reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Rozwój i promocja > Partnerstwo publiczno-prywatne > Projekty poza ustawą o PPP

Projekty poza ustawą o PPP

Ustawa o PPP nie musi być jedyną podstawą prawną dla projektów partnestwa publiczno-prywatnego. Takie przedsięwzięcia można także realizować na podstawie innych ustaw, zwłaszcza o gospodarce komunalnej i gospodarce nieruchomościami.

Autorzy analizy zwracają uwagę, że partnerem sa­morządu w spółce utworzonej w celu realizacji projek­tów PPP z pominięciem ustawy o PPP musi być part­ner prywatny. Oznacza to, że „współpraca w ramach PPP zostanie nawiązana w momencie utworzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego spółki kapitałowej wspólnie z podmiotem prywatnym bądź wraz z przystą­pieniem takiej jednostki do istniejącej już spółki, w której udziały/akcje należą do podmiotów prywatnych". Spółki osobowe, czyli komandytowe lub komandytowo-akcyjne mogą być tworzone jedynie w celu wykonania umowy o PPP (art. 14 ust. 1 ustawy o PPP). Przy tego typu spół­kach nie ma więc możliwości pominięcia ustawy o PPP.

Według autorów analizy „konstrukcją prawną możli­wą do zastosowania przez podmiot publiczny w celu rea­lizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej, z po­minięciem przepisów ustawy o PPP, jest więc utworzenie przez podmiot publiczny i prywatny spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej), jako odrębnego, nowego podmiotu prawne­go". Wymaga to łącznego zastosowania u.g.k. i ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (da­lej: k.s.h.). Spółka taka jest uznawana za przedsiębiorcę publicznego, w którym decydujący głos ma samorząd.

Projekty poza ustawą o PPP

Ustawa o PPP nie musi być jedyną podstawą prawną dla projektów partner­stwa publiczno-prywatnego. Takie przedsięwzięcia można także realizować na podstawie innych ustaw, zwłaszcza o gospodarce komunalnej i gospodarce nieruchomościami.

Zobacz również: Najwyższy w kraju poziom pomocy publicznej na Warmii i Mazurach

Formułę realizacji projektu PPP z wykorzystaniem spółki kapitałowej można wykorzystać m.in. w przypad­ku następujących branż:

  • energetyka (budowa, remont, utrzymanie i zarządza­nie ciepłownią albo elektrociepłownią),
  • sektor wodno-kanalizacyjny (budowa, remont, utrzyma­nie i zarządzanie oczyszczalnią ścieków, budowa sieci i świadczenie usług dostawy wody lub odbioru ścieków),
  • gospodarka odpadami (np. budowa lub modernizacja zakładu unieszkodliwiania odpadów),
  • budowa dróg (budowa, utrzymanie i zarządzanie dro­gą lub parkingiem),
  • opieka zdrowotna, pomoc społeczna, edukacja (budo­wa, remont utrzymanie i zarządzanie obiektami),
  • budownictwo (budynki mieszkalne i użyteczności publicznej).

Inną możliwością realizacji projektów PPP z pominię­ciem ustawy o PPP są przepisy o gospodarce nierucho­mościami stosowane łącznie z k.c. Samorządowe nierucho­mości mogą być przedmiotem obrotu, w tym m.in. oddania w dzierżawę, użyczenia, a także mogą być obciążane ogra­niczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek (art. 13 ust. 1 u.g.n.). Jed­nocześnie „jedną z umów zawieranych w ramach przedsię­wzięcia PPP może być umowa dzierżawy (art. 693 i nast. k.c.)". Jednak, jak przypominają autorzy analizy, „w celu spełnienia warunków partnerstwa publiczno-prywatnego umowa dzierżawy powinna łączyć się z umową współpracy, w której zostaną określone pozostałe warunki partnerstwa.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Kuczkowski

Radca prawny, Master of Executive MBA, Partner. Kieruje biurem kancelarii Raczkowski Paruch w Poznaniu. Od ponad 12 lat doradza klientom w zakresie prawa pracy. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zbiorowych stosunkach pracy, w tym w zakresie rozwiązywania i wdrażania układów zbiorowych i innych porozumień ze stroną związkową, gwarancji pracowniczych, prowadzenia sporów zbiorowych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Prowadził szereg restrukturyzacji pracowniczych obejmujących zarówno zwolnienia grupowe, jak i programy dobrowolnych odejść oraz inne formy zmniejszania poziomu zatrudnienia. Doradza przy zatrudnianiu kadry menedżerskiej wysokiego szczebla. Bardzo często reprezentuje klientów przed sądami pracy. Ma dużą znajomość branży transportowej i produkcyjnej. Pracował w renomowanych polskich kancelariach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama