REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy wójt może poprawić wydaną decyzję

Jolanta Kardasz
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Decyzja wójta, prezydenta czy starosty po doręczeniu nie może być zmieniana. Jak jednak samorządowiec, jako organ I instancji, może zmienić własną decyzję? Samokontrolę wydawanych aktów można zastosować w ściśle określonych przypadkach.

Prawie każda sprawa administracyjna załatwiana w urzędzie kończy się wydaniem decyzji. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i starostowie (jako organy I instancji) rozstrzygają w ten sposób o indywidualnych sprawach zainteresowanych podmiotów, np. o zezwoleniu na wycięcie drzewa, o zajęciu pasa drogowego, o przyznaniu pomocy społecznej, ustalają warunki zabudowy nieruchomości oraz opłaty adiacenckie.

REKLAMA

Do momentu ogłoszenia (w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w Biuletynie Informacji Publicznej) lub doręczenia (adresatowi) decyzja może być poprawiana i to nawet wielokrotnie. Może być zmieniana nawet choćby była już przygotowana pisemnie i podpisana. Natomiast po ogłoszeniu stronie (przekazaniu ustnym) lub doręczeniu - już niestety nie (art. 110 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego; dalej - k.p.a.).

Kiedy wójt może zmienić decyzję

Z chwilą doręczenia decyzji (ogłoszenia) organ wydający jest nią związany. Przepisy k.p.a. dopuszczają wyjątki od tej zasady, ale w sytuacjach wyraźnie wskazanych, a nie wynikających z woli organu wydającego decyzję (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty).

Wyjątkami umożliwiającymi zmianę decyzji są sytuacje, gdy m.in.:

• przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony (art. 154 i 155 k.p.a.),

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności (decyzja warunkowa), a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie (art. 162 § 2 k.p.a.),

• przewidują to przepisy szczególne (art. 163 k.p.a.), zawarte w innych ustawach (np. Prawie ochrony środowiska),

• strona wniosła odwołanie od decyzji (art. 132 k.p.a.).

Zawsze dwie instancje

Autonaprawa decyzji następuje najczęściej na skutek zgłoszenia odwołania przez stronę (osoby fizycznej, osoby prawnej, adresata decyzji). Od każdej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji. Wydana w I instancji jest decyzją nieostateczną i przed upływem terminu do wniesienia odwołania nie ulega wykonaniu (14 dni od dnia jej doręczenia), chyba że nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Skutkiem prawnym wniesienia odwołania jest przeniesienie kompetencji do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy do organu odwoławczego (II instancji). Jest jednak jeszcze możliwość poprawienia decyzji, przez organ, który ją wydał.

Odwołanie daje czas na analizę

Odwołanie wnosi się do II instancji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty). Zgodnie z racjonalnym działaniem ustawodawcy obowiązek złożenia odwołania poprzez organ I instancji podyktowany jest przymuszeniem wójta (burmistrza, prezydenta, starosty) do tego, aby jeszcze raz przeanalizował wnikliwie swoje stanowisko w sprawie i przeprowadził ponowną ocenę wydanej decyzji.

Samokontrola wójta

Kodeks postępowania administracyjnego ustanawia instytucję określoną jako samokontrola administracji:jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję (...), przepis stosuje się także w przypadku, gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania (art. 132 k.p.a.). Od nowej decyzji stronie (stronom) również służy odwołanie.

Samokontrola tylko dla całości decyzji

REKLAMA

Tylko uwzględnienie odwołania strony w całości uprawnia organ I instancji do zmiany bądź uchylenia decyzji (zależnie od żądania strony). Wójt (burmistrz, prezydent, starosta) nie może natomiast zastosować tej procedury w sytuacjach, gdy (art. 132 k.p.a.):

• zamierza zmienić decyzję częściowo (którą strona zaskarżyła w całości) - spowoduje to, że ta nowa decyzja dotknięta jest wadą nieważności (art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a.) na skutek naruszenia właściwości organu odwoławczego,

• zmieni zaskarżoną decyzję (kiedy organ administracji dopiero poprzez odwołanie strony dopatrzy się innych swoich błędów i chcąc je naprawić, wyda nową decyzję, np. w zezwoleniu na ustawienie reklamy w pasie drogowym przez pomyłkę nie ustalił należnych opłat administracyjnych) - w takiej sytuacji, gdy strona odwoła się od decyzji, bo jego zdaniem nie odpowiada mu ustalony termin zajęcia pasa na umieszczenie reklamy, wójt nie może zastosować trybu określonego w art. 132 i wydać nowej decyzji, obciążając stronę stosownymi opłatami.

Wójt (burmistrz, prezydent, starosta) może ponownie rozpoznać sprawę również przy wielości stron, tj. gdy odwołanie wniosła jedna strona, a pozostałe wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania. Brak oświadczenia woli pozostałych stron (pisemnie lub ustnie do protokołu) wyłącza możliwość samokontroli decyzji.

Zmiany tylko na korzyść

W k.p.a. przyjęto generalną zasadę zakazu zmiany decyzji na niekorzyść strony. Oznacza to, że organ I instancji, uwzględniając w całości żądanie zawarte w odwołaniu, może zmienić decyzję tylko na korzyść strony.

Jeżeli wójt (burmistrz, prezydent, starosta) uzna, że żądanie strony może być uwzględnione tylko częściowo, albo całkowicie jest bezzasadne, to nie może wzruszyć własnej decyzji, czyli nie może wydać nowej, poprawionej decyzji. Ma wtedy obowiązek przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do organu II instancji.

Na zmianę decyzji 7 dni

Organ I instancji powinien w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania przesłać je wraz z aktami sprawy do organu II instancji. Organ I instancji (wójt, burmistrz, prezydent, starosta) nie jest uprawniony do zwrócenia odwołania lub pozostawienia bez biegu, chociażby odwołanie w sposób oczywisty było niedopuszczalne lub też złożone po terminie (14 dni). Uprawnienia takie należą wyłącznie do kompetencji organu II instancji.

Czytaj także: Za co odpowiada zastępca wójta>>

 

Samokontrola jest wyjątkiem

Samokontrola decyzji należy do rozwiązań wyjątkowych. Jak w przypadku wszystkich wyjątków od ogólnej reguły, tak i tutaj zastosowanie ma zasada - wyjątków nie można interpretować rozszerzająco (exceptiones non sunt extender). Dlatego uchylenie własnej decyzji i wydanie w jej miejsce nowej, może być stosowane tylko przy spełnieniu wszystkich określonych w k.p.a. przesłanek.

Od nowej decyzji zgodnie z zasadą dwuinstancyjności postępowania administracyjnego przysługuje odwołanie na zasadach ogólnych, czyli do organu II instancji.

PROCEDURA ADMINISTRACYJNA - PRZYKŁAD

1) organ I instancji (wójt) wydaje decyzję,

2) strona (mieszkaniec) składa odwołanie,

3) organ I instancji może:

• zgodzić się w całości z odwołaniem i ponownie wydać decyzję,

• nie zgodzić się i oddać sprawę do organu II instancji.

W przypadku ponownej decyzji organu I instancji, strona (mieszkaniec) również może zaskarżyć ją (jeżeli się z nią nie zgadza) do organu II instancji.

Czytaj także: Zakres obowiązków zastępcy wójta a wysokość jego wynagrodzenia>>

 

Z PRAKTYKI SKO

Z praktyki orzeczniczej samorządowych kolegiów odwoławczych (SKO) wynika, że organy I instancji zbyt często naruszają tryb samokontroli decyzji. Organy I instancji nieprawidłowo stosują art. 132 k.p.a. jako sposób i okazję do uzdrawiania własnych błędnych decyzji. Ingerują tym w sferę kompetencji organu odwoławczego (jakim jest SKO).

PONOWNA DECYZJA WÓJTA

Możliwość dokonania przez wójta ponownego rozpoznania tej samej sprawy w trybie samokontroli uwarunkowana jest następującymi przesłankami:

• odwołanie wniosły wszystkie strony, lub odwołanie wniosła jedna strona, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania;

• uznanie przez organ I instancji, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie;

• organ rozstrzyga tę samą sprawę, tj. ten sam przedmiot sprawy, oraz obecna jest ta sama lub te same strony postępowania w tym samym stanie faktycznym i prawnym.

Wójt w tym trybie nie prowadzi ponownie całego postępowania od początku, a jedynie rozpatruje sprawę wyłącznie w aspekcie zarzutów zawartych w odwołaniu.

Z orzecznictwa

Decyzja, która w jakikolwiek sposób pogarsza sytuację strony odwołującej się, jest decyzją wydaną z rażącym naruszeniem prawa.

Wyrok NSA z 1 kwietnia 1988 r., sygn. akt IV S.A. 1000/87

Jolanta Kardasz

Podstawa prawna:

• Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. nr 64, poz. 565)

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Samorzad.infor.pl

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
To było takie proste? Bloomberg: Polska zagroziła blokadą chińskiego eksportu do UE. Teraz spokojniej na granicy z Białorusią

Prezydent Andrzej Duda podczas niedawnej wizyty w Pekinie zagroził Chinom zablokowaniem kluczowego kolejowego szlaku transportowego do UE, by osłabić kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej – napisała 24 lipca 2024 r. agencja Bloomberga. To może być przyczyna spadku nielegalnych przekroczeń tej granicy w ostatnich tygodniach.

Barszcz Sosnowskiego groźny nie tylko po dotknięciu

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) to jedna z roślin groźnych dla zdrowia. Warto wiedzieć, że nie tylko dotykanie jej jest ryzykowne. Niebezpieczne może być przebywanie w jej otoczeniu. Co zrobić, gdy już dojdzie do oparzenia?

Rządowi brakuje pieniędzy na służby: Policję, SG, PSP i SOP. Co z programem modernizacyjnym?

Cały czas mamy sytuację niepełnego pokrycia w budżecie wydatków na służby (chodzi o Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Ochrony Państwa) - poinformował 23 lipca 2024 r. podczas sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Dodał, że w najbliższym czasie przedstawione zostaną propozycje na kolejne lata.

Przeszło 854 mln zł na Sejm w 2025 r. Podwyżki dla posłów i wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu. Wzrosną też ryczałty na biura poselskie

Budżet Kancelarii Sejmu na 2025 r. ma wynieść 854 mln 258 tys. zł - to ponad 80 mln więcej niż w 2024 roku. W dniu 23 lipca 2024 r. sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Sejmu na 2025 rok. Szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki poinformował, że w 2025 roku nastąpi wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu a także posłów.

REKLAMA

Zmiany w finansowaniu ochotniczych straży pożarnych. Znamy plany ministerstwa

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przekazał, że w resorcie trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia ws. przyznawania rekompensaty pieniężnej oraz wyrównania do wysokości rekompensaty wypłacanej strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej.

Zmiany w wynagradzaniu pracowników samorządowych wchodzą w życie 1 sierpnia 2024 r. Pensje od 4000 zł do 6200 zł

1 sierpnia wejdzie w życie znowelizowane rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Ale na wyższe pensje można liczyć przy pensjach należnych od 1 lipca. 

Polaków ubywa, takie są fakty. Dane GUS pokazują co się dzieje, jest coraz gorzej

Polaków jest coraz mniej. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o prawie 130 tys. osób. Spadek liczby ludności zanotowano w 14 województwach i w 270 powiatach. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Tragiczne dane z weekendu - wypadki i utonięcia

Statystyki z minionego weekendu są zatrważające. W niedzielę w pięciu wypadkach śmiertelnych zginęło 5 osób, łącznie w weekend zginęło 11 osób. 17 osób utonęło.

REKLAMA

Nie żartuj, że masz bombę w walizce, nie zostawiaj bagażu bez opieki. Mandaty są surowe

Pozostawienie na lotnisku bagaży bez opieki staje się plagą. Straż Graniczna od początku czerwca interweniowała już 125 razy. Nałożono mandaty na łączna kwotę 11 tys. zł.

Globalna awaria systemów Microsoft. Czy mamy się czym martwić w Polsce?

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokaja, że obecnie w Polsce systemy infrastruktury informatycznej działają płynnie. 

REKLAMA