organy I instancji nieprawidłowo stosują art. 132 k.p.a. jako sposób i okazję do uzdrawiania własnych błędnych decyzji. Ingerują tym w sferę kompetencji organu odwoławczego (jakim jest SKO).

PONOWNA DECYZJA WÓJTA

Możliwość dokonania przez wójta ponownego rozpoznania tej samej sprawy w trybie samokontroli uwarunkowana jest następującymi przesłankami:

• odwołanie wniosły wszystkie strony, lub odwołanie wniosła jedna strona, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania;

• uznanie przez organ I instancji, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie;

• organ rozstrzyga tę samą sprawę, tj. ten sam przedmiot sprawy, oraz obecna jest ta sama lub te same strony postępowania w tym samym stanie faktycznym i prawnym.

Wójt w tym trybie nie prowadzi ponownie całego postępowania od początku, a jedynie rozpatruje sprawę wyłącznie w aspekcie zarzutów zawartych w odwołaniu.

Z orzecznictwa

Decyzja, która w jakikolwiek sposób pogarsza sytuację strony odwołującej się, jest decyzją wydaną z rażącym naruszeniem prawa.

Wyrok NSA z 1 kwietnia 1988 r., sygn. akt IV S.A. 1000/87

Jolanta Kardasz

Podstawa prawna:

• Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. nr 64, poz. 565)

 

Potrzebujesz wiarygodnych treści i chcesz być na bieżąco - skorzystaj z naszych narzędzi >>
Kompleksowe narzędzia 4.0 dla jednostek budżetowych: INFORLEX Klasyfikacja Budżetowa, Plan Kont, Sprawozdawczość Budżetowa
Kompleksowe narzędzia 4.0 dla jednostek budżetowych: INFORLEX Klasyfikacja Budżetowa, Plan Kont, Sprawozdawczość Budżetowa
Tylko teraz
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  28 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Możliwe przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni

  Stan wyjątkowy. Kwestią przedłużenia stanu wyjątkowego zajmie się rząd podczas najbliższego posiedzenia - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest nadal poważna i wymaga szczególnych działań. Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiedział, że będzie rekomendował rządowi przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.

  Whistleblowing – co z ustawą?

  Whistleblowing – co z ustawą? Czego nie wiemy o ustawie wdrażającej dyrektywę o sygnalistach? Czy warto na nią czekać?

  Zmiany dla nauczycieli - godziny karciane

  Godziny karciane wrócą do szkół? Zdaniem nauczycieli dojdzie do tego poprzez zwiększenie czasu pracy. Propozycje zmian przedstawiło MEiN.

  Co się musi znaleźć w aktach budynku?

  Dokumentacja techniczna budynku jest bardzo ważna. Przedstawiamy podstawowe informacje na jej temat i wyjaśniamy, czy może ona zostać odtworzona.

  6 dla nauczyciela - propozycje MEiN

  6 dla nauczyciela - propozycje MEiN. Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycje zmian dla nauczycieli, w tym podwyżek wynagrodzeń. Nauczyciele mają jednak pracować więcej.

  Do 8 lat więzienia za zakażenie koronawirusem?

  Zakażenie koronawirusem. Wiceminister sprawiedliwości zapowiada wysokie kary, takie jak np. za zakażenie wirusem HIV. Sprawcy może grozić nawet 8 lat więzienia.

  Awans zawodowy nauczycieli - zmiany

  Awans zawodowy nauczycieli - zmiany. Zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego, egzamin na mianowanie oraz zmiany w urlopach dla nauczycieli - to niektóre propozycje MEiN.

  Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r.

  Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r. - ile wyniosą? Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycję wynagrodzeń. Nauczyciel dyplomowany zarobi nawet 7750 zł.

  Trzecia dawka szczepionki na COVID-19

  Trzecia dawka szczepionki na COVID-19 – dla kogo? Jakim preparatem będzie można się zaszczepić?

  Darmowe przejazdy komunikacją w Dzień bez Samochodu - 22 września

  22 września w Dzień bez Samochodu darmowe przejazdy komunikacją zbiorową w Warszawie i w wielu innych miastach.

  Polski Ład - dochody gmin w 2022 r.

  Polski Ład. Wiceminister Finansów Sebastian Skuza zapewnia, że żadna gmina w 2022 nie będzie miała mniejszych dochodów niż prognozowała przed Polskim Ładem.

  Wynagrodzenia i zatrudnienie w samorządach

  Wynagrodzenia w samorządach - czy będą podwyżki w 2022 roku? Czy spodziewana jest redukcja etatów w urzędach?

  Stan wyjątkowy - do kiedy?

  Stan wyjątkowy - do kiedy? Czy stan nadzwyczajny przy granicy polsko-białoruskiej zostanie przedłużony?

  Podwyżki cen za wodę i ścieki 2021-2024

  Podwyżki cen za wodę i ścieki. Wiceszef Wód Polskich poinformował, że do regulatora trafiło ok. 2,6 tys. wniosków taryfowych od przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. W ponad 90 proc. przypadków przedsiębiorstwa zawnioskowano o podwyżki cen za wodę i ścieki. Propozycje nowych taryf są składane na trzy lata (2021-2024).

  4 fala COVID - kiedy lockdown?

  4 fala COVID - kiedy lockdown? Minister Zdrowia poinformował w jakiej sytuacji rząd będzie wprowadzał obostrzenia.

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków?

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków na dofinansowanie do wycieczek szkolnych? Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, są dodatkowe środki.

  Protest medyków 2021 [PODCAST]

  Protest medyków - jakie są postulaty protestujących? Jak wygląda obecnie praca w służbie zdrowia? Na te pytania, w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) odpowiada ratownik medyczny, Jan Świtała. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".

  Laboratoria Przyszłości - miliard na wyposażenie dla szkół

  Laboratoria Przyszłości - rusza największa rządowa inwestycja w nowoczesną edukację. Na co będzie można uzyskać wsparcie z programu?

  Whistleblowing – stan gotowości sektora publicznego

  Whistleblowing. Zostały trzy miesiące dni do wdrożenia systemów dla sygnalistów przez podmioty prawne w sektorze publicznym, a więc i jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty w sektorze prywatnym. Do dnia dzisiejszego, pomimo upływu blisko 22 miesięcy od dnia publikacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, nie pojawił się nawet projekt ustawy implementującego ww. Dyrektywę do polskiego porządku prawnego.

  Brakuje nauczycieli - czy prawo do nauki jest zagrożone?

  Prawo do nauki może być zagrożone przez brak nauczycieli.

  Do kiedy wniosek o 300+?

  Wniosek o 300+ wciąż można złożyć. Do kiedy ZUS przyjmuje wnioski o "Dobry start" w 2021 r.?

  "Dla lasu, dla ludzi" - kampania społeczna Lasów Państwowych

  Lasy Państwowe przygotowały kampanię społeczną "Dla lasu, dla ludzi". Jakie są cele kampanii?

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS - ważny termin

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS to ważny dokument dla uczniów i studentów pobierających rentę rodzinną. Do kiedy należy go złożyć?

  Środki dla samorządów na działania edukacyjne

  Samorządy do 17 września 2021 r. mają otrzymać środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

  Whistleblowing – czemu sygnaliści nie zgłaszają naruszeń?

  Whistleblowing. Kluczowym testem dla systemów będzie to czy wpłyną zgłoszenia od sygnalistów i jak na nie zareagujemy. Ilu pracowników jest gotowych zgłosić nadużycie w pracy? Dlaczego pracownicy nie powiadamiają swoich pracodawców o nadużyciach w pracy?