| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Rozwój i promocja > Partnerstwo publiczno-prywatne > Projekty poza ustawą o PPP

Projekty poza ustawą o PPP

Ustawa o PPP nie musi być jedyną podstawą prawną dla projektów partnestwa publiczno-prywatnego. Takie przedsięwzięcia można także realizować na podstawie innych ustaw, zwłaszcza o gospodarce komunalnej i gospodarce nieruchomościami.

Autorzy analizy zwracają uwagę, że partnerem sa­morządu w spółce utworzonej w celu realizacji projek­tów PPP z pominięciem ustawy o PPP musi być part­ner prywatny. Oznacza to, że „współpraca w ramach PPP zostanie nawiązana w momencie utworzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego spółki kapitałowej wspólnie z podmiotem prywatnym bądź wraz z przystą­pieniem takiej jednostki do istniejącej już spółki, w której udziały/akcje należą do podmiotów prywatnych". Spółki osobowe, czyli komandytowe lub komandytowo-akcyjne mogą być tworzone jedynie w celu wykonania umowy o PPP (art. 14 ust. 1 ustawy o PPP). Przy tego typu spół­kach nie ma więc możliwości pominięcia ustawy o PPP.

Według autorów analizy „konstrukcją prawną możli­wą do zastosowania przez podmiot publiczny w celu rea­lizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej, z po­minięciem przepisów ustawy o PPP, jest więc utworzenie przez podmiot publiczny i prywatny spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej), jako odrębnego, nowego podmiotu prawne­go". Wymaga to łącznego zastosowania u.g.k. i ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (da­lej: k.s.h.). Spółka taka jest uznawana za przedsiębiorcę publicznego, w którym decydujący głos ma samorząd.

Projekty poza ustawą o PPP

Ustawa o PPP nie musi być jedyną podstawą prawną dla projektów partner­stwa publiczno-prywatnego. Takie przedsięwzięcia można także realizować na podstawie innych ustaw, zwłaszcza o gospodarce komunalnej i gospodarce nieruchomościami.

Zobacz również: Najwyższy w kraju poziom pomocy publicznej na Warmii i Mazurach

Formułę realizacji projektu PPP z wykorzystaniem spółki kapitałowej można wykorzystać m.in. w przypad­ku następujących branż:

  • energetyka (budowa, remont, utrzymanie i zarządza­nie ciepłownią albo elektrociepłownią),
  • sektor wodno-kanalizacyjny (budowa, remont, utrzyma­nie i zarządzanie oczyszczalnią ścieków, budowa sieci i świadczenie usług dostawy wody lub odbioru ścieków),
  • gospodarka odpadami (np. budowa lub modernizacja zakładu unieszkodliwiania odpadów),
  • budowa dróg (budowa, utrzymanie i zarządzanie dro­gą lub parkingiem),
  • opieka zdrowotna, pomoc społeczna, edukacja (budo­wa, remont utrzymanie i zarządzanie obiektami),
  • budownictwo (budynki mieszkalne i użyteczności publicznej).

Inną możliwością realizacji projektów PPP z pominię­ciem ustawy o PPP są przepisy o gospodarce nierucho­mościami stosowane łącznie z k.c. Samorządowe nierucho­mości mogą być przedmiotem obrotu, w tym m.in. oddania w dzierżawę, użyczenia, a także mogą być obciążane ogra­niczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek (art. 13 ust. 1 u.g.n.). Jed­nocześnie „jedną z umów zawieranych w ramach przedsię­wzięcia PPP może być umowa dzierżawy (art. 693 i nast. k.c.)". Jednak, jak przypominają autorzy analizy, „w celu spełnienia warunków partnerstwa publiczno-prywatnego umowa dzierżawy powinna łączyć się z umową współpracy, w której zostaną określone pozostałe warunki partnerstwa.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »